Detall de Procediments

Inscripció en el Registre integrat industrial d'EMPRESES instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Alta, modificació i cessament. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Inscripció en el Registre integrat industrial d'EMPRESES instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. Alta, modificació i cessament. Indústria.

  Objecte del tràmit

  A través d'aquest tràmit es possibilita:

  A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat)

  - La inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, així com la seua habilitació per a la instal·lació o el manteniment i la reparació d'aparells, equips, sistemes i els components d'aquests emprats en la protecció contra incendis, amb l'excepció d'extintors portàtils.

  - La inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses instal·ladores mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que vulguen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.


  B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT

  També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial de les dades de les empreses indicades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les activitats d'aquestes.
  * IMPORTANT:

  Si l'empresa instal·ladora, mantenidora, automantenidora o reparadora de sistemes de protecció contra incendis requereix per a dur a terme l'activitat la manipulació de GASOS FLUORATS, A MÉS, HA DE REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria.
  (Vegeu l'enllaç directe a aquest tràmit en l'apartat "Enllaços").

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona titular d'una empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora de sistemes de protecció contra incendis, o el/la seu/seua representant.

  Requeriments

  Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

  a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

  b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  IMPORTANT: opció vàlida només per a persones FÍSIQUES (article 14 Llei 39/2015, d'1 d'octubre)

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IRESP&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=391

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT, han de presentar (telemàticament o presencialment i marcant l'opció corresponent):

  a) Les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya, la declaració responsable segons el model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat DERINCAM.

  b) Les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol, la declaració responsable segons el model normalitzat, disponible en el tràmit telemàtic i també com a imprés associat a aquest tràmit, denominat DERINCUE.


  * Notes:

  1. D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, aquesta declaració responsable habilita l'empresa instal·ladora, mantenidora o automantenidora, per un temps indefinit i des del moment en què es presente davant de l'administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

  2. Tot i que, juntament amb la declaració responsable, aquestes empreses no han de presentar la documentació acreditativa del compliment dels requisits que els són exigibles, aquesta documentació haurà d'estar disponible per a presentar-la immediatament davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control.

  Impresos associats

  [DERINCAM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA DE SERVICIS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  [DERINCUE] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA PROCEDENT D'UN ALTRE ESTAT DE LA UE: PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  [SOLCERGF] SOL·LICITUD DE CERTIFICAT D'EMPRESA PER A LA MANIPULACIÓ DE GASOS FLUORATS

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA (modalitat obligatòria per a les persones que recull l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions), o bé presencialment (modalitat vàlida només per a persones físiques), de la declaració responsable (segons el model normalitzat DERINCAM o DERINCUE) davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament).

  2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica:
  - En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre integrat industrial.
  - En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial.

  3.- Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant.
  * En els casos de tramitació telemàtica, l'esmena també s'ha de realitzar per aquesta via utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.)
  Després d'això:
  - Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.
  - Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir del dia següent a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=IRESP&version=5&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=391

  Tramitació

  1. De conformitat amb el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, i amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la declaració responsable pot realitzar-se per mitjans electrònics A TRAVÉS DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'acaba d'indicar. Aquesta modalitat telemàtica és obligatòria per a les persones compreses en l'article 14.2 de l'esmentada Llei 39/2015 i voluntària per a les persones físiques.
  2. Per a aquesta presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) ha de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clave signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Més informació en https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  3. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit. Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que presenta.
  4. Fent clic en l'enllaç directe indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "TRAMITAR AMB CERTIFICAT" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la declaració signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, amb la qual cosa obtindreu el corresponent justificant de registre.
  5. Respecte als DOCUMENT/S QUE CAL ANNEXAR:
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la declaració responsable en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?", hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats i omplibles, que, després d'omplir-los, S'HAN DE SIGNAR DIGITALMENT.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-ho abans d'annexar-los.
  6. Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  En cas que continueu necessitant ajuda, per favor notifiqueu-ho a:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  A) TIPUS D'EMPRESES DE SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

  Les EMPRESES poden ser:

  - Instal·ladores
  - Mantenidores
  - Automantenidores

  * Nota: d'acord amb l'RD 513/2017, s'entén per:
  a) Empresa instal·ladora: l'entitat que, seguint les indicacions del projecte o de la documentació tècnica i complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza una o diverses de les activitats següents:
  1a. Ubica i/o instal·la equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis.
  2a. Col·loca els senyals, abalisaments i/o plans d'evacuació dels sistemes de senyalització luminiscent.
  b) Empresa mantenidora: l'entitat que, complint les condicions establides en l'RD 513/2017, realitza les operacions de manteniment dels equips i/o sistemes de protecció activa contra incendis.


  D'UN O MÉS DELS SISTEMES DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:

  1. Sistemes de detecció i alarma d'incendis
  2. Sistemes d'abastiment d'aigua contra incendis
  3. Sistemes d'hidrants contra incendis
  4. Sistemes de boques d'incendi equipades
  5. Sistemes de columna seca
  6. Sistemes fixos d'extinció per arruixadores automàtiques i aigua polvoritzada
  7. Sistemes fixos d'extinció per aigua nebulitzada
  8. Sistemes fixos d'extinció per bromera física
  9. Sistemes fixos d'extinció per pols
  10. Sistemes fixos d'extinció per agents extintors gasosos
  11. Sistemes fixos d'extinció per aerosols condensats
  12. Sistemes per al control de fums i de calor
  13. Sistemes de senyalització luminiscent
  14. Extintors d'incendi (NOMÉS empreses MANTENIDORES I AUTOMANTENIDORES)


  B) ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL OBLIGATÒRIA
  Les empreses instal·ladores, mantenidores i automantenidores de sistemes de protecció contra incendis hauran de disposar d'una pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil obligatòria, d'acord amb la normativa vigent i les pujades corresponents de l'IPC anual fins a l'any en curs.

  Obligacions

  a) Obligacions de les empreses INSTAL·LADORES: article 12 i la resta d'aplicables de l'RD 513/2017, de 22 de maig.

  b) Obligacions de les empreses MANTENIDORES: article 17 i la resta d'aplicables de l'RD 513/2017, de 22 de maig.

  Sancions

  Les que estableixen:
  - La Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
  - El Reial decret 560/2010, de 7 de maig.
  - Els reglaments corresponents (actualment el Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis).

  Enllaços

  - Tràmit d'Inscripció en el Registre integrat industrial d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria."

  - Registre de representants de l'ACCV

  - Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  - Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (se n'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (BOE núm. 139, de 12/06/2017).
  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria (BOE núm. 23/07/1992).
  - Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial.(BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV núm. 6873, de 01/10/2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial Decret 513/2017, de 22 de maig

  Vegeu Llei 21/1992, de 16 de juliol,

  Vegeu Reial decret 559/2010, de 7 de maig

  Vegeu el Decret 141/2012, de 28 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.