Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball

Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació

Codi SIA: 210611
|
Codi GVA: 347
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

 

Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent, com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamacions de quantitat i reconeixement de drets en general.

 

 

EXCEPCIONS (article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social - LRJS)

 

S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació:

 

- Els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).

- Els que versen sobre Seguretat Social.

- Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.

- Gaudi de vacances.

- Matèria electoral.

- Mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball.

- Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.

- Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139 de la LRJS.

- Els iniciats d'ofici.

- Els d'impugnació de convenis col·lectius i els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la seua modificació.

- Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.

- Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.

- Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.

- Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.

- Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

 

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

El personal de les seus centrals dels SMAC (no vaig agafar de les oficines "temporals" que pot haver-hi a Elx, Benidorm o Alcoi), pot intentar resoldre dubtes generals sobre este tràmit, sense necessitat de cita prèvia. NO HA D'UTILITZAR-SE ESTE TRÀMIT PER A LA REALITZACIÓ DE CONSULTES.

 

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

 

Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL com a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

 

 

Requisits

 

- L'intent de conciliació prèvia davant el SMAC és obligatori per als litigants per a poder acudir a la via judicial laboral (excepte en els casos exceptuats abans indicats, en els quals la conciliació té caràcter potestatiu en els termes establits en la LRJS).

 

- Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

 

1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ, davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació.

 

a) En cas de presentació PRESENCIAL:

 

Una vegada registrada la sol·licitud, s'examina en el SMAC per a determinar si reuneix o no els requisits exigits i, en el seu cas, es sol·liciten els aclariments necessaris, a fi que es puguen realitzar correctament les citacions de les persones interessades. Si tot és correcte, es retorna a la persona sol·licitant una de les còpies presentades, degudament segellada i datada, i se li comunica el lloc, dia i hora de la celebració de l'acte de conciliació.

 

* Nota: per a la presentació presencial disposa de l'opció de CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

b) En cas de presentació TELEMÀTICA:

 

- Si la sol·licitud s'ha presentat sota la modalitat de SOL·LICITUD D'ACTE ÚNIC, en les hores següents a la presentació la persona sol·licitant rebrà un avís en l'adreça de correu electrònic indicat en la seua sol·licitud, indicant-li la posada a disposició en la seua CARPETA CIUTADANA (vegeu apartat "Enllaços") de la citació a l'acte de conciliació, en la qual se li indicarà el lloc, la data i l'hora de celebració d'aquest acte.

 

- Si en la sol·licitud s'ha optat per la modalitat de SOL·LICITUD D'ACTES CONSECUTIUS, les cites a eixos actes s'assignaran posteriorment des del Servei corresponent, després de la qual cosa la persona sol·licitant rebrà avís en l'adreça de correu electrònic indicat en la seua sol·licitud, indicant-li la posada a disposició en la seua CARPETA CIUTADANA (vegeu apartat "Enllaços") de la citació a eixos actes de conciliació, indicant-li el lloc, la data i l'hora de la seua respectiva celebració.

 

 

2. TRASLLAT DE CÒPIES

 

De les còpies aportades es dona trasllat a les altres persones interessades, amb indicació del lloc, dia i hora fixat per a la celebració de l'acte de conciliació.

 

 

3. ACTE DE CONCILIACIÓ

 

* NOTA: aquest acte és sempre PRESENCIAL, amb independència que la presentació de la sol·licitud haja sigut presencial o telemàtica.

 

3.1. Les persones interessades poden comparéixer a l'acte de conciliació per si mateixes o per mitjà d'un representant.

 

Eixa representació pot atorgar-se:

 

- Mitjançant poder notarial.

 

- Per compareixença davant les oficines del SMAC o davant els òrgans judicials als quals es refereix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS) i en els termes indicats en aqueixa norma o les seues disposicions de desenvolupament.

 

- O per qualsevol mig vàlid de representació dels establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que inclou les representacions inscrites en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV), així com les inscrites en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat. (La respectiva informació sobre aquests registres està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

* NOTA: en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit es facilita un model d'autorització (AUTASMAC) per a comparéixer, intervindre i obligar-se en l'acte de conciliació en el SMAC en nom d'altra persona, de conformitat amb el que es preveu en l'article 9, segon paràgraf, del Reial decret 2756/1979, de 23 de novembre.

 

 

3.2. Intentat l'acte de conciliació, s'estendrà ACTA de la sessió celebrada, en la qual es recolliran amb la màxima claredat els acords adoptats per les persones interessades. L'acta serà signada per les persones interessades i, immediatament després de celebrat l'acte de conciliació, se'ls entregarà una còpia certificada d'aquesta.

 

 

3.3. FORMES DE FINALITZACIÓ.

 

L'acte de conciliació pot acabar de les següents formes:

 

- AMB AVINENÇA: acord entre les parts interessades.

 

- SENSE AVINENÇA: impossibilitat d'arribar a un acord, i es té per celebrat l'acte de conciliació.

 

- INCOMPAREIXENÇES:

 

a) Quan, estant degudament citades les parts per a l'acte de conciliació, no compareguera el sol·licitant, ni al·legara justa causa, es tindrà per NO PRESENTADA la sol·licitud de conciliació i s'arxivarà tot l'actuat.

 

b) Si, estant degudament citada, no compareguera l'altra part, es farà constar expressament en la certificació de l'acta de conciliació i es tindrà la conciliació per INTENTADA SENSE EFECTE.

 

En el cas de no arribar a un acord o de no comparéixer la part demandada, es podrà presentar la corresponent demanda davant el jutjat social dins dels terminis legalment establits.

 

 

3.4. EFECTES en funció de la forma de finalització de l'acte de conciliació:

 

- En el cas de no arribar a un acord o de no comparéixer la part demandada, la persona sol·licitant podrà presentar la corresponent demanda davant el jutjat social dins dels terminis legalment establits.

 

- Si va haver-hi acord, els acords en conciliació constituirà títol executiu per a iniciar accions sense necessitat de ratificació davant el jutge o el tribunal i podrà emportar-se a efecte pels tràmits d'execució de sentències en els termes establits en el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (TRET) i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS).

 

 

Sol·licitud

Termini
Termini obert

 

El termini per a la presentació de la SOL·LICITUD de conciliació davant del SMAC és de 20 DIES HÀBILS des del moment de l'ACOMIADAMENT.

 

Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions de QUANTITAT serà d'un any.

 

 

* IMPORTANT:

 

- La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció.

 

El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils (excloent del còmput els dissabtes) des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

 

- En tot cas, transcorreguts trenta dies (computats en la forma abans indicada) sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

 

 

Documentació
Ha de presentar-se una SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ. A_Si es presenta TELEMÀTICAMENT: 1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 4 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica: 1. DADES INICIALS de la...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per aquesta via, presentaran la seua comunicació-sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC d'aquest tràmit. 2. Per a eixa...
Saber més
Presencial

 

* IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

 

En el SMAC l'atenció presencial d'eixes persones per a registre de documentació POT realitzar-se MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

 

 

 

- Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

- En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

 

 

- I PREFERENTEMENT als registres propis del SMAC:

 

 

On dirigir-se

Resolució

Òrgans resolució
El Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), a les seues sales de conciliació, intenta l'acord entre la parts.