Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració responsable referent a l'inici d'activitat i comunicació referent a l'activitat d'agència de viatges.

  Objecte del tràmit

  El procediment té per objecte posar en coneixement de l'administració turística:

  - La posada en funcionament d'una agència de viatges, tant amb atenció directa al públic com a través de mitjans electrònics.
  - Qualsevol modificació dels seus requisits, classificació, denominació, titularitat, domicili, canvi de garantia o unes altres, així com del cessament de la seua activitat.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Titulars/representants

  Tenen la consideració d'agències de viatges les persones físiques o jurídiques que, sense perjudici de la realització de qualsevol activitat de mediació i/o organització de serveis turístics, es dediquen a l'oferta, contractació i execució dels viatges, serveis i activitats regulades en el llibre IV del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Amb caràcter general, durant tot l'any.

  - Inici d'activitat d'oficina principal: amb caràcter previ a l'inici de l'activitat.
  - Inici d'activitat d'establiment: en qualsevol moment.

  Modificacions: en el termini dels 15 dies següents a haver-se produït.

  Cessament d'activitat: en el moment en què produïsca.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  INICI D'ACTIVITAT D'OFICINA PRINCIPAL, juntament amb el formulari de DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI D'ACTIVITAT D'AGÈNCIA DE VIATGES (ANNEX I) s'ha de presentar la següent documentació:

  a) Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
  b) Document acreditatiu de la constitució de la garantia en la forma i quantia previstes en el Reglament d'Agències de Viatges de la Comunitat Valenciana.

  Per a comunicar a l'Administració Turística qualsevol canvi referit a una agència de viatges JA inscrita en el Registre de Turisme, juntament amb el formulari de COMUNICACIÓ REFERENT A l'ACTIVITAT D'AGÈNCIA DE VIATGES (ANNEX II), s'ha d'adjuntar:

  a) Comunicació referent a l'activitat d'agència de viatges, incorporada en el model normalitzat, referent a la tinença de la documentació que resulte en cada cas preceptiva. (Annex II)
  b) Documentació acreditativa de la personalitat física o jurídica de l'interessat si no obrara en poder de l'Administració.

  L'omissió de dades o documentació essencial, sense perjudici que es comunique a la persona interessada per a la seua esmena, privarà d'efectes a la comunicació efectuada des del moment en què es comprove, no podent continuar amb l'activitat.

  Impresos associats

  DECLARACIÓ RESPONSABLE D'INICI D'ACTIVITAT D'AGÈNCIA DE VIATGES (ANNEX I)

  COMUNICACIÓ REFERENT A l'ACTIVITAT D'AGÈNCIA DE VIATGES (ANNEX II)

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  -- S'emplenarà telemàticament l'imprés normalitzat dirigit al Servei Territorial de Turisme de la província on se situe l'oficina principal (Annex I), aportant la documentació requerida en aquest. A partir d'aqueix moment podrà exercir-se l'activitat en els termes comunicats.

  - Es podrà comunicar l'obertura d'establiments diferents a l'oficina principal (Annex II) per a la seua inscripció en el Registre de Turisme.

  - En cas que dita impresa i documentació siguen conformes, el Servei Territorial de Turisme inscriurà d'ofici l'activitat en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, llevat que s'haguessin omés dades o documents de caràcter essencial, i, a aquest efecte, entregarà un document que acredite la inscripció.

  - De contindre alguna omissió o incorrecció, el Servei Territorial de Turisme requerirà a l'interessat la seua esmena. Les incorreccions o omissions de major entitat comportaran la impossibilitat de continuar amb l'activitat, sense perjudici de la resolució que es dicte declarant la cancel·lació de la inscripció registral.

  - Una vegada inscrit l'establiment en el registre, el Servei Territorial de Turisme realitzarà les comprovacions que resulten oportunes. Com a conseqüència d'aquestes comprovacions, podrà resoldre's la baixa o cancel·lació de la inscripció registral de l'establiment.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 2 d'octubre del 2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=529

  Tramitació

  És obligatòria per a les agències de viatges la presentació telemàtica de la declaració responsable d'inici d'activitat d'agència de viatges i comunicació referent a l'activitat d'agència de viatges.

  Inici
 • Informació complementària

  IMPORTANT: Aquest procediment referit a l'activitat d'agència de viatges té associats dos formularis, que en correspondre a diferents fases en la tramitació NO s'han de presentar junts:

  1. Per a inici d'activitat, només cal emplenar el formulari de Declaració responsable d'inici d'activitat d'agència de viatges (Annex I).
  2. Per a qualsevol tipus de comunicació referida a una agència de viatges JA inscrita en el Registre de Turisme (Annex II).


  En general:

  Les agències de viatges comunicaran immediatament qualsevol modificació de la garantia a la conselleria que ostente les competències en matèria de turisme (Annex II).

  Quan una agència desitge inscriure establiments diferents a la seua oficina principal, ho podrà comunicar a la conselleria que ostente competències en matèria de turisme, juntament amb l'acreditació de la seua personalitat física o jurídica si no obrara en poder de l'administració (Annex II).

  - Agències de viatges la seu dels quals radique en la Comunitat Valenciana.

  La declaració responsable d'inici d'activitat d'oficina principal és obligatòria per a exercir la seua activitat (Annex I).

  - Agències de viatges establides legalment en una altra comunitat autònoma.

  Podran prestar els seus serveis i obrir establiments lliurement en la Comunitat Valenciana per a l'exercici de la seua activitat sense necessitat de presentar la comunicació referent a l'activitat d'agència de viatges.

  El departament competent en matèria de turisme podrà comprovar, a través de mecanismes de cooperació administrativa, que les agències de viatges establides en altres comunitats autònomes es troben cobertes pel segur o garantia exigits en la comunitat autònoma d'origen.

  -Agències de viatge legalment establides en altres estats membres de la Unió Europea.

  Podran prestar serveis en la Comunitat Valenciana en règim de lliure prestació sense necessitat de presentar la comunicació referent a l'activitat d'agència de viatges.

  Quan desitgen obrir el seu primer establiment diferent a la seua oficina principal en la Comunitat Valenciana, no tenint establiments en una altra part del territori nacional, hauran de presentar una declaració responsable de tindre constituïda una garantia financera conforme a el que s'estableix. A aquests efectes, la garantia financera subscrita en el seu estat membre d'establiment es considerarà equivalent quant a la seua finalitat.

  Quan l'agència de viatges en qüestió haja obert el seu primer establiment, al marge de la seua oficina principal, en una altra comunitat autònoma, s'aplicarà el que es disposa en l'article 8.1 del decret regulador de l'activitat d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana.

  El departament competent en matèria de turisme podrà comprovar, a través de mecanismes de cooperació administrativa, que les agències d'altres estats membres es troben cobertes per la garantia exigits per l'estat membre d'establiment o per la comunitat autònoma en la qual hagueren obert el seu primer establiment.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries. (articles del 150 al 165) (BOE núm. 287, de 30/11/2007).texte consolidat
  - Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm. 8313, de 08.06.2018).
  - Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana. (DOGV núm.8353 de 02/08/2018).
  - CORRECCIÓ d'errors del Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana.
  - Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre, de transposició de directives en matèria de marques, transport ferroviari i viatges combinats i serveis de viatge vinculats. (BOE núm. 312, de 27/12/2018).

  Llista de normativa

  Vegeu el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

  Vegeu el text consolidat de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat,

  Vegeu Decret 101/2018, de 27 de julio, del Consell

  Ver correció d'errors del Decret 101/2018, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'agències de viatges de la Comunitat Valenciana.

  Vegeu Reial decret llei 23/2018, de 21 de desembre,

  Llistat de seguiment

  INSTRUCCIONS PER A LA TRAMITACIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES TANT DE NOVA GARANTIA COM PER A INICI D'ACTIVITAT

  Tràmit genèric de SUBSANACIÓ/ D'APORTACIÓ de documentació per a EMPRESES TURÍSTIQUES.

  Accés al llistat en línia d'Agències de Viatges de la Comunitat Valenciana. Els llistats són fitxers csv, estan en format de text UTF-8, això és important perquè segons amb l'aplicació que s'òbriguen pot ser que apareguen caràcters estranys quan hi ha una 'ñ' o un caràcter accentuat.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.