• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2019.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Ajudes personals de promoció de l'autonomia personal per a persones amb diversitat funcional per a l'exercici 2019.

  Objecte del tràmit

  Es consideren ajudes personals de promoció de l'autonomia personal:
  a) Adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport.
  b) Ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar.
  c) Ajuda per a l'adaptació de vehicles.
  d) Ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar les ajudes les persones físiques que tinguen la condició legal de persona amb discapacitat o diversitat funcional residents a la Comunitat Valenciana.

  L'ajuda podrà ser sol·licitada per la mateixa persona interessada, pel seu representant legal o, si és el cas, pel guardador de fet.

  Requeriments

  Requisits de caràcter general:
  1. Tindre reconeguda la condició legal de persona amb discapacitat.
  2. Tindre la seua residència legal en un domicili en un municipi de la Comunitat Valenciana.
  3. Tindre menys de 65 anys.
  4. Tindre una renda individual o per capita familiar inferior al triple de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) per a l'exercici anterior al de la convocatòria.
  5. Que hi haja deficiències de caràcter motor o sensorial en la persona sol·licitant que suposen una pèrdua d'autonomia, li impedisquen o dificulten la seua mobilitat o la comunicació a través de mitjans normals.
  En el cas d'ajudes de transport, a més, és necessari:
  a) Tindre reconeguda la condició de persona amb discapacitat amb mobilitat reduïda.
  b) No estar comprés/esa en el camp aplicable del sistema de la Seguretat Social perquè no du a terme cap activitat laboral.
  c) No tindre reconegut el subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport.

  EXCLUSIONS
  1. Queden expressament excloses d'aquesta convocatòria les actuacions destinades a:
  a) En el cas de les ajudes personals per a l'adquisició d'ajudes tècniques i productes de suport, les presentades per aquells sol·licitants que hagen sigut beneficiaris d'aquestes ajudes en els dos anys anteriors a la present convocatòria, sempre que els productes objecte de subvenció cobrisquen la mateixa necessitat funcional.
  b) En el cas de les ajudes destinades a l'eliminació de barreres arquitectòniques en l'interior de l'habitatge i l'adaptació funcional de la llar, aquelles actuacions que es plantegen sobre habitatges que no siguen l'habitual del beneficiari.
  2. En el cas d'ajudes tècniques i productes de suport, seran objecte de subvenció aquells objectes i elements homologats, que puguen ser objecte d'adquisició, sempre que puguen ser enquadrables en el catàleg establit en l'annex III de l'ordre per la qual s'aproven les bases reguladores d'aquestes ajudes.
  Queden excloses de subvenció les ajudes tècniques i els productes de suport inclosos en el catàleg general ortoprotètic de la conselleria competent en matèria de sanitat, quan la persona interessada complisca els requisits per a la seua dispensació per aquesta.
  3. En el cas d'ajudes de transport, no es concedirà cap ajuda de transport en el cas que la persona sol·licitant es trobe en algunes de les situacions següents:
  a) Ser usuari/ària d'una plaça d'atenció residencial.
  b) Si la persona sol·licitant és usuària d'un centre d'atenció diürna, aquest no haurà de disposar de servei de transport subvencionat.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds serà de trenta dies naturals comptats a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8532, de data 18.04.2019.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds de subvenció es presentaran, juntament amb la documentació requerida, preferentment en el registre d'entrada de les Direcció Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives corresponent al municipi on residisca el sol·licitant, sense perjudici del que es disposa ena li article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  I preferentment en:

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT

  C/ TEATRE, 37 - 39

  03001- Alacant/Alacant

  Tel.: 012

  Fax: 965938068

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ

  Av. GERMANS BOU, 81

  12003- Castelló de la Plana

  Tel: 012

  - REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA

  Av. DE L´OEST, 36

  46004- València

  Tel.:012

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  Fax: 961271894

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. La sol·licitud d'ajuda personal per a persones amb diversitat funcional, conforme al model que consta com a annex I de la resolució de convocatòria de les ajudes, s'ha d'acompanyar de la documentació següent:
  a) Autorització de consulta telemàtica de dades per a ajudes i subvencions de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que consta com a annex I, apartat D.
  b) Autorització expressa a la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, inclosa en l'annex I apartat E de la sol·licitud, per a poder accedir a les dades personals del sol·licitant i dels altres membres de la unitat familiar, que es troben en els fitxers de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de comprovar el compliment dels requisits exigits en aquesta convocatòria i els ingressos de la unitat familiar.
  En cas que no es preste el consentiment, s'haurà de presentar la fotocòpia compulsada de l'última declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) referida als ingressos de la unitat familiar, o, en defecte d'això, s'haurà d'aportar el certificat negatiu de declaració i el certificat acreditatiu de la pensió rebuda pel sol·licitant i els membres de la unitat familiar que perceben rendes o ingressos.

  2. Així mateix, s'ha d'acompanyar d'un pressupost detallat de l'acció per a la qual se sol·licita ajuda, així com de la següent documentació:

  a) Per a ajudes tècniques consistents en audiòfons i altres productes de suport per a persones amb discapacitat auditiva o visual: informe amb prescripció facultativa.
  b) Per a ajudes d'eliminació de barreres arquitectòniques en l'habitatge i adaptació funcional de la llar:
  - Justificació de la propietat de l'habitatge (mitjançant una fotocòpia de l'escriptura notarial de propietat o qualsevol altre mitjà vàlid en dret).
  - Fotocòpia del contracte d'arrendament i autorització del propietari per a realitzar les reformes, en cas que l'habitatge siga llogat.
  c) Per a ajudes d'adaptació de vehicles de motor:
  - Justificant de permís de circulació.
  - Declaració responsable de l'afectació del vehicle, que es troba al seu nom i utilitza per al seu ús exclusiu i privat (annex II, apartat D).
  d) Per a ajudes de transport per a l'assistència a tractaments i centres assistencials:
  - Declaració responsable que assenyale el centre o servei al qual assisteix, nombre de dies al mes i nombre de mesos, segons siga la seua necessitat d'assistència a tractaments o centres assistencials. En aquesta declaració, s'ha de fer constar, així mateix, el mitjà de transport utilitzat per a traslladar-se al centre o servei, així com el compromís de reintegrar l'import de l'ajuda en el supòsit que no hi assistisca per causes no imputables a la voluntat de l'usuari (annex II, apartat E).
  Quan es tracte de menors amb discapacitat o diversitat funcional, la sol·licitud podrà ser subscrita per qualsevol dels seus progenitors o la persona que els represente.

  3. Quan es tracte de persones amb capacitat modificada judicialment s'ha de presentar, en tot cas, la fotocòpia de la resolució judicial de designació de tutor o curador.

  4. Sol·licitud d'alta de domiciliació bancària omplida, segons el model oficial aprovat per l'Ordre 18/2011, de 17 de juny, de la Conselleria d'Economia Hisenda i Ocupació (DOCV 6548, de 21.06.2011), que consta com a annex III, en cas de nou perceptor o canvi de compte bancari.

  Impresos associats

  [ANNEX I] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

  [ANNEX II] SOL·LICITUD D'AJUDA PERSONAL PER A PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL (DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA)

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.