Detall de Procediments

AMB EFECTES DES DE L'1 DE JUNY DE 2020, EL CÒMPUT DELS TERMINIS ADMINISTRATIUS QUE HAGEN SIGUT SUSPESOS ES REPRENDRÀ O ES REINICIARÀ, SI AIXÍ S'HA PREVIST EN UNA NORMA AMB RANG DE LLEI APROVADA DURANT LA VIGÈNCIA DE L'ESTAT D'ALARMA I LES PRÒRROGUES D'AQUEST, D'ACORD AMB L'ARTICLE 9 DEL REIAL DECRET 537/2020, DE 22 DE MAIG, PEL QUAL ES PRORROGA L'ESTAT D'ALARMA DECLARAT PEL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ.

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA, EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV NÚM. 8774, DE 30/3/2020) I LA CORRECCIÓ D'ERRORS D'AQUEST (DOGV NÚM. 8878 BIS, D'1/4/2020).

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. (Possibilitat de presentar la documentació de sol·licitud a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana).
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat. (Possibilitat de presentar la documentació de sol·licitud a través de la seu electrònica de la Generalitat Valenciana).

  Objecte del tràmit

  Obtindre el reconeixement inicial del grau de discapacitat, d'acord amb el barem que figura com a annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i, si escau, el reconeixement de persona amb mobilitat reduïda, d'acord amb el barem que figura com a annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i la necessitat o el concurs de tercera persona.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  La persona sol·licitant ha d'estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta comunitat, en cas de residir en l'estranger.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, s'ha de presentar:

  a) En el centre de valoració i orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - ALACANT
  C/ VICENTE CHÁVARRI, 52Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965938789
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964376441/32
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - VALÈNCIA
  C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30Ver plano
  46008 València
  Tel: 963989550

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  A) Serà necessari aportar l'original i la fotocòpia o la còpia compulsada dels documents següents (si no se n'autoritza la consulta):

  1. Document identificatiu de l'interessat i, si escau, del representant legal o guardador de fet
  2. Certificat d'empadronament de la persona interessada.
  3. En el cas de persones estrangeres, han d'aportar una còpia compulsada del permís legal de residència.
  4. Acreditació de la representació que té la persona sol·licitant, si escau, (tutor, representant legal o guardador de fet) acompanyada de la sentència judicial d'incapacitació i declaració de tutor, l'escriptura de poder o poder apud acta, mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada davant d'un funcionari públic, segons el model que a aquest efecte es facilite.

  B) Per a poder valorar la situació, serà preceptiu aportar l'original o la còpia compulsada dels documents que acredite la discapacitat o les deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial).

  - Informes clínics actualitzats (informes que cal indicar en l'imprés de sol·licitud).
  - Si escau, informe psicopedagògic oficial emés per l'especialista en orientació educativa del servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic municipal.

  C) Per a la valoració dels factors socials, l'interessat pot presentar:
  - un informe social (amb validesa si està emés fa menys de dos anys);
  - o bé l'annex IV (declaració responsable de factors socials complementaris) omplit.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD PER A LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT RD 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de 26/1/00 i BOE de 13/3/00)

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DISCAPACITAT

  INFORME MÈDIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  INFORME PSIQUIÀTRIC/PSICOLÒGIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FACTORS SOCIALS COMPLEMENTARIS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Passos

  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.

  2. Si de l'examen de la sol·licitud i la documentació es dedueix que aquesta és defectuosa o està incompleta, el centre de valoració i orientació de discapacitat notificarà la persona interessada perquè en el termini de 10 dies aporte la documentació necessària i/o esmene els defectes de la sol·licitud, i es farà constar que, en cas contrari, es considerarà que ha desistit i es procedirà a arxivar la seua sol·licitud.

  3. Citació per a reconeixement mèdic, psicològic i/o social.
  El centre de valoració i orientació notificarà a l'interessat: el dia, l'hora i l'adreça en què haja de realitzar-se els reconeixements i les proves pertinents, llevat que, per causa justificada, s'eximisca o no es considere necessari el reconeixement de manera presencial.

  En el supòsit d'incompareixença no justificada degudament, es podrà declarar perdut el dret al tràmit corresponent d'acord amb el que estableix l'article 73.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, i es prosseguirà la tramitació amb la documentació que hi ha en l'expedient.

  4. Reconeixement en el centre de valoració i orientació.
  Quan les especials circumstàncies de les persones afectades així ho aconsellen, els equips de valoració de discapacitat podran formular el seu dictamen en virtut dels informes mèdics, psicològics o, si escau, socials emesos per professionals autoritzats.

  5. Emissió de dictamen tècnic.
  Efectuades les proves, reconeixements i informes pertinents, per l'equip de valoració de discapacitat es procedirà a emetre dictamen tècnic-facultatiu.

  El dictamen tècnic serà elevat, per la direcció del centre de valoració i orientació, al titular de la Direcció Territorial d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per a emetre la Resolució corresponent, que es notificarà a la persona interessada o el seu representant legal, acompanyada de la Targeta acreditativa de grau de discapacitat quan aquesta siga igual o superior al 33%.

  En aquells supòsits en els quals es determinen dificultats de mobilitat, i a l'efecte de concessió de la targeta d'estacionament, es farà constar expressament en el dictamen i en la resolució, si la persona es troba o no impossibilitada per a la utilització dels transports públics col·lectius conforme al barem establit en l'annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

  6. Resolució
  El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de tres mesos, computant-se a partir de la data de la sol·licitud en el registre de l'òrgan competent per a la seua tramitació.

  El còmput d'aquest termini podrà suspendre's en els supòsits establits en la Llei del procediment administratiu comú.

  El venciment del termini esmentat sense haver-se notificat resolució expressa podrà entendre's com a desestimació de la sol·licitud formulada per silenci administratiu, sense perjudici de l'obligació de l'Administració de dictar i notificar la resolució establida en la Llei del procediment administratiu comú.

  En tots els casos, en dictar-se la resolució expressa, el reconeixement de grau de discapacitat s'entendrà produït des de la data de la presentació de la sol·licitud, conforme al que es disposa en l'article 10.2 del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra les resolucions que recaiguen sobre el reconeixement de grau de discapacitat, els interessats podran interposar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional social, davant de la Direcció Territorial de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en el termini dels 30 dies següents a la data de la notificació, si és expressa, o des de la data en què, conforme a la normativa reguladora del procediment, haja d'entendre's produït el silenci administratiu.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.

  (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això,
  cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.
  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls.
  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.
  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica, que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.

  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:
  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.
  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).
  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.
  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).
  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Enllaços

  Web Imserso

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 22, de 26/01/00).
  - Correcció d'errors del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 62, de 13/03/00).
  - Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, la declaració i la qualificació del grau de minusvalidesa en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4136, de 27/11/01).
  - Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre, pel qual es modifica l'annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de minusvalidesa (BOE núm. 238, de 04/10/03).
  - Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat, i pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre (BOE núm. 311, de 26/12/09).
  - Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre, pel qual es modifica el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, de procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE núm. 245, d'11/10/12).
  - Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

  Vegeu l'Ordre de 19 de novembre de 2001.

  Vegeu el Reial decret 1169/2003, de 12 de setembre.

  Vegeu el Reial decret 1856/2009, de 4 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 1364/2012, de 27 de setembre.

  Ordre 2/2019, de 16 de juliol, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, de modificació de l'Ordre de 19 de novembre de 2001, de la Conselleria de Benestar Social, per la qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.