Detall de Procediment

Requisits que habiliten la condició d'Instal·lador Frigorista. Indústria

Codi SIA: 3016383
Codi GVA: 457
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme

Mostrar tot

Ocultar tot

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Informar sobre els REQUISITS que habiliten per a l'exercici de l'activitat d'instal·lador frigorista.

Informació complementària

Informació complementària

L'Instal·lador frigorista és la persona física que, en virtut de posseir coneixements teoricopràctics de la tecnologia de la indústria del fred i de la seua normativa, està capacitat per a realitzar, posar en marxa, mantindre, reparar, modificar i desmantellar instal·lacions frigorífiques. L'instal·lador frigorista: - ha de desenvolupar la seua activitat en el si d'una empresa frigorista habilitada, - i haurà de complir i poder acreditar davant l'Administració competent, quan esta així ho requerisca en l'exercici de les seues facultats d'inspecció, comprovació i control, una de les següents situacions: a) Disposar d'un títol universitari l'àmbit competencial del qual cobrisca les matèries objecte del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (Reial decret 552/2019). b) Disposar d'un títol de formació professional o d'un certificat de professionalitat inclòs en el Repertori Nacional de Certificats de Professionalitat, l'àmbit competencial de la qual incloga les matèries objecte del Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (Reial decret 552/2019). Els títols de formació professional i els certificats de professionalitat que actualment es consideren vàlids per a acreditar el compliment dels requisits establits en el Reglament d'instal·lacions frigorífiques poden consultar-se en la pàgina web del Ministeri competent en matèria d'Indústria (veure enllaços directes a eixa pàgina web i al document "Titulació professional de frigorista habilitat" publicat en ella, en l'apartat "ENLLAÇOS" d'este tràmit). A estos cal afegir el títol de: -Manteniment i control de la maquinària de vaixells i embarcacions (Família professional Marítim Pesquera) El llistat de títols anterior no és limitatiu, i s'actualitzarà degudament a mesura s'incorporen nous títols o certificats de professionalitat, tenint per objecte relacionar aquells de la Formació Professional del Sistema Educatiu impartits fins a la data. c) Tindre reconeguda una competència professional adquirida per experiència laboral, d'acord amb l'estipulat en el Títol VI del Reial decret 659/2023, de 18 de juliol, pel qual es desenvolupa l'ordenació del Sistema de Formació Professional ,en les matèries objecte del present Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques. S'adjunta enllaç a l'INSTITUT VALENCIÀ DE QUALIFICACIONS PROFESSIONALS (IVCP), entitat a la qual cal dirigir-se per a acreditar esta situació. (Veure apartat "ENLLAÇOS"). d) Tindre reconeguda la qualificació professional d'instal·lador frigorista adquirida en un altre o altres Estats membres de la Unió Europea, d'acord amb el que s'establix en el Reial decret 581/2017, de 9 de juny, pel qual s'incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva 2013/55/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de novembre de 2013, per la qual es modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconeixement de qualificacions professionals i el Reglament (UE) núm. 1024/2012 relatiu a la cooperació administrativa a través del Sistema d'Informació del Mercat Interior (Reglament IMI). (Veure apartat "ENLLAÇOS"). e) Posseir una certificació atorgada per entitat acreditada per a la certificació de persones segons el que s'establix en el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. Els entitats actualment acreditades per ENAC per a la certificació de persones es poden consultar en el portal web d'indústria en l'apartat de consultes públiques (veure apartat "ENLLAÇOS"). Els instal·ladors que disposen d'habilitació professional en instal·lacions tèrmiques d'edificis podran realitzar les activitats d'instal·lació, manteniment, reparació i desmantellament de les instal·lacions frigorífiques que formen part d'una instal·lació tèrmica inclosa en l'àmbit del RITE. En els casos en què les instal·lacions empren o estiga previst que empren refrigerants fluorats, el personal que realitze les activitats previstes en l'article 3 del Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, pel qual es regula la comercialització i manipulació de gasos fluorats i equips basats en estos, així com la certificació dels professionals que els utilitzen i pel qual s'establixen els requisits tècnics per a les instal·lacions que desenvolupen activitats que emeten gasos fluorats, haurà d'estar en possessió de la certificació que siga necessària d'acord amb esta norma. No obstant això, l'execució de les unions soldades en instal·lacions amb refrigerants fluorats podrà ser duta a terme per personal que no estiga en possessió de les certificacions previstes en el Reial decret 115/2017, de 17 de febrer, sempre que estiga acreditat per a la realització de les unions soldades en qüestió i s'establisquen els mètodes de treball i controls necessaris per a assegurar el compliment de les reglamentacions aplicables i estiga sota la supervisió d'una persona titular del certificat previst en el paràgraf anterior.