Adopció nacional.

Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge

Codi SIA: 210626
|
Codi GVA: 373
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objecte del procediment és posar de manifest a l'Administració les característiques de l'oferiment per a l'adopció de persones menors d'edat tutelades per la Generalitat o una altra entitat pública espanyola en els casos que procedisca, amb declaració prèvia de la seua idoneïtat.

L'oferiment per a l'adopció nacional només genera el dret al fet que es tinga en compte la disponibilitat d'una família per a adoptar persones menors d'edat en l'àmbit nacional. A la vista dels oferiments presentats i les necessitats i característiques dels xiquets, xiquetes i adolescents susceptibles de ser adoptats, la direcció territorial amb competències en la matèria incoarà, sense ordre de prelació entre els oferiments presentats, els expedients que procedisquen quan siga necessari, i iniciarà el procediment per a la declaració de la idoneïtat de la família.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* REQUISITS DE L'ADOPTAT:

- Únicament es poden adoptar les persones menors d'edat no emancipades que es troben en una situació jurídica adequada per a l'adopció.

 

* EFECTES QUE CREA L'ADOPCIÓ:

- Crea, entre adoptants i adoptat, un vincle de parentiu igual al de la filiació per naturalesa.

- Extingeix els vincles jurídics entre l'adoptat i la família natural d'aquest.

 

* VIGÈNCIA DEL PROCEDIMENT:

- Una vegada recaiga la resolució judicial per la qual es declare l'adopció, i aquesta siga ferma, sense perjudici de la possibilitat d'arxivar l'expedient per altres motius taxats legalment.

A qui va dirigit

Ciutadania
Persones interessades

Podran oferir-se per a adoptar les persones majors de 25 anys residents a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Ser major de 25 anys i residir a la Comunitat Valenciana. En cas de ser dos els adoptants, només cal que tinga aquesta edat un d'ells.

No podran ser adoptants les persones que no puguen ser tutors d'acord amb el que preveu el Codi Civil.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Assistència a una sessió informativa impartida per la direcció territorial competent en matèria d'adopció.

 

2. Presentació de l'oferiment d'adopció.

 

3. Actuacions prèvies a l'inici d'ofici del procediment administratiu per a la declaració de la idoneïtat consistent a recaptar de les persones interessades la documentació necessària per a comprovar i actualitzar l'oferiment que en el seu moment es va presentar, tenint en compte que pot haver transcorregut molt de temps.

 

4. Incoació d'ofici i instrucció de l'expedient, quan siga procedent: realització d'ofici de les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació que les persones interessades compleixen els requisits.

 

Quan l'oferiment no complisca els requisits exigits, o no acompanye la documentació que s'exigeix, es requerirà l'interessat perquè esmene la falta o acompanye els documents preceptius. Si no ho fa, es procedirà a l'arxivament de l'expedient.

 

5. Formació de les famílies que s'ofereixen per a l'adopció.

 

6. Valoració psicològica i social de la idoneïtat de les persones que s'ofereixen per a l'adopció. Aquesta valoració serà sotmesa a l'òrgan col·legiat competent en matèria d'adopció perquè acorde declarar la idoneïtat o no idoneïtat de les persones que s'ofereixen per al seu projecte adoptiu.

 

7. Acord de l'òrgan col·legiat competent en matèria d'adopció de proposar l'assignació d'una o diverses persones menors d'edat a la família que procedisca d'acord amb els criteris de selecció legalment establits. En aquest sentit, la direcció territorial competent (instructora de l'expedient de protecció del xiquet o la xiqueta) contactarà amb la família seleccionada per a informar-los de l'assignació i de les característiques de la persona menor d'edat susceptible de ser adoptada per ells.

 

5. Acceptació de l'assignació per part de la família seleccionada i inici dels contactes de la família adoptant amb la persona menor assignada (transició de convivència)

6. Resolució administrativa per la qual s'acorda la delegació de la guarda amb fins d'adopció i elevar la proposta d'adopció al jutge. Inici de la convivència amb fins d'adopció, amb seguiment durant aquest període per part de l'Administració.

 

7. Proposta als òrgans judicials d'adopció a favor de la família seleccionada, amb la tramitació judicial corresponent.

 

8. Ordre judicial de constitució de l'adopció.

 

9. Seguiment postadoptiu de l'Administració.

Òrgans de tramitació

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l´any

Documentació
Imprés oficial d'oferiment signat per la persona o les persones interessades i qüestionari de necessitats especials, si escau. En cas de no autoritzar l'Administració a obtindre documents o certificats elaborats per qualsevol administració, ha d'aportar-los quan li ho requerisquen. Aquests són: ...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Per a accedir de manera telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), i pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés...
Saber més
Presencial

En qualsevol dels llocs previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i, preferentment, en els registres de les direccions territorials amb competència en matèria de protecció de menors, de la província de residència:

 

- Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-VALÈNCIA

Av. Baró de Càrcer, 36, 46001, VALÈNCIA:

 

L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

 

- Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-ALACANT

C/ TEATRE, 37, 03001, ALACANT

 

- Registre de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Secció de Família i Adopcions-CASTELLÓ

Av. Germans Bou, 81, 12003, CASTELLÓ

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a la resolució i notificació de la declaració d'idoneïtat o no idoneïtat serà de sis mesos, a comptar de la data d'incoació d'ofici de l'expedient.
Observacions

La resolució administrativa per la qual es declara la idoneïtat o no idoneïtat és RECURRIBLE davant de la jurisdicció civil en el termini de DOS MESOS, d'acord amb el que preceptua l'article 780.1 de la Llei d'enjudiciament civil.

Òrgans resolució
Direcció General d'Infància i Adolescència amb acord previ de l'òrgan col·legiat competent en matèria d'adopcions.
Sancions
El termini màxim per a la resolució i notificació de la declaració d'idoneïtat o no idoneïtat serà de sis mesos, a comptar de la data d'incoació d'ofici de l'expedient.