Detall de Procediment

Instal·lacions elèctriques de BAIXA TENSIÓ que requerisquen MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY: Alta, modificació /ampliació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Codi SIA:: 210646
Codi GVA:: 440
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen memòria tècnica de disseny, així com les seues modificacions, baixa i canvi de titularitat. En aquest tràmit queden inclosos els següents tipus d'instal·lacions : - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen memòria tècnica de disseny. - Instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES amb una potència instal·lada menor o igual a 100 kW, i habitatges (o locals no LPC) individuals de potència instal·lada menor o igual a 50 kW - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió TEMPORALS per a ENLLUMENATS FESTIUS I NADALENCS que requerisquen memòria tècnica de disseny (Potència instal·lada inferior o igual a 50 kW) - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a AUXILIARS D'OBRES sense projecte (Potència instal·lada inferior o igual a 50 kW) - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'ENLLUMENAT EXTERIOR que requerisquen memòria tècnica de disseny (Potència instal·lada inferior o igual a 5 kW) - Instal·lació de generació d'energia elèctrica FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES en baixa tensió de potència instal·lada inferior o igual a 10 kW. Altres instal·lacions generadores de baixa tensió de potència instal·lada inferior o igual a 10 kW. - Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a SUBMINISTRAMENT PROVISIONAL amb el qual efectuar els mesuraments i proves reglamentàries d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. El subministrament provisional NOMÉS es podrà obtindre per a una potència a contractar inferior o igual a 5 kW. NOTA: En el supòsit d'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM en baixa tensió (potència instal·lada inferior o igual 10 kW), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE procediments relacionats): - Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 KW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia. https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18168&version=amp

Observacions

Observacions

INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS D'HABITATGES O LOCALS (NO LPC) EN TRAMITACIÓ COL·LECTIVA O INDIVIDUAL: A) Per a la tramitació COL·LECTIVA d'instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES AMB UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA MENOR O IGUAL A 100 kW es deurà selecciona en el formulari web TIPUS D'INSTAL·LACIÓ l'opció de "edifici d'habitatges/oficines/locals comercial no LPC" i a continuació emplenar el fomulari web CERTINS V_ CERTIFICAT d'instal·lacions elèctriques en BT per a un edifici d'habitatges, disponible en el tràmit telemàtic, generant-se un únic certificat de l'empresa instal·ladora de BT amb la totalitat dels habitatges (o locals en planta), serveis generals, serveis generals ininterromputs, etc. B) Per a la tramitació INDIVIDUAL d'un alta (o modificació) d'un habitatge (o local no LPC) situada en un edifici, s'haurà de seleccionar en el formulari web TIPUS D'INSTAL·LACIÓ l'opció de "instal·lació receptora específica i a continuació emplenar el formulari web CERTINS E_ CERTIFICAT d'instal·lacions elèctriques en BT per a una instal·lació receptora específica, disponible en el tràmit telemàtic, generant-se el certificat de l'empresa instal·ladora de BT únicament d'aqueix habitatge o local. També s'ha de realitzar aquesta selecció d'instal·lació i emplenament del formulari web CERTINS E per a la tramitació de la instal·lació elèctrica d'un HABITATGE UNIFAMILIAR (AÏLLADA) amb una potència instal·lada menor o igual a 50 kW. CAS ESPECÍFIC DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR S'entén per instal·lacions d'enllumenat exterior les següents: - Les instal·lacions a les quals es refereix la ITC-BT 09 - Les de fonts, objecte de la ITC-BT 31 - Les d'enllumenats festius i nadalencs, contemplades en la ITC-BT 34 EL REIAL DECRET 1890/2008 S'APLICARÀ A les SEGÜENTS INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR: - A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions - A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenc per modificació d'importància aquella que afecte més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades. INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIORS QUE TENEN UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA SUPERIOR A 5 kW: Requereixen sempre projecte i inspecció inicial per organisme de control, tant si es tracta de les úniques instal·lacions de baixa tensió, com si estan incloses en una altra instal·lació de baixa tensió que només requerisca projecte però no inspecció inicial per organisme de control (article 10 del RD 1890/2008). LES INSTAL·LACIONS TEMPORALS D'IL·LUMINACIÓ A les CALLES (FESTES DE FALLES, MAGDALENA, SANT JOAN, NADAL, ETC.): - Quan la potència NO supere els 50 kW portaran MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY i es tramitaran pel seu tràmit específic. - Quan la potència SÍ QUE supere els 50 kW, requeriran PROJECTE, el qual haurà de ser redactat i signat per tècnic/a titulat/a competent. - Este tipus d'instal·lacions, segons l'indicat en la Instrucció 1/2010, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, de 01 de març de 2010, queden exemptes de la inspecció inicial per Organisme de Control Habilitat prevista en el punt 2.1., i de mesuraments establits en el punt 2.2, tots dos de la ITC-EA-05 del Reglament d'Eficiència Energètica d'Enllumenats Exteriors. Tampoc li són aplicable la inspecció inicial per OCH d'acord amb el que es disposa en la ITC-BT-05 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. SUBMINISTRAMENTS PROVISIONALS EN BAIXA TENSIÓ PER A MESURAMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR Aquest tipus de subministrament és PROVISIONAL i només tindrà una validesa de 15 dies. Una vegada realitzades els mesuraments oportuns, s'ha de tramitar la instal·lació DEFINITIVA de l'enllumenat exterior amb el seu tràmit corresponent. PREGUNTES FREQÜENTS: Veure Portal d'Indústria, apartat TRAMITA_INSTAL·LACIONS I ESTABLIMENTS_BAIXA TENSIÓ (Veure apartat enllaços)

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

- El/la instal·lador/a habilitat/a de baixa tensió que haja executat la instal·lació elèctrica de baixa tensió que requerisca memòria tècnica de disseny. - La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal

Procediments relacionats

Procediments relacionats

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SUPÒSITS D'ALTA I MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ QUE REQUERISQUEN MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY: A) INSTAL·LACIONS GENERALS: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic) - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). B) INSTAL·LACIONS TEMPORALS D'ENLLUMENAT EXTERIOR FESTIU I NADALENC B.1. Alta d'instal·lacions temporals amb potència instal·lada MENOR O IGUAL a 1 kW: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic ) - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). B.2. Alta d'instal·lacions temporals amb potència instal·lada MAJOR d'1 kW i MENOR O IGUAL a 50 kW: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic ) - Memòria tècnica de disseny de baixa tensió i d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (MTDALEX) C) INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA DE BAIXA TENSIÓ AUXILIARS PER A OBRES: - Formulari web de DADES GENERALS(inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT de la instal·lació de BT (inclòs en el tràmit telemàtic). - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). D) INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR (que no requerisquen projecte): D.1.) Instal·lacions amb potència instal·lada MENOR O IGUAL A 1 kW: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT(inclòs en el tràmit telemàtic). - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). D.2. Instal·lacions amb potència instal·lada MAJOR D'1 kW I MENOR O IGUAL A 5 kW: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic). - Memòria tècnica de disseny de baixa tensió i d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior (MTDALEX) - Certificat d'eficiència energètica en enllumenats exteriors, emés per l'instal·lador habilitat (CERTEFI). E) INSTAL·LACIONS DE GENERACIÓ D'ENERGIA ELÈCTRICA FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES EN BAIXA TENSIÓ DE POTÈNCIA INSTAL·LADA MENOR O IGUAL A 10 kW. ALTRES INSTAL·LACIONS GENERADORES DE BAIXA TENSIÓ DE POTÈNCIA INSTAL·LADA MENOR O IGUAL A 10 kW. - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic). - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). F) SUBMINISTRAMENTS PROVISIONALS EN BAIXA TENSIÓ PER A MESURAMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR (POTÈNCIA MÀXIMA DE 5 kW): - Formulari web de DADES GENERALS(inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS D'INSTAL·LACIÓ_edifici/receptora específica (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ de BT (inclòs en el tràmit telemàtic). - Memòria tècnica de disseny (segons model que figura com a imprés associat denominat MTD). 2. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic) 3. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: - Formulari web de dades generals (existent en el tràmit telemàtic) - Formulari web de dades específiques de la instal·lació (existent en el tràmit telemàtic)

Presentació

Presentació

Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit , en els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ, es realitzarà per EL/LA INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que ha realitzat la instal·lació o per la PERSONA TITULAR de la instal·lació i el seu representant legal i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent, per a això haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat (veure apartat enllaços). 2. Si el tràmit l'inicia el/la instal·lador/a habilitat/a haurà de continuar la tramitació del mateix fins al registre de la sol·licitud. En el supòsit que el tràmit siga iniciat per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal, haurà d'emplenar telemàticament, a més del formulari web inicial , les dades tècniques del formulari web certificat CERTINS i ho passarà a la signa de l'instal·lador/a habilitat/a. Després d'aquesta signatura podrà continuar la tramitació fins al registre de la sol·licitud. El sistema telemàtic li anirà guiant en la tramitació, indicant-li els passos a seguir i la documentació a presentar, en funció de l'acció seleccionada i el tipus d'instal·lació elèctrica de baixa tensió de què es tracte (edifici d'habitatges o instal·lació receptora específica). En funció del tipus d'instal·lació, haurà d'emplenar el certificat d'instal·lació corresponent , que el sistema li indicarà (CERTINS E o CERTINS V) TRAMITACIÓ: 1. Per a presentar la sol·licitud mitjançant la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clau-signatura de l'Estat únicament per a les persones físiques(per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados Li recomanem que comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html 2. En el cas d'utilitzar un certificat digital d'una persona actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), s'haurà d'inscriure prèviament en el Registre de Representants davant la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació de la qual està disponible: - En http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - I en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3. *Clickando en el botó "Sol·licitud_Presentació autenticada"(que figura en color roig a l'inici d'este tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la sol·licitud emplenada i signada digitalment, així com la restant documentació que ha d'aportar (inclòs, si és el cas, el justificant del pagament de la taxa) i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4. En l'apartat G del formulari general haurà de seleccionar el tipus de petició 5. Respecte dels documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. Per a això la ACCV ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (acudisca a http://www.accv.es per a més informació sobre aquest tema). No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que pot utilitzar. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat "Documentació" apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 6. Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ, com d'una MODIFICACIÓ, el procediment a seguir és el següent: 1. L'inici de la tramitació es realitzarà: - Per el/la instal·lador/a habilitat/a. - Per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal 2. Presentació de la documentació que corresponga, EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic corresponent. El tràmit telemàtic li anirà guiant en tots els casos, respecte dels passos a seguir, i de la documentació a presentar, en funció de l'acció seleccionada i el tipus d'instal·lació. 3. Remissió de manera telemàtica del certificat de la instal·lació validat pel Servei territorial amb competències en matèria d'indústria, en el termini de 24 hores. 4. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part de centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador). SUPOSATS DE CANVI DE TITULARITAT I BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ: 1. En aquests supòsits es podrà iniciar el procediment per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal, a través del tràmit telemàtic corresponent. 2. Posteriorment s'exercitaran les facultats d'inspecció i control per part de centre gestor (inspecció, requeriment, esmena, i en el seu cas, inici d'expedient sancionador).