Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'EMPRESES instal·ladores o mantenidores d'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES D'EDIFICIS (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària). Alta, modificació i cessament . Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210640
|
Codi GVA: 403
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

S'inscriuran a través d'aquest tràmit aquelles empreses instal·ladores que tinguen la seu social en la comunitat valenciana, tenint a partir de la inscripció validesa en tot el territori nacional.

 

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions:

 

A) ALTA (inscripció en el Registre integrat industrial i habilitació per a l'exercici de l'activitat)

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària) legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat a Espanya.

 

- La inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores o mantenidores d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària) legalment establides per a l'exercici d'aquesta activitat en qualsevol altre estat membre de la Unió Europea que desitgen realitzar l'activitat en règim de lliure prestació en territori espanyol.

 

 

D'acord amb la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la presentació de la corresponent declaració responsable davant l'Administració competent habilita, des d'eixe moment i per temps indefinit, a l'empresa instal·ladora o mantenidora per a l'exercici de l'activitat en tot el territori espanyol, sense que puguen imposar-se requisits o condicions addicionals.

 

 

B) MODIFICACIÓ i CESSAMENT

 

També possibilita la inscripció en el Registre integrat industrial (RII) de les dades de les empreses indicades que hagen sigut objecte de modificació, així com del cessament de les activitats d'aquestes.

 

 

 

* IMPORTANT:

 

1. Encara que, com s'ha indicat, la inscripció en el RII d'aquestes empreses els habilita per a actuar en tot el territori espanyol, en la Comunitat Valenciana és necessari que, addicionalment, les EMPRESES instal·ladores d'instal·lacions elèctriques de BAIXA TENSIÓ i d'instal·lacions TÈRMIQUES establides per a l'exercici d'aquesta activitat A ALTRES COMUNITATS AUTÒNOMES comuniquen a la Conselleria competent en matèria d'indústria de la Generalitat Valenciana les persones instal·ladores que treballen en elles, a l'efecte de que aquestes pugan utilitzar els tràmits telemàtics que exclusivament pot realitzar un/a instal·lador/a habilitat/da i que, per això, tenen una tramitació més àgil.

 

Per a realitzar eixa comunicació d'instal·ladors d'empreses d'altres Comunitats Autònomes existeix un tràmit telemàtic específic, l'enllaç directe al qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

 

2. Si l'empresa instal·ladora o mantenidora d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària) requereix per a dur a terme l'activitat la manipulació de GASOS FLUORATS, A MÉS, HA DE REALITZAR a continuació EL TRÀMIT d'aquesta Guia Prop denominat "Inscripció en el Registre integrat industrial (RII) d'empreses instal·ladores, mantenidores, automantenidores o reparadores per a la realització d'activitats que requereixen la manipulació de GASOS FLUORATS. Alta, modificació i cessament. Obtenció del CERTIFICAT (o duplicat) d'EMPRESA de gasos fluorats i inscripció en el Registre unificat sobre certificats de gasos fluorats. Indústria.".

 

Vegeu l'enllaç directe a eixe tràmit en l'apartat "Enllaços".

 

 

- NOTA: vegeu nota informativa sobre certificat professional de gasos fluorats en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

A) INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES D'EDIFICIS (articles 2 i següents del Reial decret 1027/2007 - RITE):

 

- A l'efecte de l'aplicació del RITE es consideraran com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones, o les instal·lacions destinades a la producció d'aigua calenta sanitària (ACS), incloses les interconnexions a xarxes urbanes de calefacció o refrigeració i els sistemes d'automatització i control.

 

- El RITE s'aplicarà a les instal·lacions tèrmiques en els edificis de nova construcció i a les instal·lacions tèrmiques que es reformen en els edificis existents, exclusivament en el que a la part reformada es refereix, així com quant al manteniment, ús i inspecció de totes les instal·lacions tèrmiques, amb les limitacions que en el mateix es determinen.

 

- No serà aplicable el RITE a les instal·lacions tèrmiques de processos industrials, agrícoles o d'un altre tipus, en la part que no estiga destinada a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.

 

 

B) EMPRESES instal·ladores i empreses mantenidores instal·lacions tèrmiques d'edificis (article 35 del Reial decret 1027/2007 - RITE):

 

- Empresa INSTAL·LADORA d'instal·lacions tèrmiques en edificis és la persona física o jurídica que realitza el muntatge i la reparació de les instal·lacions tèrmiques en l'àmbit del RITE.

 

- Empresa MANTENIDORA d'instal·lacions tèrmiques en edificis és la persona física o jurídica que realitza el manteniment i la reparació de les instal·lacions tèrmiques en l'àmbit del RITE.

 

 

C) CARNET PROFESSIONAL en instal·lacions tèrmiques d'edificis (artículos 41 y 42 del Real Decreto 1027/2007 - RITE):

 

- El carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis és el document mitjançant el qual l'Administració reconeix a la persona física titular del mateix la capacitat tècnica per a exercir les activitats d'instal·lació i manteniment de les instal·lacions tèrmiques d'edificis, identificant-ho davant tercers per a exercir la seua professió en l'àmbit del RITE.

 

- Aquest carnet professional no capacita, per si sol, per a la realització d'aquesta activitat, sinó que la mateixa ha de ser exercida en el si d'una empresa instal·ladora o mantenidora en instal·lacions tèrmiques.

* Nota: eixes empreses han de disposar, com a mínim, d'un operari en plantilla amb carnet professional d'instal·lacions tèrmiques d'edificis.

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

La persona titular d'una empresa instal·ladora o mantenidora d'instal·lacions tèrmiques d'edificis (calefacció, climatització i aigua calenta sanitària), o el/la seu/seua representant.

Requisits

1) Requisits per a l'exercici de l'activitat: els previstos en l'article 37 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis - RITE (veure enllaç a aquest RD en l'apartat "Llesta de normativa").

 

2) Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), aqueixa persona haurà d'inscriure prèviament la representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

 

Sense aqueixa inscripció prèvia o sense un certificat electrònic de representant NO pot realitzar-se el tràmit telemàtic en representació d'una altra persona. No obstant això, en aqueixos casos pot utilitzar-se la SAFATA DE SIGNATURES, que és una funcionalitat integrada en la Carpeta Ciutadana per a possibilitar que la persona en nom de la qual es vol realitzar el tràmit telemàtic ferm el/els formulari/s web, el/els documente/s a annexar (en el seu cas) i la seua presentació final en registre. En la Seu Electrònica de la Generalitat Valenciana disposa d'ajuda amb preguntes freqüents sobre la Carpeta Ciutadana, que inclou un tutorial de funcionament de la Safata de Signatures (veure també en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit) i, a més, en el propi tràmit telemàtic se li aniran indicant els passos a seguir.

 

 

 

 

 

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca l'empresa (en cas d'alta) o on estiga establida (en cas de modificació o cessament).

 

2. Si el sol·licitat és correcte, el servei territorial competent que s'indica:

 

- En cas d'alta, assignarà, d'ofici, un número d'identificació a l'empresa i la inscriurà en el Registre Integrat Industrial (RII).

El número de RII podrà consultar-se en la pàgina web d'aquest Registre estatal (vegeu enllaç directe al RII en l'apartat "Enllaços" del present tràmit).

 

- En la resta de casos, realitzarà la inscripció que corresponga en el Registre integrat industrial.

 

3. Si el sol·licitat NO és correcte o està incomplet, s'emetrà un requeriment d'esmena a l'empresa declarant.

 

* L'esmena també s'ha de realitzar per via telemàtica, utilitzant el tràmit d'aquesta Guia Prop denominat "Aportació de documentació a un expedient obert en la direcció general competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats)". (Vegeu l'enllaç directe en l'apartat "Procediments relacionats" d'aquest tràmit).

 

* Després d'això:

 

- Si l'empresa esmena, es procedeix segons s'ha descrit en el punt 2.

 

- Si NO esmena, transcorregut el termini corresponent, es resol amb la declaració de desistida i s'arxiva l'expedient.

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any, d'acord amb els terminis següents:

 

a) En cas d'ALTA, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LES SEUES ACTIVITATS.

 

b) En cas de MODIFICACIÓ d'algunes de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CESSAMENT de les activitats, aquestes empreses han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Documentació
Tant per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ o el CESSAMENT hauran de presentar telemàticament i marcant l'opció corresponent, la declaració responsable que corresponga al seu cas concret segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB en el tràmit telemàtic. Eixos models de...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i...
Saber més