Detall de Procediment

Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa.

Codi SIA: 210630
Codi GVA: 377
Organisme: Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

El Títol acredita de manera oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat Espanyol i permet l'accés a una sèrie de beneficis per a aquestes famílies. El Carnet acredita de manera oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat Espanyol, d'una única persona integrant d'aquesta, i permet l'accés als mateixos beneficis que el Títol.

Observacions

Observacions

SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA Podrà sol·licitar-se un duplicat per extraviament o deterioració del Títol en vigor, si aquest ha sigut emés en la Comunitat Valenciana. El document a presentar al costat de la sol·licitud serà el següent: - Còpia del DNI o NIE DE LA PERSONA SOL·LICITANT PRÒRROGA TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA 1. L'Administració emetrà una pròrroga del Títol de Família Nombrosa quan es presente una sol·licitud de renovació del Títol de Família Nombrosa. a) En el cas de presentació presencial de la sol·licitud de renovació, el document de pròrroga es validarà per part de la direcció territorial competent per a la seua tramitació a petició de part, la qual haurà d'aportar el model degudament emplenat amb les dades de les persones beneficiàries del títol del qual se sol·licita la renovació. b) En el cas de presentació telemàtica, la validació és automàtica, i el document de pròrroga formarà part del justificant de registre telemàtic de la sol·licitud de renovació. c) En el cas de sol·licitar la pròrroga una vegada ja presentada la sol·licitud de renovació o finalitzats els efectes d'aquesta, sense que s'haja emés resolució sobre la sol·licitud de renovació, la mateixa podrà tramitar-se : c.1) de manera presencial davant l'organisme competent en la tramitació i resolució del reconeixement administratiu de la condició de família nombrosa, aportant la còpia de la sol·licitud de renovació presentada o el justificant de presentació telemàtica de la sol·licitud de renovació, o la pròrroga anterior, així com l'original del títol a renovar. c.2 ) de manera telemàtica a través del procediment establit. (Aquesta possibilitat no existeix actualment) 2. La pròrroga tindrà efectes tres mesos a partir de la data de finalització dels efectes del títol que s'ha sol·licitat renovar. 3. El document de pròrroga acreditarà la condició de família nombrosa amb caràcter general reconeguts en la legislació vigent en matèria de protecció a les famílies nombroses. Definicions : veure apartat Definicions en l'Enllaç 00 informació general famílies nombroses , en informació complementària. Preguntes freqüents Veure Enllaç 07 Preguntes freqüents en informació complementària.

Requisits

Requisits

Els requisits i condicions perquè es reconega la condició de família nombrosa i ser inclosa com a persona beneficiària del Títol de Família Nombrosa i del Carnet d'aquest títol, estan establits per normativa estatal, i són els mateixos en tot el territori espanyol. Per a ser família nombrosa han de complir-se una sèrie de requisits. D'una banda els de la unitat familiar en el seu conjunt, i per una altra els de cada persona integrant de la unitat familiar que s'incloga en el Títol. Després de complir els requisits requerits per a ser família nombrosa, s'assignarà la categoria general o l'especial, segons les diferents condicions de la unitat familiar en el seu conjunt. I. REQUISITS DE LA UNITAT FAMILIAR (COMPOSICIÓ): Veure Enllaç 01 Requisits unitat familiar en informació complementària II. REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONES DESCENDENTS: Veure Enllaç 02 Requisits persones descendents en informació complementària. III. REQUISITS DE RESIDÈNCIA: Veure Enllaç 03 Requisits de residència en informació complementària.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

El reconeixement de la condició de família nombrosa i l'expedició d'aquest títol podrà sol·licitar-se per qualsevol de les persones ascendents, tutora, acollidora, guardadora o una altra persona integrant de la unitat familiar amb capacitat legal. La unitat familiar haurà de tindre el seu domicili en la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

 • Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/03).
 • Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18/1/06).
 • Disposició addicional tretzena de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (BOE núm. 291, de 5/12/07).
 • Disposició addicional setantena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE núm. 310, de 27/12/07).
 • Disposició addicional seixanta-quatre de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE núm. 309, de 24/12/08).
 • Reial decret 1918/2008, de 21 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 289, d'1/12/09).
 • Disposició addicional seixanta-huitena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE núm. 309, de 24/12/2009).
 • Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29/07/2015).
 • RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8772, de 26/3/220).
 • Decret 14/2021, de 29 de gener, del Consell, de regulació del procediment d'emissió i renovació del títol i carnet de família nombrosa (DOGV núm. 9014, de 5/02/2021).

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

1. En el cas de tractar-se de la sol·licitud d'un primer reconeixement d'una unitat familiar, o d'una família que dispose del títol de família nombrosa emés per una altra comunitat autònoma, podrà presentar-se en el moment que la família vulga obtindre el reconeixement administratiu de la condició de família nombrosa emés per la Comunitat Valenciana. 2. En el cas de tractar-se d'una renovació per variació del nombre de persones de la unitat familiar que compleixen els requisits per a formar part del Títol de Família Nombrosa, o per variació de les condicions que van donar motiu a l'expedició del títol i això supose un canvi de categoria, la mateixa podrà presentar-se en qualsevol moment, preferentment abans de la data de finalització dels efectes del títol anteriorment expedit. 3. En cas de presentar-se sol·licitud de renovació posterior a la data de finalització dels efectes del títol anteriorment expedit, la resolució, en cas de ser estimatòria, establirà com a data d'efectes la de la presentació de la sol·licitud de renovació. 4. En el cas de sol·licitar la renovació d'un títol vigent per modificació de les circumstàncies de la unitat familiar, la mateixa haurà de presentar-se dins dels tres mesos des que es produïra aquesta situació.

Formularis documentació

Documentació General: Sol·licitud de Títol de Família nombrosa per primera vegada en la Comunitat Valenciana Veure Enllaç 05 Documentació alta en informació complementària. Renovació del Títol de Família nombrosa quan es disposa d'un títol expedit en la Comunitat Valenciana Veure Enllaç 06 Documentació renovació-modificació en informació complementària.

Taxa o pagament

Taxa o pagament

La tramitació i l'expedició no comporten taxes. (Disposició addicional tercera de la Llei de protecció a les famílies nombroses).

Presentació

Presentació

Presencial
Existeixen dues formes de presentació: presencial o electrònica. Per a efectuar la presentació de manera presencial deurà, en primer lloc, descarregar-se el model de formulari de Sol·licitud d'Alta o Renovació del Títol de Família Nombrosa. Aquest formulari haurà de ser emplenat en tots els seus camps de dades personals, així com, en els casos de sol·licitud de renovació, en l'apartat corresponent al motiu d'aquesta. Una vegada emplenada, i al costat de la documentació corresponent, aquest formulari podrà ser presentat en: En qualsevol de les formes previstes en la legislació vigent en matèria de procediment administratiu, és a dir, en els registres dels òrgans administratius als quals es dirigeix la sol·licitud, Direccions Territorials d'Igualtat i Polítiques Inclusives o davant qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les Comunitats Autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. Quan la sol·licitud siga presentada en els registres dels ajuntaments o de les mancomunitats que col·laboren en la tramitació d'aquests títols i carnets, o en aquells que tinguen subscrit conveni amb la Generalitat per a la presentació d'escrits, es reconeixerà com a vàlida, amb caràcter general, la data d'aquesta presentació. També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.
Telemàtica
S'accedirà a aquest procediment a través de l'enllaç " Tramitar amb certificat", situat en la part inicial d'aquesta pàgina informativa. Només podrà ser presentat per aquest mitjà, a través de signatura electrònica o Clau, de persona interessada en el procediment. Per a obtindre una informació més concreta d'aquest procediment veure Enllaç 04 Presentació electrònica en informació complementària. Per a accedir de manera telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), podent utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat. ( https://sede.gva.es/va/sede_certificados ). IMPORTANT: Abans de començar amb la tramitació telemàtica llija atentament tota la informació d'aquest tràmit, a fi de preparar la documentació que siga necessària per a la seua tramitació, ja que accedirà a una sol·licitud general, en el qual vosté mateix haurà de detallar l'objecte de la seua sol·licitud, emplenar les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això caldrà tindre en compte que: 1- Haurà d'anotar-se el nom d'aquest tràmit que està llegint. 2- Haurà de descarregar els formularis o plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que estime necessari, emplenar-los, signar-los, en el seu cas, per les persones que, segons el tipus de document, procedisca, i guardar-los en el seu ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica. 3- Si escau, haurà de procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-se el justificant de pagament. 4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, iniciarà el tràmit telemàtic punxant la icona superior de "Tramitació telemàtica", que li portarà a identificar-se mitjançant l'Assistent de Tramitació. PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA: a) Haurà d'emplenar el formulari de dades generals. b) * Detall amb la major concreció possible la matèria objecte del tràmit * Emplene el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD" * Especifique la matèria objecte de la sol·licitud * Indique igualment l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant). c) Annexe els formularis i la documentació que prèviament ha sigut descarregada i emplenada, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau. d) Fer clic sobre el botó Registrar (li facilitarà el número de registre, data, lloc i hora de presentació). e) Guardar i imprimir (si ho desitja) el justificant de registre. La seua presentació telemàtica haurà finalitzat.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Recepció de la documentació exigida. - Expedició del títol. - Entrega o remissió a l'usuari.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Les direccions territorials de la Conselleria amb competències en matèria de família.

Obligacions

Obligacions

Les persones titulars d'unitats familiars a les quals s'haja reconegut el títol de família nombrosa estan obligades a comunicar a la Direcció Territorial, en el termini màxim de tres mesos des que es produïsquen, les variacions de les circumstàncies familiars o personals sempre que aquestes s'hagen de tindre en compte a l'efecte de la modificació o de l'extinció del dret al títol que tinguen expedit.

Observacions

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( BOE núm. 236, de 02/10/ 2015).

Termini màxim

Termini màxim

1. El termini màxim per a dictar i notificar la resolució expressa, respecte a la concessió del títol i el carnet de família nombrosa, serà de tres mesos a comptar de la data de la seua sol·licitud. La resolució expressa de concessió del títol i carnet consistirà en el mateix document que s'esmenta. 2. Si venç aquest termini, sense que s'haja dictat i publicat cap resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimades les seues sol·licituds per silenci administratiu.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les contemplades en el Títol III de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.