Detall de Procediment

Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua

Codi SIA: 210697
Codi GUC: 562
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(20-06-2022
20-07-2022)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica. Seran obres subvencionables totes aquelles que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, l'increment de la capacitat d'embassament, l'estalvi d'aigua, l'augment de l'eficiència en la seua utilització i la millora de la rendibilitat de les explotacions agràries.

Observacions

* DESPESES SUBVENCIONABLES Les obres subvencionables seran les classificades com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana, que es referisquen als aprofitaments hidràulics, canals i regadius, d'acord amb l'article 38 de la Llei 5/2019 de 28 de febrer d'estructures agràries de la Comunitat Valenciana, en tant no contradiga a l'indicat en la present ordre. Queden excloses les inversions a l'interior de la parcel·la, les sol·licitades pels agricultors a títol individual, o les reparacions d'obres preexistents. Igualment seran excloses les que tinguen per finalitat la investigació o enllumenament d'aigües subterrànies. En tot cas, serà facultat de la direcció general amb competència en regadiu, determinar les inversions subvencionables entre les sol·licitades, sempre conformement als criteris i en els termes establits en aquesta ordre Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds. http://www.gva.es/downloads/publicados/pr/informacion_para_la_presentacion_telematica_de_solicitudes.pdf

Qui pot sol·licitar-ho?

Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

Normativa del procediment

Termini

El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes a comptar de l'endemà de publicació de l'extracte de la resolució (DOGV. Num. 9365 / 20.06.2022).

Documentació

1) Certificat de l'acord de sol·licitud adoptat per l'assemblea general, reflectit en acta amb l'acord de petició d'ajudes, facultats de representació, termini d'execució de les obres i una breu descripció de les obres per a les quals se sol·licita l'ajuda. L'assemblea s'ha d'haver realitzat en l'exercici de la convocatòria o en l'immediatament anterior. No es considerarà vàlida la realització d'aquesta una vegada tancat el termini de presentació de sol·licituds. 2) Ordenances o estatuts de la comunitat de regants o associacions d'agricultors, aprovats pel corresponent organisme de conca. 3) Acord de l'assemblea en què atorgue el poder de representació per a presentar la sol·licitud a la persona que la realitze, en el cas que aquesta no siga el president de l'entitat. 4) Documentació que acredite el compliment de les obligacions fiscals i davant de la Seguretat Social del sol·licitant (certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que l'interessat s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació. 5) Documents que acrediten els drets de reg de l'entitat (concessió, inscripció) o de les agrupacions d'aquestes. 6) Entitat bancària, agència, localitat i número de compte certificat de l'entitat bancària i manteniment de tercers. 7) Còpia del document d'identificació fiscal. 8) Si no s'aporta amb la sol·licitud un projecte tècnic, s'ha d'aportar una memòria tècnica detallada de la proposta que es realitzarà. 9) Declaració o estimació d'impacte ambiental favorable o document de l'òrgan competent que l'eximisca de la necessitat d'aquestes, segons la legislació ambiental vigent. 10) Declaració jurada del compliment de les obligacions derivades del registre de SAT. 11) Altres documents aportats de manera voluntària, amb indicació d'aquests. - Tots els models estaran disponibles en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, en l'apartat PROP, la guia, procediments, per conselleries. - Les entitats, en el moment de formalitzar la seua sol·licitud, podran aportar un projecte tècnic o bé optar per fer una descripció detallada de les actuacions que es preveuen i una estimació del cost que tindran. - Una vegada seleccionades les sol·licituds i abans que s'aproven, les entitats han d'aportar de manera obligatòria un projecte tècnic, el contingut del qual serà el que s'especifica en l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic o la norma que la substituïsca. - Les entitats que hagen sigut beneficiàries d'inversions recollides en plans d'obres i finançades per l'Administració o d'ajudes a l'empara de convocatòries anteriors d'aquesta mateixa línia d'ajudes, hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud d'ajuda de la convocatòria corrent, un resum complet amb l'exposició de les obres anteriorment auxiliades i els seus pressupostos generals, així com el pla o els plans de planta en què es representen i s'identifiquen aquestes, per convocatòria; tot això, a fi de verificar que les obres que se sol·liciten no han sigut ja objecte d'ajuda pública. - Mitjançant la presentació de la sol·licitud, el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades que es recullen en aquesta i en la documentació que s'adjunta són verídiques, que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita i queda a la disposició de la Generalitat, que podrà requerir, si ho estima oportú, per a la presentació, la comprovació, el control i la inspecció posterior. - L'òrgan gestor d'aquest procediment està autoritzat per a consultar la informació següent: identitat del sol·licitant, si és el cas, del seu representant legal i dades d'estar al corrent amb la Tresoreria de la Seguretat Social. No obstant això, si l'interessat s'hi vol oposar, és imprescindible que indique la informació concreta a la consulta de la qual s'oposa i els motius que ho justifiquen. Si s'hi oposa, queda obligat a aportar els documents acreditatius corresponents. L'òrgan gestor del procediment ha d'estar autoritzat per l'interessat per a poder consultar les dades d'estar al corrent dels pagaments amb l'Agència Tributària, estatal i autonòmica. En cas contrari, haurà d'aportar els documents acreditatius corresponents. - El projecte d'obra se sotmetrà al tràmit de supervisió de projectes, d'acord amb el que disposa l'article 164.h de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions o la norma que la substituïsca.

Presentació

Telemàtica
Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligades a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de fer-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'adreça d'Internet següent: https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=562 Per a accedir de manera telemàtica al procediment, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat qualificat de representant d'entitat (si és persona jurídica) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (si és persona física), els dos emesos per l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV). Així mateix, es podrà utilitzar qualsevol altre sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de representants de l'ACCV (https://www.accv.es/servicios/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats es pot fer utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Les esmenes o les aportacions documentals posteriors a la presentació de la sol·licitud es podran dur a terme telemàticament en la seu electrònica de la Generalitat a través de l'adreça d'Internet https://sede.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18536. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic, quan siga procedent, han d'anar signats electrònicament per qui siga competent per a fer-ho. Els tràmits que es facen en la seu electrònica de la Generalitat que no arriben a registrar-se es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica, per a la qual cosa cal accedir a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" > "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la sol·licitud i la documentació. Les entitats de reg podran presentar una única sol·licitud de subvenció per a les seues obres. - La instrucció dels expedients s'iniciarà en la corresponent Direcció Territorial de la conselleria, on es rebrà la sol·licitud i es completarà l'expedient, per a la seua remissió a la Direcció General competent en matèria de reg. - Les sol·licituds que complisquen els requisits establits en aquesta ordre de bases seran admeses a tràmit, ordenant-se d'acord a la puntuació obtinguda en aplicació del barem acumulatiu, d'acord amb la proposta emesa per la comissió d'avaluació. - Mitjançant resolució de la persona titular de la direcció general amb competències en regadiu es publicarà les sol·licituds admeses a tràmit fins a completar l'import global màxim de cada convocatòria. Es disposarà la desestimació d'aquelles sol·licituds que no puguen auxiliar-se per haver-se esgotat aquest import global màxim. Les sol·licituds que no complisquen amb els requisits establits seran desestimades, indicant els motius. - Les entitats les sol·licituds de les quals hagen sigut admeses a tràmit, presentaran un projecte de les obres en el termini màxim de tres mesos des de la data de resolució d'admissió a tràmit. - En la resolució que dicte la Direcció General s'efectuarà la declaració dels projectes com a obres d'interés general de la Comunitat Valenciana. - La conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi *Climatico i Desenvolupament Rural , en funció de la dimensió funcional i econòmica de l'obra a subvencionar, decidirà el caràcter anual o pluriennal de la subvenció. Les anualitats futures quedaran condicionades a l'existència de crèdit adequat i suficient en els pressupostos corresponents. - S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds i notificar la resolució, comptats a partir de la publicació de la convocatòria. Les sol·licituds s'entendran desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha emés la corresponent resolució. - Es delega en la persona titular de la direcció general competent en matèria de regadius, l'atribució de resoldre les subvencions regulades en la present ordre. - La resolució, tant expressa com presumpta, posen fi a la via administrativa.

Criteris de valoració

Els criteris de valoració de sol·licituds i terminis de resolució i notificació i de presentació de certificacions d'obra són els que indica l'Ordre de 27/2018 de 28 de novembre (DOGV 8448 de 20/12/2018)

Quantia i cobrament

QUANTIA: A fi d'augmentar el nombre d'entitats de reg beneficiàries, s'estableix una quantitat màxima d'ajuda per peticionari. Aquesta quantitat queda fixada en el 50 % de l'import global màxim de la convocatòria corresponent. L'excés d'inversió que poguera donar-se en alguna operació projectada serà finançat íntegrament per la mateixa entitat de reg. La subvenció que es concedirà serà del 50 % de la inversió màxima auxiliable, fixada per referència al pressupost del projecte tècnic aportat per l'entitat, després del tràmit de supervisió de projectes o als mòduls - tipus aplicables. PAGAMENT: - Per al pagament de la subvenció, s'ha de justificar la realització de la corresponent obra mitjançant l'aportació dels certificats d'obra amb les seues factures i justificants de pagament d'aquestes; també serà necessari que el tècnic de l'administració autonòmica designat a aquest efecte certifique l'execució d'aquestes i la seua congruència amb el projecte aprovat. - S'ha d'acreditar el pagament de la totalitat de cada factura mitjançant un certificat bancari del càrrec en el compte de la comunitat de regants i el corresponent abonament en el compte de l'expedidor de la factura o bé la transferència bancària per l'import total d'aquesta factura. Es podrà justificar el pagament mitjançant altres documents que tinguen valor probatori equivalents als anteriors amb validesa en el tràfic jurídic mercantil. En aquest cas, s'haurà d'aportar el contracte subscrit per les parts en el qual s'especifiquen les condicions d'aquest. - Les certificacions d'obra s'han d'emetre amb una periodicitat, com a mínim, trimestral, excepte en casos degudament justificats i informats favorablement pel tècnic supervisor. En cas que hi haguera una obra en execució efectiva, aquestes certificacions tindran una periodicitat mensual. Si es produïra un període d'inactivitat, el director d'obra haurà d'emetre un certificat sobre aquest fet i remetre'l als serveis territorials de la Conselleria. La falta injustificada de certificacions trimestrals donarà lloc a una penalització en la subvenció de l'anualitat en curs de l'1 %. - L'import que s'haurà de pagar al beneficiari de l'ajuda serà el percentatge que corresponga del cost real de la inversió efectivament realitzada en funció de les certificacions de les obres executades i aprovades. En el cas, que es produïsca una baixa en la contractació i l'import pagat pel beneficiari siga inferior, de la mateixa manera i en la mateixa proporció, aquesta baixa es reflectirà en la subvenció que es pagarà. En qualsevol cas, la quantitat que es pagarà no podrà superar l'import de la subvenció aprovada inicialment.

Esgota via administrativa