Detall de Procediment

Depòsit d'actes d'eleccions sindicals.Treball.

Codi SIA: 210615
Codi GUC: 351
Organisme: Conselleria d'Educació, Universitats i Ocupació
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Depòsit actes d'eleccions sindicals.

Observacions

1) Poden promoure aquestes eleccions: · Les organitzacions sindicals més representatives. · Les que compten amb un mínim d'un 10 % de representació de l'empresa. · Els treballadors de l'empresa per acord majoritari. 2) Incidències INFORMÀTIQUES (només errors o problemes de caràcter informàtic) - Disposeu d'una llista de preguntes freqüents sobre tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana en: https://sede.gva.es/va/preguntes-frequents - Si a pesar d'això continueu necessitant ajuda informàtica, envieu un correu electrònic a: generalitat_en_red@gva.es * IMPORTANT: es tracta d'un correu exclusivament per a atendre incidències informàtiques, no per cap altre tipus de qüestions o problemes. En el correu electrònic que envieu a aquesta adreça cal indicar: raó social, NIF, usuari/ària (nom, cognoms, DNI, adreça electrònica i telèfon de contacte) amb el qual es connecta a l'aplicació, captura de la pantalla en què s'ha produït l'error, així com la descripció del problema que s'haja produït. 3) En funció de quina siga l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral competent en cada cas, les adreces de correu electrònic en les quals s'atendran els DUBTES O CONSULTES relacionades amb el CONTINGUT D'AQUEST TRÀMIT (que NO siguen informàtiques) seran: - Servei Territorial de Treball - ALACANT: opelec_alicante@gva.es - Servei Territorial de Treball - CASTELLÓ: opelec_castellon@gva.es - Servei Territorial de Treball - VALÈNCIA: opelec_castellon@gva.es 4) Les dades de contacte de la DIRECCIÓ GENERAL DE TREBALL, BENESTAR I SEGURETAT LABORAL són les següents: AVINGUDA NAVARRO REVERTER, 2 - 1a PLANTA 46004 - València 012 elecsindi_cval@gva.es

Normativa del procediment

  • Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors (BOE núm. 255, de 24/10/2015).
  • Reial decret 1844/1994, de 9 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels treballadors en l'empresa (BOE núm. 219, de 13/09/1994).

Termini

Els promotors han de comunicar a l'empresa i a l'Oficina Pública d'Eleccions el seu propòsit de fer eleccions amb un termini mínim d’un mes d'antelació a l'inici del procés electoral.

Documentació

- Com a primer pas, presentació del preavís d'eleccions. - Els documents necessaris per a fer les eleccions en l'empresa es troben a la disposició dels treballadors en la pàgina web de la Generalitat Valenciana i en les oficines públiques de registre d'actes d'eleccions sindicals (Servei Territorial de Treball i Economia Social). https://cindi.gva.es/va/web/dg-trabajo/elecciones-sindicales

Impresos associats

Presentació

Presencial
- En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o a qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d’alguna de les entitats que formen l’administració local si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s’ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l’imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:
Telemàtica
1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l';enllaç directe al qual s';ha indicat abans. Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d';un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l';FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana). - El sistema clau-signatura de l';Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació en: https://sede.gva.es/va/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 2.- Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l';Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d';inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l';ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D';APODERAMENTS de l';Administració General de l';ESTAT, la respectiva informació dels quals està disponible en l';apartat ";Enllaços"; d';aquest tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 3. Fent clic en l';enllaç directe indicat en ';Com es tramita telemàticament?'; o en l';enllaç ';TRAMITAR AMB CERTIFICAT'; (en color roig a l';inici d';aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d';aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això i obtindreu el justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible en la seua Carpeta Ciutadana (vegeu l';apartat ";Enllaços";). 4. Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR: - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s';han d';enviar en format PDF i s';han d';incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen. - En aquest tràmit de la Guia Prop: * En l';apartat denominat ';Quina documentació s';ha de presentar?'; hi ha la llista de documents que s';han de presentar. * En l';apartat ';IMPRESOS ASSOCIATS'; existeixen models normalitzats i emplenables d';alguns d';eixos documents. Si existeix model normalitzat, el document ha de presentar-se en ell, i si no existeix, ha de ser creat o recaptat per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la seua sol·licitud telemàtica. - En el tràmit telemàtic, s';indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d';annexar els documents. 5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntes-frequents Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de: - per a consultes sobre el contingut del tràmit: vegeu l';apartat ";Informació complementària"; - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. Del resultat de l'escrutini, s'estendrà acta segons el model normalitzat, en la qual s'inclouran les incidències i protestes que hi ha hagut, si és el cas. Una vegada redactada l'acta, serà signada pels components de la taula, els interventors i el representant de l'empresari, si n'hi ha. 2. Tot seguit, les meses electorals d'una mateixa empresa o centre, en reunió conjunta, estendran l'acta del resultat global de la votació. 3. El president de la mesa remetrà còpies de l'acta d'escrutini a l'empresari i als interventors de les candidatures, així com als representants electes. El resultat de la votació es publicarà en el tauler d'anuncis. 4. El president de la mesa, que podrà delegar per escrit en algun membre de la mesa, ha de presentar a l'oficina pública dependent de l'autoritat laboral l'original de l'acta, juntament amb les paperetes de vots nuls o impugnats pels interventors i l'acta de constitució de la mesa, en el termini de tres dies (hàbils). 5. L'oficina pública dependent de l'autoritat laboral procedirà, en l'immediat dia hàbil, a la publicació en els taulers d'anuncis d'una còpia de l'acta, n’entregarà una còpia als sindicats que així li ho sol·liciten i donarà trasllat a l'empresa de la presentació en aquesta oficina de l'acta corresponent al procés electoral que hi ha tingut lloc, amb la indicació de la data en què finalitza el termini per a impugnar-la i mantindrà el depòsit de les paperetes fins que es complisquen els terminis d'impugnació. 6. L'oficina pública dependent de l'autoritat laboral, transcorreguts els deu dies hàbils des de la publicació, procedirà o no al registre de les actes electorals.

Òrgans resolució

Comissió Provincial d'Eleccions.

Esgota via administrativa