Instal·lacions elèctriques de BAIXA TENSIÓ que requerisquen MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY: Alta, modificació /ampliació, baixa i canvi de titularitat. Indústria

Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Codi SIA: 210646
|
Codi GVA: 440
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Donar d'alta les noves instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen memòria tècnica de disseny, així com les seues modificacions, baixa i canvi de titularitat.

 

En aquest tràmit queden inclosos els següents tipus d'instal·lacions :

- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió que requerisquen memòria tècnica de disseny.

- Instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES amb una potència instal·lada menor o igual a 100 kW, i habitatges (o locals no LPC) individuals de potència instal·lada menor o igual a 50 kW

- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió TEMPORALS per a ENLLUMENATS FESTIUS I NADALENCS que requerisquen memòria tècnica de disseny (Potència instal·lada inferior o igual a 50 kW)

- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a AUXILIARS D'OBRES sense projecte (Potència instal·lada inferior o igual a 50 kW)

- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'ENLLUMENAT EXTERIOR que requerisquen memòria tècnica de disseny (Potència instal·lada inferior o igual a 5 kW)

- Instal·lació de generació d'energia elèctrica FOTOVOLTAIQUES AÏLLADES en baixa tensió de potència instal·lada inferior o igual a 10 kW. Altres instal·lacions generadores de baixa tensió de potència instal·lada inferior o igual a 10 kW.

- Instal·lacions elèctriques de baixa tensió per a SUBMINISTRAMENT PROVISIONAL amb el qual efectuar els mesuraments i proves reglamentàries d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior. El subministrament provisional NOMÉS es podrà obtindre per a una potència a contractar inferior o igual a 5 kW.

 

NOTA:

En el supòsit d'INSTAL·LACIONS D'AUTOCONSUM en baixa tensió (potència instal·lada inferior o igual 10 kW), s'haurà de tramitar a través del següent procediment (VEURE procediments relacionats):

 

- Comunicació de posada en servei d'instal·lacions de generació d'energia elèctrica de baixa tensió destinades a AUTOCONSUM (fotovoltaiques, etc.) de potència instal·lada INFERIOR O IGUAL A 10 KW i, si escau, la inscripció dels consumidors associats a aquestes instal·lacions en el Registre administratiu d'autoconsum d'energia elèctrica: Alta i modificació. Energia.

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=18168&version=amp

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

INSTAL·LACIONS D'EDIFICIS D'HABITATGES O LOCALS (NO LPC) EN TRAMITACIÓ COL·LECTIVA O INDIVIDUAL:

A) Per a la tramitació COL·LECTIVA d'instal·lacions d'EDIFICIS D'HABITATGES AMB UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA MENOR O IGUAL A 100 kW es deurà selecciona en el formulari web TIPUS D'INSTAL·LACIÓ l'opció de "edifici d'habitatges/oficines/locals comercial no LPC" i a continuació emplenar el fomulari web CERTINS V_ CERTIFICAT d'instal·lacions elèctriques en BT per a un edifici d'habitatges, disponible en el tràmit telemàtic, generant-se un únic certificat de l'empresa instal·ladora de BT amb la totalitat dels habitatges (o locals en planta), serveis generals, serveis generals ininterromputs, etc.

 

B) Per a la tramitació INDIVIDUAL d'un alta (o modificació) d'un habitatge (o local no LPC) situada en un edifici, s'haurà de seleccionar en el formulari web TIPUS D'INSTAL·LACIÓ l'opció de "instal·lació receptora específica i a continuació emplenar el formulari web CERTINS E_ CERTIFICAT d'instal·lacions elèctriques en BT per a una instal·lació receptora específica, disponible en el tràmit telemàtic, generant-se el certificat de l'empresa instal·ladora de BT únicament d'aqueix habitatge o local.

També s'ha de realitzar aquesta selecció d'instal·lació i emplenament del formulari web CERTINS E per a la tramitació de la instal·lació elèctrica d'un HABITATGE UNIFAMILIAR (AÏLLADA) amb una potència instal·lada menor o igual a 50 kW.

 

 

CAS ESPECÍFIC DE LES INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR

 

S'entén per instal·lacions d'enllumenat exterior les següents:

- Les instal·lacions a les quals es refereix la ITC-BT 09

- Les de fonts, objecte de la ITC-BT 31

- Les d'enllumenats festius i nadalencs, contemplades en la ITC-BT 34

 

EL REIAL DECRET 1890/2008 S'APLICARÀ A les SEGÜENTS INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR:

- A les noves instal·lacions, a les seues modificacions i ampliacions

- A les instal·lacions existents abans de la seua entrada en vigor, que siguen objecte de modificacions d'importància i a les seues ampliacions, entenc per modificació d'importància aquella que afecte més del 50% de la potència o lluminàries instal·lades.

 

INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIORS QUE TENEN UNA POTÈNCIA INSTAL·LADA SUPERIOR A 5 kW:

Requereixen sempre projecte i inspecció inicial per organisme de control, tant si es tracta de les úniques instal·lacions de baixa tensió, com si estan incloses en una altra instal·lació de baixa tensió que només requerisca projecte però no inspecció inicial per organisme de control (article 10 del RD 1890/2008).

 

LES INSTAL·LACIONS TEMPORALS D'IL·LUMINACIÓ A les CALLES (FESTES DE FALLES, MAGDALENA, SANT JOAN, NADAL, ETC.):

- Quan la potència NO supere els 50 kW portaran MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY i es tramitaran pel seu tràmit específic.

- Quan la potència SÍ QUE supere els 50 kW, requeriran PROJECTE, el qual haurà de ser redactat i signat per tècnic/a titulat/a competent.

 

- Este tipus d'instal·lacions, segons l'indicat en la Instrucció 1/2010, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, de 01 de març de 2010, queden exemptes de la inspecció inicial per Organisme de Control Habilitat prevista en el punt 2.1., i de mesuraments establits en el punt 2.2, tots dos de la ITC-EA-05 del Reglament d'Eficiència Energètica d'Enllumenats Exteriors. Tampoc li són aplicable la inspecció inicial per OCH d'acord amb el que es disposa en la ITC-BT-05 del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

 

 

SUBMINISTRAMENTS PROVISIONALS EN BAIXA TENSIÓ PER A MESURAMENTS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L'ENLLUMENAT EXTERIOR

Aquest tipus de subministrament és PROVISIONAL i només tindrà una validesa de 15 dies. Una vegada realitzades els mesuraments oportuns, s'ha de tramitar la instal·lació DEFINITIVA de l'enllumenat exterior amb el seu tràmit corresponent.

 

PREGUNTES FREQÜENTS:

Veure Portal d'Indústria, apartat TRAMITA_INSTAL·LACIONS I ESTABLIMENTS_BAIXA TENSIÓ (Veure apartat enllaços)

 

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

- El/la instal·lador/a habilitat/a de baixa tensió que haja executat la instal·lació elèctrica de baixa tensió que requerisca memòria tècnica de disseny.

- La persona titular de la instal·lació o el seu representant legal

Com es tramita

Procés de tramitació
Tant si es tracta d'una NOVA INSTAL·LACIÓ, com d'una MODIFICACIÓ, el procediment a seguir és el següent: 1. L'inici de la tramitació es realitzarà: - Per el/la instal·lador/a habilitat/a. - Per la persona titular de la instal·lació o el seu representant legal 2. Presentació de la documentació...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
1. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR EN ELS SUPÒSITS D'ALTA I MODIFICACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE BAIXA TENSIÓ QUE REQUERISQUEN MEMÒRIA TÈCNICA DE DISSENY: A) INSTAL·LACIONS GENERALS: - Formulari web de DADES GENERALS (inclòs en el tràmit telemàtic) - Formulari web indicatiu del TIPUS...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
NOTES PRÈVIES: 1. La INICIACIÓ del tràmit , en els supòsits d'ALTA i MODIFICACIÓ, es realitzarà per EL/LA INSTAL·LADOR/A HABILITAT/Al fet que ha realitzat la instal·lació o per la PERSONA TITULAR de la instal·lació i el seu representant legal i EXCLUSIVAMENT a través del tràmit telemàtic...
Saber més