Detall de Procediments

Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial davant els Serveis de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) de la Comunitat Valenciana. Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la conciliació davant el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent, com a requisit previ a la via judicial laboral davant la jurisdicció social, en casos de conflicte entre empresaris i treballadors com a conseqüència d'acomiadaments, sancions disciplinàries, reclamacions de quantitat i reconeixement de drets en general.


  EXCEPCIONS (article 64 de la Llei 36/2011, de 10 d'octubre, Reguladora de la Jurisdicció Social - LRJS)

  S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació:

  - Els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).
  - Els que versen sobre Seguretat Social.
  - Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.
  - Gaudi de vacances.
  - Matèria electoral.
  - Mobilitat geogràfica i modificació substancial de les condicions de treball.
  - Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  - Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139 de la LRJS.
  - Els iniciats d'ofici.
  - Els d'impugnació de convenis col·lectius i els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la seua modificació.
  - Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
  - Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.
  - Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.
  - Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.
  - Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral INDIVIDUAL com a conseqüència d'acomiadament, sanció disciplinària, reclamació de quantitat i reconeixement de drets en general.

  Requeriments

  - L'intent de conciliació prèvia davant el SMAC és obligatori per als litigants per a poder acudir a la via judicial laboral (excepte en els casos exceptuats abans indicats, en els quals la conciliació té caràcter potestatiu en els termes establits en la LRJS).

  - Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la presentació de la SOL·LICITUD de conciliació davant del SMAC és de 20 DIES HÀBILS des del moment de l'ACOMIADAMENT.

  Sense perjudici de l'anterior, el termini per a reclamar el compliment de les obligacions de QUANTITAT serà d'un any.


  * IMPORTANT:

  - La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció.

  El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils (excloent del còmput els dissabtes) des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

  - En tot cas, transcorreguts trenta dies (computats en la forma abans indicada) sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  * IMPORTANT: opció vàlida ÚNICAMENT en els supòsits en què la persona sol·licitant NO estiga obligada a relacionar-se electrònicament amb les Administracions Públiques (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre).

  En l'SMAC l'atenció presencial d'eixes persones per a REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ es realitza exclusivament MITJANÇANT CITA PRÈVIA (consulte la informació per a això en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit).  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.


  - I PREFERENTEMENT als registres propis del SMAC:

  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRAJE I CONCILIACIÓ (SMAC) - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900317
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399096
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271928

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SMACCONC&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=347

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se una SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ.

  A_Si es presenta TELEMÀTICAMENT:

  1r) En el pas 2-Emplenar del tràmit telemàtic han d'emplenar-se i signar-se digitalment els següents 4 FORMULARIS WEB de què consta la sol·licitud telemàtica:

  1. DADES INICIALS de la sol·licitud

  En aquest primer formulari web han d'indicar-se, entre altres dades:

  - L'àmbit territorial per a determinar el Servei de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC) competent

  - El tipus de sol·licitud: ordinària / acomiade / acomiadament i quantitat

  - La manera de cita d'entre les dues possibles:

  . Sol·licitud d'acte únic (per a una sol·licitud de conciliació amb independència del nombre de sol·licitants que incloga; s'obtindrà cita directament i es rebrà avís en l'adreça de correu electrònic indicada en la sol·licitud).

  . Sol·licitud d'actes consecutius (per a presentar diverses sol·licituds de conciliació; s'assignarà cita posteriorment des del Servei corresponent).


  2. DEMANDANTS

  Aquest formulari web permet un màxim de 50 demandants, però de manera progressiva, és a dir, si s'emplenen fins a 10 demandants, apareix un segon formulari permetent altres 10 i així successivament fins al màxim citat de 50 demandants.


  3. DEMANDATS


  4. MATÈRIA I DADES DE L'ACTIVITAT


  2n) En el pas 3-Documentar del tràmit telemàtic ha d'annexar-se obligatòriament un document signat digitalment de "FETS i FONAMENTS" de la sol·licitud, en el qual la persona sol·licitant ha d'explicar succintament els fets que motiven la sol·licitud i els fonaments jurídics que la sustenten.
  El contingut d'aquest document, sumat al dels 4 formularis web indicats, ha de permetre completar tota la informació necessària per a poder tramitar la sol·licitud.

  * IMPORTANT: per a la presentació telemàtica de la sol·licitud ha d'atendre's, a més, a l'indicat en l'apartat d'aquest tràmit denominat 'Com es tramita telemàticament? - Informació de tramitació'.  B_Si es presenta PRESENCIALMENT:

  1) Aquesta sol·licitud ha de contindre:

  - Les dades personals de qui la present i de les altres persones interessades, i els seus domicilis respectius (incloent també la seua adreça de correu electrònic si en endavant desitgen relacionar-se electrònicament amb el SMAC).

  - Lloc i classe de treball, categoria professional o ofici, antiguitat, salari i altres remuneracions, amb especial referència a les quals, en el seu cas, siguen objecte de reclamació.

  - Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals verse la seua pretensió i quantia econòmica, si fora d'aquesta naturalesa.

  - Si es tracta de reclamació per acomiadament, es farà constar la data d'aquest i els motius al·legats per l'empresa.

  - Data i signatura.


  2) Es recomana utilitzar el model normalitzat de sol·licitud que corresponga en cada cas d'entre els disponibles en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit de la Guia Prop. Es tracta de models orientatius per a usar exclusivament si la sol·licitud es presenta de manera presencial.

  Els models normalitzats disponibles són:

  - SOLESMAC - Sol·licitud de conciliació prèvia a la jurisdicció laboral.

  - Fulles addicionals de dades tant de les persones demandants (FULLDANT), com de les persones demandades (FULLDEAT).


  3) Qui presente la sol·licitud es presumirà autoritzat per a rebre citacions, encara que no siga la persona interessada.

  4) La persona sol·licitant aportarà tantes còpies com parts interessades i dues més.

  Impresos associats

  [SOLESMAC] SOL·LICITUD DE CONCILIACIÓ PRÈVIA A LA JURISDICCIÓ LABORAL

  [FULLDANT] FULL ADDICIONAL DE DADES DE LES PERSONES DEMANDANTS

  [FULLDEAT] FULL ADDICIONAL DE DADES DE LES PERSONES DEMANDADES

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.