Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2023.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210624
|
Codi GVA: 369
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 01-01-2023

Fins 31-01-2023

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar per a l'exercici 2023 les ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional.

Es consideren com a ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:

a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.

b) Ajuda destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.

c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.

d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

Seran objecte de subvenció únicament les adquisicions o actuacions realitzades dins de l'any natural corresponent a la present convocatòria.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
01-01-2023 al 31-01-2023
Observacions

1. Constitueixen ajudes tècniques i productes de suport, que poden ser objecte d'ajuda per a la seua adquisició les que figuren incloses en l'Annex III de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de l'accessibilitat (DOCV núm. 7705, de 26.01.2016), modificada per l'Ordre 3/2019, de 23 de juliol, (DOGV núm. 8600, de 26-07-2019) i per l'Ordre 1/2022, de 13 de juliol, (DOGV núm. 9385, de 18.07.2022).

 

2. Ajudes a l'eliminació de barreres arquitectòniques a l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar:

- Només se subvencionaran aquelles unitats d'obra i instal·lacions necessàries per a eliminar les barreres arquitectòniques, a exclusió de qualsevol altra unitat d'obra o instal·lació que no tinga relació amb la supressió de barreres o millora de l'accessibilitat.

 

3. Ajudes per a l'adaptació de vehicles:

- Únicament seran objecte de subvenció els elements que tinguen la condició d'adaptats en vehicles de tracció mecànica.

 

4. Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:

- En el cas d'ajudes de transport, es considera despesa subvencionable les despeses de transport necessaris que les persones amb mobilitat reduïda tinguen a aquest efecte, per a poder desenvolupar una vida activa, assistència a tractaments i centres assistencials (art. 26 de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives).

 

 

PLA DE CONTROL

 

Es durà a terme un Pla de control de la realització de l'activitat subvencionada mitjançant la comprovació i control de la documentació de caràcter econòmic justificativa de l'activitat realitzada.

Normativa
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003), en relació, Llei 11/2003, de 10 d'abril, de la Generalitat, sobre l'Estatut de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4479, d'11/04/2003).
 • Títol X de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions (DOCV núm. 7464, de 12/02/2015).
 • ORDRE 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió d'ajudes i subvencions en matèria d'atenció a persones amb diversitat funcional, promoció de l'autonomia personal i de...
 • ORDRE 3/2019, de 23 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre 1/2016, de 20 de gener, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió...
 • Resolució de 29 de desembre de 2022, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es convoquen per a l'exercici 2023 ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal de persones amb diversitat funcional. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents en la Comunitat Valenciana.

L'ajuda podrà ser sol·licitades per la pròpia persona interessada, pel seu representant legal o, en el seu cas, guardador de fet.

Requisits

Requisits de caràcter general:

1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional

2. Tindre la seua residència legal en un domicili situat en un municipi de la Comunitat Valenciana.

3. Ser menor de 65 anys.

4. Tindre una renda individual o per càpita familiar inferior al triple de l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.

5. Que existisquen deficiències de caràcter motor o sensorial en el sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o comunicació a través de mitjans normals.

En el cas d'ajudes de transport, a més, cal:

a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.

b) No estar comprés en el camp d'aplicació del sistema de la Seguretat Social per no desenvolupar activitat laboral.

c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

d) Igualment, haurà d'acreditar-se aquesta necessitat en el cas de persones usuàries de centres d'acció social inclosos en la xarxa pública de serveis socials el transport dels quals no siga finançat pels propis centres.

 

Els beneficiaris de les ajudes hauran de reunir els requisits que s'estableixen amb anterioritat a la finalització de la data de la presentació de sol·licituds.

 

EXCLUSIONS

 

1. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser encuadrables en el catàleg establit en l'Annex III de l'Ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i productes de suport inclosos en el Catàleg general ortoprotètic de la Conselleria competent en matèria de sanitat, quan l'interessat complisca els requisits per a la seua dispensació per aquesta.

2. En el cas d'ajudes de transport, no es concedirà ajuda de transport, en cas que el sol·licitant es trobe en algunes de les següents situacions:

a) Ser usuari d'una plaça d'atenció residencial.

b) Si el sol·licitant és usuari de centre d'atenció diürna, aquest no haurà de disposar de servei de transport subvencionat.

c) Estar impossibilitat per a efectuar desplaçaments fora del seu domicili habitual.

Com es tramita

Procés de tramitació

Passos:

 

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

- La tramitació de les sol·licituds correspon a les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que les verificarà, podent realitzar d'ofici les actuacions que consideren necessàries per a la determinació, el coneixement, i la comprovació de les dades en virtut dels quals s'ha de pronunciar la resolució, en els termes previstos en els articles 23.5 i 24 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

- Les sol·licituds es valoraran per una comissió tècnica instructora que es constituirà en cada Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que elaborarà una relació ordenada de sol·licitants.

- La citada comissió elaborarà una llista única prioritzada d'expedients complets per cada tipus d'acció o ajuda, seguint l'ordre de la seua puntuació, elevarà a l'òrgan competent per a la concessió d'ajudes, les propostes de concessió a favor del nombre de beneficiaris que permeten les disponibilitats de crèdit.

- La resolució d'aquestes ajudes i prestacions correspondrà al la persona titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent, per delegació de la Vicepresidenta del Consell i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Criteris de valoració

Criteris de valoració

 

1. La valoració de les sol·licituds d'ajudes personals per a la promoció de l'autonomia personal es realitzarà conformement als criteris de valoració, que venen determinats en l'Ordre que aprova les bases reguladores d'aquestes ajudes.

Aquests criteris hauran d'acreditar-se amb anterioritat a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

 

2. La prioritat per a la concessió de les ajudes personals de promoció de l'autonomia personal es determinarà conforme a la puntuació obtinguda per les sol·licituds per a cada tipus d'acció, ponderant els següents criteris:

 

a) Situació econòmica personal (acreditada a través de la renda i ingressos que tinga en l'exercici anterior al de la convocatòria). Es valorarà la renda personal del sol·licitant, corresponent la major puntuació a les rendes menors, amb un màxim de 50 punts.

La situació econòmica serà ponderada tenint en compte la renda per càpita individual anual del sol·licitant o renda per càpita familiar anual (resultant de dividir els recursos econòmics de la unitat familiar que forme part pel número dels seus membres), conformement al següent barem.

 

Renda per capita Punts

Inferior a 80% *IPREM 50

Inferior a 100% *IPREM 40

Inferior a 150% *IPREM 35

Inferior a 200% *IPREM 25

Inferior a 250% *IPREM 20

Inferior a 300% *IPREM 15

 

A l'efecte de la present convocatòria, constitueixen modalitats d'unitat familiar les que estableix la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, i la referència de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (*IPREM) s'entén en quantia anual referit a 12 mensualitats.

 

b) Situació funcional (tenint en compte com a elements: grau de discapacitat, situació i grau de dependència i acreditació d'altres característiques o situacions especials), amb un màxim de 30 punts, conformement al següent barem:

 

Grau III de dependència: 30 punts

Grau II de dependència: 25 punts

Grau I de dependència: 20 punts

Grau de discapacitat igual o superior a 40% amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 25 punts

Grau de discapacitat superior a 33% amb diversitat funcional sensorial (auditiva o visual) sense valoració de dependència: 20 punts

Grau de discapacitat superior a 33% en una altra mena de diversitat funcional sense valoració de dependència: 10 punts

 

c) Situació social en relació amb l'entorn familiar i social (situació familiar, càrregues familiars, necessitat de suports i altres circumstàncies, com a situació de desocupació, risc d'exclusió, vulnerabilitat social o altres que puguen ser objecte de valoració), amb un màxim de 20 punts, conformement al següent barem:

 

Família nombrosa o monoparental: 20 punts

Dones víctimes de violència de gènere: 20 punts

Persona amb diversitat funcional i amb responsabilitats familiars (fills): 15 punts

Discapacitat en grau igual o superior al 65% o dependència en graus III i II, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar: 15 punts

Discapacitat en grau inferior al 65% o dependència en grau I, reconeguda a un altre membre de la unitat familiar: 10 punts

Viu sol i necessita suports per a la vida autònoma: 10 punts

Barreres arquitectòniques en habitatge familiar: 10 punts

Altres circumstàncies especials acreditades per informes o certificats oficials (desocupació, agreujament familiar, risc d'exclusió, vulnerabilitat social, etc.), que la Comissió de Valoració puga valorar: 10 punts

 

 

3. Per a poder concedir subvenció les sol·licituds d'ajuda personal per a la promoció de l'autonomia personal hauran d'obtindre la puntuació mínima de 60 punts.

 

4. En cas de coincidir la puntuació obtinguda per dues o més sol·licituds, les ajudes seran concedides atenent el criteri de menor nivell de renda i, en cas de persistir, per trobar-se en el mateix grup de nivell de renda, l'ordre de prioritat serà el corresponent a la data de registre d'entrada de la sol·licitud en l'òrgan competent per a resoldre.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. DOGV núm. 9502 de 31.12.2022

Documentació
1. A la sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I, de la Resolució de convocatòria de les ajudes, s'acompanyarà: a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar igualment per via telemàtica, a través de la seu electrònica de la Generalitat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=369&version=amp) mitjançant la signatura electrònica de la persona sol·licitant o la de la persona que la...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

   

  - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives d'Alacant.

  C/ Teatre, 37 i 39.

  03001 ALACANT.

   

  - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de Castelló.

  Av. Germans Bou, 81.

  12003 CASTELLÓ DE LA PLANA.

   

  - Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València.

  Av. de l'Oest, 36.

  46001 VALÈNCIA.

  Resolució

  Termini màxim
  1. El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de sis mesos a comptar des de la publicació de la convocatòria en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. 2. Transcorregut el termini abans esmentat sense que s'haguera notificat resolució expressa, les persones interessades...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  Criteris per a determinar l'import de l'ajuda personal 1. La quantia màxima de l'ajuda no podrà ser superior al cost de l'acció, ni superar els mòduls econòmics màxims següents: TIPUS D'AJUDA/Quantia màxima A) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport 1. Ajudes tècniques per a...
  Saber més
  Obligacions
  FORMA I TERMINI DE JUSTIFICACIÓ: El termini màxim de presentació de la justificació d'aquestes ajudes serà de dos mesos, a comptar des de la notificació de la concessió de resolució d'ajuda, i en tot cas, abans del dia 29 de desembre de 2023. Haurà de presentar-se davant l'òrgan competent de la...
  Saber més
  Observacions

  D'acord amb el que s'estableix en els articles 112, 123 i 124 de la Llei del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i 10, 14 i 46 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, contra aquesta resolució, que posa fi a la via administrativa, es podrà...

  Saber més
  Òrgans resolució
  Sancions
  S'aplicarà el règim sancionador per la comissió d'infraccions administratives contemplades en la normativa bàsica estatal que s'estableix en el Títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, a aquells subjectes beneficiaris de subvencions, que siguen responsables...
  Saber més