Subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius

Conselleria de Sanitat

Codi SIA: 210619
|
Codi GVA: 357
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 29-12-2023

Fins 28-01-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Esmena
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Altres tràmits
 • Recurs de reposició
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Subvencions per al finançament de les despeses de funcionament de centres, serveis i/o programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions a desenvolupar durant l'any 2024 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.

L'objecte d'aquesta convocatòria són les subvencions destinades al finançament de despeses corrents i personal dels següents centres, serveis i programes:

a.- Les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (*UVAD), incloent-hi l'atenció directa en comissaries.

b.- Centres de Dia (CD) d'entitats locals.

c.- Els Centres d'Intervenció de Baixa Exigència (*CIBE).

d.- Els programes destinats a l'atenció al joc patològic.

e.- Les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (*UPCCA) d'entitats locals.

f.-. Els programes de prevenció de les drogodependències i altres addiccions, sempre que aquests últims siguen desenvolupats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per institucions sense fi de lucre.

g.- Els programes executats per associacions d'autoajuda en matèria d'alcoholisme, que realitzen exclusivament programes d'ajuda mútua.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
29-12-2023 al 28-01-2024
Al·legació / AportacióTemini tancat
19-04-2024 al 29-04-2024
JustificacióTermini obert
EsmenaTemini tancat
12-03-2024 al 26-03-2024
Recurs de reposicióTermini obert
26-06-2024 al 25-07-2024
Observacions

*ºLas ajudes previstes en la present convocatòria es destinaran a cobrir les despeses que es relacionen en l'article 6 de la citada Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, que de manera directa responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada, resulten estrictament necessaris i es realitzen en el període subvencionable.

4. Els beneficiaris de subvencions hauran de presentar abans del 31 de gener de 2025, una memòria final de les activitats realitzades en suport informàtic i, quan així es requerisca per la Direcció General amb competències en matèria drogodependències i altres trastorns addictius, en format paper. La no presentació de la citada memòria serà motiu de reintegrament de la subvenció concedida.

Els beneficiaris de les línies S0254, S0261 i S0262, hauran de presentar esta memòria conforme als Annexos VIII, IX o XII segons el tipus de recurs.

A qui va dirigit

Ciutadania
Administració
Persones interessades

1. Podran sol·licitar estes subvencions les entitats locals i les entitats sense fi de lucre que siguen titulars de centres, serveis i/o gestionen programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions en...

Saber més
Requisits

Les entitats sense fi de lucre hauran de disposar d'una seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció.

 

Quan l'objecte de la subvenció siga el finançament de centres i/o serveis, serà condició indispensable per a la seua concessió que disposen de l'autorització prevista en el Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, en la Comunitat Valenciana en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció.

 

Quan l'objecte de la subvenció siga el finançament dels programes de prevenció, hauran de posseir l'acreditació a la qual fa referència el Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell, d'acreditació de programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del comité de persones expertes, en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, en el cas de les entitats sense fi de lucre, hauran de comptar entre els seus fins institucionals, recollits expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats de prevenció en drogodependències i altres addiccions.

Com es tramita

Procés de tramitació

L'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

 

La comissió de valoració es regirà pel que es disposa en l'article 10.3 de l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 

Els criteris de valoració a tindre en compte són els ressenyats en l'article 11 de la citada Ordre 4/2015, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

Criteris de valoració

1. Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) i els Programes de Prevenció. Sense perjudici del que s'estableix en el Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

a.- La dotació de recursos específics existents en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-20 punts

b.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, prioritzant la posada en marxa dels programes oferits des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com, el grau d'execució de la subvenció concedida en el referit exercici, de 0-20 punts.

c.- La continuïtat de les accions iniciades en l'exercici anterior, que hagueren sigut finançades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 0-20 punts.

d.- Programes específics per a grups de risc en població jove, prevenció selectiva, de 0-20 punts.

e.- Programes específics de prevenció de les drogodependències i altres addiccions dirigits a la població juvenil per a la gestió de l'oci i temps lliure, de 0-10 punts.

f.- Ús de les noves tecnologies en l'aplicació dels programes, de 0-5 punts.

g.- Programes dirigits a la prevenció de les drogodependències i altres addiccions en l'àmbit laboral, de 0-5 punts.

 

2. Programes de prevenció, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

a.- Justificació de la necessitat del programa en l'àmbit d'aplicació, de 0-30 punts

b.- Continuïtat de les accions i avaluació del programa de l'exercici anterior, de 0-25 punts

c.- Objectius del programa de prevenció, tant generals com específics, de 0-20 punts

d.- Qualificació i experiència professional, de 0-15 punts

e.- Cobertura territorial i poblacional i nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-10 punts

 

3. Autoajuda, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

a.- La dotació de recursos similars en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de 0-40 punts.

b.- La continuïtat dels programes, sempre que persistisquen les necessitats, de 0-30 punts

c.- L'avaluació de resultats i de l'impacte dels mateixos en la població de referència, de 0-30 punts.

 

4. Atenció al joc patològic, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

a.- L'existència de recursos similars on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries, de 0-30 punts.

b.- La continuïtat dels programes finançats per la Generalitat l'any anterior, sempre que persistisquen les necessitats, de 0-20 punts.

c.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, de 0-20 punts.

d.- Estructura de l'equip professional, de 0-20 punts

e.- Coordinació amb altres recursos assistencials, de 0-10 punts

 

5. Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències, Centres d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) i Centres de dia d'entitats locals, es tindran en compte els següents criteris de valoració:

a.- La dotació de recursos específics existents en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-40 punts

b.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, prenent com a referència la memòria d'activitats de l'últim exercici, així com tots els antecedents que obren en poder de l'administració, especialment el grau d'execució de la subvenció concedida en el referit exercici, de 0-30 punts.

c.- La continuïtat de les accions iniciades en l'exercici anterior, que hagueren sigut finançades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 0-30 punts

 

6. En cas d'empat en la puntuació final, tindran preferència en l'adjudicació en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, aquelles entitats que acrediten, amb anterioritat a la publicació de la present convocatòria, ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les respectives plantilles d'aquestes, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes des de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, termini que començarà a computar-se a partir de l'endemà de aquel en què tinga lloc esta publicació. El termini conclourà el mateix dia del...

Saber més
Documentació
1. Les entitats locals hauran d'emplenar la sol·licitud que figura com a Annex I, la qual haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament es relaciona: a) Documents acreditatius de la representació legal que ostente el sol·licitant, en el cas de no estar inscrit en el registre de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d';entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de...
Saber més

  Esmena

  Termini
  Temini tancat

  10 dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació en la web

  Descripció

  Esmena de les sol·licituds de subvenció: es requereix a les entitats relacionades en l'annex II a la presentació de la documentació assenyalada en l'annex I publicat.

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Temini tancat

  10 dies naturals des del següent a la publicació en la web (18/04/2024)

  Descripció

  Proposta de Resolució de concessió de la subvenció

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar els expedients serà de tres mesos a comptar des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Transcorregut el termini sense haver-se notificat la resolució, s'entendrà desestimada la sol·licitud de concessió de subvenció en els...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  La forma de pagament de les subvencions destinades a les despeses referides a l'article 6.4 de l'ordre 4/2015, prèvia certificació de la persona titular de la Direcció General competent en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius de comprovació i aprovació dels justificants, així...
  Saber més
  4506670.0
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició / Contenciós-administratiu
  Obligacions
  Les entitats locals i les entitats sense fi de lucre beneficiàries de les subvencions previstes en aquest annex tenen les següents obligacions: a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció. b) Justificar el...
  Saber més
  Observacions

  Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició davant el...

  Saber més
  Òrgans resolució

  Justificació

  Termini
  Termini obert
  Forma de presentació

  Recurs de reposició

  Termini
  Des de 26-06-2024 a 25-07-2024

  En el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la seua publicació

  Descripció

  Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició davant el...

  Saber més
  Forma de presentació