Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions frigorífiques de nivell 1: alta, baixa, modificació, trasllat i canvi de titularitat. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Procediment per a donar d'alta, modificar, traslladar, donar de baixa i canviar de titularitat les instal·lacions frigorífiques de nivell 1.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les persones titulars de les instal·lacions frigorífiques o els seus representants legals.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Una vegada finalitzada la instal·lació i realitzades les proves d'idoneïtat de la instal·lació, i amb caràcter previ a la posada en servei d'aquesta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Aquesta opció només és vàlida per a persones físiques

  a) En els registres dels òrgans administratius al fet que es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol Administració de les Comunitats Autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions Provincials, Capítols i Consells Insulars, als Ajuntaments dels Municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  I, preferentment, en:

  L'Atenció Presencial per a Informació General i REGISTRE DE DOCUMENTACIÓ (només per a Persones físiques) Serà Únicament MITJANÇANT CITA PRÈVIA, consulte la informació en el següent enllaç : http://www.indi.gva.es/va/cita-previa


  La INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT s'oferirà Únicament mitjançant CITA PRÈVIA AMB el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, consulte la informació en el següent enllaç: http://www.indi.gva.es/va/cita-previa

  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - CASTELLÓ
  C/ CAVALLERS, 8Ver plano
  12001 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DEL SERVEI TERRITORIAL D'INDÚSTRIA, ENERGIA I MINES - ALACANT
  C/ CHURRUCA, 29Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=456

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  A. ALTA D'INSTAL·LACIÓ .
  A1. Alta d'instal·lacions noves, (art. 21.1 del Reglament:
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  - Memòria tècnica de la instal·lació (METEFRI1)
  - Certificat d'instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI)
  - Declaracions de conformitat dels equips de pressió

  A2. Alta d'instal·lació existent, ( Disposició Transitòria 1* del Reglament (FINS A 2/01/2023):
  NOTA:
  * Els titulars de les instal·lacions que no estiguen inscrites en els registres de l'òrgan competent en matèria d'Indústria de la CC.AA, disposaran de tres anys (data màxima: 02/01/2023) per a presentar la següent documentació:
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  -Declaració responsable del titular o usuari indicant des de quan s'utilitza la instal·lació i que compleix amb les obligacions de l'Article 18 del Reial decret 552/2019.
  -Informe d'empresa instal·ladora subscrit per l'instal·lador habilitat en el qual es descriga
  la instal·lació i s'acompanyen en càlculs i plans, indicant que la instal·lació compleix els requisits tècnics de la reglamentació vigent en el moment de la realització de la instal·lació o la reglamentació actual i que es troba en correcte estat de funcionament .
  -Si la càrrega de refrigerant fluorats és >50 tones equivalents de CO2: Certificat d'inspecció per una entitat d'inspecció acreditada com a Organisme de control en el camp d'instal·lacions frigorífiques en el qual verifiquen el compliment dels controls de fugides

  B. MODIFICACIÓ/TRASLLAT D'INSTAL·LACIÓ
  B.1. Ampliación o sustitución de equipos por otros de características diferentes/TRASLLAT):
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  - Memòria tècnica de la instal·lació (METEFRI1)
  - Certificat d'instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI)
  - Declaracions de conformitat dels equips de pressió

  B.2. Reducció o substitució d'equips per uns altres de característiques similars:
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  - Informe/memòria del titular relativa a l'estat final de la instal·lació després de la substitució o reducció dels equips, on s'explique la modificació realitzada, especificant i indicant el núm. de cambres, volums, refrigerant i la seua càrrega i equips que queden després de la realització de la modificació (sempre justificant tal com diu l'art. 24.2 del RSIF que els indicadors de seguretat i de funcionament no excedeixen en més d'un 5% els valors nominals).

  B.3 Canvi de refrigerant (la pressió màxima de servei del nou refrigerants és igual o inferior a la pressió màxima admissible (PS) del sistema i el fluid pertany al mateix grup de risc):
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  - Certificat d'instal·lació (canvi de refrigerant subscrit per l'empresa frigorista ).

  B.4. Canvi de refrigerant (la pressió màxima de servei del nou refrigerant supera la PS de la instal·lació, de conformitat amb l'article 24.4 del Reial decret 552/2019):
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  -Memòria en el qual s'analitzen les conseqüències i mesures adoptades per a garantir el funcionament de la instal·lació (basats en la IF-17)
  -Certificat de la instal·lació (canvi de refrigerant)subscrit per l'empresa frigorista
  -Certificat de prova de pressió.

  C. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  - Certificat del correcte desmantellament de la instal·lació frigorífica, subscrit per l'empresa frigorista (CERDESIF)

  D.CANVI DE TITULARITAT:
  - Comunicació d'instal·lacions frigorífiques (COMFRIG1)
  -Declaració responsable per al canvi de titularitat (DECANTIT)

  * NOTA: LLIBRE REGISTRE DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES

  El titular conservarà a la disposició de l'administració competent el llibre de registre del sistema de refrigeració que haurà d'estar degudament posat al dia per l'empresa frigorista responsable del manteniment de la instal·lació.

  Les empreses frigoristes emplenaran degudament les anotacions que els corresponen en el llibre de registre de la instal·lació frigorífica, que signaren i segellaran als efectes oportuns

  L'Apèndix 1 de la IF-10 establece el model del Llibre de Registre que podrà materialitzar-se i emplenar-se sobre informàtic.

  Impresos associats

  [METEFRI1] MEMÒRIA TÈCNICA DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA. NIVELL 1

  [CERINFRI] CERTIFICAT DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

  [CERDESIF] CERTIFICAT D'EXECUCIÓ DEL DESMANTELLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

  [DECANTIT] DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA COMUNICACIÓ DE CANVI DE TITULAR DE LA INSTAL·LACIÓ

  [CERLEGIO] DECLARACIÓ I CERTIFICAT DE COMPLIMENT DE CONDICIONS PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

  [COMFRIG1] COMUNICACIÓ D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES NIVELL 1

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació, de manera presencial o telemàtica (segons siga procedent)
  - S'assignarà un número de registre a la instal·lació frigorífica, remetent-se notificació de la inscripció .
  - Requeriment de la documentació, en el seu cas. Si no s'aporta la documentació, transcorregut el termini corresponent s'arxivarà l'expedient mitjançant resolució d'arxiu.
  - Visita d'inspecció , en el seu cas
  - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra aquesta es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=GEN_IND&version=4&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=456

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL
  CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada
  basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la
  llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de
  persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones
  jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una
  altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en
  el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual
  està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT'
  (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar
  la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació
  telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre
  ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir
  de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en
  aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la
  persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les
  extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Inici
 • Informació complementària

  Les instal·lacions frigorífiques de nivell 1 són les formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si, amb una potència instal·lada en els compressors per cada sistema inferior o igual a 30 kW, sempre que la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics no excedisca 100 kW, o per equips compactes de qualsevol potència, sempre que en els dos casos utilitzen refrigerants d'alta seguretat (L1), i que no refrigeren càmeres o conjunts de càmeres d'atmosfera artificial de qualsevol volum.

  Les instal·lacions frigorífiques seran realitzades, posades en servei, mantingudes, reparades, modificades i desmantellades per professionals frigoristes habilitats, que han de complir i poder acreditar davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca.

  Quan les instal·lacions empren o estiga previst que empren refrigerants fluorats, han de tindre la certificació acreditativa de manipulació de gasos fluorats.

  Els titulars de les instal·lacions frigorífiques podran contractar el manteniment de la instal·lació amb una empresa frigorista inscrita en el Registre Integrat Industrial o constituir-se com a empresa automantenidora.

  Amb caràcter previ a l'execució de les instal·lacions frigorífiques de nivell 1, requeriran l'elaboració d'una breu memòria tècnica subscrita per un instal·lador frigorista o un tècnic titulat competent, responsable d'aquesta.

  El desmantellament d'una instal·lació frigorífica ha de ser realitzat per una empresa frigorista i els residus generats s'han d'entregar a un gestor de residus.

  MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (ART. 24 del RSIF):
  "La transformació d'una instal·lació per AMPLIACIÓ o SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques diferents requerirà el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions. A l'efecte de determinar la necessitat d'elaboració d'un projecte en relació amb la modificació de la instal·lació, es tindrà en compte el conjunt de la mateixa després de la modificació (...)"
  Tenint això en compte, quan una instal·lació patisca una modificació, s'haurà de presentar previ a la seua posada en servei la documentació tècnica indicada en l'article 21 del reglament, referida a la part modificada (el projecte o memòria haurà de descriure la modificació, el certificat d'instal·lació comprendrà la part modificada, es presentaran declaracions de conformitat dels equips nous instal·lats...).

  En l'article 24 del Reglament, s'estableixen 2 EXCEPCIONS a l'indicat anteriorment:

  A) La modificació d'una instal·lació per REDUCCIÓ O SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques similars, sempre que els indicadors de seguretat i de funcionament (pressions de treball, càrrega de refrigerant, potència instal·lada) de la instal·lació no excedisquen en més d'un 5% els valors nominals.
  En aquest cas, el Reglament estableix que no serà necessari presentar la documentació indicada en l'article 21. Només caldrà comunicar a l'Administració el canvi efectuat i anotar l'actuació en el llibre registre de la instal·lació.

  B) CANVI DE REFRIGERANT en la instal·lació frigorífica per un altre que PERTANY Al MATEIX GRUP DE RISC i la pressió màxima del qual de servei siga IGUAL O INFERIOR a la pressió màxima admissible (PS) del sistema. En aquest cas, caldrà presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma un escrit en el qual s'informe del canvi de refrigerant juntament amb el certificat d'instal·lació en el qual conste aquest canvi.

  Per tant, es consideren MODIFICACIONS IMPORTANTS qualsevol que no es trobe inclosa en les dues excepcions indicades, que comportaran el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions i l'obligació de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació indicada en l'article 21 del *RSIF, relativa a la part modificada.

  Obligacions

  Les instal·lacions frigorífiques seran realitzades, posades en servei, mantingudes, reparades, modificades i desmantellades per professionals frigoristes habilitats, que han de complir i acreditar davant de l'administració competent, quan aquesta així ho requerisca, una de les situacions següents:
  a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.
  b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat, l'àmbit competencial del qual coincidisca amb les matèries objecte del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.
  c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, segons l'RD 1224/2009, de 17 de juliol.
  d) Tindre reconeguda la qualificació professional d'instal·lador frigorista adquirida en un altre o altres Estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que s'estableix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació i Mercat Interior (Reglament IMI).
  e) Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones segons el que s'estableix en el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial.

  Sancions

  Les que estableixen la Llei d'indústria i els reglaments corresponents.

  Enllaços

  Atenció i cita prèvia

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Sol·licitud de certificats reconeguts (firma electrònica persones físicas) per a ciutadans, emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió (BOE núm. 224, de de 18.09.2002).
  - DECRET 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOGV núm. 6873 de 01/10/2012.
  - Reial decret 552/2019, de 27 de setembre, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries.(BOE núm. 256, de 24/10/2019).
  - Reial decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la comercialització dels equips a pressió.(BOE núm. 210, de 02/09/2015).
  - Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'estableixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats.

  Llista de normativa

  Vegeu Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell,

  Vegeu Reial decret 552/2019, de 27 de setembre,

  Vegeu Reial decret 709/2015, de 24 de juliol,

  Vegeu Reial decret 115/2017, de 17 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.