Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Alta, modificació i cessament. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210634
|
Codi GVA: 391
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'inscriuran a través d'aquest tràmit aquelles empreses instal·ladores que tinguen la seu social en la comunitat valenciana, tenint a partir de la inscripció validesa en tot el territori nacional.

 

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions:

 

A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat)

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a la instal·lació o el manteniment i la reparació d'aparells, equips, sistemes i els components d'aquests emprats en la protecció contra incendis, amb l'excepció d'extintors portàtils.

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que vulguen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant l'Administració competent habilita, des d'eixe moment i per temps indefinit, a l'empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

 

 

B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT

 

També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses indicades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les activitats d'aquestes.

 

 

 

* IMPORTANT:

 

Si l'empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora de sistemes de protecció contra incendis requereix per a dur a terme l'activitat la manipulació de GASOS FLUORATS, A MÉS, HA DE REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria."

 

Vegeu l'enllaç directe a eixe tràmit en l'apartat "Enllaços".

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

TIPUS D'EMPRESES DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

 

Les EMPRESES poden ser:

 

- Instal·ladores

- Mantenidores

- Automantenedoras

 

* NOTA: d'acord amb l'RD 513/2017, s'entén per:

a) Empresa instal·ladora: l'entitat que, seguint les indicacions del projecte o de la documentació tècnica i complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza una o diverses de les següents activitats:

1r Situa i/o instal·la equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis.

2n Col·loca els senyals, abalisaments i/o plans d'evacuació dels sistemes de senyalització luminescent.

b) Empresa mantenidora: l'entitat que, complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza les operacions de manteniment dels equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis.

 

 

D'UN O DIVERSOS DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:

 

1. Sistemes de detecció i alarma d'incendis

2. Sistemes de proveïment d'aigua contra incendis

3. Sistemes d'hidrants contra incendis

4. Sistemes de boques d'incendi equipades

5. Sistemes de columna seca

6. Sistemes fixos d'extinció per ruixadors automàtics i aigua polvoritzada

7. Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulizada

8. Sistemes fixos d'extinció per espuma física

9. Sistemes fixos d'extinció per pols

10. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos

11. Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats

12. Sistemes per al control de fums i de calor

13. Sistemes de senyalització luminescent

14. Extintors d'incendi (NOMÉS empreses MANTENIDORES I AUTOMANTENEDORAS)

 

 

 

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATORI

 

Les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenedoras de sistemes de protecció contra incendis hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil obligatòria, d'acord amb la normativa vigent i les pujades corresponents de l'IPC anual fins a l'any en curs.

 

 

 

 

 

 

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'una empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora de sistemes de protecció contra incendis, o el/la seu/seua representant.

Requisits

Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (veure també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament).

 

2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica:

 

- En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre Integrat Industrial (RII).

El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

- En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial.

 

3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant.

 

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit.)

 

* Després d'això:

- Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.

- Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

 

a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

 

b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES.

Documentació
Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT, han de presentar telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Eixos models de declaracions...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat...
Saber més