Ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210699
|
Codi GVA: 571
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d'explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions. Aquest objectiu...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
07-05-2021
JustificacióTermini obert
07-05-2021

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Poden sol·licitar l'ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l'activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, tenint en compte que el procés...

Saber més
Requisits

Es distingeix entre: - Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l'ajuda es recullen en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015. - Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l'ajuda per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015. - Els requisits que...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
1. La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas que es detecten deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de...
Saber més
Criteris de valoració
Ordre de prioritats per a l'aprovació: a) Sol·licituds en les quals el pla empresarial preveja la utilització de més de 2 UTA en l'explotació després de la implementació del pla empresarial (10 punts). b) Sol·licituds corresponents a joves que s'instal·len mitjançant la seua incorporació a...
Saber més
Òrgans de tramitació
La instrucció del procediment correspon a les OCAPA de la Conselleria competent en matèria agrària.

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant la Resolució de 28 d'abril de 2021, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre...

Saber més
Documentació
Les sol·licituds d'ajuda han de presentar-se juntament amb el corresponent pla empresarial generat a través de l'aplicació informàtica ASTRAL dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual pot accedir-se a...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
  Presencial

  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei...

  Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 07-05-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar...
  Saber més
  Presencial
  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda comptats a partir de la data de la publicació de la convocatòria, i es podran considerar desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha dictat la resolució corresponent.
  Quantia i cobrament
  La persona beneficiària està obligada a sol·licitar el pagament de les ajudes concedides, acompanyat de la documentació pertinent que permeta acreditar el compliment dels requisits per al cobrament de les ajudes. La ajuda a la primera instal·lació d'agricultors joves consisteix en una prima la...
  Saber més
  Observacions

  Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà del dia en què en tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1...

  Saber més
  Sancions
  D'acord amb el que estableix el Reglament delegat (UE) 640/2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 1306/2013 pel que fa a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables a les ajudes al desenvolupament rural, l'import de l'ajuda...
  Saber més

  Justificació

  Termini
  Des de 07-05-2021
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la...
  Saber més
  Presencial
  Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei...
  Saber més