Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial (SMAC). Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.


  EXCEPCIONS:

  - S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació, els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).
  - Els que versen sobre Seguretat Social.
  - Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.
  - Gaudi de vacances.
  - Matèria electoral.
  - Mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball.
  - Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  - Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139.
  - Els iniciats d'ofici.
  - Els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la modificació d'estos.
  - Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
  - Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.
  - Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.
  - Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.
  - Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral individual.

  Requeriments

  - L'intent de conciliació prèvia és obligatori per als litigants.
  - Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini per a la presentació de la DEMANDA de conciliació davant del SMAC és de 20 dies hàbils, des del moment de l'acomiadament.

  - Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions d'entregar SUMES DE DINERS serà d'un any.

  - La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció. El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils, excloent del còmput els dissabtes, des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

  - En tot cas, transcorreguts trenta dies, computats en la forma indicada en el número anterior, sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

  - També se suspendran els terminis de caducitat i s'interrompran els de prescripció per la subscripció d'un compromís arbitral, realitzat en virtut dels acords interprofessionals i els convenis col·lectius a què es referix l'article 83 de l'Estatut dels Treballadors o dels derivats dels acords d'interés professional de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom. En estos casos, el còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà del dia que adquirisca fermesa el laude arbitral; si s'interposa un recurs judicial d'anul·lació del laude, la represa tindrà lloc des de l'endemà de la fermesa de la sentència que es dicte. El mateix efecte es produirà encara que en el procediment arbitral s'aprecie la incompetència, i el còmput de la caducitat es reprendrà des que siga ferma la resolució que pose fi a l'arbitratge.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  ÚNICAMENT en els supòsits en què el sol·licitant NO estiga obligat a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques.

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRAJE I CONCILIACIÓ (SMAC) - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900317
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399096
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271928

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://cindi.gva.es/web/dg-trabajo/e-smac

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ.

  1) Aquesta sol·licitud ha de contindre:

  - Les dades personals de qui la presente i de les altres persones interessades, i els seus domicilis respectius.
  - Lloc i classe de treball, categoria professional o ofici, antiguitat, salari i la resta de remuneracions, amb especial referència que, si és el cas, siga objecte de reclamació.
  - Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals veure's la seua pretensió i quantia econòmica, si fóra d'esta naturalesa.
  - Si es tracta de reclamació per acomiadament, es farà constar la data d'este i els motius al·legats per l'empresa.
  - Data i firma.

  2) Qui presente la sol·licitud es presumirà autoritzat per a rebre citacions, encara que no siga la persona interessada.

  3) La persona sol·licitant aportarà tantes còpies com a parts interessades i dos més.

  4) Es poden obtindre i emplenar models de sol·licitud de celebració d'acte de conciliació davant del SMAC en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit.

  Els models disponibles són:
  - Acomiadament
  - Acomiadament i quantitat
  - Ordinari

  També hi ha fulls addicionals tant de demandants (diferents segons el tipus de demanda), com de demandats.

  Impresos associats

  [DEORSMAC] DEMANDA ORDINÀRIA

  [DEACSMAC] DEMANDA D'ACOMIADAMENT

  [DEQUSMAC] DEMANDA ACOMIADAMENT I QUANTITAT

  [FULLDEOR] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDA ORDINARIA)

  [FULLDEAC] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDAS ACOMIADAMENT)

  [FULLDESM] FULL ADDICIONAL DEMANDATS (TOT TIPUS DE DEMANDES)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  TRÀMIT PRESENCIAL:

  1.- Una vegada rebuda la papereta en el SMAC, es registra i s'examina per a determinar si reunix o no els requisits exigits, se sol·liciten els aclariments necessaris, si és el cas, perquè les citacions dels interessats siguen fetes correctament, es torna a la persona compareixent una de les còpies degudament segellada i datada, i se li comunica el lloc, dia i hora de la celebració de la conciliació.

  2.- Es traslladaran les còpies aportades a les altres persones interessades, amb indicació del lloc, dia i hora en què ha de realitzar-se l'acte. Les citacions es faran per correu certificat amb justificant de recepció, ofici, telegrama o qualsevol altre mitjà de què quede la constància deguda.

  3.- Les persones interessades podran comparéixer a l'acte de conciliació per si mateixos o per mitjà d'un representant. Esta representació s'atorgarà per mitjà d'un poder notarial, per compareixença davant dels òrgans judicials a què es referix la Llei de Procediment Laboral, o davant de les oficines del SMAC.

  4.- Intentat l'acte de conciliació, s'alçarà una acta de la sessió realitzada en la qual s'arreplegaran, amb la màxima claredat, els acords adoptats per les persones interessades. L'acta serà signada per les persones interessades i, immediatament després de celebrat l'acte de conciliació, se'ls entregarà una còpia certificada de l'acta.

  5.- En cas de no arribar a un acord, es podrà presentar la corresponent demanda davant del jutjat social.


  * ALGUNES CONSIDERACIONS:

  FORMES DE FINALITZACIÓ. L'acte de conciliació pot acabar de les següents formes:

  - Acord entre les parts interessades (amb avenència).

  - Impossibilitat d'arribar a un acord, i es tindrà per realitzat l'acte (sense avenència).

  - Incompareixences:
  a) Quan les parts estiguen degudament citades per a l'acte de conciliació i no hi compareix el sol·licitant ni al·legue causa justa, es tindrà per no presentada la papereta de conciliació i s'arxivarà tot el que s'ha fet .
  b) Si no compareix l'altra part, citada degudament, es farà constar expressament en el certificat de l'acta de conciliació i es tindrà la conciliació per intentada sense efecte.

  EFECTES:
  - Execució: allò que s'ha acordat en conciliació constituirà títol per a iniciar accions executives sense la necessitat de ratificació davant del jutge o del tribunal, i podrà portar-se a efecte pels tràmits d'execució de sentències.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  - La presentació telemàtica és obligatòria per a aquells sol·licitants que hagen de relacionar-se telemàticament amb l'Administració (article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques).

  - Tota persona que haja presentat sol·licitud telemàtica de celebració del preceptiu acte de conciliació davant el SMAC HAURÀ DE VERIFICAR la RECEPCIÓ en la seua CARPETA CIUTADANA, EN EL TERMINI DELS 10 DIES SEGÜENTS a la presentació de la sol·licitud, de la CITACIÓ per a aquest acte. (Vegeu enllaç directe a eixa Carpeta Ciutadana en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit ; també es pot accedir directament al mòdul de notificacions telemàtiques de la Generalitat Valenciana, l'enllaç al qual està igualment disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit ).

  Per a rebre AVÍS que té a la seua disposició la CITACIÓ en la CARPETA CIUTADANA, haurà d'indicar-se en la sol·licitud una adreça de correu electrònic de la persona interessada.

  - Este procediment, concebut a fi d'evitar desplaçaments innecessaris, està disponible 24 hores, 365 dies a l'any, i la seua utilització requerix disposar de firma electrònica.

  - En l'apartat E-Smac de l'àrea de Treball (http://cindi.gva.es/va/web/dg-trabajo/trabajo) de la Conselleria amb competències en eixa matèria està disponible la següent informació:
  . Accés
  . Ajuda
  . Preguntes freqüents (sobre qüestions generals i sobre qüestions tècniques)
  . Contactar
  . Horari de servicis web

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Pàgina web SMAC (E-Smac)

  CARPETA CIUTADANA

  Mòdul de notificacions telemàtiques de la Generalitat Valenciana

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 2756/1979, de 23 de novembre, sobre assumpció de funcions per l'Institut de Mediació, Arbitratge i Conciliació (BOE núm. 291, de 05/12/1979).
  - Reial Decret 4106/1982, de 29 de desembre, sobre traspàs de funcions i servicis de l'Administració de l'Estat a la Generalitat Valenciana en matèria de mediació, arbitratge i conciliació (BOE núm. 48, de 25/02/1983).
  - Llei 36/2011, de 10 d'octubre, reguladora de la jurisdicció social (BOE núm. 245, d'11/10/2011).
  - Instrucció de 2 de juny de 2020, del director general de Treball, Benestar Social i Seguretat Laboral, sobre la tramitació de les conciliacions laborals del Servei Administratiu de Mediació, Arbitratge i Conciliació en les direccions territorials d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball afectades per la declaració de l'estat d'alarma provocat per la Covid-19. (DOGV nº 8833, de 12/06/2020)

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 36/2011, de 10 d'octubre

  Vegeu Instrucció de 2 de juny de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.