Detall de Procediments

Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte i inspecció inicial per organisme de control. Alta, modificació o ampliació i canvi de titularitat. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte i inspecció inicial per organisme de control. Alta, modificació o ampliació i canvi de titularitat. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen projecte i inspecció inicial per un organisme de control (consulteu l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer les instal·lacions que necessiten projecte i inspecció), així com les seues modificacions o ampliacions i el seu canvi de titularitat.

  NOTA:
  En el supòsit d'instal·lacions d'autoconsum en baixa tensió (potència instal·lada superior a 10 kw), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE ENLLAÇ):

  - Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada SUPERIOR A 10 KW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia.
  https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20714&version=amp

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  El titular de la instal·lació elèctrica de baixa tensió que requerisca projecte i inspecció inicial per organisme de control, o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 963866000
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=436

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ, com d'una AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ d'una instal·lació existent, caldrà presentar:

  - Imprés de sol·licitud (segons el model que figura com a imprés associat denominat SOLBTCP), que haurà d'omplir i senyalar-hi les opcions que procedisca en cada cas.

  - Projecte EE-5, EE-6 o EE-7, segons el tipus d'instal·lació i segons el corresponent model que figura com a imprés associat a este tràmit. (Consulteu l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer les instal·lacions que necessiten projecte).

  - Certificat de direcció i terminació d'obra (segons model que figura com a imprés associat denominat CERINSBT).

  - Certificat d'instal·lació, emés per instal·lador habilitat:

  * PREFERENTMENT utilitzant l'opció de preregistre telemàtic del certificat, disponible en l'enllaç https://cindi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web i polsant després en "Baixa tensió: preregistre de certificats d'instal·lació elèctrica. Certificats de baixa tensió". Este preregistre no exclou de l'obligació d'imprimir el certificat i presentar-lo junt amb la resta de la documentació en el registre d'entrada del servici territorial competent en matèria d'indústria que corresponga.

  * O bé utilitzant per a això el model que figura com a imprés associat denominat CERTINS E.

  - Certificat d'inspecció inicial de l'organisme de control (segons el model que figura com a imprés associat denominat CERTOCA). (Consulteu l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer les instal·lacions que necessiten inspecció inicial per organisme de control).

  - Autorització per a retirar els certificats d'instal·lació si no els retira el titular (segons model que figura com a imprés associat denominat AUTNOT).

  - Informació a l'usuari.

  - Si és el cas, annex de seguretat contra incendis (segons el model que figura com a imprés associat denominat SOLPROIN), o, si no cal, declaració de no aplicació del reglament de seguretat contra incendis (segons model que figura com a imprés associat denominat DECLAINC).

  Si es presenta l'annex de seguretat contra incendis SOLPROIN, caldrà aportar (segons siga procedent), els documents següents:

  + Memòria (segons el model que figura com a imprés associat denominat MEMSEGIN).
  + Certificat de direcció i terminació de la instal·lació sobre seguretat contra incendis en establiments industrials (segons model que figura com a imprés associat denominat CERSEGIT).
  + Certificat de seguretat contra incendis en establiments industrials (empresa instal·ladora), segons model que figura com a imprés associat denominat CERSEGIN.

  - Certificat d'eficiència energètica per a instal·lacions d'enllumenat exterior (segons model que figura com a imprés associat denominat CERTEFI).

  - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i director de l'execució d'obres (segons model que figura com a imprés associat denominat DECRESTE). Obligatòria, només si el projecte no està visat.

  - Si es tracta d'instal·lacions en LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, haurà de presentar-se a més:

  * Butlletí de reconeixement anual de locals de pública concurrència, en cas de modificació o ampliació de la instal·lació (no s'exigix este document en cas d'alta).

  * Contracte de manteniment, en cas d'alta o ampliació d'instal·lacions en locals de pública concurrència que així ho requerixen (consultar l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer els locals que necessiten eixe contracte). No s'exigix este document en cas de modificació.


  2.- Si es tracta d'un CANVI DE TITULARITAT, caldrà presentar:

  - Comunicació del canvi (segons model que figura com a imprés associat a este tràmit denominat COMBTCT).

  - Si es tracta d'instal·lacions en LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA, haurà de presentar-se, a més, contracte de manteniment de la instal·lació, en el qual ja se'n reflectisca el canvi de titular, en els casos que requerixen eixe contracte (consulteu l'apartat 'Informació complementària' per a conéixer els locals que el necessiten).

  Impresos associats

  [SOLBTCP] INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ AMB PROJECTE

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [EE-5-BT] EE-5 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ EN INDÚSTRIES

  [EE-6-BT] EE-6 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D'UN EDIFICI DESTINAT A HABITATGES

  [EE-7-BT] EE-7 LOCALS (EXCLOSOS ELS DESTINATS A USOS INDUSTRIALS I HABITATGES)

  [CERINSBT] CERTIFICAT DE DIRECCIÓ I ACABAMENT D'OBRA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EN BAIXA TENSIÓ

  [CERTINS E] CERTIFICAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER UNA INSTAL·LACIÓ RECEPTORA ESPECÍFICA

  [CERTOCA] CERTIFICAT D'INSPECCIÓ INICIAL D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA EN BAIXA TENSIÓ PER ORGANISME DE CONTROL

  [CERTEFI] CERTIFICAT D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR (RD 1890/2008)

  [COMBTCT] CANVI DE TITULARITAT D'INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ, d'una AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ, o d'un CANVI DE TITULARITAT, el procediment que cal seguir és el següent:

  1.- Presentació de la sol·licitud i la documentació que es requerix (presencialment o de forma telemàtica) en cada cas, en la unitat de registre del corresponent servici territorial competent en matèria d'indústria.

  2.- Registre i revisió de la sol·licitud i la documentació presentades:

  a) Si la documentació és correcta, es realitzarà la inscripció que procedisca en cada cas en el registre corresponent, o registres, i es generarà el certificat d'instal·lació amb el segell electrònic, que és el document per a la posada en servici, que es notificarà a la persona interessada.

  b) Si la documentació NO és correcta, es realitza un requeriment a la persona interessada, amb indicació de la documentació no presentada o incorrecta que ha d'esmenar. Després d'això:

  - Si l'interessat aporta la documentació correcta, es procedix segons s'ha descrit en el punt 2.a).

  - Si l'interessat NO aporta la documentació correcta, transcorregut el termini corresponent es resol amb una declaració de desistiment i s'arxiva l'expedient.

  3.- Si és el cas, es fa una visita d'inspecció posterior.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=436

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per esta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat .

  1. Per a presentar aquesta sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (hi ha més informació respecte dels certificats admesos en la seu electrònica de la Generalitat, en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas d'utilitzar un certificat digital de persona física actuant en representació d'una persona jurídica, s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible:
  - En https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&version=amp
  - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/

  2. Si ja disposa d'un certificat digital podrà accedir a través de l'enllaç "Tramitar amb certificat" (que figura de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud signada digitalment i fer la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el justificant de registre corresponent.

  3. En l'apartat G) del formulari general s'haurà d'assenyalar l'activitat a realitzar (alta de nova instal·lació, ampliació, modificació o canvi de titularitat).

  4. Respecte als documents que s'ha d'annexar:
  - En l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat amb buits per a omplir, que després d'omplir-lo S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT. Per a fer-ho, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (aneu a http://www.accv.es per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents PDF que podeu utilitzar.
  - És recomanable que, en primer lloc, ompliu, signeu i guardeu electrònicament la sol·licitud en el vostre ordinador, de manera que posteriorment la pugueu incorporar en el pas corresponent del tràmit telemàtic. No obstant això, també ho podreu fer en aquest mateix pas.

  5. Finalitzada la tramitació telemàtica el certificat segellat de la instal·lació es notificarà telemàticament al sol·licitant.

  6. Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent: https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu la llista de preguntes freqüents detallades en l'adreça indicada per a veure si pot solucionar el seu problema. En el cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a través d'un dels següents correus electrònics en funció
  del tipus de problema que es tracte:
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  1.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ QUE REQUERIXEN PROJECTE

  1.1. NOVES. Necessiten elaboració de projecte les noves instal·lacions dels grups següents:

  a) Les corresponents a indústries, en general, amb potència superior a 20kW.
  b) Les corresponents a locals humits, polsegosos o amb risc de corrosió, amb potència superior a 10kW; bombes d'extracció o elevació d'aigua, siguen industrials o no, amb potència superior a 10kW.
  c) Les corresponents a locals mullats; generadors i convertidors; i conductors aïllats per a calfament, excloent-hi les de vivendes: totes les de potència superior a 10kW.
  d) De caràcter temporal, per a alimentació de maquinària d'obres en construcció; i de caràcter temporal, en locals o emplaçaments oberts: totes les de potència superior a 50kW.
  e) Les d'edificis destinats principalment a vivendes, locals comercials i oficines, que no tinguen la consideració de locals de pública concurrència, en edificació vertical o horitzontal, amb potència superior a 100 kW per caixa general de protecció.
  f) Les corresponents a vivendes unifamiliars amb potència superior a 50 kW.
  g) Les de garatges que requerixen ventilació forçada, siga quina siga la seua ocupació.
  h) Les de garatges que disposen de ventilació natural, de més de cinc places d'estacionament.
  i) Les corresponents a locals de pública concurrència, en tots els casos. (Vegeu informació sobre estos locals en el punt 1.4 d'este apartat 'Informació complementària').
  j) Les corresponents a les següents instal·lacions, siga quina siga la seua potència: línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió; màquines d'elevació i transport; les que utilitzen tensions especials; les destinades a rètols lluminós llevat que es consideren instal·lacions de baixa tensió segons el que establix la ITC-BT 44; tanques elèctriques; xarxes aèries o subterrànies de distribució.
  k) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència superior a 5 kW. (Vegeu informació sobre estes instal·lacions en el punt 1.3 d'este apartat 'Informació complementària').
  l) Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, excepte garatges, siga quina siga la seua potència.
  m) Les de quiròfans i sales d'intervenció, en tots els casos.
  n) Les corresponents a piscines i fonts amb potència superior a 5 kW.
  z) - Les corresponents a les infraestructures per a la recàrrega del vehicle elèctric amb potència superior a 50 kW.
  - Instal·lacions de recàrrega situades en l'exterior amb potència superior a 10 kW.
  - Totes les instal·lacions que incloguen estacions de recarrega previstes per al mode de càrrega 4.
  o) Totes aquelles que, no estant compreses en els grups anteriors, determine el Ministeri amb competències en matèria de seguretat industrial, per mitjà de l'oportuna disposició.

  [P = Potència prevista en la instal·lació, tenint en compte allò que s'ha estipulat en la (ITC) BT-10].

  - No caldrà l'elaboració de projecte per a les instal·lacions de recàrrega que s'executen en els grups d'instal·lació g) i h) existents en edificis de vivendes, sempre que les noves instal·lacions no estiguen incloses en el grup z).

  - Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per als dits grups.


  1.2. AMPLIACIONS I MODIFICACIONS. Requeriran elaboració de projecte les ampliacions i modificacions de les instal·lacions següents:

  1) Les modificacions d'importància de les instal·lacions assenyalades en els grups anteriors, i les ampliacions de les instal·lacions compreses en els grups b, c, g, i, j, l i m.

  2) Les ampliacions de les instal·lacions que, sent dels grups assenyalats en el punt 1, no aconseguiren els límits de potència prevista establits per a estes, però que els superen en produir-se l'ampliació.

  3) Les ampliacions d'instal·lacions que van requerir projecte originàriament, si en una o diverses ampliacions se supera el 50% de la potència prevista en el projecte anterior.

  - Si una instal·lació està compresa en més d'un grup, se li aplicarà el criteri més exigent dels establits per als dits grups.

  - S'aplicarà el Reial Decret 842/2002 a les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor que siguen objecte de modificacions d'importància, reparacions d'importància i a les seues ampliacions.

  S'entendrà per modificacions o reparacions d'importància les que afecten més del 50% de la potència instal·lada.

  Igualment, es considerarà modificació d'importància la que afecte línies completes de processos productius amb nous circuits i quadros, encara amb reducció de potència. També s'entendran com a modificacions el canvi d'ús d'una instal·lació.

  - Respecte a les instal·lacions d'enllumenat exterior existents abans de l'entrada en vigor del RD 1890/2008, vegeu la informació que s'indica a continuació en el punt 1.3.


  1.3. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

  * S'entén per instal·lacions d'enllumenat exterior les següents:

  - Les instal·lacions a les quals es referix la ITC-BT 09
  - Les de fonts, objecte de la ITC-BT 31
  - Les d'enllumenats festius i nadalencs, previstes en la ITC-BT 34

  * El RD 1890/2008 s'aplicarà a les instal·lacions d'enllumenat exterior següents:

  - A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions.
  - A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenent per modificació d'importància aquella que afecte més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades.

  * Las instal·lacions d'enllumenat exterior que tenen una potència instal·lada superior a 5 kW requerixen sempre projecte i inspecció inicial per organisme de control, tant si es tracta de les úniques instal·lacions de baixa tensió, com si estan incloses en una altra instal·lació de baixa tensió que només requerisca projecte però no inspecció inicial per organisme de control (article 10 del RD 1890/2008).


  1.4. LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA

  A - Tindran la consideració de locals de pública concurrència els següents:

  1. Locals d'espectacles i activitats recreatives: siga quina siga la seua capacitat d'ocupació, com per exemple, cines, teatres, auditoris, estadis, pavellons esportius, places de bous, hipòdroms, parcs d'atraccions i fires fixes, sales de festa, discoteques, sales de jocs d'atzar.

  2. Locals de reunió, treball i usos sanitaris:

  a) siga quina siga la seua ocupació, els següents: temples, museus, sales de conferències i congressos, casinos, hotels, hostals, bars, cafeteries, restaurants i semblants, zones comunes en agrupacions d'establiments comercials, aeroports, estacions de viatgers, estacionaments tancats i coberts para més de 5 vehicles, hospitals, ambulatoris i sanatoris, asils i guarderies.

  b) si l'ocupació prevista és de més de 50 persones: biblioteques, centres d'ensenyança, consultoris mèdics, establiments comercials, oficines amb presència de públic, residències d'estudiants, gimnasos, sales d'exposicions, centres culturals, clubs socials i esportius.

  B - Precisen sempre elaboració de projecte i inspecció inicial per un organisme de control tant les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió corresponents a locals de pública concurrència, com les seues modificacions d'importància i les seues ampliacions (no així el simple canvi de titularitat). Vegeu informació respecte d'això en els punts 1.1, 1.2 i 2 d'este apartat 'Informació complementària'.

  C - Requeriran CONTRACTE DE MANTENIMENT els locals de pública concurrència següents:

  * Locals d'espectacles:
  - Cines
  - Teatres
  - Auditoris
  - Sales de festa amb espectacles
  - Discoteques, sales de ball amb espectacle
  - Estadis i pavellons esportius amb potència instal·lada superior a 100kW
  - Hipòdroms i canòdroms amb potència instal·lada superior a 100kW
  - Places de bous, circs, etc. amb potència instal·lada superior a 100kW
  - Parcs d'atraccions i fires fixes

  * Locals de reunió de potència instal·lada superior a 100kW :
  - Centres d'ensenyança
  - Esglésies
  - Sales de conferències
  - Sales de ball
  - Clubs
  - Discoteques
  - Hotels
  - Càmpings
  - Restaurants
  - Cafeteries i bars
  - Biblioteques
  - Museus
  - Casinos, bingos
  - Gimnasos
  - Piscines
  - Frontons
  - Pistes de birles
  - Camps de tir
  - Aeroports
  - Estacions de viatgers
  - Estacionaments públics
  - Establiments comercials
  - Mercats
  - Bancs
  - Oficines

  * Establiments sanitaris amb potència instal·lada superior a 100kW:
  - Hospitals
  - Sanatoris
  - Ambulatoris
  - Infermeries


  2.- INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ AMB INSPECCIÓ INICIAL PER UN ORGANISME DE CONTROL

  Seran objecte d'inspecció inicial (abans de la posada en servici) per un Organisme de Control, una vegada executades les instal·lacions, les seues ampliacions o modificacions d'importància, les instal·lacions següents:

  a) Instal·lacions industrials que precisen projecte, amb una potència instal·lada superior a 100kW.
  b) Locals de pública concurrència. (Vegeu informació sobre estos locals en el punt 1.4 d'este apartat 'Informació complementària').
  c) Locals amb risc d'incendi o explosió, de classe I, excepte aparcaments o estacionaments de menys de 25 places.
  d) Locals mullats amb potència instal·lada superior a 25 kW.
  e) Piscines amb potència instal·lada superior a 10 kW.
  f) Quiròfans i sales d'intervenció.
  g) Instal·lacions d'enllumenat exterior amb potència instal·lada superior 5 kW. (Vegeu informació sobre estes instal·lacions en el punt 1.3 d'este apartat 'Informació complementària').
  h) Instal·lacions de les estacions de recàrrega per al vehicle elèctric, que requerisquen l'elaboració de projecte per a la seua execució.


  3.- ALTRES CASOS D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ:

  3.1. QUE REQUERIXEN PROJECTE, PERÒ NO INSPECCIÓ INICIAL PER ORGANISME DE CONTROL

  Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que només requerixen projecte i NO necessiten inspecció inicial per organisme de control (tant les generals, com aquelles per a auxiliar d'obres), compten amb un procediment específic, la informació del qual pot consultar-se en els corresponents tràmits també específics de la Guia PROP, disponibles en les direccions següents:

  a) Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb projecte:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=434&versió=amp

  b) Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a auxiliar d'obres amb projecte:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=443&versió=amp

  3.2. QUE NO REQUERIXEN PROJECTE, SINÓ MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY

  La informació sobre les instal·lacions elèctriques de baixa tensió que necessiten memòria tècnica de disseny, en compte de projecte, pot consultar-se en el corresponent tràmit de la Guia PROP disponible en les adreces següents:

  a) Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=440&versió=amp

  b) Instal·lacions elèctriques de baixa tensió amb memòria tècnica de disseny per a vivendes i per a instal·lacions temporals d'enllumenats festius i nadalencs. Alta telemàtica per instal.lador (exclusivament per a aquests dos tipus d'usos:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19228&version=am

  c) Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a auxiliar d'obres SENSE projecte:
  https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=442&versió=amp

  Sancions

  Les que establix la Llei d'Indústria i els reglaments corresponents.

  Enllaços

  Instal·lacions d'autoconsum en baixa tensió (potència instal·lada superior a 10 kw)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de 18/09/2002).
  - Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seua adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de servicis i el seu exercici (BOE núm. 125, de 22/05/2010).
  - Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre, pel qual s'aprova una nova Instrucció Tècnica Complementària (ITC) BT 52 «Instal·lacions amb fins especials. Infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics», del Reglament electrotècnic per a baixa tensió, aprovat per Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, i es modifiquen altres instruccions tècniques complementàries d'este (BOE núm. 316, de 31/12/2014).
  - Resolució de 20 de juny de 2003, de la Direcció General de Indústria i energia, per la qual es modifiquen els annexos de les ordes de 17 de juliol de 1989 de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, i de 12 de febrer de 2001 de la Conselleria d'Indústria i Comerç, sobre contingut mínim dels projectes d'indústries i instal·lacions industrials (DOGV núm. 4589, de 17/09/03).
  - Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials (BOE núm. 303, de 17/12/2004).
  - Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior i les seues Instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07 (BOE núm. 279, de 19/11/2008).
  - Orde de 31 de gener de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre manteniment i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència (DOGV núm. 1277, de 03/04/1990).
  - Resolució de 30 de juliol de 1991, del Director General d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el llibre-registre de manteniment d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència.(DOGV Núm. 1.646 DE 21/10/1991)
  - Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6829, de 30/07/2012).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOCV Núm. 6873, de 01/10/2012)

  Llista de normativa

  Vegeu Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost

  Vegeu Suplement Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost

  Vegeu Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

  Vegeu Reial Decret 1053/2014, de 12 de desembre

  Vegeu Resolució de 20 de juniy de 2003

  Vegeu Reial decret 2267/2004, de 3 de desembre,

  Vegeu Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre

  Vegeu Ordre de 31 de gener de 1990

  Vegeu Resolució de 30 de juliol de 1991.

  Vegeu Decret 125/2012, de 27 de juliol

  Vegeu Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.