• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat.

  Objecte del tràmit

  Obtindre el reconeixement inicial del grau de discapacitat, d'acord amb el barem que figura com a annex I del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i, si escau, el reconeixement de persona amb mobilitat reduïda, d'acord amb el barem que figura com a annex II del Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre, i la necessitat o el concurs de tercera persona.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada, el seu representant legal o el seu guardador de fet.

  Requeriments

  La persona sol·licitant ha d'estar empadronat en un municipi de la Comunitat Valenciana o haver tingut l'últim domicili en aquesta comunitat, en cas de residir en l'estranger.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  La sol·licitud, juntament amb la documentació esmentada, s'ha de presentar:

  a) En el centre de valoració i orientació o la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de serveis socials de la província on residisca el sol·licitant.

  b) En qualsevol dels llocs i registres públics que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú.

  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - ALACANT
  C/ VICENTE CHÁVARRI, 52Ver plano
  03007 Alacant/Alicante
  Tel: 965938789
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 964376441/32
  CENTRE D'AVALUACIÓ DE PERSONES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL - VALÈNCIA
  C/ SAN JOSÉ DE CALASANZ, 30Ver plano
  46008 València
  Tel: 963989550

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  S'ha de presentar l'imprés de sol·licitud (SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT, DECLARACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT) en el model normalitzat.

  A) Serà necessari aportar l'original i la fotocòpia o la còpia compulsada dels documents següents (si no se n'autoritza la consulta):

  1. Document identificatiu de l'interessat i, si escau, del representant legal o guardador de fet
  2. Certificat d'empadronament de la persona interessada.
  3. En el cas de persones estrangeres, han d'aportar una còpia compulsada del permís legal de residència.
  4. Acreditació de la representació que té la persona sol·licitant, si escau, (tutor, representant legal o guardador de fet) acompanyada de la sentència judicial d'incapacitació i declaració de tutor, l'escriptura de poder o poder apud acta, mitjançant una declaració en compareixença personal de la persona interessada davant d'un funcionari públic, segons el model que a aquest efecte es facilite.

  B) Per a poder valorar la situació, serà preceptiu aportar l'original o la còpia compulsada dels documents que acredite la discapacitat o les deficiències al·legades (física, mental, intel·lectual o sensorial).

  - Informes clínics actualitzats (informes que cal indicar en l'imprés de sol·licitud).
  - Si escau, informe psicopedagògic oficial emés per l'especialista en orientació educativa del servei psicopedagògic escolar o el gabinet psicopedagògic municipal.

  C) Per a la valoració dels factors socials, l'interessat pot presentar:
  - un informe social (amb validesa si està emés fa menys de dos anys);
  - o bé l'annex IV (declaració responsable de factors socials complementaris) omplit.

  Impresos associats

  [ANNEX II] SOL·LICITUD PER A LA VALORACIÓ DEL GRAU DE DISCAPACITAT RD 1971/1999, de 23 de desembre (BOE de 26/1/00 i BOE de 13/3/00)

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL CERTIFICAT DE RECONEIXEMENT DEL GRAU DE DISCAPACITAT

  INFORME MÈDIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  SOL·LICITUD DE LA TARGETA ACREDITATIVA DE LA CONDICIÓ DE PERSONA AMB DISCAPACITAT

  INFORME PSIQUIÀTRIC/PSICOLÒGIC A EFECTES DE SOL·LICITUD DE RECONEIXEMENT DE DISCAPACITAT

  [ANNEX IV] DECLARACIÓ RESPONSABLE DE FACTORS SOCIALS COMPLEMENTARIS

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.