Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb la utilització racional de l'aigua i la millora de l'eficiència energètica en regadius

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210697
|
Codi GVA: 562
Descarregar informació
Temini tancat

Des de 23-12-2023

Fins 22-01-2024

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Procediments relacionats
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació / Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

 

 

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
23-12-2023 al 22-01-2024
Al·legació / AportacióTermini obert
23-12-2023
JustificacióTermini obert
23-07-2024 al 30-11-2027

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Comunitats de regants i altres ens de regadiu sense ànim de lucre, reconegut en els seus estatuts, legalment constituïdes, el domicili de les quals i la seua superfície regable a intervindre es troben a la Comunitat Valenciana.

Requisits

Els sol·licitants presentaran les sol·licituds telemàticament a través del model normalitzat que es publicarà en la seu electrònica de la Generalitat.

 

Mitjançant la presentació de la sol·licitud l'entitat sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s'adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat qui podrà requerir, si ho estima oportú, per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior. Quant a l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració, s'estarà al que es disposa en l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú.

 

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció Territorial competent en funció de la província en la qual tinga el seu domicili l'entitat de reg, procedirà a revisar la documentació presentada per les sol·licitants. Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la base sisena, es requerirà a la interessada perquè l'esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies, indicant-li que si no ho fera se li tindrà per desistida de la seua sol·licitud.

 

Amb el resultat de la revisió administrativa de la documentació, les direccions territorials remetran al servei competent en matèria de regadius, com a òrgan instructor, un informe en el qual es faça constar les entitats les sol·licituds de les quals compleixen els requisits per a poder ser subvencionades, així com les sol·licituds que no complisquen els requisits, indicant l'o els requisits incomplits i, aquelles entitats a les quals haja de tindre's per desistides de la seua sol·licitud, per no haver-la esmenat dins del termini i en la forma corresponent.

 

2. Les sol·licituds que complisquen els requisits previstos en les presents bases seran avaluades conforme als criteris de la base anterior per una comissió d'avaluació. La comissió estarà integrada per la persona titular de la Subdirecció General, qui exercirà la presidència; per la persona titular de la Prefectura de Servei, qui exercirà la secretaria, i per una altra persona titular del Servei de Regadius, totes elles amb competències en regadius. Es procurarà que la comissió d'avaluació s'ajuste als principis de composició i presència equilibrada entre dones i homes, establits per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.

 

Una vegada avaluades les sol·licituds, la comissió d'avaluació emetrà un informe en el qual es concrete el resultat de l'avaluació, mitjançant l'ordenació dels expedients en cada tipus d'ajudes d'acord amb la puntuació obtinguda. En cas d'empat entre dos o més sol·licituds, s'estableix com a criteri de desempat la data i hora de la presentació telemàtica.

 

3. La Direcció General competent en matèria de regadius dictarà resolució per la qual s'admeten a tràmit totes les sol·licituds que complisquen els requisits per a ser subvencionades, s'inadmeten les presentades fora de termini i es desestimen aquelles que no complisquen els requisits previstos en les bases i en la convocatòria.

 

En aquesta resolució les sol·licituds apareixeran ordenades d'acord amb la puntuació obtinguda per l'aplicació dels barems per a cadascun dels dos tipus d'ajuda previstes.

 

La resolució contindrà la proposta de resolució provisional, en la qual es propose ajudar aquelles sol·licituds admeses a tràmit fins on abast el crèdit disponible de la respectiva convocatòria i crear una llista de reserva amb aquelles sol·licituds a les quals no aconseguisca el crèdit disponible. Estes últimes podran ser proposades per a ser ajudades posteriorment en la mesura en què aconseguira el crèdit disponible, en cas de renúncia per part d'altres entitats de reg, en cas que els seus projectes no foren finalment aprovats o en cas d'augment del crèdit disponible per qualsevol altra causa.

Criteris de valoració

Els criteris de baremació de les sol·licituds són els que indica la base setena de l'Annex de l'Ordre 7/2023, de 6 d'abril, de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de publicació de l'extracte de la resolució (DOGV. Num. 9751, de 22/12/2023).

Documentació
a) Projecte tècnic o memòria tècnica amb descripció detallada de les actuacions previstes, una estimació del seu cost i un annex d'un estudi de viabilitat que incloga els indicadors de la EVR 2020-2040 i un annex tècnic que detall i justifique la compatibilitat de la fertirrigació col·lectiva...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més

  Al·legació / Aportació

  Termini
  Des de 23-12-2023

  En el cas que la sol·licitud no reunisca els requisits exigits o no s'acompanyen els documents preceptius, es requerirà a l'interessat perquè, en un termini de deu dies, esmene amb la indicació de si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la seua petició, prèvia resolució que haurà de ser...

  Saber més
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar per mig electrònics a l'entitat beneficiària la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la corresponent...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA: A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'establix una quantitat màxima d'ajuda per peticionària. Esta quantitat queda fixada en el 30% de l'import global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada...
  Saber més
  Efecte silenci / Esgota via administrativa
  Desestimatori
  / Sí
  Recurs que procedeix contra la resolució
  Potestatiu de reposició
  Obligacions
  Les entitats beneficiàries de les subvencions hauran de complir els preceptes establits en la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i resta de normativa en vigor, i en concret els següents: a) Complir l'objectiu, executar el projecte o realitzar l'activitat que fonamenta la...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 23-07-2024 a 30-11-2027
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més