Detall de Procediments

Alta d'instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària i climatització) amb potència nominal entre 5 i 70 kW (noves). EXCLUSIVAMENT PER INSTAL·LADOR AUTORITZAT. Indústria.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Alta d'instal·lacions tèrmiques (calefacció, aigua calenta sanitària i climatització) amb potència nominal entre 5 i 70 kW (noves). EXCLUSIVAMENT PER INSTAL·LADOR AUTORITZAT. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Donar d'alta les noves instal·lacions tèrmiques en edificis (EXCLUSIVAMENT PER PART DE l'INSTAL·LADOR AUTORITZAT RESPONSABLE TÈCNIC DE LA INSTAL·LACIÓ).
  No és necessari en els casos següents:
  a) Instal·lacions de potència tèrmica nominal instal·lada en generació de calor o fred de menys de 5 kW.
  b) Instal·lacions de producció d'aigua calenta sanitària per mitjà de calfadors instantanis o calfadors acumuladors o termos elèctrics, quan la potència tèrmica nominal de cada un d'aquests per separat o la seua suma siga menor o igual que 70 kW.
  c) Sistemes solars que consisteixen en un únic element prefabricat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  EXCLUSIVAMENT L'INSTAL·LADOR AUTORITZAT responsable tècnic de la instal.lació, que subscriga el certificat final d'obra.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  En acabar la instal·lació.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud SOLISCAL.
  - Memòria de la instal·lació signada pel responsable tècnic de l'empresa instal·ladora.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació signat pel responsable tècnic de l'empresa instal·ladora (dos exemplars) i annex.
  - Document d'autorització per a tramitar i rebre notificacions, en cas que no hi acudisca el titular (AUTNOT).
  - Declaració responsable i certificat de compliment de les condicions higienicosanitàries, en cas d'instal·lacions de risc per a la prevenció de la legionel·losi (CERLEGIO).

  Impresos associats

  [SOLISCAL] SOL·LICITUD D'INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES EN EDIFICIS (CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I AIGUA CALENTA SANITÀRIA)¹

  [MEMISCAL] MEMÒRIA TÈCNICA D'INSTAL·LACIÓ: AIGUA CALENTA SANITÀRIA, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ

  [CERINSCA] CERTIFICAT FINAL D'OBRA DE LA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA EN EDIFICI

  [AUTNOT] DOCUMENT D'AUTORITZACIÓ

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - PRESENTACIÓ EN FORMA TELEMÀTICA, EXCLUSIVAMENT per l'INSTAL·LADOR autoritzat del certificat final d'obra de la instal·lació i la documentació corresponent.
  - Si la documentació està correcta, es diligenciarà la documentació de posada en servei de la instal·lació. Se segellarà el certificat final d'obra de la instal·lació i es lliurarà a la persona interessada.
  - Inspecció, si és el cas.
  - Si la documentació no està correcta, la persona interessada rebrà un requeriment en mà amb la documentació que s'ha d'omplir. En cas que no s'aporte la documentació requerida, transcorregut el termini corresponent, s'arxivarà l'expedient.

  NOTA:
  Per a realitzar la tramitació telemàtica: s'ha d'entrar en l'aplicació amb el certificat digital personal de l'instal·lador responsable (no amb el certificat de l'empresa).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=SAUTER&version=2&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=451

  Tramitació

  1. La presentació del certificat final d'obra d'instal·lació tèrmica i de la resta de documentació requerida es realitzarà: - PER MITJÀ DEL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se.
  - I ÚNICAMENT PER L'INSTAL·LADOR AUTORITZAT (responsable tècnic de la instal·lació), que haurà de disposar de certificat digital amb signatura electrònica avançada, compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (vegeu la informació addicional en la seu electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  2. Fent clic en qualsevol dels enllaços "Tramitar amb certificat", l'instal·lador accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà omplir i signar digitalment el formulari web de certificat final d'obra d'instal·lació tèrmica, annexar la documentació que haurà d'acompanyar aquest certificat i realitzar la presentació telemàtica de tot això, de manera que obtindrà el corresponent justificant de registre.

  3. Respecte dels documents que s'han de presentar juntament amb el certificat final d'obra d'instal·lació tèrmica:
  - És recomanable que, en primer lloc, reuniu tots els documents que heu de presentar i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que posteriorment pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.

  - IMPORTANT: Tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament juntament amb el certificat de la instal·lació s'han d'enviar en format PDF i han d'incorporar les signatures digitals de la/les persona/ones entitat/s que els subscriguen. Per a això, l'autoritat certificadora de la Comunitat Valenciana ofereix un servei gratuït de signatura de documents PDF. Acudiu a https://www.accv.es/va/ per a obtindre'n més informació. No obstant això, hi ha més sistemes vàlids de signatura de documents pdf que podeu utilitzar.

  Inici
 • Informació complementària

  A l'efecte de l'aplicació del RITE, es consideraran com a instal·lacions tèrmiques les instal·lacions fixes de climatització (calefacció, refrigeració i ventilació) i de producció d'aigua calenta sanitària, destinades a atendre la demanda de benestar tèrmic i higiene de les persones.

  INSPECCIONS
  Les instal·lacions tèrmiques s'inspeccionaran a fi de verificar el compliment reglamentari. Les instal·lacions s'inspeccionaran per personal dels serveis dels òrgans competents de les comunitats autònomes o per organismes de control habilitats per a aquest camp reglamentari, o bé per entitats o agents qualificats o acreditats pels òrgans competents de les comunitats autònomes.
  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària que disposen de generadors de calor de potència útil nominal igual o major que 20 kW, amb exclusió dels sistemes destinats únicament a la producció d'aigua calenta sanitària de fins a 70 kW de potència útil nominal.

  Seran inspeccionats periòdicament els sistemes d'aire condicionat que disposen de generadors de fred de potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW.

  Després de la realització de la inspecció s'emetrà un informe que inclourà la qualificació de l'estat de la instal·lació, així com recomanacions per a millorar-la en termes de rendibilitat l'eficiència energètica.

  Periodicitat de les inspeccions dels sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària:
  Entre 20 i 70 kW de potència: cada cinc anys.
  Potència superior a 70 kW:
  - Per a gasos i renovables: cada quatre anys
  - Per a altres: cada dos anys.
  Els sistemes d'aire condicionat, el generador de fred dels quals tinga una potència útil nominal instal·lada igual o major que 12 kW, s'inspeccionaran cada 5 anys.

  Comptabilització període d'inspecció

  L'inici del còmput per a establir la periodicitat de les inspeccions és el de la posada en servei de la instal·lació (article 24 RD 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis).

  En el cas d'inspeccions d'instal·lacions tèrmiques completes de potència nominal instal·lada major que 20 kW en calor o 12 kW en fred, s'efectuarà una vegada que la instal·lació haja superat els 15 anys d'antiguitat, comptats a partir de la data d'emissió del primer certificat de la instal·lació.

  Obligacions

  El titular de la instal·lació es responsabilitzarà del compliment de les accions següents:
  a) El manteniment de la instal·lació tèrmica per una empresa mantenidora habilitada.
  b) Les inspeccions obligatòries.
  c) La conservació de la documentació de totes les actuacions, ja siguen de manteniment, reparació, reforma o inspeccions realitzades en la instal·lació tèrmica o els seus equips, les quals s'hauran consignat en el llibre de l'edifici, quan n'hi haja.

  Sancions

  Les que estableixen la Llei d'indústria i els reglaments corresponents.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (BOE núm. 207, de 29/08/07).
  - Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat per Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.(BOE núm. 298, d'11 de desembre de 2009).
  - Decret 173/2000, de 5 de desembre, del Govern Valencià, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries que han de reunir els equips de transferència de massa d'aigua en corrent d'aire amb producció d'aerosols, per a la prevenció de la legionel·losi (DOGV núm. 3893, de 7/12/00).
  - Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol (BOE núm. 89, de 13/04/13).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOGV núm. 6873 , de 01.10.2012).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol.

  Vegeu Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre.

  Vegeu el Decret 173/2000, de 5 de desembre.

  Vegeu el Reial decret 238/2013, de 5 d'abril.

  Vegeu Veure Decret 141/2012, de 28 de setembre,

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.