Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'autorització d'horaris comercials excepcionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Comerç.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'autorització d'horaris comercials excepcionals al règim general, en virtut de circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per increments puntuals i excepcionals de la demanda, a causa de l'afluència més alta de visitants, en dates concretes.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Podran sol·licitar la concessió d'un horari excepcional al règim general ELS AJUNTAMENTS per als establiments del seu terme municipal situats en la zona on es produïsca l'excepcionalitat.

  Requeriments

  Perquè l'ajuntament puga sol·licitar aquesta autorització, hi ha d'haver:

  - Circumstàncies especials no periòdiques que incrementen les oportunitats de negoci del comerç local per augments puntuals i excepcionals de la demanda, a causa de l'augment de l'afluència de visitants, en dates concretes.

  - Acord de l'òrgan municipal col·legiat competent.

  - Acreditar que s'ha donat audiència al Consell Local de Comerç o, en defecte d'això, a l'òrgan similar i als representants del sector interessats.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  La sol·licitud d'horari comercial excepcional s'ha de presentar, COM A MÍNIM, amb DOS MESOS D'ANTELACIÓ a la data per a la qual se sol·licita l'horari.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Per internet

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=507

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1 - SOL·LICITUD d'autorització d'horari comercial excepcional, formulada per l'ajuntament interessat i dirigida al servei territorial competent en matèria de comerç.

  S'hi ha d'expressar el dia o els dies excepcionals per al/s qual/s s'insta l'autorització, les raons en les quals s'empara la petició i les condicions que, si escau, es pogueren adoptar per al seu exercici.


  2 - DOCUMENTACIÓ que s'ha de presentar amb la sol·licitud:

  a) Certificat del secretari de l'ajuntament que reculla l'acord de l'òrgan municipal col·legiat competent i que acredite que s'ha donat audiència al Consell Local de Comerç o, en defecte d'això, a l'òrgan similar i als representants del sector interessats.

  b) Descripció detallada de les activitats i/o establiments, l'àmbit territorial al qual s'estén la sol·licitud i la data per al qual se sol·licita.

  c) Esment o llista de les sol·licituds individuals presentades pels comerciants interessats, si n'hi ha.

  Impresos associats

  SOL.LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'HORARIS COMERCIALS EXCEPCIONALS EN L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. PRESENTACIÓ de la sol·licitud i de la documentació requerida, com a mínim, amb dos mesos d'antelació a la data per a la qual se sol·licita l'horari comercial excepcional.

  2. INFORMES
  Es podran recaptar els informes que s'estimen convenients per a la resolució de l'expedient.

  3. RESOLUCIÓ
  - La resolució de les sol·licituds correspon al servei territorial corresponent competent en matèria de comerç.
  - Aquest servei territorial resoldrà en el termini màxim de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud.
  - La resolució es notificarà a l'ajuntament interessat segons el que estableix l'article 40 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, que difondrà el seu contingut entre els interessats, i que es publicarà, almenys, en el tauler d'edictes de l'ajuntament, així com en la pàgina web municipal.

  4. SILENCI ADMINISTRATIU
  Transcorregut el termini de dos mesos des de la presentació de la sol·licitud, sense haver recaigut cap resolució expressa, la pretensió s'entendrà estimada, amb els efectes que preveu l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i, contra aquesta, es pot interposar un recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de comerç, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la notificació, si l'acte fora exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà del dia en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=507

  Tramitació

  1. Abans d'iniciar el tràmit telemàtic, accediu als formularis d'aquest tràmit, ompliu-los i guardeu-los en l'ordinador.
  2. Inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramitar amb certificat" que us portarà al tràmit corresponent.
  3. Allí s'indiquen els requisits per a la tramitació telemàtica i els passos que cal seguir, un d'aquests us permet annexar els formularis omplits i guardats prèviament, així com la resta de documentació requerida.

  Informació adicional

  S'ha de tramitar amb certificat electrònic.

  Inici
 • Informació complementària

  - Tota excepció al règim general d'horaris comercials s'atorgarà per als dies concrets, sense que puga estendre la seua vigència més enllà de l'any natural per al qual es concedisca.

  - Els horaris excepcionals no superaran un màxim de dos diumenges o festius a l'any en cada municipi, sense que això compute en el límit anual de 10 diumenges i festius habilitats mitjançant una resolució de la Conselleria perquè els establiments puguen romandre oberts al públic per a desenvolupar la seua activitat comercial.

  En els apartats "Normativa" i "Llista de normativa" d'aquest tràmit i en http://cindi.gva.es/web/comercio es pot consultar la resolució de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es determinen per a enguany els diumenges i dies festius hàbils per a la pràctica comercial.

  - Aquest tràmit de "Sol·licitud d'autorització d'horaris comercials excepcionals en l'àmbit de la Comunitat Valenciana" és diferent i no ha de confondre's amb la facultat dels ajuntaments per a poder substituir fins a dos diumenges o festius dels habilitats per dos dies festius en el seu àmbit local, prevista i regulada en l'article 17.4 de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en la redacció que en fa l'esmentat Decret llei 1/2015.

  Sancions

  D'acord amb el que estableix el títol VII de la Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, el règim d'infraccions i sancions en aquesta matèria és el següent:

  1. Infraccions LLEUS (fins a 6.000 euros):
  Tindran la consideració d'infraccions lleus:
  - La superació del temps màxim d'obertura establit o que es tinga autoritzat, tant diàriament com setmanalment.
  - L'incompliment de l'obligació d'exposar en un lloc visible al públic des de l'exterior del local l'horari de l'establiment i els dies d'obertura o la realització d'un horari diferent del que s'enuncia.

  2. Infraccions GREUS (fins a 60.000 euros):
  tindran la consideració d'infraccions greus:
  - La realització d'activitats comercials en diumenges i dies festius en els casos no autoritzats.
  - La reincidència en la comissió d'infraccions lleus quan s'incórrega en el quart supòsit sancionable de la mateixa naturalesa.

  3. Infraccions MOLT GREUS (fins a 600.000 euros):
  - Tindran la consideració d'infraccions molt greus les definides com a greus en el punt anterior quan concórreguen les circumstàncies següents:
  - Que el volum de la facturació realitzada o el preu dels articles oferits a què es refereix la infracció siga superior a 500.000 euros.
  - Que hi haja una reincidència en la comissió d'infraccions greus.

  Enllaços

  Horaris comercials

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6488, de 25/03/11).
  - Resolució de 4 d'octubre de 2019, de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020 (DOGV núm. 8664, de 25/10/2019).
  - Resolució de 8 de setembre de 2020, de la conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, per la qual es modifica la Resolució de 4 d'octubre de 2019, per la qual es determinen els diumenges i els dies festius hàbils per a la pràctica comercial en 2020.(DOGV nº 8907 de 17/09/2020).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 3/2011, de 23 de març.

  Vegeu la Resolució de 4 d'octubre de 2019.

  Vegeu Resolució de 8 de setembre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.