• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

TECG - Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'ajudes per a les comunitats de regants i altres entitats de reg en relació amb el foment de la utilització racional de l'aigua.

  Objecte del tràmit

  Millorar els sistemes de regadiu de les entitats de reg de la Comunitat Valenciana, de manera que s'optimitzen l'ús i la gestió tant dels recursos hídrics disponibles, com a energètics, al mateix temps que es promou la diversitat de cultius i l'agricultura ecològica.

  Seran obres subvencionables totes aquelles que contribuïsquen a l'optimització de l'ús i gestió dels recursos hídrics, mitjançant la implantació del reg localitzat, l'increment de la capacitat d'embassament, l'estalvi d'aigua, l'augment de l'eficiència en la seua utilització i la millora de la rendibilitat de les explotacions agràries.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Comunitats de regants i altres entitats de reg sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, a comptar de l'endemà de publicació de la convocatòria en el DOGV núm. 8545, de 10/5/2019.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1) Certificat de l'acord de sol·licitud adoptat per l'assemblea general, reflectit en acta amb l'acord de petició d'ajudes, facultats de representació, termini d'execució de les obres i una breu descripció de les obres per a les quals se sol·licita l'ajuda. L'assemblea haurà d'haver-se realitzat en l'exercici de la convocatòria o en l'immediatament anterior. No es donarà per vàlida la celebració de la mateixa tancat el termini de presentació de sol·licituds.
  2) Ordenances o estatuts de la comunitat de regants o associacions d'agricultors, aprovats pel corresponent organisme de conca.
  3) Acord de l'assemblea atorgant el poder de representació per a presentar la sol·licitud en aquella persona que la realitze, en el cas que aquesta no siga el president de l'entitat.
  4) Documentació que acredite el compliment de les obligacions fiscals i enfront de la Seguretat Social del sol·licitant (certificat de l'Agència Tributària i de la Tresoreria de la Seguretat Social), en cas que l'interessat s'opose al fet que l'òrgan gestor obtinga directament aquesta informació.
  5) Documents que acrediten els drets de reg de l'entitat (concessió, inscripció) o de les agrupacions d'aquestes.
  6) Entitat bancària, agència, localitat i número de compte certificat de l'entitat bancària i manteniment de tercers.
  7) Còpia del document d'identificació fiscal.
  8) Si no s'aporta al costat de la sol·licitud projecte tècnic, s'aportarà memòria tècnica detallada de la proposta a realitzar.
  9) Declaració o estimació d'impacte ambiental favorable o document de l'òrgan competent que li eximisca de la necessitat d'aquestes, segons la legislació ambiental vigent.
  10) Declaració jurada del compliment de les obligacions derivades del registre de *SAT.
  11) Altres documents aportats de manera voluntària, amb indicació d'aquests.

  - Tots els models estaran disponibles en la pàgina web de la Generalitat Valenciana, en l'apartat *PROP, la guia, procediments, per conselleries.
  - Les entitats, en el moment de formalitzar la seua sol·licitud, podran aportar un projecte tècnic o bé optar per fer una detallada descripció de les actuacions previstes i una estimació del seu cost
  - Una vegada seleccionades les sol·licituds i prèvia a la seua aprovació, les entitats hauran d'aportar de manera obligatòria un projecte tècnic, el contingut del qual serà el que s'especifica en l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic o norma que la substituïsca.
  - Aquelles entitats que hagen sigut beneficiàries d'inversions recollides en plans d'obres i finançades per l'Administració o d'ajudes a l'empara de convocatòries anteriors d'aquesta mateixa línia d'ajudes, hauran de presentar, al costat de la sol·licitud d'ajuda de la convocatòria corrent, un resum complet, amb l'exposició de les obres anteriorment auxiliades i els seus pressupostos generals, així com l'o els plans de planta on es representen i identifiquen les mateixes, per convocatòria; tot això a fi de verificar que les obres que se sol·liciten no han sigut ja objecte d'ajuda pública
  - Mitjançant la presentació de la sol·licitud el sol·licitant manifesta sota la seua responsabilitat que totes les dades recollides en ella i en la documentació que s'adjunta són verídics i que es troba en possessió de la documentació que així ho acredita, quedant a la disposició de la Generalitat qui podrà requerir, si ho estima oportú, per a la seua presentació, comprovació, control i inspecció posterior.
  - La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a recaptar els certificats d'estar al corrent en les obligacions fiscals (Agència Tributària i Generalitat), enfront de la Seguretat Social, i consultar el DNI, si escau.
  - El projecte d'obra serà sotmés al tràmit de supervisió de projectes, d'acord amb el que es disposa en l'article 164.h de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'hisenda pública, sector públic instrumental i subvencions o norma que la substituïsca

  Impresos associats

  PROPOSTA DE RACIONALITZACIÓ D'AIGUA PER A REG

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.