Detall de Procediments

Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (ET). (Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (ET). (Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària). Indústria.

  Objecte del tràmit

  Realització dels exàmens de caràcter teoricopràctic que puguen constituir requisits necessaris per a accedir a la condició d'instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que vulguen obtindre el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

  Requeriments

  Per a ser admesos a la realització de les proves, els aspirants han de complir els requisits següents:

  a) Ser major d'edat.
  b) Tindre els coneixements teòrics i pràctics sobre instal·lacions tèrmiques en edificis, justificats per mitjà de:

  b.1. Bé per l'acreditació de tindre alguna de les titulacions següents:
  - Tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (família professional d'Instal·lació i Manteniment).
  - Tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (família professional de Manteniment i Serveis a la Producció).
  - Tècnic auxiliar de Lampisteria (branca de Construcció i Obres).
  - Tècnic auxiliar en Instal·lacions d'Aigua, Gas i Calefacció (branca de Construcció i Obres).
  - Tècnic auxiliar en Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i Calor (branca d'Electricitat i Electrònica).
  Tot això sense perjudici de la normativa posterior que indique l'acceptació d'altres acreditacions de formació mínima.
  Les titulacions s'han d'haver obtingut en un centre oficial de formació professional. Quan les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació de títols estrangers de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d'Educació, tot això sense perjudici del procediment establit en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, aplicable al reconeixement de qualificacions professionals a ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa.

  b.2. O bé:
  - Justificar haver rebut i superat un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics i un altre sobre coneixements específics en instal·lacions tèrmiques d'edificis, impartit per una entitat reconeguda per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l'apèndix 3 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, i
  - Acreditar una experiència laboral d'almenys tres anys en una empresa instal·ladora o mantenidora com a tècnic, i acreditar-ho amb els certificats que corresponguen i que estableix la resolució.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  4.1. Sol·licitud de presentació a les proves: Import corresponent als drets d'examen per a cada una de les proves a què es presente: 31,40 euros.

  * Disposa d'informació sobre com efectuar el pagament de les taxes en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?" d'aquest mateix tràmit.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atv.gva.es/va/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria ordinària de 2021 és DEL 6 AL 20 de SETEMBRE de 2021, els dos inclusivament (DOGV núm. 9110 de 18/06/2021).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : https://cindi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: https://cindi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=448

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD QUE S'HA DE PRESENTAR

  Per a participar en aquestes proves, es pot optar:

  a) PREFERENTMENT per omplir l'imprés que està disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" en l'adreça electrònica: https://cindi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, en l'apartat de "Tràmits i consultes web", enllaç "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  L'ompliment d'aquesta modalitat d'imprés suposa el preregistre administratiu de la sol·licitud, però no eximeix de l'obligació de presentar-la (bé telemàticament, bé presencialment) davant del servei territorial corresponent competent en matèria d'indústria, juntament amb la resta de la documentació que siga necessària.
  b) O bé per presentar (de manera telemàtica o presencial) la sol·licitud en l'imprés SOLPROVE, disponible tant en aquest mateix tràmit com en el tràmit telemàtic, i que també es facilita gratuïtament en els serveis territorials d'indústria de les tres províncies, en la direcció general competent en matèria d'indústria, així com en qualsevol de les oficines PROP.

  Disposa d'informació sobre com presentar telemàticament la sol·licitud i la documentació requerida restant en l'apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació".

  * QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE RESPECTE DE LES SOL·LICITUDS:

  - Els aspirants amb discapacitat han d'indicar per mitjà d'un escrit annex a la sol·licitud, quan escaiga, les possibles adaptacions de temps i de mitjans que consideren necessàries per a l'execució de les proves.
  - Només es pot sol·licitar fer les proves per a l'obtenció d'un mateix carnet o una mateixa certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics en una única província dins de la mateixa convocatòria.
  - Els interessats a obtindre més d'un carnet o una certificació acreditativa de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convocatòria, han de presentar una sol·licitud normalitzada independent per cada un d'aquests, juntament amb la documentació oportuna.
  - Els aspirants que estiguen interessats a ser avisats per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació, han d'omplir el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud respectiva.


  2. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  Juntament amb la sol·licitud indicada, amb independència de la via utilitzada per a l'ompliment de les dues assenyalades anteriorment, s'ha de presentar (bé telemàticament, bé presencialment) la documentació següent corresponent a cada sol·licitant:

  a) Original i còpia del document acreditatiu de la identitat o la còpia compulsada d'aquest (DNI o NIE o passaport) de la persona que ho sol·licita.
  No és necessari aportar aquest document si la persona que ho sol·licita autoritza expressament l'Administració per a la consulta telemàtica directa d'aquest per mitjà del Sistema de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic d'aquesta.

  b) Original i còpia dels documents que acrediten el compliment dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria, o la còpia d'aquests degudament autenticada, segons l'especialitat.

  c) Justificant, validat prèviament i com pertoca per l'entitat bancària col·laboradora en la recaptació amb la Generalitat, d'haver abonat la taxa administrativa relativa als drets d'examen.
  La falta de justificació de l'abonament d'aquests drets d'examen en el termini establit determinarà l'exclusió de l'aspirant, sense perjudici de la possible esmena d'aquesta justificació en el termini establit a aquest efecte.
  La presentació d'aquest justificant només es pot efectuar quan l'aspirant haja omplit el formulari de la taxa corresponent i haja obtingut el rebut del pagament d'aquesta, bé telemàticament a través d'Internet, bé presencialment. A continuació es descriu com fer tot això en aquestes dues modalitats:

  * PAGAMENT DE TAXES TELEMÀTICAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

  El pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen es pot fer telemàticament de dues maneres:

  1) Pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic (PAS 4 - PAGA)

  En el pas 4 - PAGA del tràmit telemàtic es pot efectuar el pagament per Internet de la taxa corresponent a aquesta sol·licitud. Per a fer-ho, cal clicar on posa «Taxa sol·licitud» i atendre les indicacions que hi ha en la nova pantalla que s'obri, a fi d'accedir al servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana per mitjà de l'enllaç que allà es proporciona, seguir les instruccions per a la confecció en línia de l'imprés i l'efectuació del pagament telemàtic i, després, annexar el justificant de pagament generat.
  L'enllaç directe al servei de pagament telemàtic genèric de taxes (model 046) d'aquesta conselleria de la Generalitat Valenciana és el següent: https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Passos per a l'ompliment i l'obtenció correctes dels models 046:

  1r. Comprovar els requisits tècnics.

  2n. Seleccionar el formulari concret de taxa que corresponga, que en aquest cas és el «9800-Taxa per activitats industrials», i clicar en «Confecció en línia i baixada del model».

  3r. A continuació s'obrirà la finestra «Generació de taxes d'Indústria - Model 9800», en el menú desplegable de la qual cal seleccionar:
  - Com a «Tipus de taxa»: 4.1. SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ D'EXÀMENS D'INSTAL
  - I com a «Taxa»: SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ D'EXÀMENS D'INSTAL·LADOR

  Fet això, sorgiran automàticament les dades de la taxa associada al tràmit i, si tot és correcte, cal clicar «Envia» i s'obrirà una finestra nova amb el formulari corresponent associat a la taxa.

  4t. Omplir el formulari amb les dades que se sol·liciten i seguir la resta de passos que l'aplicació indica.

  5é. Una vegada omplit el formulari, s'ha de clicar el botó «Accepta». Si aquest botó «Accepta» no funciona, cal revisar les instruccions. Si funciona, sorgirà una pantalla amb aquests dos passos successius:
  - Pas 1: (obligatori) - Obtindre l'autoliquidació
  - Pas 2: (opcional) - Pagament telemàtic

  6é. En el pas 1: (obligatori) cal clicar "Imprimeix" per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el model 046 corresponent omplit en format PDF.
  És necessari comprovar que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats bancàries col·laboradores accepten els exemplars per a efectuar el pagament.

  7é. Una vegada s'ha fet aquest pas 1, s'activa el pas 2 - Pagament telemàtic (vegeu-lo a continuació) que permet efectuar directament el pagament telemàtic de les taxes.
  No obstant això, també podeu imprimir el model 046 generat de la manera que s'ha indicat abans i acudir presencialment a una entitat bancària col·laboradora de la Generalitat Valenciana per a efectuar-ne el pagament de l'import, i obtindre el justificant d'aquest pagament. Després d'això, cal escanejar aquest justificant i annexar-lo en el pas 4 - Pagament del tràmit telemàtic.

  En el pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic, cal seleccionar en primer lloc un dels MÈTODES DE PAGAMENT següents:
  - Càrrec en compte (accés amb certificat). Si teniu certificat digital, podeu pagar per mitjà del vostre compte bancari si és de les entitats col·laboradores que s'indiquen allà.
  - Pagament amb targeta (accés sense certificat). Podeu pagar per mitjà de la targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000, de qualsevol entitat.

  Recordeu: l'efectuació del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Heu de presentar (bé de manera presencial, bé telemàticament) l'autoliquidació i el justificant de pagament davant de l'òrgan corresponent.

  Una vegada s'haja efectuat el pagament per un d'aquests mètodes i s'haja obtingut el justificant corresponent (document en format PDF), s'ha d'annexar en el "Pas 4 - Paga" del tràmit telemàtic i clicar «Envia» per a continuar fins al registre de la sol·licitud.

  2) Pagament telemàtic des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria o des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  La persona que ho sol·licita pot omplir, pagar i obtindre el rebut de pagament de la taxa a través d'Internet:

  - Bé des de l'apartat de "Consultes web" de l'apartat "Administració electrònica" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria (l'enllaç directe de la qual és: https://cindi.gva.es/va/consultasweb ), seleccionant primer «SARA Taxes», després, al final de la pàgina, «Càlcul de la taxa i generació d'impresos per Internet» i, finalment, en la finestra nova que s'obrirà, «9800-Taxa per activitats industrials», on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en la modalitat 1 anterior (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  - Bé des de l'apartat de "Taxes i altres ingressos de dret públic" del "Portal Tributari" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda (l'enllaç directe de la qual és: https://hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos), seleccionant allà la conselleria competent en matèria d'indústria, i després d'això s'accedeix a la pantalla corresponent a les seues taxes, on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en la modalitat 1 anterior (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).


  * PAGAMENT DE TAXES PRESENCIALMENT

  En cas de no abonar les taxes telemàticament a través d'Internet, el servei territorial corresponent competent en matèria d'indústria en el qual es presente la sol·licitud i la documentació restant, emetrà el rebut d'abonament per a fer efectiva la taxa en alguna de les entitats financeres col·laboradores, i s'ha de presentar amb posterioritat i sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  La presentació del justificant o del rebut d'abonament de la taxa obtingut presencialment es pot fer bé telemàticament a través d'Internet (escanejant el justificant obtingut, annexant-lo en "el Pas 4 - Paga" del tràmit telemàtic i clicant «Envia» per a continuar fins al registre de la sol·licitud), bé de manera presencial, segons com pertoque en cada cas.

  Impresos associats

  [SOLPROVE] PROVES SELECTIVES PER A LA OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEÒRICOPRÀCTICS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 1

  [AUTDATIN] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A CARNETS O CERTIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1) SOL·LICITUD

  Presentació, bé DE MANERA TELEMÀTICA, o bé presencialment, de la sol·licitud i de la documentació restant que s'ha d'acompanyar (inclòs el justificant de pagament de les taxes), davant del servei territorial competent en matèria d'indústria de la província que corresponga.

  2) ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS

  * LLISTES PROVISIONALS
  - En el termini màxim de deu dies hàbils des de l'acabament del termini de presentació de sol·licituds, cada servei territorial competent en matèria d'indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes PROVISIONALS d'admesos i exclosos a la realització dels exàmens corresponents a cada carnet o certificació acreditativa per als quals s'hagen presentat sol·licituds en l'àmbit provincial respectiu, amb la indicació individualitzada de les causes d'exclusió dels interessats que no hagen resultat admesos.
  - Els llistats esmentats estaran disponibles en els serveis territorials competents en matèria d'indústria de cada província per a la consulta d'aquests, on han d'estar fins que s'esgote el termini d'esmena.
  - Així mateix, es pot consultar individualment, introduint les dades personals oportunes, l'admissió o l'exclusió provisional a l'examen en l'adreça electrònica https://cindi.gva.es/va/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, i una vegada allí, en l'enllaç «Consulta d'admesos/exclosos i aptes/no aptes».
  - De la mateixa manera, es pot fer aquesta consulta individual trucant al número de telèfon 012 de la Generalitat, aportant les dades necessàries per a identificar la sol·licitud/s formulada/es.
  - Els aspirants exclosos provisionalment, així com els que no figuren expressament en la relació d'admesos i exclosos, disposen d'un termini de deu dies hàbils, comptats a partir de l'endemà de la publicació de les llistes provisionals en els taulers d'anuncis dels serveis territorials respectius, per a poder esmenar els defectes o les omissions que hagen motivat l'exclusió d'aquests.
  Aquesta ESMENA es pot fer TELEMÀTICAMENT utilitzant el tràmit general d'aquesta conselleria, disponible en la Guia PROP, en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).

  * LLISTES DEFINITIVES
  - En el termini màxim de cinc dies hàbils a partir de l'acabament del període d'esmena, cada servei territorial competent en matèria d'indústria aprovarà i farà públic un acord amb les llistes DEFINITIVES d'admesos i exclosos per a l'execució dels exàmens en l'àmbit provincial respectiu.
  - Aquestes llistes han d'estar en els serveis territorials esmentats per a la consulta d'aquestes fins a la data d'acabament de les proves.

  3) REALITZACIÓ DE LA PROVA/EXAMEN

  - En la llista provisional de persones admeses i excloses de cada especialitat s'indicarà, així mateix, el dia, hora d'inici, duració i lloc en el qual se celebrarà la corresponent prova, així com, si escau, s'especificarà el material i/o la documentació que poden utilitzar els interessats durant la realització de les proves, sempre que l'aporten ells. Com ja s'ha indicat, aquestes llistes han d'estar en els serveis territorials competents per a la consulta d'aquestes fins a la data d'acabament de les proves.
  - Dins d'una mateixa convocatòria, tant els exàmens com els criteris de desenvolupament, la correcció i l'avaluació relatius a la mateixa activitat, seran iguals en les tres províncies i es faran el mateix dia i a la mateixa hora.
  - Els exàmens teoricopràctics s'ajustaran al que s'ha establit per la legislació vigent corresponent a cada carnet o certificació acreditatius de la superació dels exàmens teoricopràctics als quals s'aspire.
  - Els aspirants que es presenten als exàmens han d'anar proveïts del document nacional d'identitat o el document identificatiu equivalent.
  - Per a confeccionar i qualificar cada un dels exàmens i resoldre totes les incidències que se susciten en relació amb el tractament d'al·legacions i reclamacions que es puguen presentar, la direcció general competent en matèria d'indústria nomenarà un tribunal d'àmbit autonòmic per a cada examen.
  - Els exàmens es qualificaran d'apte i no apte, atenent els criteris establits pel tribunal.

  4) QUALIFICACIÓ PROVISIONAL DE LA PROVA I LA CONSULTA D'AQUESTA

  - En cada convocatòria, els serveis territorials competents en matèria d'indústria aprovaran per mitjà d'un acord la relació provisional dels aspirants del seu àmbit territorial que resulten aptes i no aptes en cada un dels exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació.
  En cada llistat s'indicarà el document nacional d'identitat o el document identificatiu equivalent i la qualificació obtinguda de tots els que s'hi han presentat, d'acord amb el que s'ha expressat en la convocatòria respectiva, amb la indicació dels admesos no presentats a les proves.
  Aquests acords estaran disponibles per a la seua consulta en els serveis territorials corresponents fins que es done publicitat a les llistes definitives.
  - Així mateix, es pot consultar individualment el resultat provisional obtingut per cada participant en les proves, introduint les dades personals oportunes en l'adreça electrònica http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, i una vegada allí, en l'enllaç «Consulta d'admesos/exclosos i aptes/no aptes».
  - De la mateixa manera, es pot fer aquesta consulta individual trucant al número de telèfon 012 de la Generalitat Valenciana, aportant les dades necessàries per a identificar cada participant.
  - Els sol·licitants que estiguen interessats a ser avisats per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació, han d'omplir el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud.

  5) REVISIÓ DE L'EXAMEN

  - En la relació provisional dels aspirants que resulten aptes i no aptes en els exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet s'explicitarà que els interessats poden sol·licitar la revisió del seu examen per mitjà d'un escrit adreçat al president o la presidenta del tribunal qualificador corresponent, en un termini de 10 dies hàbils des de la publicació de la llista provisional esmentada d'aptes i no aptes.
  Aquesta ESMENA es pot fer TELEMÀTICAMENT utilitzant el tràmit general d'aquesta conselleria, disponible en la Guia PROP, en l'adreça següent: http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18492&version=amp (vegeu també l'enllaç directe en aquest tràmit).
  - La revisió de l'examen tindrà lloc en el servei territorial de la província on s'haja fet aquest, durant els cinc dies següents al d'acabament del termini per a sol·licitar-ne la revisió.

  6) QUALIFICACIÓ DEFINITIVA DE LA PROVA I EXPEDICIÓ DEL CARNET O LA CERTIFICACIÓ

  - Una vegada s'haja acabat el procés de revisió, i en qualsevol cas en el termini màxim de tres mesos des de la data d'acabament de les proves corresponents, cada servei territorial d'indústria resoldrà, a proposta del tribunal corresponent, tant la relació DEFINITIVA d'aptes i no aptes, amb indicació dels admesos no presentats a les proves, com l'expedició individualitzada del carnet o la certificació corresponents per als qui hagen resultat aptes,
  un document que es notificarà a cada un d'ells en el termini d'un mes des de la data de la resolució esmentada, en la qual s'indicarà el recurs que escaiga contra aquesta. Cada una d'aquestes resolucions tindrà la mateixa publicitat que la indicada anteriorment per a la relació provisional, fins que s'esgote el termini de recurs.
  - Els carnets professionals o les certificacions acreditatives que s'expedisquen per la superació dels exàmens teoricopràctics s'inscriuran d'ofici en el Registre de Professionals Autoritzats.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria. el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte fóra exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=448

  Tramitació

  1. Per a presentar la sol·licitud mitjançant tramitació telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada (certificat digital reconegut), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació sobre aquest tema en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).
  2. Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe que s'ha indicat en "Com es tramita telemàticament?" o en l'enllaç "Tramitar amb certificat" (de color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web inicial, annexar la sol·licitud omplida i signada digitalment, i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindreu el corresponent justificant de registre.
  4. Pel que fa als documents que cal annexar: (Pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic):
  a) Sol·licitud
  - PREFERENTMENT, s'ha d'omplir l'imprés disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" existent en l'apartat de "Tràmits i consultes web" de l'àrea d'Indústria de la pàgina web de la Conselleria (l'enllaç directe de la qual és: https://cindi.gva.es/va/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web ) i, en concret, en el subapartat denominat "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  Una vegada omplit el formulari web d'aquest imprés, s'ha de generar com a document pdf, per a la qual cosa cal fer clic en "Imprimir", SIGNAR-LO DIGITALMENT, guardar-lo en l'ordinador i annexar-lo després en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic (ja que comporta el preregistre administratiu de la sol·licitud, però requereix presentar-lo a continuació en el Registre Electrònic de la Generalitat Valenciana).
  - Alternativament, en l'apartat "Impresos associats" (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha un model normalitzat de sol·licitud que es pot omplir (model SOLPROVE) que, després d'omplir-lo, també S'HA DE SIGNAR DIGITALMENT, guardar en l'ordinador i annexar després en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic.
  - Per a SIGNAR DIGITALMENT la sol·licitud (siga quin siga l'imprés escollit), l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana (ACCV) ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF (entreu en https://www.accv.es/va/ per a obtindre més informació sobre aquest tema), tot i que hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.
  b) Altres documents
  - És recomanable que, en primer lloc els ompliu, els signeu digitalment i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas 3-DOCUMENTAR del tràmit telemàtic corresponent. No obstant això, també podreu fer-ho en aquest mateix pas.
  - Hi ha informació sobre com efectuar el PAGAMENT TELEMÀTIC de les taxes en l'apartat "Quina documentació s'ha de presentar?".
  5. Disposeu de més informació sobre la tramitació telemàtica en l'adreça següent:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - Per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  - La normativa específica sobre la qual versaran els exàmens teoricopràctics en matèria de seguretat industrial es pot consultar en l'enllaç corresponent de l'adreça electrònica:

  https://cindi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/carnes-de-instaladores

  - A més de per mitjà de la superació d'aquests exàmens teoricopràctics, el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis també es pot obtindre de manera directa en els casos i amb els requisits previstos en el tràmit de la Guia PROP denominat "Obtenció del carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis (aigua calenta sanitària, calefacció i climatització)".

  Obligacions

  - Quan les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació de títols estrangers de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d'Educació, tot això sense perjudici del procediment establit en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, aplicable al reconeixement de qualificacions professionals a ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa.

  - Els aspirants que, d'acord amb la legislació aplicable a cada cas, aporten certificats de superació de cursos de durada reduïda o que prevegen exempció de parts del temari d'aquests en atenció a la seua pràctica professional en la matèria, han d'acompanyar l'acreditació oportuna relativa a aquesta experiència.

  Enllaços

  Enllaç al PREREGISTRE de la sol·licitud

  Registre de representants de l'ACCV

  Registre electrònic d'apoderaments de l'Administració general de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Resolució de 9 de gener de 1996, de la Direcció General d'Indústria i Energia, per mitjà de la qual s'estableix amb caràcter general el procediment articulador de les proves selectives per a l'obtenció de carnets d'instal·ladors i mantenidors autoritzats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2683, de 07/02/1996).
  - Ordre de 23 d'abril de 1997, de la Conselleria d'Ocupació, Indústria i Comerç, per la qual s'actualitza el procediment per a l'obtenció del carnet professional que autoritza la instal·lació, el manteniment i altres activitats en matèria de seguretat industrial, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2985, de 06/05/1997).
  - Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada, per la qual es relacionen i s'especifiquen els títols de Formació Professional inclosos en l'estructura del sistema educatiu, que acrediten el requisit de formació mínima necessària per a obtindre cada un dels carnets d'instal·lador i/o mantenidor autoritzat previstos en l'àmbit de la seguretat industrial (DOGV núm. 4725, de 02/04/2004).
  - Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.(BOE núm. 207, de 29/08/2007).
  - Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.(BOE núm. 298, de 11/12/2009).
  - Reial decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per a adequar-les a la Llei 17/2008, de 23 de novembre, sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a l'adaptació d'aquestes a la Llei sobre l'accés lliure a les activitats de serveis i l'exercici d'aquestes (BOE núm. 125, de 02/05/2011).
  - Resolució de 4 de desembre de 2012, de la Direcció General d'Indústria, per la qual es modifica l'annex de la Resolució de 25 de febrer de 2008, de la Direcció General d'Indústria i Innovació de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual s'estableix el procediment al qual es refereix l'article 42.2 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis per a l'accés al carnet professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis per als que estiguen en possessió, o en condició d'obtindre, els títols de Formació Professional reglada detallats en l'annex VI de la Resolució de 20 de febrer de 2004, de la Direcció General d'Indústria i Investigació Aplicada (DOCV núm. 6930, de 26/12/2012).
  - Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.(BOE núm. 89, de 13 d'abril de 2013, pàgines 27563 a 27593 (31 págs.)
  - Reial decret 178/2021, de 23 de març, pel qual es modifica el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis.
  - RESOLUCIÓ de 16 de juny de 2021, de la Direcció General d'Indústria, Energia i Mines, per la qual s'aproven les bases de les convocatòries ordinàries dels exàmens teoricopràctics per a l'obtenció dels carnets professionals en matèria de seguretat industrial, que es realitzaran durant l'any 2021.

  Llista de normativa

  Vegeu la Resolució de 9 de gener de 1996.

  Vegeu l'Ordre de 23 d'abril de 1997.

  Vegeu la Resolució de 20 de febrer de 2004.

  Vegeu Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol

  Vegeu Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre.

  Vegeu el Reial decret 560/2010, de 7 de maig.

  Vegeu la Resolució de 4 de desembre de 2012.

  Vegeu Reial decret 238/2013, de 5 d'abril.

  Veure Reial decret 178/2021, de 23 de març.

  Veure Resolució de 16 de juny.

  Llistat de seguiment

  Consulta admés/exclós i apte/no apte

  Informació convocatòries exàmens en matèria de seguretat industrial en web Conselleria

  Enllaç al tràmit telemàtic general per a realitzar una esmena o sol·licitar revisió

  Horaris i llocs de celebració d'examen - Convocatòria 2021

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.