Sol·licitud de subvencions en matèria de programes de serveis socials especialitzats.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210623
|
Codi GVA: 367
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte d'aquesta subvenció és la realització de programes de serveis socials especialitzats corresponents als sectors:

a) Persones majors, programes d'oci i temps lliure.

b) Malalties neurodegeneratives.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Normativa
 • Llei 3/2019, de 18 de febrer, de la Generalitat, de serveis socials inclusius de la Comunitat Valenciana. (DOGV 8491 de 21/02/19)
 • Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. (DOGV 7464 de 12/02/15)
 • DECRET 170/2020, de 30 d'octubre, del Consell, d'aprovació del Reglament orgànic i funcional de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i...
 • ORDRE 6/2022, de 26 d'octubre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen i...
 • CORRECCIÓ d'errors de l'Ordre 6/2022, de 26 d'octubre, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Podran obtindre la condició de beneficiaris de les subvencions relatives a programes de serveis socials especialitzats, les organitzacions o entitats privades sense ànim de lucre que, a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds, estiguen inscrites en el Registre General...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
El procediment de concessió de les subvencions regulades en la present ordre es tramitarà en règim de concurrència competitiva, regulat en l'article 164 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. L'ordenació i...
Saber més
Criteris de valoració
Per a l'adjudicació de les subvencions es tindran en compte els següents criteris de valoració, sent la puntuació global màxima de cada sol·licitud de 25 punts d'acord amb la següent distribució: a) Programes nous i de qualitat, en els quals s'utilitzen les bones pràctiques: fins a 10 punts. Es...
Saber més
Òrgans de tramitació
Les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives que rebran les sol·licituds presentades i verificaran que les mateixes reuneixen els requisits per a poder ser tramitades.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà de quinze dies des del següent a la publicació de la resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm.9460/31.10.2022

Documentació
La documentació a presentar pels sol·licitants de la subvenció relativa a programes de serveis socials especialitzats serà la següent: a) La sol·licitud, degudament formalitzada i subscrita per qui ostenta la representació de l'entitat, havent de coincidir el nom de l'entitat amb el qual figure...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds s'han de presentar exclusivament per via electrònica, mitjançant la firma electrònica de l'entitat sol·licitant o de la persona que la represente.

  Resolució

  Termini màxim
  El termini màxim per a resoldre i notificar les resolucions serà de sis mesos a comptar des de l'endemà al de la publicació de la convocatòria
  Obligacions
  Els beneficiaris de la subvenció tenen l'obligació general de realitzar l'activitat que fonamente la concessió de la subvenció en la forma, condicions i termini establits per a cada tipus d'ajuda i, en defecte d'això, abans del 31 de desembre de l'any en què ha sigut concedida. 2. Els...
  Saber més
  Observacions

  Les resolucions de concessió dictades per l'òrgan competent, posaran fi a la via administrativa, i contra elles, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, podrà interposar-se potestativament, recurs de reposició davant el mateix òrgan que les haja dictades, en el termini d'un...

  Saber més
  Òrgans resolució
  La resolució de les subvencions en matèria de programes de serveis socials especialitzats correspon a la persona titular de la Direcció General competent en matèria de persones majors per delegació de la persona titular de la Conselleria competent en matèria de persones majors.