Detall de Procediments

Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa. (Pròrroga validesa de títols com a conseqüència del COVID-19)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'alta o renovació del Títol de Família Nombrosa. Carnet de Família Nombrosa. (Pròrroga validesa de títols com a conseqüència del COVID-19)

  Objecte del tràmit

  El títol acredita de forma oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat espanyol i permet l'accés a una sèrie de beneficis per a aquestes famílies.

  El carnet acredita de forma oficial la condició de família nombrosa en tot l'Estat espanyol d'una única persona integrant d'aquesta, i permet l'accés als mateixos beneficis que el títol.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El reconeixement de la condició de família nombrosa i l'expedició d'aquest títol pot sol·licitar-lo qualsevol de les persona ascendent, tutora, acollidora, guardadora o una altra persona integrant de la unitat familiar amb capacitat legal.

  Requeriments

  Els requisits i les condicions perquè es reconega la condició de família nombrosa i ser inclosa com a beneficiària del títol de família nombrosa i del carnet d'aquest títol estan establits per normativa estatal, i són els mateixos en tot el territori espanyol.

  Per a ser família nombrosa, s'han de complir una sèrie de requisits. D'una banda, els de la unitat familiar en el seu conjunt, i de l'altra, els de cada persona integrant de la unitat familiar que s'incloga en el títol.

  Després de complir els requisits requerits per a ser família nombrosa, s'assignarà la categoria general o l'especial, segons les diferents condicions de la unitat familiar en el seu conjunt.

  I. REQUISITS DE LA UNITAT FAMILIAR
  1r) Cal tindre en compte que:
  - També es consideren filles o fills les persones sotmeses a tutela, acolliment familiar permanent o preadoptiu, legalment constituïts, i persones ascendents les tutores o les acollidores. Les persones menors que hagen estat en alguna d'aquestes situacions, arriben a la majoria d'edat i romanguen en la unitat familiar conservaran la condició de filles o fills.
  - Es considera incapacitat per a treballar la incapacitat permanent absoluta o gran invalidesa, i discapacitat la minusvalidesa d'almenys el 33 %. Cada filla o fill en aquesta situació computarà com a dos en el títol per a assignar la categoria de família nombrosa.

  2n) Per a ser considerada família nombrosa, la unitat familiar ha d'estar formada, com a mínim, per:
  - 3 filles o fills i una persona ascendent, o 2 filles o fills i una persona ascendent quan almenys una de les persones descendents tinga una discapacitat igual o superior al 33 %, o estiga incapacitada per al treball.
  - 2 filles o fills i les dues persones ascendents quan aquestes últimes estiguen incapacitades per a treballar, o siguen discapacitades, o almenys una d'elles tinga una discapacitat igual o superior al 65 %; o 2 filles o fills i una única persona ascendent, quan ha mort una de les persones progenitores.
  - 1 filla o fill i una persona ascendent, quan la seua unitat familiar haja sigut família nombrosa amb categoria d'honor.
  - 3 germanes o germans òrfenes de pare i mare, o 2 si una d'elles és discapacitada; que conviuen, són majors de 18 anys i tenen una dependència econòmica entre elles.
  - 2 germanes o germans òrfenes de pare i mare, en tutela, acolliment o guarda, que convisquen amb la seua persona tutora, acollidora o guardadora, i no estiguen al seu càrrec. La persona tutora, acollidora, o guardadora, no s'inclou en el títol.
  - 2 filles o fills o 1 filla o fill, i almenys una persona ascendent, quan tinguen el títol en vigor i les filles o fills continuen complint les condicions per a formar part del títol.

  II. REQUISITS DE LES PERSONES ASCENDENTS (TITULARS)
  Es consideraran persones ascendents el pare o la mare, o els dos conjuntament quan hi haja un vincle conjugal i, si escau, la persona cònjuge d'una d'elles.
  També es considera persona ascendent la persona o persones que, no tinguen els anteriors, però tinguen al seu càrrec la tutela o l'acolliment familiar permanent o preadoptiu de les filles o fills, sempre que convisquen amb elles i a costa seua.
  Les persones ascendents figuraran en el títol com a titular i cotitular.

  III. REQUISITS QUE HAN DE REUNIR LES FILLES O FILLS O GERMANES O GERMANS:
  Tingueu en compte el que s'ha indicat respecte a la consideració de filla o fill en l'apartat I REQUISITS DE LA UNITAT FAMILIAR.
  S'ha de complir, simultàniament, almenys un dels requisits indicats en cada apartat, excepte les excepcions expressament indicades:

  1r) D'edat:
  A) Tindre menys de 21 anys d'edat.

  B) Aquest límit d'edat s'ampliarà fins als 25 anys d'edat, inclusivament, quan:
  - cursen estudis d'educació universitària en els seus diversos cicles i modalitats, de Formació Professional de grau superior, d'ensenyaments especialitzats de nivell equivalent a les universitaris o professionals en centres sostinguts amb fons públics o privats, o qualssevol altres de naturalesa anàloga.
  - cursen estudis encaminats a l'obtenció d'un lloc de treball i s'acrediten de forma fefaent.

  C) No hi haurà cap límit d'edat quan estiguen discapacitades o incapacitades per a treballar segons el que s'indica en l'apartat I "Requisits de la unitat familiar".

  2n) No pertànyer a una altra unitat familiar.
  Ser solteres.

  3r) De convivència:
  A) Conviure amb la persona ascendent o ascendents.

  B) Interrupció transitòria de la convivència.
  - La separació transitòria motivada per raó d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o altres causes similars, incloent-hi els supòsits de força major, privació de llibertat de les persones ascendents o de les filles o fills, o internament conforme a la normativa reguladora de la responsabilitat penal de les persones menors, no trenca la convivència entre les persones ascendents i les persones descendents.
  - Si es tracta de persones integrants d'unitats familiars que siguen nacionals d'estats que no formen part de la Unió Europea, o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'entendrà que no es trenca la convivència si la separació temporal es produeix exclusivament dins del territori espanyol.

  C) No conviure amb la persona ascendent que és la persona titular.
  La norma de convivència no s'aplicarà en el supòsit de mares o pares separades o divorciades, que no convisquen amb les filles o fills, però tinguen l'obligació de proporcionar-los aliments, quan són les persones titulars.

  D) De dependència econòmica entre les persones integrants de la unitat familiar:
  Hi ha d'haver una situació de dependència econòmica entre totes les persones integrants de la unitat familiar d'un títol. Habitualment és de les persones descendents cap a les persones ascendents, però també pot ser de les persones ascendents cap a les persones descendents en determinades circumstàncies. Segons com siga procedent, han d'acreditar-se una o més de les situacions següents:

  a. Dependència econòmica de les persones descendents respecte a les persones titulars:
  - La persona descendent té uns ingressos inferiors en còmput anual a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent que inclou les pagues extraordinàries (IPREM), o
  - La persona descendent es troba incapacitada per al treball i, si té una pensió, incloses les pagues extraordinàries, no supera l'IPREM. Poden tindre qualsevol altre ingrés.

  a. Dependència econòmica de les persones ascendents respecte a les descendents:
  1. Hi ha un única persona ascendent en situació d'inactiva, i es dona alguna de les situacions següents:
  - La persona ascendent percep ingressos que, per tots els conceptes, no resulten superiors en total, al doble de l'IPREM.
  - Alguna germana o germà de la filla o fill està discapacitada o incapacitada per a treballar.
  - Els ingressos que aporta la filla o el fill no excedeixen el 50 % de la totalitat dels percebuts per la resta de la unitat familiar.

  2. Existeixen les dues persones ascendents, una de les quals és major de 65 anys, o està incapacitada per al treball, o jubilada; i els ingressos de les dues persones ascendents no són superiors en còmput anual a l'IPREM.

  c. Dependència econòmica entre germanes o germans, quan no hi ha persones ascendents.
  - La sol·licitud la presenten exclusivament diverses germanes o germans, que es troben en alguna de les situacions següents.
  - Les germanes o germans són menors d'edat o estan incapacitades legalment; i la persona tutora, guardadora, o acollidora, si n'hi ha, no contribueix al seu sosteniment econòmic.
  - Les germanes o els germans són majors d'edat i hi ha dependència econòmica entre elles.

  IV) REQUISITS DE RESIDÈNCIA:
  1r) Residir a la Comunitat Valenciana, llevat que es done alguna d'aquestes tres condicions:
  - Interrupció transitòria de la convivència.
  - Nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun dels restants estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, que tenen la seua residència en un altre estat membre de la Unió Europea o que forme part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu quan, com a mínim, una de les persones ascendents de la unitat familiar exercisca una activitat per compte d'altri o per compte propi a Espanya. No obstant això, perquè el títol s'emeta a la Comunitat Valenciana, l'activitat ha de ser exercida en aquesta última.
  - Residència en l'estranger perquè és integrant de la legació diplomàtica espanyola. Es considera a tots els efectes com a residència en el territori espanyol. No obstant això, per a poder sol·licitar el títol a la Comunitat Valenciana cal haver residit en aquesta amb anterioritat.

  2n) Quan es tracte de nacionals d'altres països, totes les persones integrants de la unitat familiar que donen dret als beneficis a què es refereix la Llei de protecció a les famílies nombroses han de ser residents a Espanya, en els termes establits en la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social. Tot això, sense perjudici que la unitat familiar haja de residir a la Comunitat Valenciana perquè aquesta puga emetre el títol, encara que hi puguen haver interrupcions transitòries de la convivència.

  V) REQUISITS DE NACIONALITAT:
  Les persones integrants de la unitat familiar han de ser espanyoles o nacionals d'un estat membre de la Unió Europea o d'algun de la resta d'estats que formen part de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
  Les persones integrants de la unitat familiar que siguen nacionals d'altres països tindran, a l'efecte d'aquesta llei, dret al reconeixement de la condició de família nombrosa en igualtat de condicions que les persones espanyoles, sempre que complisquen els requisits indicats en l'apartat IV "REQUISITS DE RESIDÈNCIA".

  Inici
 • Taxes

  La tramitació i l'expedició no comporten taxes.

  (Disposició addicional tercera de la Llei de protecció a les famílies nombroses).

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En el cas de la sol·licitud d'alta del títol de família nombrosa, aquesta es podrà efectuar en qualsevol moment, una vegada la unitat familiar complisca els requisits per a l'obtenció del títol de família nombrosa.

  D'acord amb la Resolució de 25 de març de 2020, s'estableix en els casos de renovació, tenint en compte la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19:

  Prorrogar fins al dia 14 de març de 2021 la validesa dels títols i carnets de famílies nombroses que hagen caducat o caduquen entre l'1 de juny de 2019 i el 13 de març de 2021, expedits a l'empara de l'Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana.

  No obstant això, independentment del que disposa el punt anterior sobre la pròrroga automàtica dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals, totes les persones titulars a les quals caduquen aquests títols i carnets durant el període prorrogat en aquesta resolució tenen l'obligació de sol·licitar la renovació d'aquests, segons les seues circumstàncies, una vegada finalitzat l'estat d'alarma provocat per la crisi del COVID-19.

  En els casos en què durant el període de la pròrroga automàtica es produïsca l'extinció del títol de família nombrosa o monoparental per complir l'última persona descendent els 26 anys i no tindre un grau de discapacitat igual o superior al 33 %, les persones titulars i beneficiàries no podran fer ús dels beneficis associats al títol una vegada superada la data d'extinció d'aquest, i, a partir de la qual, la pròrroga automàtica deixa de tindre efectes. Se sotmetran a autorització, si és el cas, o ratificació judicial, les mesures en concret que s'adopten.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  En el cas de la sol·licitud de renovació del títol de família nombrosa, aquesta s'ha de presentar, com a màxim, en el termini de tres mesos previs a la data de caducitat establida, o en el termini de tres mesos des de la data en què va tindre lloc la situació que determina la necessitat de renovar el títol. Superat aquest termini, la tramitació serà la indicada per als casos d'ALTA.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  De forma presencial

  INFORMACIÓ INICIACIÓ TRAMITACIÓ:
  - Castelló: Tel.: 012
  - Alacant: Tel.: 012
  - València Tel.: 012

  PER A REGISTRAR:
  - En els registres administratius dels òrgans administratius a què es dirigisquen, o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - Quan la sol·licitud es presente en els registres dels ajuntaments o de les mancomunitats que col·laboren en la tramitació d'aquests títols i carnets, o en els que tinguen subscrit un conveni amb la Generalitat per a la presentació d'escrits, es reconeixerà com a vàlida amb caràcter general la data d'aquesta presentació.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'ha de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment en els següents registres:

  Nota: L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTS en la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o a través d'internet: https://www.gva.es/es/inicio/servicios_linea/citas_previas

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - VALÈNCIA
  AV. DE L'OEST, 36Ver plano
  46001 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - ALACANT
  C/ TEATRE, 37-39Ver plano
  03001 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 81Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SOL_FAM_NUM&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=377

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  DOCUMENTACIÓ GENERAL

  Es podran fer autoritzacions per a verificar les dades personals que es troben en poder del sistema de verificació de dades d'identitat, del sistema de verificació de dades de residència i discapacitat, de les administracions tributàries i de la Seguretat Social, a l'únic efecte de verificar el compliment dels requisits i les condicions per a l'emissió del títol de família nombrosa. En aquest supòsit, les persones interessades que realitzen l'autorització no han d'aportar el certificat d'empadronament, la fotocòpia de DNI/NIE, acreditar els seus ingressos, ni les pensions que puguen percebre, llevat que la informació expressada en l'autorització o en la sol·licitud siga inexacta, incompleta, o errònia; en aquest cas, se'ls requerirà que aporten la documentació.

  L'autorització només té validesa per a les persones integrants de la família que la signen, i ha d'incloure el nom, els cognoms, el número de DNI/NIE i la signatura de la persona que autoritza.

  En el cas de les persones menors d'edat, persones acollides o tutelades, s'entendrà que l'autorització concedida per la o les persones progenitores, acollidores o tutores autoritza també la verificació de les seues dades personals.

  1. SOL·LICITUD DE CARNET INDIVIDUAL
  No s'ha de fer en cap cas. Es remet d'ofici juntament amb el títol.

  2. SOL·LICITUD DE TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA PER PRIMERA VEGADA A LA COMUNITAT VALENCIANA

  S'utilitzarà el formulari "Sol·licitud de títol de família nombrosa", i s'hi ha d'indicar que es tracta d'una ALTA, per als casos en què no hi haja un previ reconeixement de la condició de família nombrosa per part de la Generalitat Valenciana o en cas que ja es tinga un reconeixement com a família nombrosa per part d'una altra administració autonòmica.

  Si hi ha circumstàncies específiques, s'ha d'aportar la documentació que siga procedent entre la prevista en l'apartat III "ACREDITACIÓ D'ALTRES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES". En qualsevol cas, la documentació que s'ha d'aportar sempre juntament amb la sol·licitud és la següent:

  A) DNI, NIE O PASSAPORT.
  - De totes les persones integrants de la unitat familiar majors de 14 anys. Aquest document ha d'estar en vigor.

  B) LLIBRE DE FAMÍLIA O DOCUMENT EQUIVALENT
  Que acredite el vincle conjugal de les persones titulars, si escau.

  C) EMPADRONAMENT
  - Certificat d'empadronament de cada una de les persones integrants de la unitat familiar.

  D) DECLARACIONS RESPONSABLES INCLOSES EN L'APARTAT "Q" DE LA SOL·LICITUD
  - N'hi ha prou amb signar-les en la sol·licitud. Amb aquestes s'acredita que:
  - Cap persona integrant de la unitat familiar està inclosa en un altre títol, ni ho ha sol·licitat.
  - Que les dades de la unitat familiar es corresponen amb les que s'indiquen en la documentació aportada.
  - Que hi ha dependència econòmica entre els persones integrants de la unitat familiar que els permet estar incloses en el títol.
  - Que, en el dia de presentació de la sol·licitud, la situació expressada coincideix amb la que consta en el o els llibres de família.
  - Que les persones de les quals no es fa constar DNI/NIE no tenen obligació legal d'obtindre'l.
  - Que es té coneixement de l'obligació legal de comunicar qualsevol variació en la situació familiar en el termini de tres mesos.

  E) DEPENDÈNCIA ECONÒMICA ENTRE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA UNITAT FAMILIAR
  Hi ha d'haver una situació de dependència econòmica entre totes les persones integrants de la unitat familiar d'un títol. Habitualment és de les persones descendents cap a les persones ascendents, però també pot ser de les persones ascendents cap a les persones descendents en determinades circumstàncies. Segons com siga procedent, han d'acreditar-se una o més de les situacions següents:

  E.1) SITUACIÓ GENERAL
  És la situació més habitual. Hi ha una situació de dependència econòmica de les persones descendents respecte a les persones ascendents. En aquest supòsit, una o més filles o fills no tenen ingressos o, si els tenen, aquests són inferiors en còmput anual a l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).
  - DECLARACIÓ RESPONSABLE
  Inclosa en l'apartat "Q" de la sol·licitud.

  E.2) ALTRES SITUACIONS
  Hi ha altres situacions de dependència econòmica entre les persones integrants de la unitat familiar que són menys freqüents, però que també permeten la inclusió en el títol, tant en el cas de les persones ascendents com de les persones descendents. Vegeu l'apartat III. J "ACREDITACIÓ D'ALTRES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES - DEPENDÈNCIA ECONÒMICA ENTRE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA UNITAT FAMILIAR"

  III. ACREDITACIÓ D'ALTRES CIRCUMSTÀNCIES ESPECÍFIQUES
  Per a acreditar les situacions que s'indiquen a continuació, s'ha de presentar, a més del que s'ha indicat per a cada sol·licitud, la documentació següent:

  A) SOL·LICITUD DE CATEGORIA ESPECIAL PERQUÈ LA UNITAT FAMILIAR TÉ UNS INGRESSOS INFERIORS AL 75 % DE L'IPREM (INDICADOR PÚBLIC DE RENDA D'EFECTES MÚLTIPLES)
  La documentació que s'ha presentar és la següent:
  - Per a sol·licitar-lo, cal omplir l'APARTAT "G" DE LA SOL·LICITUD.
  - Acreditació dels INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR.

  B) SOL·LICITUD DEL TÍTOL PER DOS O MÉS GERMANES O GERMANS ORFES
  Quan la sol·licitud la presenten diverses germanes o germans orfes, que són els únics que figuraran en el títol.
  1r. - La documentació comuna que s'ha presentar és la següent:
  - Per a sol·licitar-lo, cal omplir l'APARTAT "F" DE LA SOL·LICITUD.
  - Declaració responsable de dependència econòmica entre elles o ells, inclosa en l'APARTAT "Q" DE LA SOL·LICITUD.

  1r. - La documentació específica que s'ha presentar és la següent:
  1) Si totes les germanes o germans són menors d'edat, o estan incapacitades legalment, i la persona tutora, guardadora o acollidora no contribueix al seu sosteniment econòmic:
  - Acreditació de la INCAPACITAT, TUTELA, GUARDA O ACOLLIMENT, si escau.
  2) Si totes les germanes o germans són majors d'edat i hi ha dependència econòmica entre elles:
  - Acreditació dels INGRESSOS DE LES GERMANES O GERMANS.

  C) DISCAPACITAT O INCAPACITAT PER AL TREBALL
  - DOCUMENT EMÉS PER L'ÒRGAN COMPETENT PER A FER-HO. Hi ha de constar el grau i la data de caducitat, si escau.

  D) TUTORIA O ACOLLIMENT PREADOPTIU O ADOPCIÓ
  - RESOLUCIÓ JUDICIAL O ADMINISTRATIVA emesa per l'òrgan competent per a fer-ho.
  - Declaració jurada de permanència en la unitat familiar de la persona acollida en acolliment familiar permanent o preadoptiu, o de la persona tutelada, que arribe a la majoria d'edat, inclosa en l'APARTAT "Q" DE LA SOL·LICITUD.

  E) JUBILACIÓ
  - DOCUMENT EMÉS PER L'ÒRGAN COMPETENT PER A FER-HO.

  F) SEPARACIÓ O DIVORCI
  En cas de separació o divorci de les persones progenitores, només podrà constar com a titular una d'elles. Si no hi ha un acord entre les dues sobre qui ha de ser-ne el titular, tindrà dret a constar en el títol la persona progenitora amb qui convisquen els fills.
  La documentació que s'ha presentar és la següent:
  - SENTÈNCIA I/O CONVENI REGULADOR.
  En el qual s'acredite qui té l'obligació legal de pagar la pensió alimentària i el règim de convivència amb les filles o fills.
  - Declaració responsable inclosa en l'APARTAT H DE LA SOL·LICITUD, signada per les dues persones progenitores, en el cas que la persona progenitora amb obligació legal de prestar aliments conste com a titular.
  - DNI, NIE o PASSAPORT de la persona progenitora que signa el vistiplau en l'APARTAT H DE LA SOL·LICITUD, i que no constarà en el títol.

  G) NACIONALITAT
  Si alguna persona integrant de la unitat familiar no té nacionalitat espanyola o dels països membres de la Unió Europea o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu:
  - Documentació acreditativa de la RESIDÈNCIA LEGAL A ESPANYA de totes les persones integrants de la unitat familiar que estiguen en aquesta situació.

  H) INTERRUPCIÓ TEMPORAL DE LA CONVIVÈNCIA
  Interrupció transitòria de la convivència d'alguna persona integrant de la unitat familiar, a causa d'estudis, treball, tractament mèdic, rehabilitació o causes similars:
  - Documentació acreditativa de la CIRCUMSTÀNCIA QUE S'HI AL·LEGA.

  I) RESIDÈNCIA FORA D'ESPANYA
  Si la nacionalitat és espanyola, de països membres de la Unió Europea o de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, però no es resideix en territori espanyol:
  1r) Persones espanyoles que treballen en institucions espanyoles en l'estranger.
  - Documentació acreditativa del fet que estan INSCRITES EN EL CENS ELECTORAL DE QUALSEVOL LOCALITAT DE LA COMUNITAT VALENCIANA.

  2n) Persones nacionals d'aquests països que no resideixen a Espanya, però realitzen la seua activitat laboral en aquesta.
  - Documentació acreditativa del fet que almenys una de les persones integrants de la unitat familiar EXERCEIX LEGALMENT UNA ACTIVITAT LABORAL A LA COMUNITAT VALENCIANA.
  - Documentació acreditativa del PAÍS DE RESIDÈNCIA de totes les persones integrants de la unitat familiar.

  J) DEPENDÈNCIA ECONÒMICA ENTRE LES PERSONES INTEGRANTS DE LA UNITAT FAMILIAR
  - Declaració responsable de l'APARTAT "Q" DE LA SOL·LICITUD i, a més, segons com siga procedent:
  1r) Dependència econòmica de les filles o fills respecte a les persones ascendents.
  Si una o més filles o fills estan incapacitades per al treball i, si tenen una pensió, aquesta no supera l'IPREM, incloent-hi les seues pagues extraordinàries.
  Poden tindre qualsevol altre ingrés.
  - Documentació acreditativa de la INCAPACITAT PER AL TREBALL DE LES PERSONES DESCENDENTS.
  - Documentació acreditativa de les PENSIONS DE LES PERSONES DESCENDENTS.

  2n) Dependència econòmica d'una o les dues persones titulars respecte a les persones descendents.
  Una o més filles o fills tenen ingressos superiors a l'IPREM, però es poden incloure en el títol perquè es dona alguna de les condicions següents:
  a) Només hi ha una persona ascendent.
  La persona ascendent està inactiva i es dona, a més, alguna de les condicions u, dos o tres.
  - Documentació acreditativa de la INACTIVITAT DE L'ÚNICA PERSONA ASCENDENT existent, i:
  U.- La persona ascendent percep ingressos que no resulten superiors al doble de l'IPREM.
  - Documentació acreditativa dels INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR.
  Dos.- Alguna germana o germà està discapacitada o incapacitada per a treballar.
  - Documentació acreditativa de la DISCAPACITAT O INCAPACITAT PER A TREBALLAR.
  Tres. - Els ingressos de la filla o fill no excedeixen el 50 % de la totalitat dels percebuts per la resta de la unitat familiar.
  - Documentació acreditativa DELS INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR.

  b) Existeixen les dues persones ascendents.
  Quan almenys una d'elles està incapacitada per al treball, és jubilada, o major de 65 anys, i la suma dels ingressos de les dues persones ascendents no supera l'IPREM.
  - Documentació acreditativa de la INCAPACITAT PER AL TREBALL O JUBILACIÓ, DEL PARE O LA MARE.
  - Documentació acreditativa dels INGRESSOS DE LA UNITAT FAMILIAR.

  K) DEFUNCIÓ D'UNA DE LES PERSONES PROGENITORES, PART, ADOPCIÓ O ACOLLIMENT MÚLTIPLE.
  No és necessària documentació complementària a la que ja s'ha sol·licitat.

  3. RENOVACIÓ DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA QUAN ES DISPOSA D'UN TÍTOL EXPEDIT A LA COMUNITAT VALENCIANA

  S'utilitzarà el formulari "Sol·licitud de títol de família nombrosa", en què s'ha d'indicar que es tracta d'una RENOVACIÓ i el número del títol de família nombrosa del qual se sol·licita la renovació.

  Aquesta sol·licitud només es pot utilitzar si el títol està en vigor i s'ha emés a la Comunitat Valenciana.

  La documentació que s'ha d'aportar juntament amb la sol·licitud és la següent:

  A) TÍTOL QUE ES MODIFICA
  - Còpia simple del títol que es vol modificar. En cas que se sol·licite de forma telemàtica, no serà necessari aportar la còpia, però sí que cal indicar el número de títol que es demana renovar en el formulari telemàtic.

  B) DNI, NIE, O PASSAPORT
  - De tots aquelles persones de la unitat familiar majors de 14 anys dels quals se sol·licite la seua inclusió en el títol, si escau.

  C) ACREDITACIÓ DE LES CIRCUMSTÀNCIES PER LES QUALS SE SOL·LICITA LA RENOVACIÓ

  Acreditació de la circumstància que s'al·lega per a mantindre o modificar la condició de família nombrosa, mitjançant la documentació oficial que acredite la situació per la qual se sol·licita la renovació, entre altres:
  - Defunció d'una persona beneficiària del títol de família nombrosa.
  - Incorporació d'una persona beneficiària del títol de família nombrosa.
  - Perquè es manté la convivència en cas de persones menors d'edat acollides al compliment de la majoria d'edat d'aquestes.
  - Per ruptura del vincle conjugal.
  - Per incompliment dels requisits d'alguna de les persones beneficiàries per a continuar mantenint aquesta condició.
  - Per trobar-se realitzant estudis per a les persones descendents l'edat de les quals es troba entre els 21 anys i els 25 anys.
  - Per canvi de les condicions d'alguna persona beneficiària en matèria de discapacitat.
  - Per canvi de les condicions d'alguna persona beneficiària en matèria de nacionalitat o permís de residència.
  - Per sol·licitar el canvi de categoria de general a especial, o per a mantindre aquesta última, en els casos de famílies la renda per capita anual de les quals, tenint en compte tots els ingressos anuals, siga inferior al 75 % de l'IPREM calculat en 14 pagues.
  - Altres circumstàncies

  4. SOL·LICITUD DE DUPLICAT DEL TÍTOL I DEL CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA
  Es pot sol·licitar un duplicat per extraviament o deterioració del títol en vigor, si aquest s'ha emés a la Comunitat Valenciana.
  El document que cal presentar juntament amb la sol·licitud és el següent:
  - Còpia del DNI, NIE, O PASSAPORT DE LA PERSONA SOL·LICITANT

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE FAMÍLIA NOMBROSA

  PRÒRROGA DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA. CASTELLÓ

  PRÒRROGA DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA. VALÈNCIA

  PRÒRROGA DEL TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA. ALACANT

  SOL·LICITUD DE DUPLICAT DE TÍTOL DE FAMÍLIA NOMBROSA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Recepció de la documentació exigida.
  - Expedició del títol.
  - Entrega o remissió a l'usuari.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/ 10/ 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SOL_FAM_NUM&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=377

  Tramitació

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), per a la qual cosa pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat.
  (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  IMPORTANT: abans de començar amb la tramitació telemàtica, llegiu atentament tota la informació d'aquest tràmit, amb l'objecte de preparar la documentació que siga necessària per a la tramitació, ja que accedireu a una sol·licitud general, en el qual heu de detallar l'objecte de la vostra sol·licitud, omplir les dades generals i pujar tota la documentació. Per a això, cal tindre en compte que:

  1- Heu d'anotar-vos el nom d'aquest tràmit que esteu llegint.

  2- Heu de descarregar els formularis o les plantilles requerides, així com preparar qualssevol altres documents que siguen necessaris, omplir-los, signar-los, si escau, per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent, i guardar-los en el vostre ordinador per a tindre'ls preparats per a annexar-los en la fase "DOCUMENTAR" de la tramitació telemàtica.

  3- Si escau, cal procedir al pagament telemàtic corresponent i guardar-vos el justificant de pagament.

  4- Una vegada preparada la documentació que es considere necessària, heu d'iniciar el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior de "Tramitació telemàtica", que us portarà a identificar-vos mitjançant l'assistent de tramitació.


  PASSOS DE LA TRAMITACIÓ TELEMÀTICA:

  a) Heu d'omplir el formulari de dades generals.

  b) * Detalleu amb la màxima concreció possible la matèria objecte del tràmit.
  * Escriviu el nom del tràmit que s'ha anotat en el camp "SOL·LICITUD".
  * Especifiqueu la matèria objecte de la sol·licitud.
  * Indiqueu, igualment, l'àmbit geogràfic (serveis centrals, Castelló, València o Alacant).

  c) Annexeu els formularis i la documentació que prèviament us heu descarregat i heu omplit, inclòs el justificant del pagament de taxes, si escau.

  d) Feu clic sobre el botó "Registrar" (us facilitarà el número de registre, la data, el lloc i l'hora de presentació).

  e) Guardeu i imprimiu (si voleu) el justificant de registre.

  La vostra presentació telemàtica haurà finalitzat.

  Inici
 • Informació complementària

  Si s'opta per la realització de la presentació de la sol·licitud de forma telemàtica, cal tindre en compte que aquesta s'ha de presentar amb els documents que acrediten la situació de família nombrosa, les autoritzacions i declaracions jurades necessàries en funció de la situació de la unitat familiar.

  * CONSIDERACIÓ DE FAMÍLIA NOMBROSA

  El títol que reconega la condició de família nombrosa mantindrà els seus efectes durant tot el període a què es refereix la concessió o renovació i, en tot cas, fins que deixen de concórrer els requisits exigits per a tindre la condició de família nombrosa o es produïsca alguna circumstància que determine la modificació de la categoria en què es trobe classificada la unitat familiar.

  No obstant el que disposa el paràgraf anterior, s'ha de respectar el termini màxim de tres mesos establit en l'article 17.1 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, per a comunicar a l'administració competent les variacions esdevingudes en la unitat familiar.


  * CATEGORIES DE FAMÍLIA NOMBROSA
  Les famílies nombroses, per raó del nombre de filles o fills que reunisquen les condicions per a l'expedició del títol de família nombrosa, es poden classificar en les categories següents:
  A) Especial:
  - Les de cinc o més filles o fills, o les de quatre quan almenys tres procedisquen de part, adopció o acolliment múltiples.
  - Les de quatre filles o fills quan els ingressos anuals de la unitat familiar, dividits pel nombre de persones que la componen, no superen en còmput anual el 75 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples vigent, incloses les pagues extraordinàries.
  - Les que han tingut reconeguda la categoria de família nombrosa d'honor, d'acord amb el que disposa la Llei de 25/1971, de 19 de juny. Aquesta condició es mantindrà independentment del nombre de filles o fills, mentre en tinguen algun que reunisca els requisits per a ser inclòs en el títol de família nombrosa.

  b) General:
  Totes les que no estiguen incloses en la categoria especial.
  Cada filla o fill discapacitat o incapacitat per a treballar en computarà com a dos per a determinar la categoria en què es classifica la unitat familiar de la qual forma part.

  El títol de família nombrosa s'ha de renovar o deixar-se sense efecte quan:

  a) Caduque.
  b) Varie el nombre de persones integrants de la unitat familiar.
  c) Es modifiquen les condicions que van donar motiu a l'expedició o posterior renovació del títol i això supose un canvi de categoria o la pèrdua de la condició de família nombrosa.
  d) Alguna de les filles o fills deixe de reunir les condicions per a figurar com a persona integrant de la família nombrosa, encara que això no supose cap modificació de la categoria en què aquesta està classificada o la pèrdua de tal condició.

  TÍTOL TEMPORAL DE FAMÍLIA NOMBROSA
  Només es facilitarà en el cas que es presente la sol·licitud de renovació de títol de família nombrosa per estudis, per finalització d'acolliment o tutela, per caducitat del reconeixement de discapacitat o perquè es troba classificat en la categoria de família nombrosa especial per la renda familiar.

  Per als casos de sol·licitud de renovació presencial, s'ha de presentar, degudament omplit, el formulari específic de títol temporal de família nombrosa, juntament amb la còpia segellada per registre oficial de la sol·licitud de renovació del títol de família nombrosa, i del títol del qual se sol·licita la renovació.
  Per als casos de sol·licitud de renovació presentada de forma telemàtica, s'ha d'acompanyar, degudament omplit, del formulari de títol temporal de família nombrosa, juntament amb el justificant d'haver realitzat la sol·licitud de renovació de forma telemàtica i del títol del qual se sol·licita la renovació.
  Aquest títol temporal s'emetrà amb una validesa de tres mesos, a comptar de la data de caducitat del títol de família nombrosa del qual se sol·licita la renovació, en cas que estiga vigent aquest últim, o de la data de presentació de la sol·licitud de renovació, en el cas que aquest no es trobe vigent.
  La tramitació d'aquesta sol·licitud només es podrà realitzar de manera presencial en la seu de les direccions territorials de la conselleria competent en matèria de família.
  Aquests organismes estaran obligats a tramitar-la en les situacions administratives en les quals la resolució de les sol·licituds de renovació del títol de família nombrosa excedisca del termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud. És potestat de cada direcció territorial la tramitació d'aquesta sol·licitud, en situacions administratives que tinguen un termini de resolució de les sol·licituds inferior a l'indicat en el paràgraf anterior.

  NOTA:
  Les persones que tinguen el reconeixement de la condició de família nombrosa tindran dret als beneficis previstos en la legislació vigent des del moment de la seua sol·licitud.

  Ningú pot estar inclòs en més d'un títol de família nombrosa.


  * RÈGIM DE COMPATIBILITAT DE TÍTOLS
  El títol de família monoparental és compatible amb el títol de família nombrosa, si bé els beneficis de la mateixa classe o naturalesa derivats d'aquests títols no seran acumulatius.


  CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA
  - El carnet s'emetrà d'ofici per a totes les persones beneficiàries de la consideració de família nombrosa.

  Sancions

  Les que preveu el títol III de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses.

  Enllaços

  Informació per a sol·licitants (àrab)

  Informació per a sol·licitants (romanés). INFORMATII PENTRU SOLICITANTI

  Informació per a sol·licitants

  Guia de recursos de famílies nombroses

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 277, de 19/11/03).
  - Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 15, de 18/1/06).
  - Ordre de 21 de setembre de 2007, de la Conselleria de Benestar Social, sobre títol i carnet de família nombrosa expedits a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5614, de 5/10/07).
  - Disposició addicional tretzena de la Llei 40/2007, de 4 de desembre, de mesures en matèria de seguretat social (BOE núm. 291, de 5/12/07).
  - Disposició addicional setantena de la Llei 51/2007, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2008 (BOE núm. 310, de 27/12/07).
  - Disposició addicional seixanta-quatre de la Llei 2/2008, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2009 (BOE núm. 309, de 24/12/08).
  - Reial decret 1918/2008, de 21 de novembre, pel qual es modifica el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE núm. 289, d'1/12/09).
  - Disposició addicional seixanta-quatrena de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2010 (BOE núm. 309, de 24/12/2009).
  - Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència (BOE núm. 180, de 29/07/2015).
  - RESOLUCIÓ de 25 de març de 2020, de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, per la qual es prorroga la vigència dels títols i carnets de famílies nombroses i monoparentals expedits a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8772, de 26/3/220).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 26/2015, de 28 de juliol.

  Vegeu l'Ordre de 21 de setembre de 2007.

  Vegeu el Reial decret 1621/2005, de 30 de desembre.

  Vegeu la Llei 40/2003, de 18 de novembre.

  Vegeu la Resolució de 25 de març 2020.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.