• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Menjadors socials.

  Objecte del tràmit

  Atendre les persones que requereixen un suport per a la nutrició bàsica.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Totes les persones que es troben en situació de necessitat i requerisquen aquest servei.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  I preferentment en:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel.: 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.: 012

  Fax: 961271894

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud, segons el model oficial.
  - Justificant d'ingressos (pensió).
  - Justificant (positiu/negatiu) de béns immobles.
  - Justificant de rendes de capital.
  - Justificant del pagament de lloguer.
  - Justificant del pagament de préstec.
  - Justificant del pagament d'habitatge.
  - Altres documents que es consideren rellevants.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PLAÇA MENJADOR SOCIAL PER A LA TERCERA EDAT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de documentació.
  - Estudi.
  - Resolució.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27/11/92) i la nova redacció donada al seu articulat per la Llei 4/1999, de 13 de gener (BOE núm. 12, de 14/01/99).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD"
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * MENJADORS SOCIALS CONCEPTE:
  Establiment destinat a proporcionar alimentació a les persones que ho necessiten de manera gratuïta o mitjançant una aportació reduïda.

  * PRESTACIONS QUE OFEREIX:
  Alimentació bàsica.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre el registre, autorització i acreditació de serveis socials a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1291, de 26/4/90).
  - Decret 23/1993, de 8 de febrer, del Govern Valencià, pel qual regula els preus públics corresponents a centres i serveis de l'Institut Valencià de Serveis Socials (DOGV núm. 1995, de 31/3/93).
  - Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual es modifica l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre el registre, autorització i acreditació de serveis socials a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre els nous serveis que es prestaran a malalts mentals crònics a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2929, de 13/2/97).
  - Correcció d'errors de l'Ordre de 3 de febrer de 1997, de la Conselleria de Treball i Assumptes Socials, per la qual es modifica l'Ordre de 9 d'abril de 1990, de la Conselleria de Treball i Seguretat Social, per la qual es desplega el Decret 40/1990, de 26 de febrer, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre el registre, l'autorització i l'acreditació de serveis socials a la Comunitat Valenciana, amb la finalitat d'atendre els nous serveis que es prestaran a malalts mentals crònics a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2937, de 24/2/97).
  - Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3028, de 04/07/97).
  - Correcció d'errors de la Llei 5/1997, de 25 de juny, de la Generalitat Valenciana, per la qual es regula el sistema de serveis socials en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3032, de 10/07/97).
  - Decret 91/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, sobre Registre dels Titulars d'Activitats d'Acció Social, i de registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d'acció social, a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4264, de 5/06/02).

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 91/2002, de 30 de maig.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.