Detall de Procediment

INSTAL.LACIONS FRIGORÍFIQUES DE NIVELL 1: alta, baixa, modificació , canvi de titularitat, control de fugides, així com comunicació d'accidents. Indústria

Codi SIA:: 210655
Codi GVA:: 456
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Procediment per a donar d'alta, modificar, donar de baixa, canvi de titularitat, control de fugides, així com comunicació d'accidents de les instal·lacions frigorífiques de nivell 1.

Observacions

Observacions

LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE NIVELL 1 són les formades per un o diversos sistemes frigorífics independents entre si, amb una potència instal·lada en els compressors per cada sistema inferior o igual a 30 KW, sempre que la suma total de les potències elèctriques instal·lades en els compressors frigorífics no excedisca de 100 KW, o per equips compactes de qualsevol potència, sempre que en tots dos casos utilitzen refrigerants d'alta seguretat (L1), i que no refrigeren cambres o conjunts de cambres d'atmosfera artificial de qualsevol volum. Les instal·lacions formades per sistemes indirectes el circuit primari dels quals estiga format per equips compactes, siga com siga el refrigerant utilitzat, es consideraran de Nivell 1 quant als requisits que han de complir-se per a la seua instal·lació i estaran regides per la IF-20. Les instal·lacions frigorífiques seran realitzades, posades en servei, mantingudes, reparades, modificades i desmantellades per professionals frigoristes habilitats, que hauran de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan aquesta així ho requerisca, aquesta condició. Quan les instal·lacions empren o estiga previst que empren REFRIGERANTS FLUORATS, haurà de tindre la certificació acreditativa de manipulació de gasos fluorats. Els titulars de les instal·lacions frigorífiques podran contractar el MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ amb una empresa frigorista habilitada o constituir-se com a empresa automantenedora. Amb caràcter previ a l'execució de les instal·lacions frigorífiques de nivell 1 requeriran l'elaboració d'una breu MEMÒRIA TÈCNICA subscrita per un instal·lador frigorista o un tècnic titulat competent, responsable d'aquesta. El DESMANTELLAMENT D'UNA INSTAL·LACIÓ frigorífica haurà de ser realitzat per una empresa frigorista i els residus generats hauran de ser entregats a un gestor de residus. MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES (ART. 24 del RSIF): "La transformació d'una instal·lació per AMPLIACIÓ o SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques diferents requerirà el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions. A l'efecte de determinar la necessitat d'elaboració d'un projecte en relació amb la modificació de la instal·lació, es tindrà en compte el conjunt de la mateixa després de la modificació (...)". Tenint això en compte, quan una instal·lació patisca una modificació, s'haurà de presentar previ a la seua posada en servei la documentació tècnica indicada en l'article 21 del reglament, referida a la part modificada (el projecte o memòria haurà de descriure la modificació, el certificat d'instal·lació comprendrà la part modificada, es presentaran declaracions de conformitat dels equips nous instal·lats...). En l'article 24 del Reglament, s'estableixen 2 EXCEPCIONS a l'indicat anteriorment: A) La modificació d'una instal·lació per REDUCCIÓ O SUBSTITUCIÓ d'equips per uns altres de característiques similars, sempre que els indicadors de seguretat i de funcionament (pressions de treball, càrrega de refrigerant, potència instal·lada) de la instal·lació no excedisquen en més d'un 5% els valors nominals. En aquest cas, el Reglament estableix que no serà necessari presentar la documentació indicada en l'article 21. Només caldrà comunicar a l'Administració el canvi efectuat i anotar l'actuació en el llibre registre de la instal·lació. B) CANVI DE REFRIGERANT en la instal·lació frigorífica per un altre que PERTANY Al MATEIX GRUP DE RISC i la pressió màxima del qual de servei siga IGUAL O INFERIOR a la pressió màxima admissible (PS) del sistema. En aquest cas, caldrà presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma un escrit en el qual s'informe del canvi de refrigerant juntament amb el certificat d'instal·lació en el qual conste aquest canvi. Per tant, es consideren MODIFICACIONS IMPORTANTS qualsevol que no es trobe inclosa en les dues excepcions indicades, que comportaran el compliment dels mateixos requisits exigits per a les noves instal·lacions i l'obligació de presentar davant l'òrgan competent de la comunitat autònoma la documentació indicada en l'article 21 del RSIF, relativa a la part modificada. CONTROL DE FUGIDES (Apartat 2.5.3.5 esmena de deficiències i informe i registre, punt e) de IF 17: Manipulació de refrigerants i reducció de fugides d'instal·lacions frigorífiques: Les fugides significatives o recàrregues de refrigerants majors del 5% de la càrrega total des de l'última revisió, es reflectiran en un informe elaborat per l'instal·lador frigorista amb els resultats de la revisió, les mesures adoptades i el termini en el qual s'han resolt, entregant còpia del mateix al titular de la instal·lació perquè el remeta a l'autoritat competent en el termini màxim d'una setmana. L'instal·lador el reflectirà en el llibre de registre de gestió de refrigerants. COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: A efectes estadístics, sense perjudici d'altres comunicacions sobre l'accident a les autoritats laborals previstes en la normativa laboral, quan es produïsca un accident que ocasiones danys a les persones que requerisquen assistència mèdica o víctimes mortals, danys al medi ambient o a la pròpia instal·lació, si aquest produeix una parada de la instal·lació superior a una setmana, el titular haurà de notificar-lo al més prompte possible i, en tot cas, en un termini no superior a 24 hores a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma, el qual durà a terme les actuacions que considere oportunes per a esclarir les causes d'aquest. D'aquest accident s'elaborarà un informe, que el titular de la instal·lació remetrà en el termini d'un mes a l'òrgan competent en matèria d'indústria de la Comunitat Autònoma.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Les persones titulars de les instal·lacions frigorífiques o els seus representants legals.

Normativa del procediment

Normativa del procediment

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Una vegada finalitzada la instal·lació i realitzades les proves d'idoneïtat de la instal·lació, i amb caràcter previ a la posada en servei d'aquesta. CONTROL DE FUGIDES: En el termini màxim d'1 setmana. COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: Al més prompte possible i, en tot cas, en un termini no superior a 24 hores (veure informació complementària).

Formularis documentació

D'alguns dels documents a presentar existeixen formularis normalitzats en el tràmit telemàtic i en el contingut del procediment. A. ALTA D'INSTAL·LACIÓ . A1. Alta d'instal·lacions noves, (art. 21.1 del Reglament): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació realment executada - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. A2. Alta d'instal·lacions noves (article 8, Aplicació IF 20) - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació realment executada - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.MODIFICACIÓ: NOTA IMPORTANT: La comunicació de la modificació ha de reflectir l'estat real i actual de la instal·lació frigorífica una vegada fets els canvis. B.1. Ampliació d'equips per uns altres de CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació realment executada - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.2. Substitució d'equips per uns altres de CARACTERÍSTIQUES DIFERENTS: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Memòria tècnica de la instal·lació realment executada - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) -Declaració i certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO) B.3. Reducció d'equips per uns altres de CARACTERÍSTIQUES SIMILARS: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. B.4. Substitució d'equips per uns altres de CARACTERÍSTIQUES SIMILARS: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació -Declaració i certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO) B.5 Canvi de refrigerant (la pressió màxima de servei del nou refrigerants és IGUAL O INFERIOR a la pressió màxima admissible _PS_ del sistema i el fluid pertany al mateix grup de risc): NOTA IMPORTANT: La comunicació de la modificació ha de reflectir l'estat real i actual de la instal·lació frigorífica una vegada fets els canvis. - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) B.6. Canvi de refrigerant (la pressió màxima de servei del nou refrigerant SUPERA la PS de la instal·lació, de conformitat amb l'article 24.4 del Reial decret 552/2019): NOTA IMPORTANT: La comunicació de la modificació ha de reflectir l'estat real i actual de la instal·lació frigorífica una vegada fets els canvis. - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació -Memòria de la instal·lació realment executada en la qual s'analitzen les conseqüències i mesures adoptades per a garantir el funcionament de la instal·lació (basats en la IF-17) -Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) -Certificat de prova de pressió. B.7. Canvi de nivell (de nivell 2 a nivell 1): - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació -Memòria de la instal·lació realment executada -Certificat de la instal·lació subscrit per l'empresa frigorista (CERINFRI) - Certificat de compliment de condicions per a la prevenció i control de la legionel·losi (CERLEGIO), si existeix risc de legionel·losi, segons la normativa nacional i autonòmica en vigor en el moment de la seua tramitació. C. BAIXA DE LA INSTAL·LACIÓ - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Certificat del correcte desmantellament de la instal·lació frigorífica, subscrit per l'empresa frigorista (CERDESIF) D.CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació E) CONTROL DE FUGIDES: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Informe emés per instal·lador frigorista, en els termes establits en l'apartat e) de l'article 2.5.3.5 de la IF 17 F) COMUNICACIÓ D'ACCIDENTS: - Formulari web de dades generals. - Formulari web de dades específiques de la instal·lació Transcorregut un mes des de la data de presentació de la comunicació d'accident, haurà d'aportar un INFORME D'ACCIDENT, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 29 del RD 552/2019. Aquesta presentació es realitzarà a través del tràmit telemàtic, "Aportació de documentació", que consta en l'apartat "Enllaços". * NOTA: LLIURE REGISTRE DE LES INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES El titular conservarà a la disposició de l'administració competent el llibre de registre del sistema de refrigeració que haurà d'estar degudament posat al dia per l'empresa frigorista responsable del manteniment de la instal·lació. Les empreses frigoristes emplenaran degudament les anotacions que els corresponen en el llibre de registre de la instal·lació frigorífica, que signaren i segellaran als efectes oportuns L'Apèndix 1 de la IF-10 estableix el model del Llibre de Registre que podrà materialitzar-se i emplenar-se en suport informàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La tramitació d'aquest procediment es realitzarà de MANERA EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA. La persona sol·licitant haurà de disposar de signatura electrònica avançada: bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques), o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persones físiques), compatible amb la plataforma telemàtica de la Generalitat (més informació respecte als certificats admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en https://sede.gva.es/es/sede_certificados). Li recomanem comprove la validesa del certificat en la següent adreça: https://valide.redsara.es/valide.inicio.html 2. Punxant en l'apartat SOL·LICITUD_TRAMITAR (que figura en color roig a l'inici d'aquest tràmit de la Guia Prop), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web inicial, annexar la documentació que corresponga i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. El tràmit telemàtic li anirà guiant en la presentació, i li indicarà la documentació a presentar en cada cas, en funció de la petició realitzada. 3. En el supòsit que el representant no figure inscrit en el registre corresponent, el sistema li anirà indicant els passos a seguir a través de la safata de signatures/carpeta ciutadana, amb la finalitat que les sol·licituds i altra documentació siguen signats per qui corresponga, fins a arribar a la fase final de registre. 4.- Respecte als documents a annexar: - És recomanable que, en primer lloc, reunisca tots els documents a presentar i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament i hauran d'incorporar les signatures digitals de la/s persona/s o entitat/és que els subscriguen. * En l'apartat denominat "Quina documentació s'ha de presentar?" apareix el llistat de documents a presentar * I en l'apartat "Impresos Associats" (a més d'en el propi tràmit telemàtic) existeixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'aqueixos documents, segons el cas. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de més informació sobre la tramitació telemàtica en la següent adreça: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i documentació, de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - S'assignarà un número de registre a la instal·lació frigorífica, remetent-se notificació de la inscripció . - Requeriment de la documentació, en el seu cas. - Visita d'inspecció , en el seu cas - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas. NOTA: Per a la resolució de dubtes de caràcter tècnic, relacionades amb el contingut del tràmit, li recomanem sol·licite cite prèvia, a través del corresponent enllaç (veure apartat enllaços).