Detall de Procediments

Obtenció i renovació del document de qualificació artesana (DQA) i inscripció en el Directori d'indústries artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.Artesania
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Obtenció i renovació del document de qualificació artesana (DQA) i inscripció en el Directori d'indústries artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.Artesania

  Objecte del tràmit

  Procediment per a la realització de dos tràmits simultanis:

  - Sol·licitud i renovació del DQA, document d'obtenció voluntària la possessió del qual és indispensable per a poder acollir-se a qualsevol avantatge que legament o administrativament puga establir-se per a indústries artesanes i, en concret, per a poder fer ús dels distintius que acrediten la qualitat artesanal i la seua identitat de procedència geogràfica.
  - Alta voluntària en el directori d'indústries artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana (directori específic per a empreses artesanes, i independent del Registre Industrial).

  - NOTA: la renovació del DQA es realitzarà als quatre anys de la seua expedició.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Artesans/as individuals i indústries artesanes.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En ells registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:
  L'ATENCIÓ PRESENCIAL PER A INFORMACIÓ GENERAL DELS PROCEDIMENTS en EL SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ I CONSUM DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : https://cindi.gva.es/es/cita-previa

  CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA
  C/ HOSPITAL, 7Ver plano
  46001 València
  Tel: 963513090
  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE COMERÇ, ARTESANIA I CONSUM - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=381

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ARTESÀ INDIVIDUAL :
  - Imprés de sol·licitud (veure formulari DOQUART, existent en el tràmit).
  - Còpia del DNI de la persona titular.
  - Alta en el Règim Especial d'Autònoms del sistema de la Seguretat Social, i l'última cotització.
  - Certificat actualitzat de la Hisenda Estatal, en relació amb l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE), corresponent a l'ofici artesà.
  - Currículum i documentació acreditativa del coneixement de l'ofici artesà per al qual se sol·licita el document de qualificació artesana (autoformació-aprenentatge amb mestre artesà, estudis en escoles de formació, etc.).
  - Memòria que incloga detall del procés d'elaboració dels productes, així com descripció dels productes resultants.
  - Fotografies de les instal·lacions, processos, i de les diferents gammes de productes oferits.
  - En cas de producció de béns de consum alimentaris, perfums, cosmètics i semblants, declaració responsable degudament omplida segons el model (DRESPDCA).
  - ANNEX I, als efectes de rebre informació, cal sol·licitar un compte de correu electrònic artesaniacv.com, i ser inclòs en el Directori d'Indústries Artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

  INDÚSTRIES ARTESANES :
  - Imprés de sol·licitud (veure formulari DOQUART, existent en el tràmit)..
  - Còpia del DNI del/la gerent.
  - Escriptura de la societat, estatuts de la cooperativa, targeta d'identificació fiscal, etc.
  - Document d'inscripció en el sistema de la Seguretat Social, i última cotització de Règim General i d'Autònoms si és el cas. - Certificat actualitzat de la Hisenda Estatal, en relació amb l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l'ofici d'artesà.
  - Currículum i documentació acreditativa del coneixement de l'ofici de l'artesà que estiga al capdavant de la indústria que sol·licita el document de qualificació artesana (autoformació-aprenentatge amb mestre artesà, estudis en escoles de formació, etc.).
  - Memòria que incloga detall del procés d'elaboració dels productes, així com descripció dels productes resultants.
  - Fotografies de les instal·lacions, processos, i de les diferents gammes de productes oferits.
  - En cas de producció de béns de consum alimentaris, perfums, cosmètics i semblants, declaració responsable degudament omplida segons el model.
  - ANNEX I (SOLARTAN) , als efectes de rebre informació, cal sol·licitar un compte de correu electrònic artesaniacv.com, i ser inclòs en el Directori d'Indústries Artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

  RENOVACIÓ (PER A ARTESANS I INDÚSTRIES)
  - Imprés de sol·licitud (veure formulari DOQUART, existent en el tràmit) .
  - Còpia del DNI del titular.
  - Certificat actualitzat de la Hisenda Estatal, en relació amb l'impost d'Activitats Econòmiques (IAE) corresponent a l'ofici artesà.
  - Última cotització de la Seguretat Social i autònoms.
  - Qualsevol incidència o modificació que s'haja produït en els últims anys.
  - En cas de producció de béns de consum alimentaris, perfums, cosmètics i semblants, declaració responsable, segons el model DRESPDCA existent en el tràmit) , degudament omplida.

  - ANNEX I (SOLARTAN), als efectes de rebre informació, cal sol·licitar un compte de correu electrònic artesaniacv.com, i ser inclòs en el Directori d'Indústries Artesanes del Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana.

  Durant la tramitació de la sol·licitud, podrà requerir-se a l'interessat la documentació addicional que es considere oportuna als efectes d'acreditar la vigència de la qualificació atorgada.

  Impresos associats

  [DOQUART] SOL·LICITUD/RENOVACIÓ DEL DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ ARTESANA

  [DRESPDCA] DECLARACIÓ RESPONSABLE. ARTESANIA DE PRODUCCIÓ DE BÉNS DE CONSUM ALIMENTARIS, PERFUMS, COSMÈTICS I SEMBLANTS

  [SOLARTAN] SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ EN EL DIRECTORI D'INDÚSTRIES ARTESANES DEL CENTRE D'ARTESANIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació (de manera presencial o telemàtica, segons corresponga). .
  - Remissió, si és el cas, al Centre d'Artesania de la Comunitat Valenciana per a la seua presentació a la Comissió de Valoració de la Conselleria amb competencies en materia de Comerç, Artesania i Consum , la qual proposa la resolució.
  - Resolució de la Direcció General de Comerç, Artesania i Consum.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La Resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la persona titular de la Conselleria competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fora expresse, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=381

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadanade la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  * La possessió del document de qualificació artesana serà necessària per a poder optar a qualsevol tipus d'ajudes en matèria d'artesania a la Comunitat Valenciana.
  * Qualsevol establiment que obtinga la qualificació artesana pot incloure una etiqueta en els seus productes on conste el nom de l'establiment i la qualificació.

  Sancions

  Amb caràcter general, les previstes en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d´agost i el Reglament del procediment per a l´exercici de la potestat sancionadora.

  Enllaços

  DIRECTORI D'ARTESANS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana, d'Ordenació de l'Artesania (DOGV núm. 159, de 2/5/84).
  - Orde de 4 de juny de 1985, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'aprova el repertori d'oficis artesans de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 276, d'1/8/85).
  - Orde de 9 de setembre de 1994, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la qual s'inclouen noves activitats en el repertori d'oficis artesans de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2384, de 10/11/94).
  - Orde de 22 de febrer de 2007, de la Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència, per la qual s'inclouen determinats oficis en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5474 de 21/03/07).
  - Orde 37/2014, de 29 de desembre, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 7439, de 09/01/15).
  - Ordre 9/2019, de 4 d'octubre, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual s'inclouen noves activitats en el Repertori d'Oficis Artesans de la Comunitat Valenciana (DOGV nº 8654, de 11/10/19).

  Llista de normativa

  Ordre 22 de febrer de 2007

  Orde 37/2014, de 29 de desembre

  Veure Ordre de 4 d'octubre de 2019

  Veure Llei 1/1984, de 18 d'abril

  Veure Ordre 4 de juny de 1985

  Veure Ordre 9/2019, de 4 d'octubre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.