Detall de Procediments

Alta, modificació o baixa en el registre integrat industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, modificació o baixa en el registre integrat industrial d'empreses instal·ladores o reparadores d'equips de pressió tipus 1 i 2. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Es referix als equips de pressió i als conjunts sotmesos a una pressió màxima admissible PS superior a 0,5 bar.
  S'entén per equips de pressió els recipients, les canonades, els accessoris de seguretat i els accessoris de pressió.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de l'empresa o el seu representant legal.

  Requeriments

  Les instal·lacions requeriran la presentació d'un projecte tècnic realitzat per un tècnic competent.

  La instal·lació dels equips de pressió de les categories I a IV hauran de realitzar-la empreses instal·ladores d'equips de pressió habilitades, d'acord amb la categoria necessària per a cada tipus d'instal·lació.

  Les reparacions que afecten les parts sotmeses a pressió dels equips de les categories I a IV hauran de realitzar-les empreses reparadores d'equips de pressió. Tot equip de pressió, una vegada reparat, haurà de ser sotmés a una inspecció per un organisme de control, que emetrà el certificat corresponent.

  Per a modificar de forma important un equip de pressió de les categories I a IV caldrà presentar un projecte tècnic firmat per un tècnic competent. El projecte s'acompanyarà d'un certificat de conformitat emés per un organisme de control. Després de l'execució de la modificació haurà d'emetre's un certificat de direcció tècnica per un tècnic titulat competent.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a qualsevol administració de les comunitats autònomes o a alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi ha subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o en les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puguen estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I preferentment en:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  ALTA
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  MODIFICACIÓ
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  CESSAMENT
  - Declaració responsable d'empresa de servicis en matèria de seguretat industrial (DEREPRAM o DEREPRUE).

  Impresos associats

  [DEREPRAM] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA DE SERVICIS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL: INSTAL·LADORA / REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

  [DEREPRUE] DECLARACIÓ RESPONSABLE D'EMPRESA PROCEDENT D'UN ALTRE ESTAT DE LA UE: INSTAL·LADORA / REPARADORA D'EQUIPS A PRESSIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE INTEGRAT INDUSTRIAL D'EMPRESES
  - Presentació de la declaració responsable i documentació requerida. a.

  MODIFICACIÓ
  - Presentació de la declaració responsable i documentació requerida.

  CESSAMENT
  - Presentació de la declaració responsable en el servici territorial d'indústria de la seua província.

  La declaració responsable habilita per temps indefinit l'empresa instal·ladora, des del moment de la presentació davant de l'administració competent, per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà d'aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Informació complementària

  Les empreses instal·ladores d'equips de pressió es classifiquen en dos categories:

  Categoria EIP-1: amb capacitat per a realitzar instal·lacions que no requerixen un projecte:

  Disposaran de la documentació identificativa de l'empresa, comptaran amb els mitjans tècnics i humans necessaris, i tindran subscrita una assegurança de responsabilitat almenys de 300.000 euros per sinistre (esta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC).

  Categoria EIP-2: amb capacitat per a realitzar instal·lacions amb equips de pressió que requerisquen un projecte, així com les indicades per a la categoria EIP-1.
  Disposaran de la documentació identificativa de l'empresa, comptaran amb els mitjans tècnics i humans necessaris, i tindran subscrita una assegurança de responsabilitat almenys de 600.000 euros per sinistre (esta quantitat s'actualitzarà d'acord amb l'IPC).
  Haurà d'acreditar que disposa d'un tècnic titulat competent en plantilla, que actuarà com a responsable tècnic de l'empresa.
  L'empresa instal·ladora d'equips de pressió habilitada no podrà facilitar, cedir o alienar certificats d'instal·lació no realitzats per ella mateixa.

  Inscripció d'empreses reparadores d'equips de pressió (ERP-2):
  - Hauran d'acreditar que complixen els mateixos requisits de la categoria d'empresa instal·ladora EIP-2, esmentada més amunt.

  L'autorització de les empreses instal·ladores i reparadores tindran validesa en tot el territori espanyol.

  La llista de punxons de marcat dels centres d'inspecció periòdica de botelles autoritzats en el marc de la Instrucció Tècnica Complementària EP5 del Reglament d'Equips a Pressió, el trobarà en l'enllaç situat en l'apartat normativa.

  Obligacions

  Abans de la posada en servici de les instal·lacions que incloguen equips de pressió de les categories I a IV, hauran de realitzar-se les proves en el lloc d'emplaçament per comprovar-ne el bon funcionament i que disposa de condicions d'utilització segures.

  L'ampliació o modificació d'una instal·lació, per incorporació o substitució de nous equips de pressió, així com els canvis d'emplaçament dels ja instal·lats, seran considerats com una nova instal·lació.

  Tots els equips de pressió de les categories I a IV hauran de disposar de la corresponent placa d'instal·lació i inspeccions periòdiques.

  Les inspeccions periòdiques seran realitzades per una empresa instal·ladora d'equips de pressió, pel fabricant, per l'usuari, si acredita disposar dels mitjans tècnics i humans d'una empresa instal·ladora, o per un organisme de control.

  En l'annex III del Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, del Reglament d'Equips de Pressió i les seues instruccions tècniques complementàries, s'establix la periodicitat de les inspeccions periòdiques per a les distintes categories.

  Les inspeccions periòdiques es realitzaran en presència de l'usuari, se n'estendrà el corresponent certificat per duplicat i se'n conservarà una còpia. Esta quedarà a disposició de l'òrgan competent de la comunitat autònoma.

  PLAQUES D'INSTAL·LACIÓ

  Tots els equips de pressió de les instal·lacions subjectes a inspeccions periòdiques disposaran d'una placa en què s'indique:
  - El número d'identificació atorgat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma.
  - La pressió màxima de servici de la instal·lació.
  - La pressió de prova de l'equip.
  - La categoria i grup.
  - Les dates de realització de la inspecció.
  - El segell de l'entitat responsable de la inspecció.

  Sancions

  Les que establix la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i els reglaments corresponents.

  Enllaços

  Vegeu la llista de punxons de marcat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria (BOE 23/07/1992).
  - Reial Decret 709/2016, de 24 de juliol, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 2014/68/UE, relativa als equips de pressió.
  - Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Equips de Pressió i les seues instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 31, de 5/02/09).
  - Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servici i el seu exercici (BOE 23/12/09).
  - Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servici i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Reial Decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (BOE nº. 125, 22/05/2010).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV 01/10/2012).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria

  Vegeu el Reial Decret 709/2015,de 24 de juliol

  Vegeu el Reial Decret 2060/2008, de 12 de desembre

  Vegeu la Llei 25/2009, de 22 de desembre

  Vegeu el Reial Decret 560/2010, de 7 de maig

  Vegeu el Reial Decret 559/2010, de 7 de maig

  Vegeu el Decret 141/2012, de 28 de setembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.