Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Conciliació laboral prèvia a la via judicial (SMAC). Treball.

  Objecte del tràmit

  Possibilitar la conciliació davant del Servici de Mediació, Arbitratge i Conciliació (SMAC), que és un requisit previ a la via laboral davant de la jurisidicció social.


  EXCEPCIONS:

  - S'exceptuen del requisit de l'intent de conciliació o, si és el cas, de mediació, els processos que exigisquen la reclamació prèvia en la via administrativa o una altra forma d'esgotament d'esta (demandes contra l'Estat, comunitats autònomes, entitats locals o entitats de dret públic amb personalitat jurídica pròpia vinculades o dependents d'estos).
  - Els que versen sobre Seguretat Social.
  - Els relatius a la impugnació de l'acomiadament col·lectiu pels representants dels treballadors.
  - Gaudi de vacances.
  - Matèria electoral.
  - Mobilitat geogràfica, modificació substancial de les condicions de treball.
  - Suspensió del contracte i reducció de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció o derivades de força major.
  - Drets de conciliació de la vida personal, familiar i laboral als quals es referix l'article 139.
  - Els iniciats d'ofici.
  - Els d'impugnació de convenis col·lectius, els d'impugnació dels estatuts dels sindicats o de la modificació d'estos.
  - Els de tutela dels drets fonamentals i llibertats públiques.
  - Els processos d'anul·lació de laudes arbitrals, els d'impugnació d'acords de conciliacions, de mediacions i de transaccions.
  - Aquells en què s'exercisquen accions laborals de protecció contra la violència de gènere.
  - Aquells processos en què la part demandada són l'Estat o un altre ens públic, i també ho són persones privades, sempre que la pretensió haja de sotmetre's al tràmit de reclamació prèvia en la via administrativa o a una altra forma d'esgotament d'esta i en este puga decidir-se l'assumpte litigiós.
  - Els casos en què, en qualsevol moment del procés, després d'haver adreçat la papereta o la demanda contra persones determinades, calga adreçar-la o ampliar-la a persones diferents de les demandades inicialment.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones treballadores que es vegen immerses en un conflicte laboral individual.

  Requeriments

  - L'intent de conciliació prèvia és obligatori per als litigants.
  - Les parts han de comparéixer degudament identificades i/o amb poder suficient.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  - El termini per a la presentació de la demanda de conciliació davant del SMAC és de 20 dies hàbils des del moment de l'acomiadament; en el cas de reclamacions de quantitat, el termini serà d'un any.

  - La presentació de la sol·licitud de conciliació suspendrà els terminis de caducitat i interromprà els de prescripció. El còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà d'intentada la conciliació o transcorreguts 15 dies hàbils, excloent del còmput els dissabtes, des que va ser presentada sense que s'haja realitzat.

  - En tot cas, transcorreguts trenta dies, computats en la forma indicada en el número anterior, sense realitzar-se l'acte de conciliació, es tindrà per acabat el procediment i complit el tràmit.

  - També se suspendran els terminis de caducitat i s'interrompran els de prescripció per la subscripció d'un compromís arbitral, realitzat en virtut dels acords interprofessionals i els convenis col·lectius a què es referix l'article 83 de l'Estatut dels Treballadors o dels derivats dels acords d'interés professional de conformitat amb l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei de l'Estatut del Treball Autònom. En estos casos, el còmput de la caducitat es reprendrà l'endemà del dia que adquirisca fermesa el laude arbitral; si s'interposa un recurs judicial d'anul·lació del laude, la represa tindrà lloc des de l'endemà de la fermesa de la sentència que es dicte. El mateix efecte es produirà encara que en el procediment arbitral s'aprecie la incompetència, i el còmput de la caducitat es reprendrà des que siga ferma la resolució que pose fi a l'arbitratge.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a 'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - En qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 42Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964399096
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRATGE I CONCILIACIÓ (SMAC) - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 961271928
  SECCIÓ DE MEDIACIÓ, ARBITRAJE I CONCILIACIÓ (SMAC) - ALACANT
  C/ PINTOR LLORENÇ CASANOVA, 6Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 965900316

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.indi.gva.es/web/dg-trabajo/e-smac

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Ha de presentar-se SOL·LICITUD DE CELEBRACIÓ DE L'ACTE DE CONCILIACIÓ.

  1) Aquesta sol·licitud ha de contindre:

  - Les dades personals de qui la presente i de les altres persones interessades, i els seus domicilis respectius.
  - Lloc i classe de treball, categoria professional o ofici, antiguitat, salari i la resta de remuneracions, amb especial referència que, si és el cas, siga objecte de reclamació.
  - Enumeració clara i concreta dels fets sobre els quals veure's la seua pretensió i quantia econòmica, si fóra d'esta naturalesa.
  - Si es tracta de reclamació per acomiadament, es farà constar la data d'este i els motius al·legats per l'empresa.
  - Data i firma.

  2) Qui presente la sol·licitud es presumirà autoritzat per a rebre citacions, encara que no siga la persona interessada.

  3) La persona sol·licitant aportarà tantes còpies com a parts interessades i dos més.

  4) Es poden obtindre i emplenar models de sol·licitud de celebració d'acte de conciliació davant del SMAC en l'apartat "Impresos associats" d'aquest tràmit.

  Els models disponibles són:
  - Acomiadament
  - Acomiadament i quantitat
  - Ordinari

  També hi ha fulls addicionals tant de demandants (diferents segons el tipus de demanda), com de demandats.

  Impresos associats

  [DEORSMAC] DEMANDA ORDINÀRIA

  [DEACSMAC] DEMANDA D'ACOMIADAMENT

  [DEQUSMAC] DEMANDA ACOMIADAMENT I QUANTITAT

  [FULLDEOR] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDA ORDINARIA)

  [FULLDEAC] FULL ADDICIONAL DEMANDANTS (DEMANDAS ACOMIADAMENT)

  [FULLDESM] FULL ADDICIONAL DEMANDATS (TOT TIPUS DE DEMANDES)

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.