Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  La present resolució té per objecte convocar, en règim de concurrència competitiva, subvencions per al finançament de les despeses de funcionament de centres, serveis i/o programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions a desenvolupar durant l'any 2022 en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana.
  L'objecte d'aquesta convocatòria són les subvencions destinades al finançament de despeses corrents i personal dels següents centres, serveis i programes:
  a.- Les Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències (UVAD), incloent l'atenció directa en comissaries.
  b.- Centres de Dia (CD) d'entitats locals.
  c.- Els Centres d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE).
  d.- Els programes destinats a l'atenció al joc patològic.
  e.- Les Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) d'entitats locals.
  f.-. Els programes de prevenció de les drogodependències i altres addiccions, sempre que aquests últims siguen desenvolupats, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana, per institucions sense fi de lucre.
  g.- Els programes executats per associacions d'autoajuda en matèria d'alcoholisme, que realitzen exclusivament programes d'ajuda mútua.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  1. Podran sol·licitar les subvencions objecte de regulació de l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, en la qual s'aproven les bases reguladores de les convocatòries, les entitats locals i les entitats sense fi de lucre que siguen titulars de centres, serveis i/o gestionen programes i activitats en matèria de prevenció, atenció, rehabilitació i/o reinserció social de drogodependents o altres tipus d'addiccions en l'àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, sempre que no incórreguen en alguna de les causes de prohibició que regula l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i que complisquen els requisits establits en la precitada Ordre.

  Requeriments

  2. Les entitats sense fi de lucre hauran de disposar d'una seu central o delegació permanent en la Comunitat Valenciana, en els termes establits en les bases reguladores de la subvenció.

  3. Quan l'objecte de la subvenció siga el finançament de centres i/o serveis, serà condició indispensable per a la seua concessió que disposen de l'autorització prevista en el Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, en la Comunitat Valenciana en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció.

  4. Quan l'objecte de la subvenció siga el finançament dels programes de prevenció, hauran de posseir l'acreditació a la qual fa referència el Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell, d'acreditació de programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del comité de persones expertes, en la data de finalització del termini de presentació de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, en el cas de les entitats sense fi de lucre, hauran de comptar entre els seus fins institucionals, recollits expressament en els seus estatuts, la realització d'activitats de prevenció en drogodependències i altres addiccions.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  1. La forma de pagament de les subvencions destinades a les despeses referides a l'article 6.4 de l'ordre 4/2015, prèvia certificació de la persona titular de la Direcció General competent en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius de comprovació i aprovació dels justificants, així com acreditativa del compliment dels fins que justifiquen la concessió de la subvenció, s'ajustarà al règim de deslliurament especial que per a determinades transferències corrents establisca la Llei de Pressupostos de la Generalitat de cada exercici. En els casos en què no s'ajuste als requisits anteriors es realitzarà prèvia justificació per part de l'entitat beneficiària, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 171 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  1. Les sol·licituds es presentaran, en el model normalitzat que figura com a Annex I, en el termini d'un mes des de la data de publicació de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, termini que començarà a computar-se a partir de l'endemà a aquell en què tinga lloc aquesta publicació. El termini conclourà el mateix dia del mes següent al de la seua publicació. DOGV Num. 9299 / 16.03.2022

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  . Les sol·licituds es presentaran únicament via telemàtica a través de la seu electrònica de la Generalitat en el següent enllace https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=357&version=amp#p_9

  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA
  C/ MISSER MASCÓ, 31-33Ver plano
  46010 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=357

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. Les entitats locals hauran d'emplenar la sol·licitud que figura com a annex I, que haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament s'indica:

  a) Documents acreditatius de la representació legal que tinga el sol·licitant.
  b) Identificació del centre/programa/servei a subvencionar. Annex II.
  c) Certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent que autoritza la sol·licitud de subvenció, així com el coneixement i el compromís respecte de les obligacions establides en aquesta convocatòria.
  d) Pla municipal o mancomunat sobre drogodependències, així com certificat acreditatiu de l'acord adoptat per l'òrgan competent que l'aprova. Únicament hauran de presentar aquesta documentació en cas de modificació o aprovació d'un nou pla diferent del presentat en anteriors convocatòries o si es tractara de noves entitats locals sol·licitants.
  e) Pressupost de l'entitat local destinat a l'atenció i la prevenció de les drogodependències previst per a l'exercici 2022.
  f) Memòria explicativa de les activitats a realitzar durant l'exercici 2022. Annex X.
  g) Relació de l'equip professional, amb descripció de categories, càrrecs, tasques i horaris de dedicació única al centre, programa o servei pel qual se sol·licita la subvenció. Annex III.
  h) Memòria de les actuacions desenvolupades en matèria de drogodependències i altres addiccions de l'exercici 2021, en el cas d'aquelles entitats que no hagueren sigut subvencionades en la convocatòria d'aqueix exercici. Annex XI.
  i) Model de declaració responsable que s'està al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, de conformitat amb el que determina l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  j) Certificat expedit per l'entitat bancària on efectuar, si escau, els pagaments, en què s'especifique: codi de l'entitat, codi de la sucursal, número de compte i titular d'aquest, així com document d'alta de tercers, segons model genèric. Aquelles entitats que en exercicis anteriors hagueren sigut subvencionades, únicament hauran de presentar aquesta documentació en cas de modificació de les dades bancàries.
  k) Així mateix, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 7/2014, de 22 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que va modificar l'article 199 de la Llei 8/2010, de 23 de juny, de la Generalitat, de règim local de la Comunitat Valenciana, les entitats hauran d'acreditar estar al corrent en el compliment de l'obligació de rendició dels seus comptes anuals davant la Sindicatura de Comptes.

  2. Les entitats sense fi de lucre hauran d'emplenar la sol·licitud que figura com a annex I, que haurà d'anar acompanyada de la documentació que seguidament s'indica:

  a) Identificació del centre/programa/servei a subvencionar. Annex II.
  b) Pressupost desglossat de les despeses previstes dels centres, serveis o programes de l'exercici per als quals se sol·licita la subvenció. Annex IV.
  c) Memòria explicativa de les activitats a realitzar en l'exercici 2022.
  d) Relació de l'equip professional, amb descripció de categories, càrrecs, tasques i horaris de dedicació única al centre, programa o servei pel qual se sol·licita la subvenció. Annex III.
  e) Certificat expedit per l'entitat bancària on efectuar, si escau, els pagaments, en què s'especifique: codi de l'entitat, codi de la sucursal, número de compte i titular d'aquest, així com document d'alta de tercers, segons model genèric. Aquelles entitats que en exercicis anteriors hagueren sigut subvencionades, únicament hauran de presentar aquesta documentació en cas de modificació de les dades bancàries.
  f) Còpia autenticada o fotocòpia confrontada dels estatuts en què haurà de constar explícitament l'àmbit de l'entitat, així com la inexistència d'ànim de lucre en els fins d'aquesta. Únicament hauran de presentar aquesta documentació en els casos de modificació dels aportats en anteriors convocatòries o en el cas que es tracte de noves entitats sol·licitants.
  g) Memòria de les actuacions desenvolupades en matèria de drogodependències i altres addiccions, en l'exercici 2021, en el cas d'aquelles entitats que no hagueren sigut subvencionades en la convocatòria d'aqueix exercici.
  h) Certificat expedit per l'Agència Estatal d'Administració Tributària acreditatiu d'estar exempts, si escau, de l'Impost sobre el Valor Afegit, únicament en els casos en què aquest document no s'haja aportat en anteriors convocatòries en aquesta direcció general.
  i) Declaració responsable emplenada i signada dels punts següents (vegeu annex I): que té les facultats requerides com a representant de l'entitat, autoritzant la sol·licitud d'ajuda i aprovant el programa i el pressupost presentats, així com el coneixement i compromís respecte de les obligacions establides en aquesta ordre, de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari, establides en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que l'entitat no obté benefici econòmic per les seues activitats, i que es compleix la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat o, si escau, d'exempció d'aquesta obligació.
  j) Model de declaració responsable que està al corrent en el pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions, de conformitat amb el que determina l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  k) Autorització a l'òrgan competent de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a consultar i obtindre per mitjans telemàtics els certificats acreditatius d'estar al corrent de les obligacions tributàries, estatals i autonòmiques, i de la Seguretat Social. En cas que se subscriga l'autorització, s'haurà d'aportar aquesta documentació.

  3. Els programes destinats a l'atenció al joc patològic hauran d'aportar, a més dels documents anteriorment esmentats, els currículums del personal adscrit, en què s'acredite la formació i l'experiència professional en matèria de drogodependències i altres addiccions.

  4. La sol·licitud de subvenció es dirigirà a la Direcció General de Salut Pública i Addiccions i haurà d'ajustar-se al model normalitzat, i estarà també disponible en la seua pàgina web i en la guia PROP de la Generalitat (www.prop.gva.es).

  5. Les sol·licituds es presentaran en el termini d'un mes des de la data de publicació d'aquesta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, termini que començarà a computar-se a partir de l'endemà d'aquell en què tinga lloc aquesta publicació. El termini conclourà el mateix dia del mes següent al de la seua publicació.
  6. Quan la sol·licitud no reunisca els requisits establits en la convocatòria o no s'acompanye la documentació exigida, es requerirà, de conformitat amb l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, a la persona interessada, d'acord amb l'article 45.1.b de l'esmentada Llei 39/2015, que en un termini de 10 dies esmene la falta o acompanye la documentació necessària, amb l'advertiment que, si no ho fa, s'arxivarà la sol·licitud sense més tràmit. Els requeriments de documentació es publicaran en la pàgina web de la conselleria amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius.

  7. En els casos en què els documents estigueren en poder de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, el sol·licitant podrà acollir-se al dret establit en l'article 53.1.d) de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, sempre que es facen constar la data, l'òrgan o dependència a què van ser dirigits, la identificació del procediment en què es troben, i que no hagen transcorregut més de cinc anys des de la finalització del procediment a què corresponguen.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ EN MATÈRIA DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES TRASTORNS ADDICTIUS

  [ANNEX II] IDENTIFICACIÓ DEL RECURS, SERVICI O PROGRAMA

  [ANNEX III] RELACIÓ DE L'EQUIP PROFESSIONAL

  [ANNEX IV] PRESSUPOST ANUAL PER PROGRAMA. ENTITATS NO LUCRATIVES

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATERIA DE SUBVENCIONS

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  [ANNEX V] JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D'ENTITATS LOCALS

  [ANNEX VI] JUSTIFICACIÓ DE SUBVENCIONS A FAVOR D'ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

  [ANNEX VII] LLISTA DE JUSTIFICANTS PRESENTATS PER ENTITATS SENSE FINALITAT LUCRATIVA

  [ANNEX VIII] DADES BÀSIQUES DE LES ACTIVITATS REALITZADES EN MATÈRIA DE DROGODEPENDÈNCIES I ALTRES ADDICCIONS

  [ANNEX IX] DADES BÀSIQUES DE LES ACTIVITATS REALITZADES EN CENTRES D'INTERVENCIÓ DE BAIXA EXIGÈNCIA

  [ANNEX X] MEMÒRIA EXPLICATIVA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR PER ENTITATS LOCALS

  [ANNEX XI] MEMÒRIA FINAL PER ENTITATS LOCALS

  [ANNEX XII] MEMÒRIA FINAL PER ENTITATS LOCALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1.D'acord amb el que es disposa en l'article 10.1 de l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, l'òrgan encarregat de l'ordenació i instrucció del procediment serà la direcció general amb competències en matèria de drogodependències i altres trastorns addictius que, d'ofici, acordarà totes les actuacions necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades en virtut dels quals ha de pronunciar-se la resolució.

  2.La comissió de valoració es regirà pel que es disposa en l'article 10.3 de l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
  3.Els criteris de valoració a tindre en compte són els ressenyats en l'article 11 de la citada Ordre 4/2015, de 3 de desembre, modificada per l'Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra la present resolució de convocatòria, que posa fi a la via administrativa, podrà interposar-se, potestativament, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictada, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà a la seua publicació, o directament recurs contenciós administratiu, davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la seua publicació, de conformitat amb el que es preveu en l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=357

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general i els annexes, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Es consideren gastos subvencionables aquells que de manera indubtable responguen a la naturalesa de l'activitat subvencionada i hagen sigut efectivament realitzats i abonats al llarg de l'exercici corresponent. En cap cas el cost d'adquisició dels gastos subvencionables podrà ser superior al valor de mercat.
  2. Quan l'import del gasto subvencionable supere les quanties establides en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector públic per al contracte menor, el beneficiari haurà de sol·licitar com a mínim tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé, llevat que per les especials característiques dels gastos subvencionables no existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que ho subministren o presten, o llevat que el gasto s'haja realitzat amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció. L'elecció entre les ofertes presentades es realitzarà d'acord amb criteris d'eficiència i economia, i caldrà justificar-se en una memòria l'elecció quan no recaiga en la proposta econòmicament més avantatjosa.
  3. Quan el beneficiari de la subvenció siga una entitat local, seran gastos subvencionables els derivats del personal adscrit a la Unitat de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives i els de funcionament i manteniment inherents a esta, així com els altres gastos de naturalesa corrent generats per la realització de programes d'àmbit escolar, familiar, laboral i comunitari que prevegen de forma específica continguts sobre la prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius adequats a la població a qui es dirigixen.
  4. Seran gastos subvencionables:
  a) Els gastos derivats del pagament d'assistències o servicis de professionals.
  b) La contractació de personal per part de les entitats subvencionades, que en cap cas suposarà cap relació jurídica amb la Generalitat.
  Les retribucions del personal de les entitats sense fi de lucre que estiga adscrit al compliment del programa i/o centre o servici subvencionat, tan sols podran ser objecte de subvenció com a màxim fins a un import coincident amb els gastos d'esta naturalesa derivats de l'exercici de llocs de semblant funció i categoria per personal al servici de la Generalitat, sense perjuí del que, si és el cas, establisca el conveni aplicable.
  No podran incloure's com a gastos de personal els originats per les activitats realitzades en la condició de membres de les juntes directives, consells de direcció o òrgans de govern de les entitats sense fi de lucre.
  Quant als gastos de direcció i coordinació dels centres o servicis només se'n computarà el 10%.
  c) Els gastos corrents: considerats com aquells que reunisquen alguna de les següents característiques: ser béns fungibles, tindre una duració previsible inferior a l'exercici econòmic, no ser susceptibles d'incloure en inventari o ser gastos previsiblement reiteratius. En cap cas s'inclouran compres de material inventariable com a mobiliari, ordinadors, televisors, entre altres.
  d) Els gastos de manteniment estrictament necessaris per a la consecució del fi objecte de la subvenció: lloguer, llum, aigua, assessoria, gestoria, telèfon, neteja entre altres.
  e) Gastos de publicitat: cartelleria, material de difusió i promoció de les activitats de l'entitat. No seran subvencionables els gastos ocasionats pel material de marxandatge, ja que es consideren material inventariable.
  f) Els gastos financers, els gastos d'assessoria jurídica o financera, els gastos notarials i registrals i els gastos pericials per a la realització del projecte subvencionat i els d'administració específics, són subvencionables si estan directament relacionats amb l'activitat subvencionada i són indispensables per a l'adequada preparació o execució.
  En cap cas seran gastos subvencionables, els interessos deutors dels comptes bancaris, els interessos, recàrrecs i sancions administratives i penals i els gastos de procediments judicials.

  Criteris de valoració

  1. Unitats de Prevenció Comunitària en Conductes Addictives (UPCCA) i els Programes de Prevenció. Sense perjudici del que s'estableix en el Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell, es tindran en compte els següents criteris de valoració:
  a.- La dotació de recursos específics existents en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-20 punts
  b.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, prioritzant la posada en marxa dels programes oferits des de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, així com, el grau d'execució de la subvenció concedida en el referit exercici, de 0-20 punts.
  c.- La continuïtat de les accions iniciades en l'exercici anterior, que hagueren sigut finançades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 0-20 punts.
  d.- Programes específics per a grups de risc en població jove, prevenció selectiva, de 0-20 punts.
  e.- Programes específics de prevenció de les drogodependències i altres addiccions dirigits a la població juvenil per a la gestió de l'oci i temps lliure, de 0-10 punts.
  f.- Ús de les noves tecnologies en l'aplicació dels programes, de 0-5 punts.
  g.- Programes dirigits a la prevenció de les drogodependències i altres addiccions en l'àmbit laboral, de 0-5 punts.

  2. Programes de prevenció, es tindran en compte els següents criteris de valoració:
  a.- Justificació de la necessitat del programa en l'àmbit d'aplicació, de 0-30 punts
  b.- Continuïtat de les accions i avaluació del programa de l'exercici anterior, de 0-25 punts
  c.- Objectius del programa de prevenció, tant generals com específics, de 0-20 punts
  d.- Qualificació i experiència professional, de 0-15 punts
  e.- Cobertura territorial i poblacional i nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-10 punts

  3. Autoajuda, es tindran en compte els següents criteris de valoració:
  a.- La dotació de recursos similars en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de 0-40 punts.
  b.- La continuïtat dels programes, sempre que persistisquen les necessitats, de 0-30 punts
  c.- L'avaluació de resultats i de l'impacte dels mateixos en la població de referència, de 0-30 punts.

  4. Atenció al joc patològic, es tindran en compte els següents criteris de valoració:
  a.- L'existència de recursos similars on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries, de 0-30 punts.
  b.- La continuïtat dels programes finançats per la Generalitat l'any anterior, sempre que persistisquen les necessitats, de 0-20 punts.
  c.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, de 0-20 punts.
  d.- Estructura de l'equip professional, de 0-20 punts
  e.- Coordinació amb altres recursos assistencials, de 0-10 punts

  5. Unitats de Valoració i Suport en Drogodependències, Centres d'Intervenció de Baixa Exigència (CIBE) i Centres de dia d'entitats locals, es tindran en compte els següents criteris de valoració:
  a.- La dotació de recursos específics existents en el territori on es plantege la intervenció o en la proximitat a aquest, la cobertura territorial i poblacional i el nivell de coordinació amb altres xarxes públiques d'actuació complementàries en la matèria, fonamentalment, sanitària, de serveis socials i educativa, de 0-40 punts
  b.- L'avaluació de les activitats realitzades en l'exercici anterior, prenent com a referència la memòria d'activitats de l'últim exercici, així com tots els antecedents que obren en poder de l'administració, especialment el grau d'execució de la subvenció concedida en el referit exercici, de 0-30 punts.
  c.- La continuïtat de les accions iniciades en l'exercici anterior, que hagueren sigut finançades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de 0-30 punts

  6. En cas d'empat en la puntuació final, tindran preferència en l'adjudicació en la puntuació final obtinguda pels sol·licitants, aquelles entitats que acrediten, amb anterioritat a la publicació de la present convocatòria, ocupar major percentatge de treballadors discapacitats en relació amb les respectives plantilles d'aquestes, o bé es comprometen a contractar un percentatge major de treballadors discapacitats durant l'àmbit temporal de l'ajuda o subvenció.

  Obligacions

  1. Les entitats locals i les entitats sense fi de lucre beneficiàries de les subvencions previstes en aquest annex tenen les següents obligacions:
  a) Complir l'objectiu, executar el projecte, realitzar l'activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
  b) Justificar el compliment dels requisits i condicions, així com la realització del projecte o activitat i el compliment de la finalitat que determinen la concessió o gaudi de la subvenció.
  c) Facilitar les actuacions de comprovació, seguiment i supervisió de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions, a fi de conéixer qualsevol aspecte de l'activitat objecte de la subvenció.
  d) Facilitar tota la informació econòmica, fiscal, laboral, tècnica i de qualsevol tipus que li siga requerida per la Direcció General d'Assistència Sanitària, en relació amb la subvenció concedida, a fi de verificar el compliment dels requisits i condicions necessaris per a percebre la subvenció, la realització de l'activitat o per a la justificació de la correcta aplicació de la suma lliurada a la finalitat prevista.
  e) Acreditar amb anterioritat a dictar-se la proposta de resolució de concessió que es troba al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries i enfront de la Seguretat Social.
  f) Comunicar a l'òrgan concedent o a l'entitat col·laboradora l'obtenció d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos que financen les activitats subvencionades.
  g) Deixar constància expressa de la condició de centre, servei o programa subvencionat per la Generalitat, en qualsevol relació amb tercers.
  h) Sotmetre a l'aprovació prèvia de la Direcció General de Salut Pública i Addiccions qualsevol material d'informació o divulgació que s'utilitze com a suport als centres, serveis i programes subvencionats.
  i) En les activitats de difusió i promoció objecte d'aquesta subvenció haurà de figurar de manera preferent el logotip que a tal fi determine la Direcció General de Salut Pública i Addiccions.
  j) Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els supòsits contemplats en els articles 36 i 37 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
  k) Acreditar, si escau, el compliment de la normativa sobre integració laboral de les persones amb discapacitat a l'efecte de la concessió d'ajudes i subvencions, conforme al Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de concessió de subvencions per al foment de l'ús de les persones amb discapacitat.
  l) Les altres previstes en l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
  m) S'haurà de complir amb les obligacions de publicitat derivades del que es disposa en els articles 4 i 5 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana, en el capítol 2 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la informació pública i Bon Govern, i en l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions. Aquesta informació podrà publicar-se en el portal web de l'entitat o bé a través de la plataforma TEP - Transparència Entitats Privades, de GVA Oberta (https://gvaobert.gva.es/tep).

  Sancions

  El règim sancionador en la matèria serà l'establit en el títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions i en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Decret 89/2018, de 29 de juny, del Consell (DOGV 8334 09.07.2018), d'acreditació de programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del Comité de persones expertes.
  - Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell (DOGV 6351 09.09.2010), sobre registre i autorització de centres y serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, en la Comunitat Valenciana.
  - Orde 4/2015, de 3 de desembre, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius (DOCV 7675 10/12/2015).
  - RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de
  les drogodependències i altres trastorns addictius, per a l'exercici 2022. [2022/2147]

  Llista de normativa

  Vegeu l'Orde 4/2015, de 3 de desembre

  Ordre 3/2020, de 9 de juny, de la Conselleria de Sanitat Un iversal i Salut Pública, per la que es modifica l'Ordre 4/2015, de 3 de desembre.

  Decreto 89/2018, de 29 de juny, del Consell, d'acreditació de programes de prevenció de drogodependències i altres trastorns addictius i de regulació del comité de persones expertes.

  Decret 132/2010, de 3 de setembre, del Consell, sobre registre i autorització de centres i serveis d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, en la Comunitat Valenciana.

  RESOLUCIÓ de 8 de març de 2022, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es convoquen subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius, per a l'exercici 2022. [2022/2147]

  Llistat de seguiment

  Resolució de la Directora General de Salut Pública i Addiccions, de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual es designa la Comissió Avaluadora de les subvencions en matèria d'atenció i prevenció de les drogodependències i altres trastorns addictius per a l'exercici 2022.

  Requeriment d'esmena de les sol·licituds presentades.

  RESOLUCIÓ per la qual es concedeixen les subvencions

  CORRECCIÓ d'errades de la Resolució de 19 juliol de 2022,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.