Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud d'ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

  Objecte del tràmit

  L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d'explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i, d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions.

  Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions que arriben a la qualificació de prioritària i que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats com a agricultors actius i professionals.

  La mesura es dirigeix als joves agricultors a fi que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant la titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària.

  Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada com a prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada com a microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió.

  Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat com a agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient, si no el tinguera ja en el moment de presentar la sol·licitud.

  En general, aquest pla empresarial ha de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal·lació i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada com a prioritària. No obstant això, en funció de les característiques de l'explotació i, en particular, de la data d'entrada en producció de les inversions que cal realitzar, pot acceptar-se un període addicional de fins a 18 mesos per a la finalització del pla empresarial. Aquesta ampliació no eximeix de l'obligació de complir amb el requisit de ser agricultor actiu i tindre la capacitació suficient abans dels 18 mesos següents a la data de la instal·lació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar l'ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l'activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, tenint en compte que el procés d'instal·lació inclou la recerca i adquisició dels actius físics de l'explotació, la tramitació dels permisos administratius corresponents i l'alta en els registres corresponents, i es comprometen a complir amb la resta de requisits de la mesura. És a dir, en general el jove no ha d'haver adquirit o llogat terrenys destinats a l'activitat agrària, ni s'ha d'haver donat d'alta en Hisenda o en el règim d'autònoms de la Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària en un termini superior a aquests vint-i-quatre mesos, ni haver tingut ingressos, incloent-hi ajudes, per activitats agràries incompatibles amb el termini de 24 mesos mencionat.

  Requeriments

  Es distingeix entre:
  - Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l'ajuda es recullen en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l'ajuda (és a dir, en el moment de la sol·licitud) es recullen en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 12 de l'Ordre 7/2015.
  - Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l'ajuda es recullen en l'art. 13 de l'Ordre 7/2015.

  I. Els BENEFICIARIS de l'ajuda han de complir i acreditar aquests requisits (consulteu el desplegament en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

  1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud.

  2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s'especifica en l'art. 2.7 de l'Ordre 7/2015.

  3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, cal aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l'organisme pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.

  4. Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  5. No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  6. Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària.

  7. Estar donat d'alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga.

  8. Ser titular d'una explotació en règim de propietat o arrendament.

  9. Utilitzar un servei d'assessorament reconegut per l'Administració.

  10. Instal·lar-se com a agricultor actiu tal com es defineix en l'apartat 2 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

  11. Instal·lar-se com a agricultor professional tal com es defineix en l'apartat 3 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015.

  12. Tindre la competència i capacitació d'acord amb l'apartat 5 de l'article 2 i amb l'epígraf a de l'apartat 2 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.

  13. Instal·lar-se en una explotació agrària prioritària.

  14. Complir el que s'estableix en el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març de la Generalitat, d'impacte ambiental per a la determinació de l'exigència de la declaració o estimació d'impacte mediambiental, segons els casos que la norma determina.

  15. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat conforme al Decret 279/2004, de 17 de desembre.

  16. Mà d'obra de l'explotació.

  17. Producció ecològica o acolliment a altres figures de qualitat diferenciada agroalimentària descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013, si escau.

  18. Complir el que s'estableix en l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte a l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que s'estableix en els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015.


  II. Els SOL·LICITANTS de l'ajuda han de complir aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural):

  a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament.

  b) Presentar un pla empresarial que incloga actuacions o inversions que cal realitzar en l'explotació l'execució de la qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions que cal desenvolupar després de la concessió de l'ajuda que suposen la incorporació mitjançant la compra o l'arrendament de parcel·les agrícoles, la incorporació d'animals en el cas d'aprofitaments ramaders o la modificació de l'orientació productiva de superfícies que suposen almenys un 15 % de la base productiva de l'explotació, expressada en UTA.

  c) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes.

  d) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

  e) No estar incurs en cap dels supòsits previstos en el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  f) Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda.

  g) Posseir un nivell suficient de capacitació i competència professional.

  Tindre les capacitats i competències agrícoles requerides és un requisit d'admissibilitat per a sol·licitar l'ajuda. No obstant això, en el cas que el sol·licitant declare no posseir encara aquest nivell mínim de capacitació en el moment de presentar la sol·licitud, se li pot concedir el període de gràcia previst en el Reglament (UE) 807/2014 com a mesura d'excepció, sempre que es comprometa a adquirir-lo en el termini màxim de 27 mesos després de la concessió de l'ajuda, sense excedir 18 mesos des de la data de la seua instal·lació.

  III. Una vegada realitzada la instal·lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del primer pagament de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, s'ha de presentar la documentació justificativa que s'ha realitzat la instal·lació efectiva en l'explotació. Per a això, ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, els requisits següents:

  a) Alta en el règim d'Hisenda i Seguretat Social que li corresponga.
  b) Titularitat de l'explotació, acreditant almenys 1 UTA efectiva corresponent a l'orientació productiva prevista.
  c) Acreditació de la utilització d'un servei d'assessorament
  reconegut per l'Administració.
  d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.


  IV. Finalitzada la implementació del pla empresarial, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del pagament final de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l'article 3 l'Ordre 7/2015, que es detallen a continuació, i qualsevol altre aspecte recollit en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat.

  a) Ser agricultor actiu.
  b) Ser agricultor professional.
  c) Tindre la competència i capacitació suficient, en cas que s'haja concedit a l'interessat el període de gràcia establit en l'Ordre 7/2015.
  d) Complir els requisits perquè l'explotació puga ser qualificada com a explotació prioritària.
  e) Complir el que s'estableix en el Decret 32/2006, d'impacte ambiental, tal com es disposa en l'apartat 14 de l'article 3 d'aquesta ordre. f) Complir el que estableix el Decret 279/2004, d'integració laboral, tal com es disposa en l'apartat 15 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015.
  f) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
  g) En el cas d'explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA segons els mòduls de l'annex 1, i en tot cas si la instal·lació es produeix en una entitat associativa, ha d'acreditar la mà d'obra.

  Incompatibilitat de les ajudes

  Aquestes ajudes no són compatibles amb altres subvencions o ajudes que tinguen la mateixa finalitat procedents de fons públics nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  La persona beneficiària està obligada a sol·licitar el pagament de les ajudes concedides, acompanyat de la documentació pertinent que permeta acreditar el compliment dels requisits per al cobrament de les ajudes.

  Les ajudes a la primera instal·lació d'agricultors joves consisteixen en una prima la quantia bàsica de la qual s'estableix en 20.000 euros, que es pot incrementar en els imports següents:

  a) 5.000 euros quan el jove agricultor s'instal·la com a membre d'una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica que siga titular d'una explotació agrària que aconseguisca la qualificació d'explotació prioritària després de l'execució del pla empresarial. Les sol·licituds que es puguen acollir a aquest increment de l'import base no es podran acollir als apartats b i c.

  b) 10.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es preveja la utilització de més de 2 UTA i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.

  c) 15.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es preveja la utilització de més de 3 UTA després de la implementació del pla empresarial.

  d) 10.000 euros per a les sol·licituds que prevegen la instal·lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA en el conjunt d'orientacions agrícoles i 0,5 en el conjunt d'orientacions ramaderes. Aquest tipus d'explotacions mixtes poden contribuir a millorar la viabilitat de l'explotació en diversificar la producció, però tenen uns costos d'instal·lació més elevats com a conseqüència de les diverses necessitats de cada orientació que escau compensar.

  e) 5.000 euros si l'explotació es troba ubicada majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o en zones incloses en la Xarxa Natura 2000.

  f) 15.000 euros si l'explotació es troba ubicada majoritàriament a zones de muntanya, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. L'aplicació d'aquest apartat exclou l'aplicació de l'anterior.

  g) 5.000 euros si la sol·licitud preveu que l'explotació dispose d'instal·lacions per al condicionament i/o transformació d'almenys el 25% de la producció obtinguda en l'explotació.

  h) 5.000 euros si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d'abandonament, que suposen almenys l'equivalent a 0,3 UTA. El compliment d'aquesta condició s'ha de verificar per mitjà del SIGPAC o mitjançant un informe dels servicis tècnics de l'Administració. Aquest increment compensa el cost addicional que suposa la instal·lació en una explotació en què part de les superfícies que no es troben en producció i, per tant, requerixen inversions addicionals per a la recuperació agronòmica de les terres.

  En tot cas, l'import total de l'ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 euros.

  El pagament de l'ajuda s'efectuarà en dos trams. El primer suposarà el 70% del total de l'ajuda, i s'abonarà quan el jove acredite la seua instal·lació efectiva. El segon pagament corresponent al 30% del total de l'ajuda està supeditat al fet que l'explotació assolisca la qualificació d'explotació prioritària després de l'execució del pla empresarial.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant Resolució de 6 de març de 2019, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre 7/2015, és de 45 dies naturals a comptar des de l'endemà a la publicació d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8504 de 12/03/2019). No obstant això, per Resolució de 17 d'abril de 2019 el termini s'ha ampliat fins al dia 18 de maig de 2019.

  El termini de presentació de sol·licituds d'ajuda està tancat. Segueix obert el procediment telemàtic per a la presentació de sol·licituds de pagament, sol·licituds de modificació de plans empresarials i altres comunicacions.

  Els terminis aprovats per a la presentació de sol·licituds de pagament de les ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors concedides a l'empara del PDR 2014-2020, que finalitzaven en el període comprés des del dia de l'aprovació de l'estat d'alarma fins a un mes després de la fi de la vigència, s'amplien fins al dia 31 de juliol de 2020.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentarà preferentment a l'oficina comarcal de la conselleria competent en matèria agrària que corresponga a la ubicació de l'explotació agrària, o a falta d'això, en qualsevol dels altres llocs referits en la legislació vigent sobre procediment administratiu.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADMTIVA. 9 D'OCTUBRE-EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=571

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La conselleria competent en matèria agrària facilitarà models normalitzats específics. Les sol·licituds es poden trobar en les oficines comarcals d'esta, en els centres PROP de la Generalitat o en la web d'esta (http://www.gva.es).

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS. PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD DE PRIMER PAGAMENT DE L'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  SOL·LICITUD DE PAGAMENT FINAL DE L'AJUDA A LA PRIMERA INSTAL·LACIÓ DE JOVES AGRICULTORS PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 2014-2020

  DECLARACIÓ RESPONSABLE EN MATÈRIA DE EXPLOTACIONS AGRÀRIES AMB INSTAL·LACIONS DE CONDICIONAMENT O TRANSFORMACIÓ DE LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

  MODEL DE COMPROMÍS D'INSTAL·LACIÓ DE JOVE EN UNA ENTITAT JURÍDICA PREEXISTENT

  MODEL DE COMPROMÍS D'INSTAL·LACIÓ DE JOVE EN UNA ENTITAT JURÍDICA DE NOVA CONSTITUCIÓ

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la Conselleria competent en matèria agrària. En cas que es detecten deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar lla persona interessada, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de deu dies per a aportar la informació i/o documentació pertinent, a mes d'informar-lo que si no ho fa, es considerarà per desisteix de la seua sol·licitud.

  2. Finalitzada la fase d'instrucció, per part de les oficines comarcals s'emetrà per a cada expedient un informe en què s'especifique si, amb la informació que tenen en el seu poder, la sol·licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda.

  3. Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a ser aprovades, les estudiarà una comissió avaluadora integrada per la persona titular de la subdirecció general competent en la matèria, la persona cap de servei responsable de la mesura, i dos tècnics designats per la persona titular de la direcció general amb competència en aquestes ajudes.
  Els expedients, els puntuaran la comissió avaluadora seguint els criteris de l'art. 8 de l'Ordre 7/2015, i s'ordenaran d'acord amb la puntuació total que obtinguen.

  4. La comissió avaluadora proposarà l'aprovació dels expedients que, complint els requisits de la convocatòria i, segons l'orde de prioritat, puguen ser atesos d'acord amb la dotació pressupostària prevista.

  5. Les propostes de concessió o denegació de les ajudes es traslladaran a l'òrgan competent per a ser resoltes.

  6. La persona titular d'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és la competent per a resoldre sobre la concessió, el pagament, el reintegrament i la revocació de les ajudes, sense perjudici de les possibles delegacions existents.
  Alhora, les sol·licituds d'ajuda que no es puguen atendre per excedir l'import global màxim de la convocatòria seran desestimades, d'acord amb el que estableix l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del sector públic instrumental i de subvencions.

  7. S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, i es podran considerar desestimades si en transcórer el termini mencionat no s'ha dictat la resolució corresponent.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà del dia en què en tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=571

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com els sol·licitants que, no tot i no estar obligats fer-ho, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament per mitjà de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/procedimientos?id_proc=571.

  Per a accedir de manera telemàtica la persona sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, de manera que es pot utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre el qual, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de manera presencial, es requerirà a la persona interessada perquè l'esmene per mitjà de la seua presentació electrònica.

  Els tràmits que s'efectuen per m itjà de la seu electrònica de la Generalitat però que no s'arriben a registrar, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica si s'accedeix a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va el meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Criteris de valoració

  Ordre de prioritats per a l'aprovació:

  a) Sol·licituds en les quals el pla empresarial preveja la utilització de més de 2 UTA en l'explotació després de la implementació del pla empresarial (10 punts).

  b) Sol·licituds corresponents a joves que s'instal·len mitjançant la seua incorporació a entitats associatives que aconseguisquen la qualificació d'explotació prioritària en les quals el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda (10 punts).

  c) Sol·licituds relatives a explotacions situades en la major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l'article 32 del R(UE) 1305/2013 o incloses en la Xarxa Natura 2000 (5 punts).

  d) Explotacions situades en la major part en municipis d'aplicació de la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts).

  e) Sol·licituds corresponents a dones que accedisquen a la titularitat com a persona física de l'explotació o mitjançant titularitat compartida segons es defineix en la Llei 35/2011 de titularitat compartida de les explotacions agràries (5 punts).

  f) Sol·licituds acollides a la modalitat de titularitat compartida (5 punts).

  g) Sol·licituds que incloguen actuacions que tinguen un objectiu mediambiental, d'estalvi energètic o lluita contra el canvi climàtic (5 punts).

  h) Sol·licituds en les quals més del 50 % de les UTA de l'explotació estiguen dedicades a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013 (7 punts).

  i) Sol·licituds que preveuen la integració del titular de l'explotació en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització de, com a mínim, el 25 % de la producció de l'explotació (3 punts).

  j) Sol·licituds que prevegen la instal·lació de joves com a titulars d'explotacions que complisquen alguna de les condicions següents:
  - Dedicar, com a mínim, 1 UTA a la producció de carn de boví, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu, és a dir, explotacions amb almenys 60 vaques nodrisses o 450 mares d'ovelles o cabres, atesa la contribució d'aquests aprofitaments per a pal·liar el problema del despoblament en zones rurals.
  - Preveure una superfície final en l'explotació de, com a mínim, 3 ha dedicades a aprofitaments de cultius fruiters en regadiu o d'1 ha de cultius hortícoles a l'aire lliure en regadiu, considerant la contribució destacada d'aquestes produccions a l'absorció de CO2 atmosfèric i, conseqüentment, a la lluita contra el canvi climàtic.
  - Sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla empresarial la replantació amb espècies no hostes de parcel·les agrícoles, que suposen almenys 1 hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu de les quals s'haja arrancat i destruït a fi d'erradicar i controlar el bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan així haja sigut ordenat per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal.

  En cas d'empat, es tindrà en compte l'edat del sol·licitant i es concedirà prioritat a les sol·licituds corresponents als sol·licitants de més edat.

  Per part de la direcció general competent, s'establirà en cada convocatòria que es realitze un llindar de puntuació que han de superar les sol·licituds presentades per a poder tindre dret a la concessió de l'ajuda.

  Les condicions inicialment valorades en el procés de baremació s'han de mantindre durant els 5 anys següents a la concessió de l'ajuda. Si es verifica l'incompliment d'alguna d'aquestes condicions, es procedirà a calcular la nova puntuació de l'expedient, de manera que es pot arribar a la denegació de l'ajuda i a sol·licitar el reintegrament dels imports ja pagats, incrementats amb l'interés de demora legalment establit, si després de la nova baremació l'expedient perd el dret a l'ajuda. Si l'incompliment d'un criteri de baremació correspon també a una condició relativa a l'import de l'ajuda, es procedirà a calcular el nou import definitiu de l'ajuda.

  En general, s'ha d'entendre que el projecte d'activitat que es desenvoluparà, establit en el pla empresarial, és inalterable quant al seu contingut, objectius i termini d'execució. No obstant això, considerant la possibilitat que circumstàncies no previstes inicialment facen necessària la introducció d'alguna variació en el pla inicialment aprovat, es permet sol·licitar canvis quant al contingut o termini d'execució del pla empresarial, per a la qual cosa s'ha de justificar degudament tal petició.

  En cas que se sol·liciten modificacions que afecten el contingut del pla empresarial aprovat, s'ha de tindre en compte que només poden ser conseqüència de circumstàncies no previstes inicialment, no han d'afectar les condicions essencials del projecte ni la concurrència de les sol·licituds i han de permetre garantir l'efectiu compliment de l'interés públic perseguit per la subvenció. A més, obligaran el beneficiari a presentar un nou pla, que haurà d'acreditar el manteniment de les condicions que en van permetre l'aprovació inicial i els marges i índexs que es van exigir en el moment de la concessió, sense que puguen comportar en cap cas un increment de l'ajuda.

  Sancions

  Penalitzacions

  D'acord amb el que s'estableix en el Reglament delegat (UE) 640/2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 1306/2013, pel que fa a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables a les ajudes al desenvolupament rural, l'import de l'ajuda es retirarà totalment o parcialment en cas que no es complisquen els compromisos i requisits obligatoris.

  El percentatge de penalització de l'ajuda després de l'incompliment dels compromisos o altres obligacions tindrà en compte la gravetat, l'abast, la durada i la reiteració en l'incompliment. Per qualsevol incompliment, haurà de graduar-se la minoració de l'ajuda aplicable en funció del caràcter lleu, mitjà o greu d'aquest.

  La tipificació dels incompliments i les corresponents reduccions i penalitzacions aplicables sobre l'import de l'ajuda es recull en la resolució de 3 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  GUIA PER A L'ELABORACIÓ DE PLANS EMPRESARIALS

  PLA EMPRESARIAL GRANS EXPLOTACIONS

  PLA EMPRESARIAL NORMAL

  T1. ENTITATS D'ASSESSORAMENT RECONEGUDES

  T2. ORIENTACIONS PRODUCTIVES, CODIFICACIÓ, MODULACIÓ I VALORS APLICABLES ALS ESTUDIS ECONÒMICS

  T3. TAULA DE MUNICIPIS PER A BAREMACIÓ I CÀLCUL D'IMPORTS

  T4. DESCRIPCIÓ DE LES DESPESES I ACTUACIONS QUE CAL REALITZAR

  INSTRUCCIÓ 1.2016 CRITERIS PER A L'ELEGIBILITAT DE PLANS EMPRESARIALS

  INSTRUCCIÓ 2.2016 INSTAL·LACIÓ DE JOVES EN ENTITATS ASSOCIATIVES

  INSTRUCCIÓ 4.2016 APLICACIÓ DE CRITERIS DE BAREMACIÓ DE SOL·LICITUDS

  INSTRUCCIÓ 5.2016 DESCRIPCIÓ DEL MARGE BRUT I DE LA MÀ D'OBRA DE L'EXPLOTACIÓ

  GUIA DE BONES PRÀCTIQUES D'HIGIENE A LA PRODUCCIÓ PRIMÀRIA AGRÍCOLA

  INSTRUCCIÓ 1.2018 - Recuperació de terres en estat d'abandonament

  INSTRUCCIÓ 2.2018 - Instalació en explotacions dedicades a la vermicultura

  INSTRUCCIÓ 3.2018 - Instal-lació en explotacions dedicades a ramaderia extensiva o semiextensiva

  Instrucció 1.2019 - Inici del procés de primera instal·lació

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'instal·lació de joves agricultors, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOCV núm. 7675, de 10/12/2015)
  - Correcció d'errors de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions en matèria d'instal·lació de joves agricultors, en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (DOCV núm. 7731, de 01/03/2016).
  - Resolució de 3 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, per la qual s'estableix la tipificació dels incompliments de compromisos i obligacions exigits als beneficiaris de l'ajuda a la instal·lació de joves agricultors a l'empara de l'Ordre 7/2015 i les corresponents reduccions i penalitzacions que cal aplicar sobre l'import de l'ajuda (DOGV núm. 8289, de 08/05/2018).
  - Resolució de 6 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors a l'empara de l'Ordre 7/2015 (DOCV núm. 8504, de 12/03/2019).
  - Extracte de la Resolució de 6 de març de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual es convoquen ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors a l'empara de l'Ordre 7/2015.
  - Resolució de 17 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors.
  - Extracte de la Resolució de 17 d'abril de 2019, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors.
  - RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2020, del director de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'amplia el termini de presentació de sol·licituds de pagament corresponents a les ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors aprovades a l'empara del PDR 2014-2020 afectades per la situació derivada de la Covid-19

  Llista de normativa

  Vegeu l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre.

  Vegeu la correcció d'errors de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre.

  Vegeu la Resolució de 3 de maig de 2018.

  Vegeu la Resolució de 6 de març de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 6 de març de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 d'abril de 2019.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 17 d'abril de 2019.

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos o usats en la seu

  Sistemes de verificació de signatura

  Vegeu Resolució de 7 de juliol de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.