Detall de Procediments

Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu (expedient de regulació d'ocupació - ERO), o de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO) (exclòs ERTO-Mecanisme RED). Treball.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Comunicació o sol·licitud de procediment d'acomiadament col·lectiu (expedient de regulació d'ocupació - ERO), o de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO) (exclòs ERTO-Mecanisme RED). Treball.

  Objecte del tràmit

  Comunicar o sol·licitar mesures basades:

  A) En el procediment d'ACOMIADAMENT COL·LECTIU (expedient de regulació d'ocupació - ERO), previst en l'article 51 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors (d'ara en avant, TRET).

  S'entén per acomiadament col·lectiu (ERO) l'extinció de contractes de treball i pot tindre com a causa motivadora l'existència de força major (FM), o bé estar fundat en causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP).


  B) O en el procediment DE SUSPENSIÓ DE CONTRACTES DE TREBALL I DE REDUCCIÓ DE JORNADA (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO), previst en l'article 47 del TRET i que NO siga degut al Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ús de l'article 47 bis del TRET.

  L'empresa pot reduir temporalment la jornada de treball de les persones treballadores o suspendre temporalment els contractes de treball, per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció de caràcter temporal (ETOP), o per causes derivades de força major temporal (FM).  * Nota: per a la sol·licitud d'aplicació de mesures de suspensió de contractes de treball i de reducció de jornada en el marc d'un Mecanisme RED de Flexibilitat i Estabilització de l'Ocupació (expedient de regulació temporal d'ocupació - ERTO MECANISME RED), existeix un tràmit específic en aquesta Guia Prop, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços".

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les empreses o entitats en les quals concórrega alguna/as de les causes (econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció, o bé de força major) recollides en els articles 47 i 51 del TRET i desenvolupades pel Reial decret 1483/2012, de 29 d'octubre, pel qual s'aprova, el Reglament dels Procediments d'Acomiadament Col·lectiu i de Suspensió de Contractes i Reducció de Jornada, sempre que es reunisquen els requisits establits per la normativa aplicable.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les comunicacions o sol·licituds d'ERO o d'ERTO poden presentar-se per les empreses o entitats davant l'autoritat laboral competent durant tot l'any quan s'estime l'existència d'alguna/as de les causes abans indicades i es reunisquen els altres requisits establits per la normativa aplicable.

  En els supòsits de causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP) deuen, a més, acreditar la iniciació del preceptiu període de consultes, de conformitat amb el que s'estableix en el citat Reial decret 1483/2012.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR SEMPRE EN QUALSEVOL TIPUS D'ERO o ERTO:

  - La documentació que permeta identificar adequadament a l'empresa o entitat que realitza la comunicació o sol·licitud (escriptura de constitució, estatuts, etc.).

  - Acreditació del poder suficient de la persona que actua en nom de l'empresa o entitat.  B) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS D'ERO o ERTO PER FORÇA MAJOR (FM)

  En aquest cas el procediment s'inicia mitjançant la presentació de la següent documentació:

  1. SOL·LICITUD de l'empresa o entitat dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic).

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa sol·licitud (a més de la indicada en l'apartat A):

  a) Memòria explicativa de la causa motivadora de l'extinció (ERO) o de la suspensió dels contractes de treball o la reducció de jornada (ERTO), amb independència del número de les persones treballadores afectades.

  b) Els mitjans de prova que estime necessaris a fi d'acreditar la causa motivadora per a extingir o per a reduir i/o suspendre els contractes de treball.

  c) Comunicació als representants legals de les persones treballadores, que ha de ser simultània a la sol·licitud que l'empresa dirigeix a l'autoritat laboral.

  d) Relació de persones treballadores afectades per la mesura, que ha de presentar-se en el document EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament.

  Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents.  C) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN CAS D'ERO o D'ERTO PER CAUSES ECONÒMIQUES, TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ (ETOP)

  En aquest cas el procediment consta de 2 FASES i la documentació a presentar en cada fase és la següent:


  * 1a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ)

  El procediment s'inicia mitjançant la presentació de la següent documentació:

  1. COMUNICACIÓ de l'empresa o entitat dirigida a l'autoritat laboral competent (segons model normalitzat disponible com a FORMULARI WEB en el propi tràmit telemàtic).

  2. DOCUMENTACIÓ que ha d'acompanyar a eixa comunicació (a més de la indicada en l'apartat A).

  La documentació que ha d'acompanyar cada comunicació varia segons qual siga la causa ETOP al·legada, així com la mesura proposada.

  La relació que s'assenyala a continuació es realitza només a efectes orientatius, devent l'empresa o entitat aportar tota la documentació exigida per la normativa vigent que resulte d'aplicació.


  2.1. Documentació COMUNA a qualsevol tipus d'ERO/ERTO- ETOP:

  Quan siga preceptiu d'acord amb el fixat pel Reial decret 1483/2012, ha de presentar-se la documentació que acredite fefaentment la comunicació de l'obertura del període de consultes dirigida per l'empresa als representants legals de les persones treballadores.

  Aquesta comunicació ha de contindre els següents extrems:

  a) Especificació de la/s causa/es ETOP al·legada/es.

  b) Identificació de les mesures a adoptar, segons siguen d'extinció, de suspensió de contractes de treball i/o de reducció de jornada laboral.

  c) Número i classificació professional de les persones treballadores afectades pels acomiadaments o per les mesures de suspensió de contractes i/o reducció de jornada, desglossada, per centre de treball i, en el seu cas, província i comunitat autònoma.

  Per a facilitar aquesta informació ha de presentar-se el document EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament.

  Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents.

  d) Número i classificació professional dels treballadors emprats habitualment l'últim any amb idèntic desglossament.

  e) Criteris tinguts en compte per a la designació dels treballadors afectats per les mesures.

  f) Període previst per a la realització dels acomiadaments en el cas d'EROs, o concreció i detall de les mesures de suspensió de contractes o reducció de jornada en el cas d'ERTOs (amb percentatge, horari i nombre d'hores de treball que es redueixen).

  g) Comunicació de la intenció de l'empresa d'iniciar el procediment d'acomiadaments, o de suspensió de contractes o reducció de jornada, dirigida a les persones treballadors o als seus representants per la direcció de l'empresa.
  * Nota: aquesta comunicació és diferent de la comunicació d'obertura del període de consultes i sol ser anterior a ella.

  h) Identificació dels representants de les persones treballadores que integraran la comissió negociadora o, en el seu cas, indicació de la falta de constitució de la comissió en els terminis legals.

  En cas que hi haja diversos centres de treball sense representació unitària han d'aportar-se també les actes relatives a l'atribució de la representació a la comissió negociadora dels procediments i en la seua acta de constitució ha d'incloure's el contingut establit en l'article 27 del Reial decret 1483/2012.

  i) Calendari inicial de reunions fixat per les parts.

  j) Memòria explicativa de les causes.

  k) Sol·licitud realitzada per escrit per l'empresa als representants de les persones treballadores de l'informe a què es refereix l'article 64.5, lletres a i b, del TRET, que s'entrega simultàniament al lliurament de la comunicació del procediment.


  2.2. Documentació ESPECÍFICA SEGONS LA CAUSA de l'ERO/ERTO- ETOP:

  a) En el supòsit d'ERO/ERTO per causes ECONÒMIQUES:

  - Memòria que acredite els resultats de l'empresa dels quals es desprenga una situació econòmica negativa, en casos com ara l'existència de pèrdues actuals o previstes, o la disminució persistent de l'el seu nivell d'ingressos ordinaris o vendes.

  - La documentació que permeta acreditar els resultats econòmics al·legats per l'empresa i, en particular, l'establida en l'article 4.2 del Reial decret 148/3/2012.

  - Si l'empresa al·lega una previsió de pèrdues ha d'informar dels criteris utilitzats per a la seua estimació i presentar un informe tècnic amb el contingut mínim establit en l'article 4.3 del Reial decret 1483/2012.

  - Si l'empresa al·lega una disminució persistent del nivell d'ingressos o vendes, ha d'aportar la documentació fiscal o comptable acreditativa amb el contingut mínim establit en l'article 4.4 del Reial decret 1483/2012.

  I en el cas de grups d'empreses amb obligació de formular comptes consolidats a Espanya, ha de presentar la documentació acreditativa amb el contingut mínim establit en l'article 4.5 del Reial decret 1483/2012.


  * NOTA: si es tracta d'un ERTO (expedient temporal de regulació d'ocupació) la documentació ha d'adaptar-se al que es preveu en l'article 18.2 del Reial decret 1483/2012.


  b) En el supòsit d'ERO/ERTO per causes TÈCNIQUES, ORGANITZATIVES O DE PRODUCCIÓ:

  - Memòria explicativa de la/es causa/es que acredite la seua concurrència.

  - Informes tècnics que acrediten la concurrència de la/es causa/es, amb el contingut mínim establit en l'article 5.2 del Reial decret 1483/2012.


  2.3. Documentació ESPECÍFICA PER A EXPEDIENTS D'EXTINCIÓ (ACOMIADAMENTS COL·LECTIUS _ EROs - ETOP):

  a) En el cas d'empreses de més de 100 persones treballadores o que formen part de grups d'empreses que ocupen eixe nombre de persones treballadores, que tinguen beneficis i que realitzen acomiadaments col·lectius que afecten persones treballadores de 50 o més anys:

  - Declaració de les persones treballadores afectades de més de 50 anys.

  - Certificat signat per persona amb poder suficient en el qual ha de constar la informació que es determina en el Reial decret 1484/2012, de 29 d'octubre.

  b) En el cas d'empreses que efectuen acomiadaments col·lectius i no estiguen incurses en procediments concursals, han d'indicar si inclouen o no a persones treballadores majors de 55 anys que no tingueren la condició de mutualistes l'1 de gener de 1967, a l'efecte de l'article 51.9 del TRET respecte del conveni especial amb la Seguretat Social.

  c) En el cas d'empreses que duguen a terme un acomiadament col·lectiu de cinquanta o més persones treballadores, han de presentar un pla de recol·locació externa, que reunisca els requisits de l'article 9 del Reial decret 1482/2013.  * 2a FASE DEL PROCEDIMENT (COMUNICACIÓ DECISIÓ EMPRESARIAL)

  Finalitzat el període de consultes, amb o sense acord, l'empresa ha de presentar(#) la documentació que s'indica a continuació:

  (#) Nota: la presentació d'aquesta documentació de la 2a fase del procediment ha de realitzar-se mitjançant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".


  a) Comunicació del resultat del període de consultes, segons model normalitzat COMDECEM (Comunicació de decisió empresarial), disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic.

  b) Acta final del període de consultes (s'haja aconseguit o no acord amb els representants de les persones treballadores).

  c) Actes de totes les reunions celebrades durant el període de consultes (només si eixes reunions han tingut lloc).

  d) En cas que s'haja modificat el presentat inicialment, model normalitzat en format EXCEL denominat "Relació de persones treballadores afectades - ERO/ERTO", que és el model elaborat pel Ministeri competent en matèria de Treball, que també ha realitzat unes instruccions per a facilitar el seu emplenament.

  Tots dos documents (Excel i instruccions) estan disponibles com a impresos associats a aquest tràmit i el document Excel ho està també en el tràmit telemàtic. A més en l'apartat "Enllaços" s'inclou el corresponent al apartat de la pàgina web del citat Ministeri en el qual estan publicats aquests dos documents.

  En el document en format Excel han d'identificar-se:

  - Les persones treballadores que resultaran afectades per les mesures que se sol·liciten, els grups professionals, llocs i nivells salarials afectats.

  - I, a més, en cas d'ERTO-ETOP:

  . El tipus de mesura a aplicar respecte de cadascuna de les persones treballadores (és a dir, si la mesura és de reducció de jornada diària, setmanal, mensual o anual o de suspensió de contracte).

  . El percentatge màxim de reducció de jornada o el nombre màxim de dies de suspensió de contracte a aplicar.

  . I el període dins del qual es durà a terme l'aplicació de les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes de treball.

  e) Calendari amb els dies concrets de suspensió de contractes o de reducció de jornada individualitzats per cadascuna de les persones treballadores afectades.

  En el supòsit de reducció de la jornada, en el calendari ha de determinar-se el percentatge de disminució temporal, computada sobre la base diària, setmanal, mensual o anual, els períodes concrets en els quals es produirà la reducció, així com l'horari de treball afectat per aquesta, durant tot el període al fet que s'estenga la seua vigència.

  f) En cas de ERO-ETOP també ha de presentar-se la següent documentació específica:

  . Documentació de les mesures socials d'acompanyament.

  . Pla de recol·locació externa definitiu (en cas que es modifique el presentat inicialment).

  . Justificació de l'afectació de persones treballadores amb prioritat de permanència.

  . Llistat de persones treballadores amb 55 o més anys amb dret al finançament de quotes del conveni especial amb la Seguretat Social.  D) DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR en cas de PRÒRROGA d'un ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o de producció (ETOP)

  En el termini de set dies des de la finalització del període de consultes de la pròrroga d'un ERTO-ETOP, amb o sense acord, l'empresa ha de presentar(#) la documentació que s'indica a continuació:

  (#) Nota: la presentació de la documentació relativa a la pròrroga d'un ERTO-ETOP ha de realitzar-se mitjançant el tràmit telemàtic de "Aportació de documentació a un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o a un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO) obert davant l'autoritat competent en matèria de treball de la Generalitat Valenciana (incloses la comunicació de decisió empresarial i la comunicació de pròrroga, quan procedisquen)". Vegeu enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços".

  a) Comunicació del resultat del període de consultes de la pròrroga de l'ERTO-ETOP, segons model normalitzat COMDECEM (Comunicació de decisió empresarial), disponible com a imprés associat a aquest tràmit i també al tràmit telemàtic.

  b) Acta final del període de consultes de la pròrroga de l'ERTO-ETOP (s'haja aconseguit o no acord amb els representants de les persones treballadores).

  Impresos associats

  RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES. ERE-ERTO

  INSTRUCCIONS PER A EMPLENAR LA RELACIÓ DE PERSONES TREBALLADORES AFECTADES PELS ERE-ERTO

  [COMDECEM] COMUNICACIÓ DE DECISIÓ EMPRESARIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.