Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del servici

  Obtenció de la condició d'instal·lador frigorista.

  Objecte del servici

  Informar sobre els REQUISITS d'exercici de l'activitat d'instal·lador frigorista, que seran els següents:

  1. Els encarregats d'instal·lar, posar en funcionament, mantindre, reparar, modificar i desinstal·lar les instal·lacions frigorífiques han de ser professionals frigoristes habilitats, els quals han de complir i poder acreditar davant de l'administració competent, quan aquesta ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció i investigació, una de les situacions següents:

  a) Disposar d'un títol universitari el pla d'estudis del qual cobrisca les matèries objecte del present reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.

  b) Disposar d'un títol de Formació Professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Catàleg nacional de qualificacions professionals, l'àmbit competencial de les quals coincidisca amb les matèries objecte del present reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.

  c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb el que estipula el Reial decret 1224/2009, de 17 de juliol, de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral, en les matèries objecte del present reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques.

  2. Els instal·ladors que disposen d'habilitació professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis podran dur a terme les activitats d'instal·lació, manteniment, reparació i desmantellament de les instal·lacions frigorífiques que formen part d'una instal·lació tèrmica inclosa en l'àmbit del RITE.

  3. En els casos en què les instal·lacions usen o estiga previst que usen refrigerants fluorats, el personal que duga a terme les activitats previstes en els apartats 1 i 2 de l'article 3 del Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialització i la manipulació de gasos fluorats i equips basats en aquests, així com la certificació dels professionals que els utilitzen, ha d'estar en possessió de la certificació que siga necessària d'acord amb aquesta norma.

  No obstant això, l'execució de les unions soldades en instal·lacions amb refrigerants fluorats podrà ser duta a terme per personal que no estiga en possessió de les certificacions previstes en el Reial decret 795/2010, de 16 de juny, sempre que estiga acreditat per a la dur a terme les unions soldades en qüestió i s'establisquen els mètodes de treball i els controls necessaris per a assegurar el compliment de les reglamentacions aplicables i estiga sota la supervisió d'una persona titular del certificat previst en el paràgraf anterior.

  Inici
 • Informació complementària

  Els títols de Formació Professional i certificats de professionalitat que es detallen a continuació pressuposen el compliment de la situació indicada en l'article 9.1.b) del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques per a desenvolupar l'activitat com a professional frigorista habilitat:

  · Oficial Industrial.
  · Mestre Industrial.
  · Tècnic superior en Manteniment d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids.
  · Tècnic especialista en Calor, Fred, Aire Condicionat, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic especialista en Fred Industrial, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic especialista en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic especialista en Instal·lacions Tèrmiques Auxiliars de Procés, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic especialista en Manteniment d'Instal·lacions de Serveis i Auxiliars, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic superior en Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés.
  · Tècnic auxiliar en Instal·lació i Manteniment d'Equips de Fred i Calor, branca Electricitat i Electrònica.
  · Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització.
  · Tècnic en Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor.
  · Certificat de professionalitat de planificació, gestió i realització del manteniment i supervisió del muntatge d'instal·lacions frigorífiques (família professional "Instal·lació i Manteniment", nivell 3 i codi IMAR0309).

  · Certificat de professionalitat de muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques (família professional "Instal·lació i Manteniment", nivell 2 i IMAR0108).
  · Certificat de professionalitat d'ocupació de frigorista (Reial decret 942/1997, de 20 de juny).

  El llistat de títols anterior no és limitatiu i s'actualitzarà degudament a mesura que s'incorporen nous títols o certificats de professionalitat, a fi de detallar tots els títols de la Formació Professional del sistema educatiu que s'han impartit fins hui.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret 1375/2009, de 28 d'agost, pel qual s'estableixen quatre certificats de professionalitat de la família professional d'Instal·lació i Manteniment que s'inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat (BOE núm. 231, de 24/09/09).
  - Reial decret 138/2011, de 4 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries (BOE núm. 57, de 08/03/11).
  - Reial decret 715/2011, de 20 de maig, pel qual s'estableixen deu certificats de professionalitat de la família professional d'Instal·lació i Manteniment que s'inclouen en el Repertori nacional de certificats de professionalitat i s'actualitzen determinats certificats de professionalitat establits en el Reial decret 1375/2009, de 28 d'agost (BOE núm. 146, de 20/06/11).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret 715/2011, de 20 de maig

  Vegeu el Reial decret 138/2011, de 4 de febrer

  Vegeu el Reial decret 1375/2009, de 28 d'agost

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.