• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Adopció nacional.

  Objecte del tràmit

  L'objecte del procediment és posar de manifest a l'Administració les característiques de l'oferiment per a l'adopció de persones menors d'edat tutelades per la Generalitat o una altra entitat pública espanyola en els casos que procedisca, amb declaració prèvia de la seua idoneïtat.
  L'oferiment per a l'adopció nacional només genera el dret al fet que es tinga en compte la disponibilitat d'una família per a adoptar persones menors d'edat en l'àmbit nacional. A la vista dels oferiments presentats i les necessitats i característiques dels xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser adoptats, la direcció territorial amb competències en la matèria incoarà, sense ordre de prelació entre els oferiments presentats, els expedients que procedisquen quan siga necessari, i iniciarà el procediment per a la declaració de la idoneïtat de la família.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran oferir-se per a adoptar les persones majors de 25 anys residents a la Comunitat Valenciana.

  Requeriments

  Ser major de 25 anys i residir a la Comunitat Valenciana. En cas de ser dos els adoptants, només cal que tinga aquesta edat un d'ells.
  No podran ser adoptants les persones que no puguen ser tutors d'acord amb el que preveu el Codi Civil.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferentment, en els registres de les direccions territorials amb competència en matèria de protecció de menors, de la província de residència:

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-VALÈNCIA
  Av. Baró de Càrcer, 36, 46001, VALÈNCIA

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-ALACANT
  C/ TEATRE, 37, 03001, ALACANT

  Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-CASTELLÓ
  Av. Germans Bou, 81, 12003, CASTELLÓ

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Imprés oficial d'oferiment signat per la persona o les persones interessades i qüestionari de necessitats especials, si escau.

  En cas de no autoritzar l'Administració a obtindre documents o certificats elaborats per qualsevol administració, ha d'aportar-los quan li ho requerisquen. Aquests són:
  - DNI o NIE
  - Certificat d'empadronament, que no acreditarà per si mateix la residència a la Comunitat Valenciana.
  - Certificat d'antecedents penals de tots els membres de la unitat familiar majors de 18 anys.
  - Certificació negativa dels registres següents:
  a) Registre Central de Delinqüents Sexuals, tots els membres de la unitat familiar majors de 14 anys.
  b) Registre Central per a la Protecció de Víctimes de Violència Domèstica.
  c) Registre Central de Mesures Cautelars, Requisitòries i Sentències No Fermes.

  Al llarg de la tramitació li serà requerida la documentació següent:
  1. Declaració responsable de cada una de les persones que s'ofereixen per a l'adopció de no haver sigut privades de la pàtria potestat o suspeses en el seu exercici. No haver sigut legalment remogudes d'una situació de tutela o haver incorregut en circumstàncies que els impossibiliten per a ser tutors d'acord amb el que preveu la legislació civil vigent.
  2. Llibre de família o certificat de convivència, o inscripció en el Registre d'Unions de Fet, segons els casos.
  3. Última declaració de la renda o, si escau, certificat d'estar-ne exempt expedit per l'Agència Tributària.
  4. Document que acredite la cobertura sanitària, pública o privada.
  5. Informe mèdic subscrit per un professional col·legiat de cada una de les persones que s'ofereixen per a l'adopció en el qual es reculla una referència al seu historial mèdic, diagnòstic actual amb indicació del tractament que estiga rebent i com afecta a la seua vida diària. En cas de patir una malaltia crònica greu i/o trobar-se en fase de remissió d'aquesta, ha d'aportar-se, a més, un informe d'un especialista en el qual es reflectisca el seu estat actual i pronòstic, l'afectació en les activitats de la vida diària i el tractament.
  6. Autorització de residència vigent a Espanya, en el cas de persones estrangeres

  Impresos associats

  OFERIMENT PER A ADOPCIÓ NACIONAL

  DECLARACIÓ JURADA DE NO HAVER SIGUT CONDEMNAT, NO ESTAR INCURS EN CAUSA PENAL NI HAVER SIGUT PRIVAT O SUSPÉS DE L'EXERCICI DE LA PÀTRIA POTESTAT

  QÜESTIONARI ESPECÍFIC DE SOL·LICITUD D'ADOPCIÓ NACIONAL DE MENORS AMB NECESSITATS ESPECIALS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Assistència a una sessió informativa impartida per la direcció territorial competent en matèria d'adopció.

  2. Presentació de l'oferiment d'adopció.

  3. Actuacions prèvies a l'inici d'ofici del procediment administratiu per a la declaració de la idoneïtat consistent a recaptar de les persones interessades la documentació necessària per a comprovar i actualitzar l'oferiment que en el seu moment es va presentar, tenint en compte que pot haver transcorregut molt de temps.

  4. Incoació d'ofici i instrucció de l'expedient, quan siga procedent: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació que les persones interessades compleixen els requisits.

  Quan l'oferiment no complisca els requisits exigits, o no acompanye la documentació que s'exigeix, es requerirà l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius. Si no ho fa, es procedirà a l'arxivament de l'expedient.

  5. Formació de les famílies que s'ofereixen per a l'adopció.

  6. Valoració psicològica i social de la idoneïtat de les persones que s'ofereixen per a l'adopció. Aquesta valoració serà sotmesa a l'òrgan col·legiat competent en matèria d'adopció perquè acorde declarar la idoneïtat o no idoneïtat de les persones que s'ofereixen per al seu projecte adoptiu.

  7. Acord de l'òrgan col·legiat competent en matèria d'adopció de proposar l'assignació d'una o diverses persones menors d'edat a la família que procedisca d'acord amb els criteris de selecció legalment establits. En aquest sentit, la direcció territorial competent (instructora de l'expedient de protecció del xiquet o la xiqueta) contactarà amb la família seleccionada per a informar-los de l'assignació i de les característiques de la persona menor d'edat susceptible de ser adoptada per ells.

  5. Acceptació de l'assignació per part de la família seleccionada i inici dels contactes de la família adoptant amb la persona menor assignada (transició de convivència)
  6. Resolució administrativa per la qual s'acorda la delegació de la guarda amb fins d'adopció i elevar la proposta d'adopció al jutge. Inici de la convivència amb fins d'adopció, amb seguiment durant aquest període per part de l'Administració.

  7. Proposta als òrgans judicials d'adopció a favor de la família seleccionada, amb la tramitació judicial corresponent.

  8. Ordre judicial de constitució de l'adopció.

  9. Seguiment postadoptiu de l'Administració.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució administrativa per la qual es declara la idoneïtat o no idoneïtat és RECURRIBLE davant de la jurisdicció civil en el termini de DOS MESOS, d'acord amb el que preceptua l'article 780.1 de la Llei d'enjudiciament civil.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.gva.es/inicio/procedimientos?id_proc=18498&version=amp

  Tramitació

  Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en què vosaltres mateixos haureu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a fer-ho, cal tindre en compte que:

  1. Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2. Heu de baixar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualsevol altre document que considereu necessari, omplir-lo, signar-lo, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, escaiga, i guardar-lo en el vostre ordinador per a tindre'l preparat per a annexar-lo en la fase "DOCUMENTA" de la tramitació telemàtica.

  3. Si escau, heu de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4. Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciareu el tràmit telemàtic clicant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos a través de l'Assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Ompliu el nom del tràmit que us heu anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu també l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us baixat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Cliqueu el botó "Registra" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  * REQUISITS DE L'ADOPTAT:
  - Únicament es poden adoptar les persones menors d'edat no emancipades que es troben en una situació jurídica adequada per a l'adopció.

  * EFECTES QUE CREA L'ADOPCIÓ:
  - Crea, entre adoptants i adoptat, un vincle de parentiu igual al de la filiació per naturalesa.
  - Extingeix els vincles jurídics entre l'adoptat i la família natural d'aquest.

  * VIGÈNCIA DEL PROCEDIMENT:
  - Una vegada recaiga la resolució judicial per la qual es declare l'adopció, i aquesta siga ferma, sense perjudici de la possibilitat d'arxivar l'expedient per altres motius taxats legalment.

  Sancions

  El termini màxim per a la resolució i notificació de la declaració d'idoneïtat o no idoneïtat serà de sis mesos, a comptar de la data d'incoació d'ofici de l'expedient.

  Enllaços

  Web del menor

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, de protecció jurídica del menor, de modificació parcial del Codi Civil i de la Llei d'enjudiciament civil (BOE núm. 15, de 17/01/96).
  - Decret 93/2001, de 22 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de protecció jurídica del menor a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 4008, de 28/05/01).
  - Llei 26/2018, de 21 de desembre, de la Generalitat, de drets i garanties de la Infància i l'Adolescència.
  - Llei 1/2000, de 7 de gener, d'enjudiciament civil.
  - Reial decret de 24 de juliol de 1889 pel qual es publica el Codi Civil.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 93/2001, de 22 de maig

  Llei 26/2018, de la Generalitat, de 21 de desembre, de drets i garanties de la infància i l'adolescència.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.