• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial (SMAC). Treball.

  Objecte del tràmit

  La conciliació davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) és un requisit previ a la via laboral davant de la jurisidicció social.

  EXCEPCIONS:
  - S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació, els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).
  - Els que versen sobre Seguretat Social.
  - Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.
  - Gaudi de vacances.
  - Matèria electoral.
  - Mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball.
  - Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  - Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139.
  - Els iniciats d'ofici.
  - Els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la modificació d'estos.
  - Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
  - Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.
  - Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.
  - Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.
  - Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Els treballadors que es vegen immersos en un conflicte laboral individual.

  Requeriments

  - L'intent de conciliació prèvia és obligatori per als litigants.
  - Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini per a la presentació de la demanda de conciliació davant del SMAC és de 20 dies hàbils des del moment de l'acomiadament; en el cas de reclamacions de quantitat, el termini serà d'un any.

  - La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció. El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils, excloent del còmput els dissabtes, des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

  - En tot cas, transcorreguts trenta dies, computats en la forma indicada en el número anterior, sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

  - També se suspendran els terminis de caducitat i s'interrompran els de prescripció per la subscripció d'un compromís arbitral, realitzat en virtut dels acords interprofessionals i els convenis col·lectius a què es referix l'article 83 de l'Estatut dels Treballadors o dels derivats dels acords d'interés professional de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom. En estos casos, el còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà del dia que adquirisca fermesa el laude arbitral; si s'interposa un recurs judicial d'anul·lació del laude, la represa tindrà lloc des de l'endemà de la fermesa de la sentència que es dicte. El mateix efecte es produirà encara que en el procediment arbitral s'aprecie la incompetència, i el còmput de la caducitat es reprendrà des que siga ferma la resolució que pose fi a l'arbitratge.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRAJE I CONCILIACIÓ (SMAC) - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900316
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - CASTELLÓ
  C/ MAJOR, 2Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 964399096
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271928

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/e-smac

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  -Presentació de la sol·licitud de celebració de l'acte de conciliació que continga:
  Les dades personals de qui la presente i dels altres interessats, i els seus domicilis respectius.
  Lloc i classe de treball, categoria professional o ofici, antiguitat, salari i la resta de remuneracions, amb especial referència que, si és el cas, siga objecte de reclamació.
  Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals veure's la seua pretensió i quantia econòmica, si fóra d'esta naturalesa.
  Si es tracta de reclamació per acomiadament, es farà constar la data d'este i els motius al·legats per l'empresa.
  Data i firma.

  -Es considerarà autoritzat per a rebre citacions el que presente la papereta, encara que no siga l'interessat.


  -El sol·licitant aportarà tantes còpies com a parts interessades i dos més.

  -Es poden obtindre i omplir models de sol·licitud de demanda davant del SMAC per mitjà dels enllaços Impresos associats.

  Els models disponibles, amb el pagament previ de les taxes corresponents, són:
  Acomiadament
  Acomiadament i quantitat
  Ordinari

  També hi ha fulls addicionals tant de demandants (diferents segons el tipus de demanda) com de demanats.

  Impresos associats

  [DEORSMAC] DEMANDA ORDINÀRIA

  [DEACSMAC] DEMANDA D'ACOMIADAMENT

  [DEQUSMAC] DEMANDA ACOMIADAMENT I QUANTITAT

  [FULLDEOR] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDA ORDINARIA)

  [FULLDEAC] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDAS ACOMIADAMENT)

  [FULLDESM] FULL ADDICIONAL DEMANDATS (TOT TIPUS DE DEMANDES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Una vegada rebuda la papereta en el SMAC, es registra en els llibres que es porten a este efecte i s'examina per a determinar si reunix o no els requisits exigits, se sol·liciten els aclariments necessaris, si és el cas, perquè les citacions dels interessats siguen fetes correctament, es torna al compareixent una de les còpies degudament segellada i datada, i se li comunica el lloc, dia i hora de la celebració de la conciliació.

  - Es traslladaran les còpies aportades als altres interessats, amb indicació del lloc, dia i hora en què ha de realitzar-se l'acte. Les citacions es faran per correu certificat amb justificant de recepció, ofici, telegrama o qualsevol altre mitjà de què quede la constància deguda.

  - Els interessats podran comparéixer a l'acte de conciliació per si mateixos o per mitjà d'un representant. Esta representació s'atorgarà per mitjà d'un poder notarial, per compareixença davant dels òrgans judicials a què es referix la Llei de Procediment Laboral, o davant de les oficines del SMAC.

  - Intentat l'acte de conciliació, s'alçarà una acta de la sessió realitzada en la qual s'arreplegaran, amb la màxima claredat, els acords adoptats pels interessats. L'acta serà firmada pels interessats i, immediatament després de realitzada la conciliació, se'ls entregarà a estos una còpia certificada de l'acta.

  - En cas de no arribar a un acord, es podrà presentar la corresponent demanda davant del jutjat social.

  ALGUNES CONSIDERACIONS:
  - L'acte de conciliació pot acabar de les formes següents:
  · Acord entre les parts interessades (amb avenència).
  · Impossibilitat d'arribar a un acord, i es tindrà per realitzat l'acte (sense avenència).
  · Incompareixences:
  a) Quan les parts estiguen degudament citades per a l'acte de conciliació i no hi compareix el sol·licitant ni al·legue causa justa, es tindrà per no presentada la papereta de conciliació i s'arxivarà tot el que s'ha fet .
  b) Si no compareix l'altra part, citada degudament, es farà constar expressament en el certificat de l'acta de conciliació i es tindrà la conciliació per intentada sense efecte, i el jutge o el tribunal imposaran les costes del procés a la part que no haja comparegut sense causa justificada, incloent-hi honoraris, fins al límit de sis-cents euros del lletrat o del graduat social col·legiat de la part contrària que hagen intervingut, si la sentència que al seu dia dicte coincidix essencialment amb la pretensió continguda en la papereta de conciliació.

  EFECTES:
  a) Execució: allò que s'ha acordat en conciliació constituirà títol per a iniciar accions executives sense la necessitat de ratificació davant del jutge o del tribunal, i podrà portar-se a efecte pels tràmits d'execució de sentències.
  b) L'acta de conciliació administrativa acredita la situació legal de desocupació en determinats casos (disposició transitòria segona de la Llei 45/2002, de 12 de desembre).

  IMPUGNACIÓ
  a) L'acord de conciliació podrà ser impugnat per les parts i pels qui puguen patir perjuí per aquell, davant del jutjat o del tribunal a què haja correspost el coneixement de l'assumpte objecte de la conciliació, per mitjà de l'exercici per les parts de l'acció de nul·litat per les causes que invaliden els contractes o pels possibles perjudicats amb fonament en la seua il·legalitat o lesivitat.
  b) L'acció caducarà als trenta dies hàbils, excloent-ne els dissabtes, diumenges i festius, següents a aquell en què es va adoptar l'acord. Per als possibles perjudicats, el termini comptarà des que el puguen haver conegut.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/e-smac

  Informació adicional

  - S'ha establit la possibilitat de presentar les sol·licituds de realització de l'acte de conciliació davant del SMAC, via internet i per mitjà de la utilització de la firma electrònica avançada. Es tracta d'un procediment voluntari i alternatiu respecte del presencial en els servicis territorials de treball provincials.

  - Este procediment, concebut a fi d'evitar desplaçaments innecessaris, està disponible 24 hores, 365 dies a l'any, i la seua utilització requerix disposar de firma electrònica.

  http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/e-smac

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web SMAC.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2756/1979, de 23 de novembre, sobre assumpció de funcions per l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (BOE núm. 291, de 05/12/79).
  - Reial Decret 4106/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de mediació, arbitratge i conciliació (BOE núm. 48, de 25/02/83).
  - Orde de 5 de març de 2003, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el procediment per a la tramitació telemàtica de presentació de sol·licituds de conciliació davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació, i s'aprova l'aplicació en virtut de la qual es gestiona el procediment (DOGV núm. 4469, de 28/03/03).
  - Orde de 26 de juliol de 2004, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es modifica l'Orde de 5 de març de 2003, per la qual es regula el procediment per a la tramitació telemàtica de presentació de sol·licituds de conciliació davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació, i s'aprova l'aplicació en virtut de la qual es gestiona el procediment (DOGV núm. 4863, de 15/10/04).
  - Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, d'11/10/11).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde de 5 de març de 2003.

  Vegeu l'Orde de 26 de juliol de 2004.

  Vegeu la Llei 36/2011, de 10 d'octubre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.