Detall de Procediments

Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (ET). (Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària). Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Presentació a les proves per a l'obtenció del carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis (ET). (Calefacció, climatització i aigua calenta sanitària). Indústria.

  Objecte del tràmit

  Realització dels exàmens de caràcter teoricopràctic que puguen constituir requisits necessaris per a accedir a la condició d'instal·lador d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Persones que vulguen obtindre el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en edificis.

  Requeriments

  Per a ser admesos a la realització de les proves, els aspirants han de complir els requisits següents:

  a) Ser major d'edat.
  b) Tindre els coneixements teòrics i pràctics sobre instal·lacions tèrmiques en edificis, justificats per mitjà de:

  b.1. Bé per l'acreditació de tindre alguna de les titulacions següents:
  - Tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (família professional d'Instal·lació i Manteniment).
  - Tècnic superior en Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions de Fluids, Tèrmiques i de Manutenció (família professional de Manteniment i Serveis a la Producció).
  - Tècnic auxiliar de Lampisteria (branca de Construcció i Obres).
  - Tècnic auxiliar en Instal·lacions d'Aigua, Gas i Calefacció (branca de Construcció i Obres).
  - Tècnic auxiliar en Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i Calor (branca d'Electricitat i Electrònica).
  Tot això sense perjudici de la normativa posterior que indique l'acceptació d'altres acreditacions de formació mínima.
  Les titulacions s'han d'haver obtingut en un centre oficial de formació professional. Quan les titulacions s'hagen obtingut en l'estranger, s'ha d'estar en possessió de la credencial que acredite l'homologació de títols estrangers de nivells no universitaris atorgada pel Ministeri d'Educació, tot això sense perjudici del procediment establit en el Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre, aplicable al reconeixement de qualificacions professionals a ciutadans de l'Espai Econòmic Europeu i de Suïssa.

  b.2. O bé:
  - Justificar haver rebut i superat un curs teòric i pràctic de coneixements bàsics i un altre sobre coneixements específics en instal·lacions tèrmiques d'edificis, impartit per una entitat reconeguda per l'òrgan competent de la comunitat autònoma, amb la durada i el contingut indicats en els apartats 3.1 i 3.2 de l'apèndix 3 del Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, i
  - Acreditar una experiència laboral d'almenys tres anys en una empresa instal·ladora o mantenidora com a tècnic, i acreditar-ho amb els certificats que corresponguen i que estableix la resolució.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'admissió als exàmens teoricopràctics de la convocatòria ordinària de 2020 és DEL 7 AL 21 de SETEMBRE de 2020, els dos inclusivament (DOGV núm. 8702, de 20/12/2019).

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) Als registres dels òrgans administratius als quals s'adrecen.

  b) Als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, ajuntaments i consells insulars, als ajuntaments dels municipis als qual es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.

  c) A les oficines de Correus, de la manera que s'establisca reglamentàriament.

  d) En les representacions diplomàtiques o les oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment a:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=448

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1. SOL·LICITUD QUE S'HA DE PRESENTAR

  Per a participar en aquestes proves, es pot optar:

  a) PREFERENTMENT per omplir l'imprés que està disponible en el sistema de "PREREGISTRE DE SOL·LICITUDS" en l'adreça electrònica: http://www.indi.gva.es/web/industria-e-i-d-i/tramites-y-consultas-web, en l'apartat de "Tràmits i consultes web", enllaç "Examen d'instal·ladors: Preregistre de sol·licituds".
  L'ompliment d'aquesta modalitat d'imprés suposa el preregistre administratiu de la sol·licitud, però no eximeix de l'obligació de presentar-la (bé telemàticament, bé presencialment) davant del servei territorial corresponent competent en matèria d'indústria, juntament amb la resta de la documentació que siga necessària.
  b) O bé per presentar (de manera telemàtica o presencial) la sol·licitud en l'imprés SOLPROVE, disponible tant en aquest mateix tràmit com en el tràmit telemàtic, i que també es facilita gratuïtament en els serveis territorials d'indústria de les tres províncies, en la direcció general competent en matèria d'indústria, així com en qualsevol de les oficines PROP.

  Disposa d'informació sobre com presentar telemàticament la sol·licitud i la documentació requerida restant en l'apartat "Com es tramita telemàticament? Informació de tramitació".

  * QÜESTIONS A TINDRE EN COMPTE RESPECTE DE LES SOL·LICITUDS:

  - Els aspirants amb discapacitat han d'indicar per mitjà d'un escrit annex a la sol·licitud, quan escaiga, les possibles adaptacions de temps i de mitjans que consideren necessàries per a l'execució de les proves.
  - Només es pot sol·licitar fer les proves per a l'obtenció d'un mateix carnet o una mateixa certificació acreditativa de la superació dels exàmens teoricopràctics en una única província dins de la mateixa convocatòria.
  - Els interessats a obtindre més d'un carnet o una certificació acreditativa de superació dels exàmens teoricopràctics dins de la mateixa convocatòria, han de presentar una sol·licitud normalitzada independent per cada un d'aquests, juntament amb la documentació oportuna.
  - Els aspirants que estiguen interessats a ser avisats per missatge de text de la data de publicació de les llistes provisionals d'aptes i no aptes als exàmens teoricopràctics fets per a cada tipus de carnet o certificació, han d'omplir el seu número de telèfon mòbil en la sol·licitud respectiva.


  2. DOCUMENTACIÓ QUE S'HA DE PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

  Juntament amb la sol·licitud indicada, amb independència de la via utilitzada per a l'ompliment de les dues assenyalades anteriorment, s'ha de presentar (bé telemàticament, bé presencialment) la documentació següent corresponent a cada sol·licitant:

  a) Original i còpia del document acreditatiu de la identitat o la còpia compulsada d'aquest (DNI o NIE o passaport) de la persona que ho sol·licita.
  No és necessari aportar aquest document si la persona que ho sol·licita autoritza expressament l'Administració per a la consulta telemàtica directa d'aquest per mitjà del Sistema de Verificació i Consulta de Dades d'Identitat, de conformitat amb el que es disposa en el Decret 165/2010, de 8 d'octubre, del Consell, pel qual s'estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l'Administració de la Generalitat i el sector públic d'aquesta.

  b) Original i còpia dels documents que acrediten el compliment dels requisits que estableixen les bases de la convocatòria, o la còpia d'aquests degudament autenticada, segons l'especialitat.

  c) Justificant, validat prèviament i com pertoca per l'entitat bancària col·laboradora en la recaptació amb la Generalitat, d'haver abonat la taxa administrativa relativa als drets d'examen.
  La falta de justificació de l'abonament d'aquests drets d'examen en el termini establit determinarà l'exclusió de l'aspirant, sense perjudici de la possible esmena d'aquesta justificació en el termini establit a aquest efecte.
  La presentació d'aquest justificant només es pot efectuar quan l'aspirant haja omplit el formulari de la taxa corresponent i haja obtingut el rebut del pagament d'aquesta, bé telemàticament a través d'Internet, bé presencialment. A continuació es descriu com fer tot això en aquestes dues modalitats:

  * PAGAMENT DE TAXES TELEMÀTICAMENT A TRAVÉS D'INTERNET

  El pagament de la taxa corresponent a la sol·licitud de presentació a examen es pot fer telemàticament de dues maneres:

  1) Pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic (PAS 4 - PAGA)

  En el pas 4 - PAGA del tràmit telemàtic es pot efectuar el pagament per Internet de la taxa corresponent a aquesta sol·licitud. Per a fer-ho, cal clicar on posa «Taxa sol·licitud» i atendre les indicacions que hi ha en la nova pantalla que s'obri, a fi d'accedir al servei de pagament telemàtic genèric de la Generalitat Valenciana per mitjà de l'enllaç que allà es proporciona, seguir les instruccions per a la confecció en línia de l'imprés i l'efectuació del pagament telemàtic i, després, annexar el justificant de pagament generat.
  L'enllaç directe al servei de pagament telemàtic genèric de taxes (model 046) d'aquesta conselleria de la Generalitat Valenciana és el següent: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-consindustria

  Passos per a l'ompliment i l'obtenció correctes dels models 046:

  1r. Comprovar els requisits tècnics.

  2n. Seleccionar el formulari concret de taxa que corresponga, que en aquest cas és el «9800-Taxa per activitats industrials», i clicar en «Confecció en línia i baixada del model».

  3r. A continuació s'obrirà la finestra «Generació de taxes d'Indústria - Model 9800», en el menú desplegable de la qual cal seleccionar:
  - Com a «Tipus de taxa»: 4.1. SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ D'EXÀMENS D'INSTAL
  - I com a «Taxa»: SOL·LICITUD DE PRESENTACIÓ D'EXÀMENS D'INSTAL·LADOR

  Fet això, sorgiran automàticament les dades de la taxa associada al tràmit i, si tot és correcte, cal clicar «Envia» i s'obrirà una finestra nova amb el formulari corresponent associat a la taxa.

  4t. Omplir el formulari amb les dades que se sol·liciten i seguir la resta de passos que l'aplicació indica.

  5é. Una vegada omplit el formulari, s'ha de clicar el botó «Accepta». Si aquest botó «Accepta» no funciona, cal revisar les instruccions. Si funciona, sorgirà una pantalla amb aquests dos passos successius:
  - Pas 1: (obligatori) - Obtindre l'autoliquidació
  - Pas 2: (opcional) - Pagament telemàtic

  6é. En el pas 1: (obligatori) cal clicar "Imprimeix" per a obtindre l'autoliquidació. Així es genera el model 046 corresponent omplit en format PDF.
  És necessari comprovar que els exemplars que l'ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració. Només amb aquesta informació les entitats bancàries col·laboradores accepten els exemplars per a efectuar el pagament.

  7é. Una vegada s'ha fet aquest pas 1, s'activa el pas 2 - Pagament telemàtic (vegeu-lo a continuació) que permet efectuar directament el pagament telemàtic de les taxes.
  No obstant això, també podeu imprimir el model 046 generat de la manera que s'ha indicat abans i acudir presencialment a una entitat bancària col·laboradora de la Generalitat Valenciana per a efectuar-ne el pagament de l'import, i obtindre el justificant d'aquest pagament. Després d'això, cal escanejar aquest justificant i annexar-lo en el pas 4 - Pagament del tràmit telemàtic.

  En el pas 2 (opcional) - Pagament telemàtic, cal seleccionar en primer lloc un dels MÈTODES DE PAGAMENT següents:
  - Càrrec en compte (accés amb certificat). Si teniu certificat digital, podeu pagar per mitjà del vostre compte bancari si és de les entitats col·laboradores que s'indiquen allà.
  - Pagament amb targeta (accés sense certificat). Podeu pagar per mitjà de la targeta de crèdit o dèbit, Visa, MasterCard o 6000, de qualsevol entitat.

  Recordeu: l'efectuació del pagament no implica la presentació de l'autoliquidació. Heu de presentar (bé de manera presencial, bé telemàticament) l'autoliquidació i el justificant de pagament davant de l'òrgan corresponent.

  Una vegada s'haja efectuat el pagament per un d'aquests mètodes i s'haja obtingut el justificant corresponent (document en format PDF), s'ha d'annexar en el "Pas 4 - Paga" del tràmit telemàtic i clicar «Envia» per a continuar fins al registre de la sol·licitud.

  2) Pagament telemàtic des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria o des de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

  La persona que ho sol·licita pot omplir, pagar i obtindre el rebut de pagament de la taxa a través d'Internet:

  - Bé des de l'apartat de "Consultes web" de l'apartat "Administració electrònica" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'indústria (l'enllaç directe de la qual és: http://www.indi.gva.es/consultasweb), seleccionant primer «SARA Taxes», després, al final de la pàgina, «Càlcul de la taxa i generació d'impresos per Internet» i, finalment, en la finestra nova que s'obrirà, «9800-Taxa per activitats industrials», on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en la modalitat 1 anterior (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).

  - Bé des de l'apartat de "Taxes i altres ingressos de dret públic" del "Portal Tributari" de la pàgina web de la conselleria competent en matèria d'hisenda (l'enllaç directe de la qual és: http://www.hisenda.gva.es/web/tributos-y-juego/tributos-impuestos-declaraciones-tasas-046-pasos), seleccionant allà la conselleria competent en matèria d'indústria, i després d'això s'accedeix a la pantalla corresponent a les seues taxes, on cal seguir els mateixos passos per a l'ompliment, l'obtenció i el pagament del «model 046_9800-Taxa per activitats industrials» descrits en la modalitat 1 anterior (pagament telemàtic des del mateix tràmit telemàtic).


  * PAGAMENT DE TAXES PRESENCIALMENT

  En cas de no abonar les taxes telemàticament a través d'Internet, el servei territorial corresponent competent en matèria d'indústria en el qual es presente la sol·licitud i la documentació restant, emetrà el rebut d'abonament per a fer efectiva la taxa en alguna de les entitats financeres col·laboradores, i s'ha de presentar amb posterioritat i sempre dins del termini establit per a la presentació de sol·licituds.
  La presentació del justificant o del rebut d'abonament de la taxa obtingut presencialment es pot fer bé telemàticament a través d'Internet (escanejant el justificant obtingut, annexant-lo en "el Pas 4 - Paga" del tràmit telemàtic i clicant «Envia» per a continuar fins al registre de la sol·licitud), bé de manera presencial, segons com pertoque en cada cas.

  Impresos associats

  [SOLPROVE] PROVES SELECTIVES PER A LA OBTENCIÓ DEL CARNET O CERTIFICACIÓ ACREDITATIVA DE LA SUPERACIÓ DELS EXÀMENS TEÒRICOPRÀCTICS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL 1

  [AUTDATIN] AUTORITZACIÓ DE CONSULTA TELEMÀTICA DE DADES PER A CARNETS O CERTIFICACIONS EN MATÈRIA DE SEGURETAT INDUSTRIAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.