• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (exclusivament refrigeració i ventilació) amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta, reforma i canvi de titularitat d'instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (exclusivament refrigeració i ventilació) amb potència nominal major a 70 kw . Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions tèrmiques de CLIMATITZACIÓ (REFRIGERACIÓ I VENTILACIÓ), tramitar les reformes i els canvis de titularitat de les dites instal.lacions d'edificis de la potència indicada.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La persona interessada titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En concloure la instal·lació

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També a qualsevol oficina de correus. En este cas, s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, a:

  L'ATENCIÓ PRESENCIAL i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ en EL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, serà ÚNICAMENT mitjançant CITA PRÈVIA, que es podrà sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 o (963866000) o a través d'Internet : http://www.indi.gva.es/es/cita-previa
  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà ÚNICAMENT mitjançant CITA amb el personal TÈCNIC i/o ADMINISTRATIU del SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA DE VALÈNCIA, que es podrà sol·licitar a través dels següents telèfons: 963426161 - 963426175.

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA I ENERGIA - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=450

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  EN ELS SUPÒSITS D'ALTA DE NOVA INSTAL.LACIO:
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions (AUTNOT), si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE) , només si el projecte manca de visat.

  EN ELS SUPÒSITS DE REFORMA :
  - Imprés de sol·licitud (SOLISCAL).
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per un tècnic titulat competent i annex (CERINSCA).
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, en cas que no acudisca el titular (AUTNOT) , si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).
  - Declaració responsable del tècnic que projecta i certifica (DECRESTE) , només si el projecte manca de visat.

  EN EL SUPÒSIT DE CANVI DE TITULARITAT:
  -Imprés de sol·licitud (SOLISCAL)
  -Document acreditatiu de la venda de la instal·lació o de la seua tramitació (presentat a liquidació de l'impost)
  -Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, (AUTNOT) , si escau i només en el supòsit de tramitació presencial.

  * NOTA: La legislació establix que el titular té l'obligació de contractar el manteniment de les instal·lacions. En este sentit, podrà trobar en els documents associats una guia del contingut del contracte de manteniment.

  Impresos associats

  [SOLISCAL] SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)¹

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  [CERINSCA] CERTIFICAT FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICI

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CON-MNTO] REQUISITS MÍNIMS QUE HAN DE CONSTAR EN EL CONTRACTE DE MANTENIMENT

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació corresponents (de forma presencial o telemàtica).
  - Si la documentació està correcta, es procedirà a diligenciar la documentació de posada en servici de la instal·lació. Se segella el certificat final d'obra de la instal·lació i es lliura a la persona interessada.
  - Inspecció, si és el cas.
  - Si la documentació no està correcta, es requerirà a la persona interessada la documentació que s'ha d'omplir. En cas de no aportar-se la documentació requerida, transcorregut el termini corresponent, s'arxivarà l'expedient.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=450

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  La documentació tècnica del sistema d'energia és:
  - Energia elèctrica: autorització de la instal·lació.
  - Emmagatzematge de gasoil: memòria o projecte de la instal·lació.
  - Si el sistema d'energia és depòsit de gasoil, ha de presentar: acta de timbratge del fabricant, acta de timbratge en emplaçament per part de l'instal·lador.
  - Cas de depòsit transportable: cal indicar-ne el nombre i la capacitat.

  Als efectes de l'aplicació del RITE es consideraran com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de CLIMATITZACIÓ (CALEFACCIÓ, refrigeració i ventilació) i de producció D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.

  INSPECCIONS
  Les instal·lacions tèrmiques s'inspeccionaran a fi de verificar el compliment reglamentari. Les instal·lacions s'inspeccionaran per personal dels servicis dels òrgans competents de les comunitats autònomes o per organismes de control habilitats per a este camp reglamentari, o bé per entitats o agents qualificats o acreditats pels òrgans competents de les comunitats autònomes.
  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària que compten amb generadors de calor de potència útil nominal igual o major que 20 kW, excloent-ne els sistemes destinats únicament a la producció d'aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.

  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes d'aire condicionat que compten amb generadors de fred de potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW.

  Després de la realització de la inspecció s'emetrà un informe que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació així com recomanacions per a millorar en termes de rendibilitat l'eficiència energètica.

  Periodicitat de les inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària:
  Entre 20 i 70 kW de potència: cada cinc anys.
  Potència superior a 70 kW:
  - Per a gasos i renovables: cada quatre anys
  - Per a altres: cada dos anys
  Els sistemes d'aire condicionat, el generador de fred dels quals tinga una potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW, s'inspeccionaran cada 5 anys.

  Comptabilització del període d'inspecció:

  L'inici del còmput per a establir la periodicitat de les inspeccions és el de la posada en servici de la instal·lació (article 24 RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis).

  En el cas d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques completes de potència nominal instal·lada major que 20 kW en calor o 12 kW en fred, s'efectuarà una vegada que la instal·lació haja superat els 15 anys d'antiguitat, comptats a partir de la data d'emissió del primer certificat de la instal·lació.

  Obligacions

  El titular de la instal·lació serà responsable del compliment de les accions següents:
  a) El manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada.
  b) Les inspeccions obligatòries.
  c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguen de manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades en la instal·lació tèrmica o els seus equips, les quals s'hauran consignat en el Llibre de l'Edifici, quan n'hi haja.

  Sancions

  Les que establix la Llei d'Indústria i els reglaments corresponents.

  Enllaços

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments de l'Administració General de l'Estat

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE núm. 207, de 29/8/2007).
  - Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (BOE núm. 207, de 29/8/07).
  - Llei 2/2012, de 14 de juny de la Generalitat, de mesures urgents de suport a la iniciativa empresarial i als emprenedors, microempreses i xicotetes i mitjanes empreses (pime) de la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6800, de 20/06/12).
  - Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 89, de 13/04/13).
  - Correcció d'errors del Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat pel Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm.64269 de 5/09/13).

  Llista de normativa

  Vegeu Llei 2/2012, de 14 de juny

  Vegeu Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol

  Vegeu Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril

  Vegeu correcció d'errades del Reial Decret 238/2013

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.