• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua.

  Objecte del tràmit

  Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

  Seran obres subvencionables totes aquelles que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, l'increment de la capacitat d'embassament, l'estalvi d'aigua, l'augment de l'eficiència en la seua utilització i la millora de la rendibilitat de les explotacions agràries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'estableix una quantitat màxima d'ajuda per peticionari. Aquesta quantitat queda fixada en el 50% de l'import global màxim de la corresponent convocatòria. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la pròpia entitat de reg.

  La subvenció a concedir serà del 50% de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic, aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes, o als mòduls - tipus aplicables

  PAGAMENT
  - Per al pagament de la subvenció, haurà de justificar-se la realització de la corresponent obra mitjançant l'aportació dels certificats d'obra amb les seues factures i justificants de pagament d'aquestes; també serà necessari que el tècnic de l'administració autonòmica designat a aquest efecte certifique l'execució de les mateixes i la seua congruència amb el projecte aprovat.

  - S'acreditarà el pagament de la totalitat de cada factura mitjançant certificat bancari del càrrec en el compte de la comunitat de regants i el corresponent abonament en el compte de l'expedidor de la factura o bé la transferència bancària per l'import total d'aquesta factura. Es podrà justificar el pagament mitjançant altres documents que tinguen valor probatori equivalents als anteriors amb validesa en el tràfic jurídic mercantil. En aquest cas s'haurà d'aportar el contracte subscrit per les parts en el qual s'especifiquen les condicions d'aquest.

  - Les certificacions d'obra hauran d'emetre's amb una periodicitat, almenys trimestral, excepte en casos degudament justificats i informats favorablement pel tècnic supervisor. En cas que hi haguera obra en execució efectiva aquestes certificacions tindran una periodicitat mensual. Si es produïra un període d'inactivitat, el director d'obra haurà d'emetre certificat sobre aquest tema i remetre'l als serveis territorials de la conselleria. La falta injustificada de certificacions trimestrals donarà lloc a una penalització en la subvenció de l'anualitat en curs de l'1%.

  - L'import que s'haurà de pagar al beneficiari de l'ajuda serà el percentatge que corresponga del cost real de la inversió efectivament realitzada en funció de les certificacions de les obres executades i aprovades. En el cas, que es produïsca una baixa en la contractació i l'import pagat pel beneficiari siga inferior, de la mateixa forma i en la mateixa proporció, aqueixa baixa es reflectirà en la subvenció a pagar. En qualsevol cas, la quantitat a pagar no podrà superar l'import de la subvenció aprovada inicialment.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8545, de 10/5/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Certificat de l'acord de sol·licitud adoptat per l'assemblea general, reflectit en acta amb l'acord de petició d'ajudes, facultats de representació, termini d'execució de les obres i una breu descripció de les obres per a les quals se sol·licita l'ajuda. L'assemblea haurà d'haver-se realitzat en l'exercici de la convocatòria o en l'immediatament anterior. No es donarà per vàlida la celebració de la mateixa tancat el termini de presentació de sol·licituds.
  2) Ordenances o estatuts de la comunitat de regants o associacions d'agricultors, aprovats pel corresponent organisme de conca.
  3) Acord de l'assemblea atorgant el poder de representació per a presentar la sol·licitud en aquella persona que la realitze, en el cas que aquesta no siga el president de l'entitat.
  4) Documentació que acredite el compliment de les obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social del sol·licitant (certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que l'interessat s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.
  5) Documents que acrediten els drets de reg de l'entitat (concessió, inscripció) o de les agrupacions d'aquestes.
  6) Entitat bancària, agència, localitat i número de compte certificat de l'entitat bancària i manteniment de tercers.
  7) Còpia del document d'identificació fiscal.
  8) Si no s'aporta al costat de la sol·licitud projecte tècnic, s'aportarà memòria tècnica detallada de la proposta a realitzar.
  9) Declaració o estimació d'impacte ambiental favorable o document de l'òrgan competent que li eximisca de la necessitat d'aquestes, segons la legislació ambiental vigent.
  10) Declaració jurada del compliment de les obligacions derivades del registre de *SAT.
  11) Altres documents aportats de manera voluntària, amb indicació d'aquests.

  - Tots els models estaran disponibles en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, en l'apartat *PROP, la guia, procediments, per conselleries.
  - Les entitats, en el moment de formalitzar la seua sol·licitud, podran aportar un projecte tècnic o bé optar per fer una detallada descripció de les actuacions previstes i una estimació del seu cost
  - Una vegada seleccionades les sol·licituds i prèvia a la seua aprovació, les entitats hauran d'aportar de manera obligatòria un projecte tècnic, el contingut del qual serà el que s'especifica en l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic o norma que la substituïsca.
  - Aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'inversions recollides en plans d'obres i finançades per l'Administració o d'ajudes a l'empara de convocatòries anteriors d'aquesta mateixa línia d'ajudes, hauran de presentar, al costat de la sol·licitud d'ajuda de la convocatòria corrent, un resum complet, amb l'exposició de les obres anteriorment auxiliades i els seus pressupostos generals, així com l'o els plans de planta on es representen i identifiquen les mateixes, per convocatòria; tot això a fi de verificar que les obres que se sol·liciten no han sigut ja objecte d'ajuda pública
  - Mitjançant la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s'adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat qui podrà requerir, si ho estima oportú, per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior.
  - La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a recaptar els certificats d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat), enfront de la Seguretat Social, i consultar el DNI, si escau.
  - El projecte d'obra serà sotmés al tràmit de supervisió de projectes, d'acord amb el que es disposa en l'article 164.h de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions o norma que la substituïsca

  Impresos associats

  PROPOSTA DE RACIONALITZACIÓ D'AIGUA PER A REG

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres.
  - La instrucció dels expedients s'iniciarà en la corresponent Direcció Territorial de la conselleria, on es rebrà la sol·licitud i es completarà l'expedient, per a la seua remissió a la Direcció General competent en matèria de reg.
  - Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquesta ordre de bases seran admeses a tràmit, ordenant-se d'acord a la puntuació obtinguda en aplicació del barem acumulatiu, d'acord amb la proposta emesa per la comissió d'avaluació.
  - Mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en regadiu es publicarà les sol·licituds admeses a tràmit fins a completar l'import global màxim de cada convocatòria. Es disposarà la desestimació d'aquelles sol·licituds que no puguen auxiliar-se per haver-se esgotat aquest import global màxim. Les sol·licituds que no complisquen amb els requisits establits seran desestimades, indicant els motius.
  - Les entitats les sol·licituds de les quals hagen sigut admeses a tràmit, presentaran un projecte de les obres en el termini màxim de tres mesos des de la data de resolució d'admissió a tràmit.
  - En la resolució que dicte la Direcció General s'efectuarà la declaració dels projectes com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana.
  - La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi *Climatico i Desenvolupament Rural , en funció de la dimensió funcional i econòmica de l'obra a subvencionar, decidirà el caràcter anual o pluriennal de la subvenció. Les anualitats futures quedaran condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents.
  - S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la corresponent resolució.
  - Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de regadius, l'atribució de resoldre les subvencions regulades en la present ordre.
  - La resolució, tant expressa com presumpta, posen fi a la via administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través del enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SUB_SUGUS&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=562

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, d'acord amb l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes per mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds s'ha d'efectuar electrònicament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent:http://www.gva.es/va/proc562

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant ha de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada, basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la "Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació". Entre aquests es troben els certificats emesos per l'autoritat de certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema Cl@ve de signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'adjunten al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que s'efectuen per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat, però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud hauran de realitzar-se a través de l'URL següent: http://www.gva.es/va/proc18536

  Inici
 • Informació complementària

  * DESPESES SUBVENCIONABLES

  Les obres subvencionables seran les classificades com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana, que es referisquen als aprofitaments hidràulics, canals i regadius, d'acord amb l'article 38 de la Llei 5/2019 de 28 de febrer d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, en tant no contradiga a l'indicat en la present ordre. Queden excloses les inversions a l'interior de la parcel·la, les sol·licitades pels agricultors a títol individual, o les reparacions d'obres preexistents.
  Igualment seran excloses les que tinguen per finalitat la investigació o enllumenament d'aigües subterrànies.
  En tot cas, serà facultat de la direcció general amb competència en regadiu, determinar les inversions subvencionables entre les sol·licitades, sempre conformement als criteris i en els termes establits en aquesta ordre

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.
  http://www.gva.es/downloads/publicados/pr/informacion_para_la_presentacion_telematica_de_solicitudes.pdf

  Criteris de valoració

  Els criteris de valoració de sol·licituds i terminis de resolució i notificació i de presentació de certificacions d'obra són els que indica l'Ordre de 27/2018 de 28 de novembre (DOGV 8448 de 20/12/2018)

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de la Generalitat Valenciana 7/1986, de 22 de desembre, sobre la utilització d'aigües per a reg (DOGV núm. 493, de 24/12/1986).
  - Decret 47/1987, de 13 d'abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es desenvolupa la Llei 7/1986, de 22 de desembre, sobre utilització d'aigua per a reg (DOGV núm. 581, de 7/5/1987).
  - ORDRE 27/2018, de 28 de novembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes a les comunitats de regants i altres entitats de reg, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua (DOGV núm. 8448, de 20/12/2018).
  - Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8500, del 06/03/2019)
  - Resolució de 2 de maig de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es convoquen les comunitats de regants i altres entitats de reg perquè formulen les seues propostes, en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius, per a l'exercici de 2018. (DOGV núm. 8545, de 10/05/2019).
  - Extracte de la Resolució de 2 de maig de 2019, de la Conselleria d'Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per al foment de la utilització racional de l'aigua en aprofitaments hidràulics i regadius. (DOGV núm.8545, de 10/5/2019).

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre de 17 de novembre de 2018 (bases reguladores)

  Vegeu Llei 5/2019, de 28 de febrer, d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 8500, del 06/03/2019)

  Vegeu la Resolució de 2 de maig de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 2 de maig de 2019

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.