Detall de Procediments

Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent, com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamacions de quantitat i reconeixement de drets en general.


  EXCEPCIONS (article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social - LRJS)

  S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació:

  - Els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).
  - Els que versen sobre Seguretat Social.
  - Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.
  - Gaudi de vacances.
  - Matèria electoral.
  - Mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball.
  - Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  - Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139 de la LRJS.
  - Els iniciats d'ofici.
  - Els d'impugnació de convenis col·lectius i els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la seua modificació.
  - Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
  - Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.
  - Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.
  - Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.
  - Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL com a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

  Requeriments

  - L'intent de conciliació prèvia davant el SMAC és obligatori per als litigants per a poder acudir a la via judicial laboral (excepte en els casos exceptuats abans indicats, en els quals la conciliació té caràcter potestatiu en els termes establits en la LRJS).

  - Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la SOL·LICITUD de conciliació davant del SMAC és de 20 DIES HÀBILS des del moment de l'ACOMIADAMENT.

  Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions de QUANTITAT serà d'un any.


  * IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció.

  El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils (excloent del còmput els dissabtes) des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

  - En tot cas, transcorreguts trenta dies (computats en la forma abans indicada) sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

  En l'SMAC l'atenció presencial d'eixes persones per a REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  - I PREFERENTEMENT als registres propis del SMAC:

  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRAJE I CONCILIACIÓ (SMAC) - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900317
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399096
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271928

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SMACCONC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=347

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se una SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ.

  A_Si es presenta TELEMÀTICAMENT:

  1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 4 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica:

  1. DADES INICIALS de la sol·licitud

  En aquest primer formulari web han d'indicar-se, entre altres dades:

  - L'àmbit territorial per a determinar el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent

  - El tipus de sol·licitud: ordinària / acomiade / acomiadament i quantitat

  - La manera de cita d'entre les dues possibles:

  . Sol·licitud d'acte únic (per a una sol·licitud de conciliació amb independència del nombre de sol·licitants que incloga; s'obtindrà cita directament i es rebrà avís en l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud).

  . Sol·licitud d'actes consecutius (per a presentar diverses sol·licituds de conciliació; s'assignarà cita posteriorment des del Servei corresponent).


  2. DEMANDANTS

  Aquest formulari web permet un màxim de 50 demandants, però de manera progressiva, és a dir, si s'emplenen fins a 10 demandants, apareix un segon formulari permetent altres 10 i així successivament fins al màxim citat de 50 demandants.


  3. DEMANDATS


  4. MATÈRIA I DADES DE L'ACTIVITAT


  2n) En el pas 3-Documentar del tràmit telemàtic ha d'annexar-se obligatòriament un document signat digitalment de "FETS i FONAMENTS" de la sol·licitud, en el qual la persona sol·licitant ha d'explicar succintament els fets que motiven la sol·licitud i els fonaments jurídics que la sustenten.
  El contingut d'aquest document, sumat al dels 4 formularis web indicats, ha de permetre completar tota la informació necessària per a poder tramitar la sol·licitud.

  * IMPORTANT: per a la presentació telemàtica de la sol·licitud ha d'atendre's, a més, a l'indicat en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.  B_Si es presenta PRESENCIALMENT:

  1) Aquesta sol·licitud ha de contindre:

  - Les dades personals de qui la present i de les altres persones interessades, i els seus domicilis respectius (incloent també la seua adreça de correu electrònic si en endavant desitgen relacionar-se electrònicament amb el SMAC).

  - Lloc i classe de treball, categoria professional o ofici, antiguitat, salari i altres remuneracions, amb especial referència a les quals, en el seu cas, siguen objecte de reclamació.

  - Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals verse la seua pretensió i quantia econòmica, si fora d'aquesta naturalesa.

  - Si es tracta de reclamació per acomiadament, es farà constar la data d'aquest i els motius al·legats per l'empresa.

  - Data i signatura.


  2) Es recomana utilitzar el model normalitzat de sol·licitud que corresponga en cada cas d'entre els disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop. Es tracta de models orientatius per a usar exclusivament si la sol·licitud es presenta de manera presencial.

  Els models normalitzats disponibles són:

  - SOLESMAC - Sol·licitud de conciliació prèvia a la jurisdicció laboral.

  - Fulles addicionals de dades tant de les persones demandants (FULLDANT), com de les persones demandades (FULLDEAT).


  3) Qui presente la sol·licitud es presumirà autoritzat per a rebre citacions, encara que no siga la persona interessada.

  4) La persona sol·licitant aportarà tantes còpies com parts interessades i dues més.

  Impresos associats

  [SOLESMAC] SOL·LICITUD DE CONCILIACIÓ PRÈVIA A LA JURISDICCIÓ LABORAL

  [FULLDANT] FULL ADDICIONAL DE DADES DE LES PERSONES DEMANDANTS

  [FULLDEAT] FULL ADDICIONAL DE DADES DE LES PERSONES DEMANDADES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ (presencial o telemàtica, segons siga procedent) de la SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ, davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent per a la seua tramitació.

  a) En cas de presentació PRESENCIAL:

  Una vegada registrada la sol·licitud, s'examina en el SMAC per a determinar si reuneix o no els requisits exigits i, en el seu cas, es sol·liciten els aclariments necessaris, a fi que es puguen realitzar correctament les citacions de les persones interessades. Si tot és correcte, es retorna a la persona sol·licitant una de les còpies presentades, degudament segellada i datada, i se li comunica el lloc, dia i hora de la celebració de l'acte de conciliació.

  * Important: es recorda que la presentació presencial es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  b) En cas de presentació TELEMÀTICA:

  - Si la sol·licitud s'ha presentat sota la modalitat de SOL·LICITUD D'ACTE ÚNIC, en les hores següents a la presentació la persona sol·licitant rebrà un avís en l'adreça de correu electrònic indicat en la seua sol·licitud, indicant-li la posada a disposició en la seua CARPETA CIUTADANA (vegeu apartat "Enllaços") de la citació a l'acte de conciliació, en la qual se li indicarà el lloc, la data i l'hora de celebració d'aquest acte.

  - Si en la sol·licitud s'ha optat per la modalitat de SOL·LICITUD D'ACTES CONSECUTIUS, les cites a eixos actes s'assignaran posteriorment des del Servei corresponent, després de la qual cosa la persona sol·licitant rebrà avís en l'adreça de correu electrònic indicat en la seua sol·licitud, indicant-li la posada a disposició en la seua CARPETA CIUTADANA (vegeu apartat "Enllaços") de la citació a eixos actes de conciliació, indicant-li el lloc, la data i l'hora de la seua respectiva celebració.


  2. TRASLLAT DE CÒPIES

  De les còpies aportades es dona trasllat a les altres persones interessades, amb indicació del lloc, dia i hora fixat per a la celebració de l'acte de conciliació.


  3. ACTE DE CONCILIACIÓ

  * NOTA: aquest acte és sempre PRESENCIAL, amb independència que la presentació de la sol·licitud haja sigut presencial o telemàtica.

  3.1. Les persones interessades poden comparéixer a l'acte de conciliació per si mateixes o per mitjà d'un representant.

  Eixa representació pot atorgar-se:

  - Mitjançant poder notarial.

  - Per compareixença davant les oficines del SMAC o davant els òrgans judicials als quals es refereix la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS) i en els termes indicats en aqueixa norma o les seues disposicions de desenvolupament.

  - O per qualsevol mig vàlid de representació dels establits en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, que inclou les representacions inscrites en el Registre de Representants de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV), així com les inscrites en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat. (La respectiva informació sobre aquests registres està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).


  3.2. Intentat l'acte de conciliació, s'estendrà ACTA de la sessió celebrada, en la qual es recolliran amb la màxima claredat els acords adoptats per les persones interessades. L'acta serà signada per les persones interessades i, immediatament després de celebrat l'acte de conciliació, se'ls entregarà una còpia certificada d'aquesta.


  3.3. FORMES DE FINALITZACIÓ.

  L'acte de conciliació pot acabar de les següents formes:

  - AMB AVINENÇA: acord entre les parts interessades.

  - SENSE AVINENÇA: impossibilitat d'arribar a un acord, i es té per celebrat l'acte de conciliació.

  - INCOMPAREIXENÇES:

  a) Quan, estant degudament citades les parts per a l'acte de conciliació, no compareguera el sol·licitant, ni al·legara justa causa, es tindrà per NO PRESENTADA la sol·licitud de conciliació i s'arxivarà tot l'actuat.

  b) Si, estant degudament citada, no compareguera l'altra part, es farà constar expressament en la certificació de l'acta de conciliació i es tindrà la conciliació per INTENTADA SENSE EFECTE.

  En el cas de no arribar a un acord o de no comparéixer la part demandada, es podrà presentar la corresponent demanda davant el jutjat social dins dels terminis legalment establits.


  3.4. EFECTES en funció de la forma de finalització de l'acte de conciliació:

  - En el cas de no arribar a un acord o de no comparéixer la part demandada, la persona sol·licitant podrà presentar la corresponent demanda davant el jutjat social dins dels terminis legalment establits.

  - Si va haver-hi acord, els acords en conciliació constituirà títol executiu per a iniciar accions sense necessitat de ratificació davant el jutge o el tribunal i podrà emportar-se a efecte pels tràmits d'execució de sentències en els termes establits en el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (TRET) i en la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social (LRJS).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SMACCONC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=347

  Tramitació

  1. Les persones obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics d'acord amb l'article 14 de la Llei 39/2015, així com les no obligades a això que opten per aquesta via, presentaran la seua comunicació-sol·licitud MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe al qual acaba d'indicar-se.

  2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació C.Valenciana).
  - El sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones fisiques (per tant, queden excloses les persones juridiques: empreses, ajuntaments, entitats).
  - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa
  Més informació en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados

  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aquesta haurà d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora.

  4. Fent click en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar digitalment els 4 FORMULARIS WEB de sol·licitud, annexar a continuació el document de "FETS i FONAMENTS" de la sol·licitud signat digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).

  5. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents
  Si continua necessitant ajuda, comunique-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu apartat "Informació complementària"
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic)

  - Disposa d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents

  - Si malgrat això continua necessitant ajuda informàtica, envie un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es

  * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per a un altre tipus de qüestions o problemes.

  En el correu electrònic que envie a eixa adreça ha d'indicar-se: raó social (NIF), usuari@ (nom, cognoms, DNI, correu electrònic i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla on s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït.


  2) Adreces de correu electrònic de les Seccions del SMAC de cada Servei Territorial en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques):

  - ALACANT (Sales d'Alacant, Elx o Benidorm): smacalicante@gva.es

  . Sala d'Alcoi: smacalcoi@gva.es

  - CASTELLÓ: smaccastello@gva.es

  - VALÈNCIA: smacvalencia@gva.es

  Enllaços

  Pàgina web SMAC

  Sol·licitud de CITA PRÈVIA per a registrar de manera presencial sol·licituds de celebració d'acte de conciliació davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.

  CARPETA CIUTADANA

  Accés a notificacions telemàtiques de la Generalitat Valenciana (a través del seu Sistema de Comunicacions)

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  - Reial decret 2756/1979, de 23 de novembre, pel qual l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació assumeix part de les funcions que té encomanades (BOE núm. 291, de 05/12/1979).
  - Reial Decret 4106/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de mediació, arbitratge i conciliació (BOE núm. 48, de 25/02/1983).
  - Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social (BOE núm. 245, d'11/10/2011).
  - Instrucció de 28 de juliol de 2021, de la directora general de Treball, Benestar i Seguretat Laboral sobre la tramitació de les conciliacions laborals dels serveis administratius de mediació, arbitratge i conciliació de les direccions territorials de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç (DOGV núm. 9145, de 06/08/2021).

  Llista de normativa

  Vegeu Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre

  Vegeu Reial decret 2756/1979, de 23 de novembre

  Vegeu Llei 36/2011, de 10 d'octubre

  Vegeu Instrucció de 28 de juliol de 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.