Detall de Procediment

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb PROJECTE I INSPECCIÓ INICIAL PER ORGANISME DE CONTROL HABILITAT: Alta, modificació / ampliació, canvi de titularitat i baixa . Indústria

Codi SIA:: 210645
Codi GVA:: 436
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen projecte i inspecció inicial per organisme de control , així com les seues modificacions o ampliacions, canvi de titularitat i baixa de la instal·lació : En aquest tràmit queden inclosos els següents tipus d'instal·lacions: - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen projecte i inspecció inicial per organisme de control habilitat. - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'ENLLUMENAT EXTERIOR que requerisquen projecte i inspecció inicial per organisme de control habilitat.(Potència instal·lada major de 5 kW) - Instal·lacions de generació d'energia elèctrica en INTEMPÈRIE i potència instal·lada major de 25 kW. NOTA: En el supòsit d'instal·lacions d'autoconsum en baixa tensió (potència instal·lada superior a 10 kW), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE procediments relacionats): - Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 kW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp

Observacions

Observacions

LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA A - Tindran la consideració de locals de pública concurrència els següents: 1. Locals d'espectacles i activitats recreatives: siga quina siga la seua capacitat d'ocupació, com per exemple, cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de bous, hipòdroms, parcs d'atraccions i fires fixes, sales de festa, discoteques, sales de jocs d'atzar. 2. Locals de reunió, treball i usos sanitaris: a) siga quina siga la seua ocupació, els següents: temples, museus, sales de conferències i congressos, casinos, hotels, hostals, bars, cafeteries, restaurants i semblants, zones comunes en agrupacions d'establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers, estacionaments tancats i coberts para més de 5 vehicles, hospitals, ambulatoris i sanatoris, asils i guarderies. b) si l'ocupació prevista és de més de 50 persones: biblioteques, centres d'ensenyança, consultoris mèdics, establiments comercials, oficines amb presència de públic, residències d'estudiants, gimnasos, sales d'exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius. B - Precisen sempre elaboració de projecte i inspecció inicial per un organisme de control tant les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió corresponents a locals de pública concurrència, com les seues modificacions d'importància i les seues ampliacions (no així el simple canvi de titularitat). Vegeu informació respecte d'això en els punts 1.1, 1.2 i 2 d'este apartat 'Informació complementària'. C - Requeriran CONTRACTE DE MANTENIMENT els locals de pública concurrència següents: A) Locals d'espectacles i activitats recreatives: Qualsevol quina siga la seua capacitat d'ocupació: - Cinemes i autocinemes. - Teatres. - Auditoris. - Sales de concert. - Estadis de futbol, estadis de bàsquet. - Pavellons esportius, poliesportius, camps d'esport, frontons. - Piscines de competició. - Pistes de patinatge. - Galeries de tir, camps de tir. - Places de bous i corrals de prova. - Hipòdroms, canòdroms, velòdroms, circuits de velocitat de vehicles. - Parcs d'atraccions i parcs aquàtics. - Zoològics fixos. - Pistes de bitles. - Trinquets - Billars. - Fires fixes. - Circs permanents. - Sales de festa. - Discoteques. - Sales de jocs d'atzar. - Sales de jocs recreatius. B) Locals de reunió, treball i usos sanitaris que tinguen una potència instal·lada superior a 100 kW: Qualsevol quina siga la seua capacitat d'ocupació: - Temples, esglésies i, en general, locals de culte. - Museus. - Sales de conferències. - Sales i pavellons de congressos. - Casinos. - Hotels, hostals i allotjaments turístics. - Càmpings i locals annexos a zones de campament a l'aire lliure. - Bars. - Cafeteries. - Restaurants. - Salons de banquets. - Pubs. - Zones comunes en agrupacions d'establiments comercials. - Aeroports. - Estacions de viatgers amb independència del mitjà de transport. - Estacionaments tancats i coberts per a més de cinc vehicles. - Hospitals. - Ambulatoris. - Sanatoris. - Centres de salut amb servei d'urgències. - Clíniques i policlíniques amb habitacions. - Residències i centres de dia per a persones majors. - Residències o centres de dia per a persones amb discapacitat o diversitat funcional. - Guarderies. - Tanatoris amb capella pròpia. Si l'ocupació prevista és superior a 50 persones: - Biblioteques. - Centres d'ensenyament i formació, de caràcter reglat o no, públics o privats, amb independència del nivell educatiu impartit. - Consultoris mèdics. - Establiments comercials. - Oficines amb presència de públic - Residències d'estudiants. - Gimnasos. - Sales d'exposicions. - Centres culturals. - Clubs socials. - Clubs esportius. - Tanatoris sense capella pròpia INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ AMB INSPECCIÓ INICIAL PER UN ORGANISME DE CONTROL Seran objecte d'inspecció inicial (abans de la posada en servici) per un Organisme de Control, una vegada executades les instal·lacions, les seues ampliacions o modificacions d'importància, les instal·lacions següents: a) Instal·lacions industrials que precisen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100kW. b) Locals de pública concurrència. c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de menys de 25 places. d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW. e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW. f) Quiròfans i sales d'intervenció. g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior 5 kW. (Vegeu informació sobre estes instal·lacions en el punt 1.3 d'este apartat 'Informació complementària'). h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requerisquen l'elaboració de projecte per a la seua execució. PREGUNTES FREQÜENTS: Veure Portal d'Indústria, apartat TRAMITA_INSTAL·LACIONS I ESTABLIMENTS_BAIXA TENSIÓ (Veure apartat enllaços)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- El/la instal·lador/a habilitat/a de baixa tensió que haja executat la instal·lació. - La persona titular de la instal·lació i el seu representant.

Procediments relacionats

Procediments relacionats

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

1.En els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ d'una instal·lació existent que requerisca PROJECTE I INSPECCIÓ INICIAL PER ORGANISME DE CONTROL HABILITAT, haurà de presentar-se: - Formulari web de DADES GENERALS (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: edifici/receptora específic (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web, CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ (existent en el tràmit telemàtic). En funció del tipus d'instal·lació de BT seleccionat en el formulari anterior, el procediment li oferirà el certificat web específic que ha d'emplenar. - Projecte tècnic d'instal·lació elèctrica de baixa tensió signat per tècnic competent. - Certificat de direcció i terminació d'obra (segons model que figura com a imprés associat denominat CERINSBT). - Certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control habilitat (segons model que figura com a imprés associat denominat CERTOCA). - Informació a l'usuari. - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (segons model que figura com a imprés associat denominat DECRESTE). Obligatòria, només si el projecte no està visat. 2. En els supòsits d'ALTA I MODIFICACIÓ/AMPLIACIÓ d'instal·lacions de baixa tensió d'ENLLUMENAT EXTERIOR amb potència instal·lada major de 5 kW: - Formulari web de DADES GENERALS (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ: edifici/receptora específic (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web, CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ (existent en el tràmit telemàtic). En funció del tipus d'instal·lació de BT seleccionat en el formulari anterior, el procediment li oferirà el certificat web específic que ha d'emplenar. - Projecte tècnic d'instal·lació elèctrica de baixa tensió i d'eficiència energètica en enllumenats exteriors signat per tècnic competent. - Certificat de direcció i terminació d'obra (segons model que figura com a imprés associat denominat CERINSBT). - Certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control habilitat (segons model que figura com a imprés associat denominat CERTOCA): S'han de reflectir les inspeccions realitzades segons els preceptes dels reglaments de baixa tensió i d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. - Informació a l'usuari. - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (segons model que figura com a imprés associat denominat DECRESTE). Obligatòria, només si el projecte no està visat. - Certificat d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior (CERTEFI): Aquest certificat està vinculat al projecte d'eficiència energètica . NOTA: En el cas que s'haja obtingut autorització administrativa per a la utilització d'UNA TÈCNICA DE SEGURETAT EQUIVALENT, o una EXCEPCIÓ Al COMPLIMENT d'un precepte dels reglaments de baixa tensió o d'eficiència energètica en enllumenats exteriors, serà necessari aportar aquesta RESOLUCIÓ ESTIMATÒRIA. 3. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) 4. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic).

Presentació

Presentació

Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit , en els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ, es realitzarà per EL/LA INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que ha realitzat la instal·lació o per la PERSONA TITULAR de la instal·lació i el seu representant legal i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat (veure apartat enllaços). 2. Si el tràmit l'inicia el/la instal·lador/a habilitat/a haurà de continuar la tramitació del mateix fins al registre de la sol·licitud. En el supòsit que el tràmit siga iniciat per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal, haurà d'emplenar telemàticament, a més del formulari web inicial , les dades tècniques del formulari web certificat CERTINS i ho passarà a la signatura de l'instal·lador/a habilitat/a. Després d'aquesta signatura podrà continuar la tramitació fins al registre de la sol·licitud. El sistema telemàtic li anirà guiant en la tramitació, indicant-li els passos a seguir i la documentació a presentar, en funció de l'acció seleccionada i el tipus d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de què es tracte (edifici d'habitatges o instal·lació receptora específica). En funció del tipus d'instal·lació, haurà d'emplenar el certificat d'instal·lació corresponent , que el sistema li indicarà (CERTINS E o CERTINS V) TRAMITACIÓ: 1. Per a presentar esta sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://seu. gva.es/es/sede_certificados). En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ 2. Si ja disposa de certificat digital podrà accedir a través del botó SOL·LICITUD_Presentació autenticada (que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 3. En l'apartat G) del formulari general es deurà selecció el tipus de petició que procedisca en cada cas 4. Respecte als documents a annexar: - En l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeix un model normalitzat i emplenable, que després d'emplenar-se, HA DE SIGNAR-SE DIGITALMENT. Per a això l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema), encara que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar. - És recomanable que, en primer lloc, emplene, ferm i guarde electrònicament la sol·licitud en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-la en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també podrà fer-ho en eixe mateix pas. 5. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva. és/és/inici/atencion_ciutadà/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ com d'una MODIFICACIÓ, el procediment a seguir és el següent: 1. El tràmit s'iniciarà en tots els casos per el/la INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que haja executat la instal·lació, posteriorment la tramitació i registre es podrà dur a terme per el/la propi/a INSTAL·LADOR/A, per la persona TITULAR de la instal·lació o el seu REPRESENTANT . 2. Presentació de la documentació que corresponga, EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent. 3. Remissió de manera telemàtica del certificat de la instal·lació validat pel Servei Territorial amb competències en matèria d'indústria, al/la instal·lador/a habilitat/a i a la persona titular de la instal·lació , en el termini de 24 hores. 4. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador). En els supòsits de CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: 1. En aquests supòsits es podrà iniciar el procediment per la persona titular de la instal·lació o el seu representant, a través del tràmit telemàtic corresponent. 2. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part del centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador)