Detall de Procediment

Subestacions i centres de transformació (instal·lacions de titularitat privada excloent les línies elèctriques d'alta tensió): alta, baixa, ampliació, modificació i canvi de titularitat . Indústria

Codi SIA:: 210651
Codi GVA:: 446
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procediment per a l'alta, baixa, ampliació, modificació i canvi de titularitat d'instal·lacions elèctriques d'alta tensió, que no són propietat d'entitats de producció, transport i distribució d'energia elèctrica. QUEDEN EXCLOSES LES LÍNIES ELÈCTRIQUES D'ALTA TENSIÓ DE TITULARITAT PARTICULAR.

Observacions

Observacions

- Les subestacions transformadores de tensió igual o superior a 220 kV i els transformadors 400/220 kV, els autoritza el Ministeri amb competències en matèria d'Indústria. - Les subestacions transformadores amb tensions superiors o iguals a 132 kV, o de potència superior o igual a 75 MVA, les autoritza la direcció general que ostenta les competències en matèria de Seguretat Industria (això només en energia, Decret 88/2005, no en les liberalitzades).l. - Les instal·lacions d'alta tensió, que pertanguen a establiments industrials liberalitzats podran procedir a la seua posada en funcionament, segons l'article 20 del Reial Decret 2135/1980, de 26 de setembre.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

  • Decret 88/2005, de 29 d'abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s'estableixen els procediments d'autorització d'instal·lacions de producció, transport i distribució d'energia elèctrica que són competència de la Generalitat (DOGV núm. 4999,de 5/05/2005).
  • Decret 141/2012, de 28 de setembre del Consell, pel qual es simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials (DOCV núm. 6873, de 01/10/2012).
  • Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal·lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. (BOE núm. 139, de 09/06/2014).
  • Reglament (UE) no 548/2014 de la Comissió, de 21 de maig de 2014, pel qual es desenvolupa la Directiva 2009/125/CE del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als transformadors de potència xicotets, mitjans i grans ( DOUE, L 152,22 de maig de 2014)

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

A) ALTA - Imprés de sol·licitud (SOINEAT), segons models normalitzat. - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent. - Certificat fi d'obra firmat per tècnic titulat competent. Per a instal·lacions de tensió inferior a 30 kV, només serà admesa la seua presentació, dins del termini d'un mes des de la data d'emissió del mateix. (CERFOAT) , segons model normalitzat - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i/o director d'execució d'obres (DECRESTE), només en el cas que el projecte o el certificat final d'obra no estiguen visats, segons model normalitzat. - Còpia del contracte de manteniment o certificat acreditatiu de l'existència d'un contracte de manteniment, subscrit amb empresa instal·ladora d'alta tensió o el compromís de realitzar-ho amb mitjans propis. En el cas d'ampliació o modificació s'inclouran les modificacions. En el contracte de manteniment i en el certificat acreditatiu de l'existència del contracte de manteniment, figuraran les parts i la seua condició per a celebrar, raó social, adreça postal, emplaçament de les instal·lacions, i si és el cas, número d'inscripció de la instal·lació i característiques principals (tipus d'instal·lació, i en el cas de centres de transformació tipus de centre, i de cada un dels transformadors figurarà la marca, núm. de fabricació, potència nominal, tensió del primari i secundari, etc). - Autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau i només en el supòsit de tramitació presencial. - Per a instal·lacions noves a tensions superiors a 30 kV, certificat d'inspecció inicial emesa per Organisme de Control Habilitat (OCH), amb qualificació favorable. Només serà admesa la seua presentació dins del termini d'un mes des de la data d'emissió. - Certificat d'instal·lació emés per empresa instal·ladora d'alta tensió (CERINSAT), d'acord amb el tipus d'instal·lació, segons la categoria corresponent, segons model normalitzat. - Documentació acreditativa de la persona que ostenta la representació legal de la mercantil, en relació amb la titularitat de la instal·lació d'alta tensió, si escau i només en el supòsit de tramitació presencial. B) AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ - Imprés de sol·licitud (SOINEAT), segons model normalitzat. - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent. En suport digital, el format serà almenys en PDF. - Certificat fi d'obra firmat per tècnic titulat competent. Per a instal·lacions de tensió inferior a 30 kV, només serà admesa la seua presentació, dins del termini d'un mes des de la data d'emissió del mateix (CERFOAT), segons model normalitzat - Declaració responsable dels tècnics competents projectista i/o director d'execució d'obres (DECRESTE), només en el cas que el projecte o el certificat final d'obra no estiguen visats. - Còpia del contracte de manteniment o certificat acreditatiu de l'existència d'un contracte de manteniment, subscrit amb empresa instal·ladora d'alta tensió o el compromís de realitzar-lo amb mitjans propis. En el cas d'ampliació o modificació s'inclouran les modificacions. En el contracte de manteniment i en el certificat acreditatiu de l'existència del contracte de manteniment, figuraran les parts i la seua condició per a celebrar, raó social, adreça postal, emplaçament de les instal·lacions, i si és el cas, número d'inscripció de la instal·lació i característiques principals (tipus d'instal·lació, i en el cas de centres de transformació tipus de centre, i de cada un dels transformadors figurarà la marca, núm. de fabricació, potència nominal, tensió del primari i secundari, etc). - Autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau i només en el supòsit de tramitació presencial. - Per a instal·lacions amb tensions superiors a 30kV, certificat d'inspecció inicial emés per Organisme de Control Habilitat (OCH), amb qualificació favorable. Només serà admesa la seua presentació dins del termini d'un mes des de la data d'emissió. - Per a instal·lacions d'alta tensió amb més de tres anys d'antiguitat, últim certificat d'inspecció periòdica emesa per Organisme de Control Habilitat en vigor, amb resultat favorable. En el cas d'existir defectes lleus, dins del termini de correcció. - Certificat d'instal·lació emés per empresa instal·ladora d'alta tensió (CERINSAT), d'acord al tipus d'instal·lació, segons la categoria corresponent, segons model normalitzat. C) CANVI DE TITULARITAT - Imprés de sol·licitud (SOINEAT), segons model normalitzat. - Còpia del contracte de manteniment o certificat acreditatiu de l'existència d'un contracte de manteniment, subscrit amb empresa instal·ladora d'alta tensió o el compromís de realitzar-lo amb mitjans propis. En el cas d'ampliació o modificació s'inclouran les modificacions. En el contracte de manteniment i en el certificat acreditatiu de l'existència del contracte de manteniment, figuraran les parts i la seua condició per a celebrar, raó social, adreça postal, emplaçament de les instal·lacions, i si és el cas, número d'inscripció de la instal·lació i característiques principals (tipus d'instal·lació, i en el cas de centres de transformació tipus de centre, i de cada un dels transformadors figurarà la marca, núm. de fabricació, potència nominal, tensió del primari i secundari, etc.) - Autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial. - Documentació acreditativa de la persona que ostenta la representació legal de la mercantil, en relació amb la titularitat de la instal·lació d'alta tensió, si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial. - Document de transmissió de la instal·lació. D) BAIXA - Imprés de sol·licitud (SOINEAT), segons model normalitzat. - Autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau, i només en el supòsit de tramitació presencial. - Documentació acreditativa de la persona que ostenta la representació legal de la mercantil, en relació amb la titularitat de la instal·lació d'alta tensió, si escau, , i només en el supòsit de tramitació presencial.

Presentació

Presentació

Presencial

Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni. c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en: L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

Telemàtica
1.- Les persones sol·licitants obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l';article 14 de la Llei 39/2015, d';1 d';octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com les persones sol·licitants que, no estant obligades a això, opten per esta via, presentaran la seua sol·licitud PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l';enllaç directe del qual s';acaba d';indicar. 2.- Per a presentar la sol·licitud per mitjà de la tramitació telemàtica, la persona sol·licitant (física o jurídica) ha de disposar de un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre estos sistemes s';admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda y Timbre), els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l';ACCV (Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana). - I el sistema clave signatura únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats....). Més informació respecte dels sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/va/sede_certificados Recomanem que es comprove la validesa del certificat en l';adreça següent: https://valide.redsara.es/valide/inicio.html 3.- En el cas d';utilitzar un certificat digital de persona actuant en representació d';una altra persona (física o jurídica), s';haurà d';inscriure prèviament en el Registre de Representants davant de la Generalitat per a la realització de tràmits per via telemàtica, la informació del qual està disponible: - En http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17168&;version=amp - Y en http://regrep.accv.es/accv_repr/zonarep/index.html/ Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 4.- Si feu clic en l';enllaç directe que s';acaba d';indicar al principi d';aquest apartat o en l';enllaç ";Tramitar amb certificat"; (que figura de color roig a l';inici d';aquest tràmit de la Guia PROP), accedireu al tràmit telemàtic. 5. En l';apartat G del formulari general haurà de seleccionar l';acció a realitzar: alta, ampliació/modificació, canvi de titularitat, baixa. 6.- Respecte del/dels document/s que s';ha/n d';annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents a presentar i els ompliu, signeu i guardeu electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d';incorporar les firmes digitals de les persones o entitats que els subscriguen. Per a això l';ACCV oferix un servici gratuït de firma de documents PDF. (acudiu a http://www.accv.es per a més informació respecte d';això). No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de firma de documents pdf que pot utilitzar. * En l';apartat denominat ";Quina documentació s';ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. - En el tràmit telemàtic s';indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove';ls abans de realitzar l';aportació. 7.- Teniu més informació sobre la tramitació telemàtica en l';adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

Procés de tramitació

Procés de tramitació

ALTA, BAIXA, AMPLIACIÓ O MODIFICACIÓ - Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma presencial o telemàtica). - Si la documentació està completa, es procedirà a diligenciar la documentació de posada en servici de la instal·lació. A continuació es gravaran les corresponents dades en el registre d'instal·lacions d'alta tensió. - Visita d'inspecció, si és el cas. - Si la documentació no està completa, es requerirà a la persona interessada la documentació a presentar. Si no s'aporta la documentació requerida, transcorregut el termini corresponent, s'arxivarà l'expedient. CANVI DE TITULARITAT - Presentació de la sol·licitud i documentació (de forma presencial o telemàtica). - Si la documentació està correcta, es modificaran les dades en el registre o registres corresponents, i es procedirà a diligenciar-se la documentació de posada en servici de la instal·lació, que s'envia segellada (si és el cas). - Si la documentació no està correcta, es concedirà un termini de deu dies als interessats per a esmenar les deficiències. Si no es produïx l'esmena, s'enviarà la resolució d'arxiu de l'expedient.

Òrgans de tramitació

Òrgans de tramitació

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria o davant de la persona titular de la Conselleria amb competències en matèria d'indústria, depenent de l'òrgan a què corresponga emetre l'autorització, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà d'un mes, per al cas de particulars, i de sis, per a les empreses distribuïdores, comptadors a partir de la data de presentació de la documentació. Transcorreguts els respectius termes sense que es dicte una resolució, els expedients es consideraran estimatoris en el cas d'empreses particulars (centres d'abonament) i tindran efectes desestimatoris per al cas d'empreses distribuïdores.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Les que establixen la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, la Llei d'Expropiació Forçosa i Sancions en Matèria d'Instal·lacions Elèctriques, Llei 10/1966, i els reglaments corresponents.