Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2022.

  Objecte del tràmit

  Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
  a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
  b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
  c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
  d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.
  L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

  Requeriments

  Requisits de caràcter general:
  1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
  2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. Ser menor de 65 anys.
  4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
  5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.
  En el cas d'ajudes de transport, a més, cal:
  a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
  b) No estar comprés en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no desenvolupa cap activitat laboral.
  c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

  EXCLUSIONS
  1. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport seran objecte de subvenció els objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que es puguen enquadrar en el catàleg establit en l'annex III de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes.
  Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i els productes de suport inclosos en el Catàleg general ortoprotètic de la conselleria competent en matèria de sanitat, quan l'interessat complisca els requisits perquè aquesta la dispense.

  2. En el cas d'ajudes de transport, no es concedirà cap ajuda de transport en cas que el sol·licitant es trobe en algunes de les situacions següents:
  a) Ser usuari d'una plaça d'atenció residencial.
  b) Si el sol·licitant és usuari d'un centre d'atenció diürna, aquest no haurà de disposar de servei de transport subvencionat.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  Criteris per a determinar l'import de l'ajuda personal
  1. La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció, ni superar els mòduls econòmics màxims següents:

  TIPUS D'AJUDA/Quantia màxima
  A) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport
  1. Cadires de rodes amb motor elèctric: 2.100 €
  2. Grua hidràulica / elèctrica:1.350 €
  3. Audiòfons:1.200 €
  4. Altres productes i ajudes tècniques: 1.600 €

  B) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar
  1. Adaptacions en el bany: 2.800 €
  2. Eliminació de barreres a l'interior de l'habitatge: 4.000 €

  C) Adaptació de vehicle de motor: 1.500 €

  D) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials: 60 € /mes, 720 € / any

  2. La quantia de la subvenció es determinarà en funció de la puntuació obtinguda per les sol·licituds i d'acord amb els percentatges màxims que a continuació s'assenyalen

  90 o més punts: 90%
  85 a 89 punts: 85%
  80 a 84 punts: 80%
  75 a 79 punts: 75%
  70 a 74 punts: 70%
  65 a 69 punts: 65%
  60 a 64 punts: 60%

  3. S'exceptua del que es preveu en l'apartat anterior, les ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials, que es concediran conforme al mòdul econòmic màxim mensual, pels mesos que s'establisca.

  Pagament
  El pagament de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà d'acord amb el que es preveu en la Llei de Pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2022, o, en absència d'aquest, sobre la base del règim general previst en la llei 1/2015 de, 6 de febrer de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà al de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9258 de 18.01.2022. El termini és del dia 19 de gener al 18 de febrer de 2022.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció s'han de presentar, juntament amb la documentació requerida, preferentment, en el registre d'entrada de la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives corresponent al municipi on residisca la persona sol·licitant, sense perjudici del que disposa l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant
  C/ Teatre, 37 i 39.
  03001 ALACANT.

  - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló.
  Av. Germans Bou, 81.
  12003 CASTELLÓ DE LA PLANA

  - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València.
  Avinguda de l'Oest, 36.
  46001 VALÈNCIA.

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i EL REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I DE POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA es farà NOMÉS amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar en el telèfon d'informació de la Generalitat 012 o en Internet: https://www.gva.es/va/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=369

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I, de la Resolució de convocatòria de les ajudes, s'acompanyarà:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D.
  b) No oposició, que consta com a apartat D de l'annex I del tràmit telemàtic, per al qual òrgan convocant consulte la informació relativa a les dades d'identitat i residència del sol·licitant o, en el seu cas, del seu representant legal, així com el compliment de les seues obligacions enfront de la Seguretat Social. Si s'oposa haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents.
  No obstant això:
  - Si de la comprovació efectuada resultara alguna discordança amb les dades facilitades pel propi interessat, l'òrgan instructor estarà facultat per a realitzar les actuacions procedents per a aclarir-la.
  - Si el sol·licitant no presta el seu consentiment, haurà d'aportar fotocòpia compulsada del document nacional d'identitat, passaport o número d'identificació d'estranger, segons siga procedent, així com de certificat d'empadronament.
  c) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat G de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, obrants en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, als únics efectes de comprovar el compliment dels requisits exigits en la present convocatòria.
  En cas que no es preste consentiment, haurà de presentar-se fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, haurà d'aportar certificat negatiu de declaració i certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar que perceben rendes o ingressos.

  2. *Asímismo, s'acompanyarà d'un pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita ajuda, així com de la següent documentació:
  a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa.
  b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar:
  - Justificació de la propietat de l'habitatge (mitjançant fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret).
  - Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en cas que l'habitatge siga llogat.
  c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor:
  - Justificant de permís de circulació.
  - Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i és utilitzat per al seu ús exclusiu i privat (Annex II, apartat D).
  d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:
  - Declaració responsable que assenyale el centre o servei al qual assisteix, nombre de dies al mes i nombre de mesos, segons siga la seua necessitat d'assistència a tractaments o centres assistencials. En aquesta declaració es farà constar així mateix el mitjà de transport utilitzat per a traslladar-se al centre o servei, així com el compromís de reintegrar l'import de l'ajuda en el supòsit d'inassistència al mateix per causes no imputables a la voluntat de l'usuari (Annex II, apartat E).
  Quan es tracte de menors amb discapacitat o diversitat funcional, la sol·licitud podrà ser subscrita per qualsevol dels seus progenitors o persona que ostente la seua representació.

  3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'acompanyarà, en tot cas, fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.

  4. Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària emplenada, segons model oficial aprovat per Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - La tramitació de les sol·licituds correspon a les direccions territorials d'igualtat i polítiques inclusives, que les verificarà, per a la qual cosa poden realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes que preveuen els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  - Les sol·licituds les valorarà una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives i que elaborarà una llista ordenada de sol·licitants.
  - L'esmentada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per a cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, que elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit.
  - La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà al titular de la direcció territorial d'igualtat i polítiques inclusives corresponent, per delegació de la vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Les resolucions que es dicten segons el que es disposa en l'article anterior posaran fi a la via administrativa i contra aquestes es podrà interposar un recurs potestatiu de reposició en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seua notificació o bé directament un recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seua notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=369

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Informació adicional

  Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp) mitjançant la signatura electrònica de la persona sol·licitant o la de la persona que la represente.

  Inici
 • Informació complementària

  1. Constitueixen ajudes tècniques i productes de suport, que poden ser objecte d'ajuda per a la seua adquisició les que figuren incloses en l'annex III de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016).

  2. Ajudes a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar:
  -- Només se subvencionaran les unitats d'obra i instal·lacions necessàries per a eliminar les barreres arquitectòniques, a exclusió de qualsevol altra unitat d'obra o instal·lació que no tinga relació amb la supressió de barreres o millora de l'accessibilitat.

  3. Ajudes per a l'adaptació de vehicles:
  - Únicament seran objecte de subvenció els elements que tinguen la condició d'adaptats en vehicles de tracció mecànica.

  4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:
  - En el cas d'ajudes de transport, es consideren despeses subvencionables les despeses de transport necessàries que les persones amb mobilitat reduïda tinguen a aquest efecte, per a poder desenvolupar una vida activa, assistència a tractaments i centres assistencials (art. 26 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat Polítiques Inclusives).

  Criteris de valoració

  1. La valoració de les sol·licituds d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal s'ha de realitzar d'acord amb els criteris de valoració, que es determinen en l'ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes.

  2. La prioritat per a la concessió de les ajudes personals de promoció de l'autonomia personal es determinarà segons la puntuació que han obtingut les sol·licituds per a cada tipus d'acció, per a la qual cosa es ponderaran els criteris següents:

  a) Situació econòmica personal (acreditada a través de la renda i els ingressos que tinga en l'últim exercici). Es valorarà la renda personal del sol·licitant, de manera que la puntuació més alta correspondrà puntuació a les rendes inferiors, amb un màxim de 50 punts.
  La situació econòmica es ponderarà tenint en compte la renda per capita individual anual del sol·licitant o la renda per càpita familiar anual (que resulta de dividir els recursos econòmics de la unitat familiar que forme part pel nombre dels seus membres), d'acord amb el barem següent:

  Renda per capita Punts
  Inferior a 80 % IPREM: 50
  Inferior a 100 % IPREM: 40
  Inferior a 150 % IPREM: 35
  Inferior a 200 % IPREM: 25
  Inferior a 250 % IPREM: 20
  Inferior a 300 % IPREM: 15

  A l'efecte de la present convocatòria, constitueixen modalitats d'unitat familiar les que estableix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la referència de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) s'entén en quantia anual referit a 12 mensualitats.

  b) Situació funcional (tenint en compte com a elements el grau de discapacitat, la situació i el grau de dependència, i l'acreditació d'altres característiques o situacions especials), amb un màxim de 30 punts, segons el barem següent:
  - Grau III de dependència: 30 punts
  - Grau II de dependència: 25 punts
  - Grau I de dependència: 20 punts.
  - Grau de discapacitat igual o superior a 40 % amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 25 punts
  - Grau de discapacitat superior a 33 % amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 20 punts.
  - Grau de discapacitat superior a 50 % en un altre tipus de diversitat funcional sense valoració de dependència: 10 punts


  c) Situació social en relació amb l'entorn familiar i social (situació familiar, càrregues familiars, necessitat de suports i altres circumstàncies, com situació de desocupació, risc d'exclusió, vulnerabilitat social o altres que puguen ser objecte de valoració), amb un màxim de 20 punts, segons el barem següent:
  - Família nombrosa o monoparental: 20 punts.
  - Persona amb diversitat funcional i amb responsabilitats familiars (fills): 15 punts
  - Discapacitat en grau igual o superior al 65 % o dependència en graus III i II, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar: 15 punts.
  - Discapacitat en grau inferior al 65 % o dependència en grau I, reconeguda a un altre membre de la unitat.
  familiar: 10 punts.
  - Viu sol i necessita suports per a la vida autònoma: 10 punts.
  - Barreres arquitectòniques en habitatge familiar: 10 punts.
  - Altres circumstàncies especials acreditades per informes o certificats oficials (desocupació, agreujament familiar, risc d'exclusió, vulnerabilitat social, etc.) que la Comissió de Valoració puga valorar: 10 punts

  3. Per a poder concedir subvenció, les sol·licituds d'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal han d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts.

  4. En cas de coincidir la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds, les ajudes es concediran atenent el criteri de menys nivell de renda i, en cas de persistir, per trobar-se en el mateix grup de nivell de renda, l'ordre de prioritat serà el corresponent a la data de registre d'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a resoldre.

  Obligacions

  El termini màxim de presentació de la justificació d'aquestes ajudes serà, en tot cas, abans del dia 1 de desembre de l'any en curs.

  Haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la Direcció Territorial, en aquest termini, la factura original o còpia degudament compulsada de l'acció executada, amb la següent documentació complementària:
  a) Llicència municipal d'obra, en el seu cas.
  b) Permís de circulació, havent d'ajustar-se i reflectir-se l'adaptació perquè se sol·licita i va concedir l'ajuda a l'estipulat en aquest.

  Per a les Ajudes de Transport haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la Direcció Territorial, com a únic justificant la certificació d'assistència pel període per al qual es concedeix l'ajuda.

  Sancions

  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives previstes en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, als subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables d'aquestes, de manera que seran sancionats segons el que disposa el capítol IV del títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  Enllaços

  El tràmit per a donar d'alta un nou compte bancari, modificar-la o donar-la de baixa es pot realitzar telemàticament, consulte: PROPER. Procediment per a tramitar les altes, modificacions i baixes de les domiciliacions bancàries (Domiciliació bancària). Tràmit automatitzat:

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en relació, Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11/04/2003).
  - Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
  - Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoca per a l'exercici 2022 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. (DOGV núm. 9258 de 18.01.2022)
  - Resolució de 24 de novembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'amplia el termini de justificació de despeses de les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional, convocades per Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a l'exercici 2022. DOGV núm. 9479 de 28.11.2022

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 38/2003 de 17 de novembre

  Vegeu la Llei 1/2015 de 6 de febrer

  Vegeu la Resolució de 30 de desembre de 2021

  Veure Resolució de 24 de novembre de 2022.

  Llistat de seguiment

  Correcció d'errades de la Resolució de 30 de desembre de 2021, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2022 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.