Detall de Procediment

Ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors (PDR-CV 2014-2020)

Codi SIA: 210699
Codi GUC: 571
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: TANCAT
(07-05-2021
06-07-2021)
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Al·legació/Aportació

  • Resolució

  • Justificació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

L'objectiu d'aquestes ajudes és, d'una banda, facilitar als joves agricultors la seua instal·lació com a titulars d'explotacions agràries viables, sostenibles i competitives; i d'altra banda, el rejoveniment i la millora del nivell de formació dels titulars de les explotacions. Aquest objectiu es materialitza mitjançant la concessió d'una ajuda per a donar suport a la primera instal·lació en explotacions que arriben a aconseguir la qualificació d'explotació agrària prioritària i que els beneficiaris de l'ajuda arriben a complir amb els requisits per a ser considerats agricultors actius i professionals. La mesura s'adreça als joves agricultors a fi que puguen instal·lar-se com a agricultors professionals mitjançant titularitat exclusiva, compartida o en règim de cotitularitat d'una explotació agrària. Així mateix, es pot accedir a l'ajuda a través de la integració com a soci en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova constitució, que siga titular d'una explotació agrària que arribe a poder ser qualificada d'explotació agrària prioritària i en la qual el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda. En aquest cas, l'activitat fonamental de la societat ha de ser l'agrària i ha de complir amb els requisits per a ser qualificada de microempresa o petita empresa segons la definició de la Recomanació 2003/361/CE, de la Comissió. Per a garantir la viabilitat de l'explotació, els joves han de presentar un pla empresarial que ha de començar a aplicar-se abans dels nou mesos següents a la concessió de l'ajuda, i permetre que abans dels díhuit mesos següents a la data de la instal·lació el jove agricultor complisca els requisits establits per a poder ser considerat agricultor actiu i disposar d'un nivell de capacitació suficient, si no el tinguera ja en el moment de presentar la sol·licitud. Els plans empresarials que s'aproven a l'empara de la convocatòria 2021 han de finalitzar com a màxim 18 mesos després de la data de la instal·lació, o, com a màxim, abans del 31/12/2023, i després de la seua execució ha de permetre que el jove complisca els requisits per a ser considerat agricultor professional i que l'explotació puga ser qualificada d'explotació agrària prioritària.

Requisits

Es distingeix entre: - Els requisits que han de complir els BENEFICIARIS de l'ajuda es recullen en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015. - Els requisits que han de complir els SOL·LICITANTS de l'ajuda per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015. - Els requisits que han de complir-se per a accedir al primer PAGAMENT de l'ajuda es recullen en l'art. 12 de l'Ordre 7/2015. - Els requisits que s'han de complir per a accedir al primer PAGAMENT FINAL de l'ajuda es recullen en l'art. 13 de l'Ordre 7/2015. I. Els BENEFICIARIS de l'ajuda han de complir i acreditar aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 3 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural): 1. Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament, en el moment de presentar la sol·licitud. 2. Presentar un pla empresarial, que incloga el contingut mínim que s'especifica en l'art. 2.7 de l'Ordre 7/2015. 3. Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes i, en cas que no figure en el Registre de tercers de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, s'ha d'aportar el corresponent document de domiciliació bancària de l'organisme pagador, Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària. 4. Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social. 5. No estar incurs en cap dels supòsits que preveu el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 6. Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària. 7. Estar donat d'alta en Hisenda i Seguretat Social en el règim que li corresponga. 8. Ser titular d'una explotació en règim de propietat o arrendament. 9. Utilitzar un servei d'assessorament reconegut per l'Administració. 10. Instal·lar-se com a agricultor actiu tal com defineix l'apartat 2 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015. 11. Instal·lar-se com a agricultor professional tal com defineix l'apartat 3 de l'article 2, de l'Ordre 7/2015. 12. Tindre la competència i capacitació d'acord amb l'apartat 5 de l'article 2 i amb l'epígraf a de l'apartat 2 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015. 13. Instal·lar-se en una explotació agrària prioritària. 14. Complir el que estableix el Decret 32/2006, de 10 de març, del Consell de la Generalitat sobre el Reglament per a l'execució de la Llei 2/1989, de 3 de març, de la Generalitat, d'impacte ambiental per a determinar l'exigència de la declaració o estimació d'impacte mediambiental, segons els casos que la norma determina. 15. Complir la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat segons el Decret 279/2004, de 17 de desembre. 16. Complir el que estableix l'article 3 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, respecte de l'obligatorietat de donar l'adequada publicitat al caràcter públic del finançament de les actuacions objecte de subvenció, d'acord amb el que estableixen els punts 2 i 3 de l'article 3 de la Llei 2/2015. II. Els SOL·LICITANTS de l'ajuda han de complir aquests requisits (consulteu-ne el desplegament en l'art. 6 de l'Ordre 7/2015, d'1 de desembre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural): a) Edat entre 18 anys i 40 anys, inclusivament. b) Presentar un pla empresarial que incloga actuacions o inversions que cal realitzar en l'explotació l'execució de la qual no haja finalitzat en el moment de presentar la sol·licitud i, per tant, incloga actuacions que es desenvoluparan després de la concessió de l'ajuda que suposen la incorporació mitjançant compra o arrendament de parcel·les agrícoles, la incorporació d'animals en el cas d'aprofitaments ramaders o la modificació de l'orientació productiva de superfícies que suposen almenys un 15 % de la base productiva de l'explotació, expressada en UTA. c) El procés ha de correspondre a la primera instal·lació del jove com a titular d'una explotació agrària i ha d'haver-se iniciat en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda. Per a complir aquest requisit, s'exigeix que el sol·licitant acredite la titularitat per propietat o arrendament, o mitjançant l'aportació del compromís ferm de compravenda o arrendament acordat amb el titular de la superfície agrària o instal·lacions ramaderes que suposen almenys 0,2 UTA, o aportar el compromís d'integració en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova creació, que arribe a ser titular d'una explotació agrària prioritària. d) Identificar un compte corrent per al cobrament de les ajudes. e) Justificar estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'hi haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment procedisca a la consulta d'aquesta informació. f) No estar incurs en cap dels supòsits que preveu el punt 2 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. g) Haver iniciat el procés d'instal·lació en l'explotació agrària en un termini màxim de 24 mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda. h) Tindre un nivell suficient de capacitació i competència professional. Tindre les capacitats i competències agrícoles requerides és un requisit d'admissibilitat per a sol·licitar l'ajuda. No obstant això, en el cas que el sol·licitant declare no tindre encara aquest nivell mínim de capacitació en el moment de presentar la sol·licitud, se li pot concedir el període de gràcia previst en el Reglament (UE) 807/2014 com a mesura d'excepció, sempre que es comprometa a adquirir-lo en el termini màxim de 27 mesos després de la concessió de l'ajuda, sense excedir 18 mesos des de la data de la seua instal·lació. III. Una vegada realitzada la instal·lació, en el termini màxim de nou mesos posteriors a la data de concessió, l'interessat ha de presentar per escrit la sol·licitud del primer pagament de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud, ha de presentar la documentació justificativa que s'ha realitzat la instal·lació efectiva en l'explotació. Per a això, ha d'acreditar, si no ho haguera fet abans, els requisits següents: a) Alta en el règim d'Hisenda i Seguretat Social que li corresponga. b) Titularitat de l'explotació, acreditant almenys 1 UTA efectiva corresponent a l'orientació productiva prevista. c) Acreditació de la utilització d'un servei d'assessorament reconegut per l'Administració. d) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment consulte aquesta informació. IV. Finalitzada la implementació del pla empresarial, l'interessat ha de presentar la sol·licitud del pagament final de l'ajuda. Juntament amb aquesta sol·licitud ha d'acreditar, si no ho ha fet abans, la resta de requisits indicats en l'article 3 l'Ordre 7/2015, que es detallen a continuació, i qualsevol altre punt recollit en el pla empresarial que no haja sigut acreditat amb anterioritat. a) Ser agricultor actiu. b) Ser agricultor professional. c) Tindre competència i capacitació suficient, en cas que s'haja concedit a l'interessat el període de gràcia que estableix l'Ordre 7/2015. d) Complir els requisits perquè l'explotació puga ser qualificada d'explotació prioritària. e) Complir el que estableix el Decret 32/2006, d'impacte ambiental, tal com disposa l'apartat 14 de l'article 3 d'aquesta ordre. f) Complir el que estableix el Decret 279/2004, d'integració laboral, tal com disposa l'apartat 15 de l'article 3 de l'Ordre 7/2015. f) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social, en cas que el sol·licitant s'haja oposat al fet que l'òrgan gestor d'aquest procediment consulte aquesta informació. g) En el cas d'explotacions la dimensió equivalent de les quals siga superior a 6 UTA segons els mòduls de l'annex 1, i en tot cas si la instal·lació es produeix en una entitat associativa, ha d'acreditar la mà d'obra. Incompatibilitat de les ajudes Aquesta ajuda no és compatible amb altres subvencions o ajudes que tinguen la mateixa finalitat procedents de fons públics nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

Qui pot sol·licitar-ho?

Poden sol·licitar l'ajuda a la primera instal·lació els joves que es vulguen incorporar a l'activitat agrària o, si és el cas, que hagen iniciat el procés per a la seua instal·lació en els vint-i-quatre mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'ajuda, tenint en compte que el procés d'instal·lació inclou la recerca i adquisició dels actius físics de l'explotació, la tramitació dels permisos administratius corresponents i l'alta en els registres corresponents, i es comprometen a complir amb la resta de requisits de la mesura. És a dir, en general el jove no ha d'haver adquirit o llogat terrenys destinats a l'activitat agrària, ni s'ha d'haver donat d'alta en Hisenda o en el règim d'autònoms de la Seguretat Social corresponent a l'activitat agrària en un termini superior a aquests vint-i-quatre mesos, ni haver tingut ingressos, incloent-hi ajudes, per activitats agràries incompatibles amb el termini de 24 mesos mencionat.

Termini

El termini de presentació de sol·licituds d'ajudes a la primera instal·lació de joves agricultors en el marc del Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, establit mitjançant la Resolució de 28 d'abril de 2021, per la qual es convoquen ajudes a l'empara de l'Ordre 7/2015, és de 2 mesos a comptar de l'endemà de la publicació de l'extracte d'aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 9077 de 06/05/2021).

Documentació

Les sol·licituds d'ajuda han de presentar-se juntament amb el corresponent pla empresarial generat a través de l'aplicació informàtica ASTRAL dissenyada a aquest efecte per la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a la qual pot accedir-se a través de l'URL següent: http://astral.gva.es/astral En el formulari de la sol·licitud s'han d'incloure les dades generals del sol·licitant, les declaracions responsables que es requereixen segons la normativa, així com l'empremta digital del pla empresarial que s'ha d'adjuntar al formulari i l'import total d'ajuda sol·licitat. També s'ha d'aportar la resta de documentació descrita en l'apartat tercer de la convocatòria: - Acreditació de la titularitat per propietat o arrendament o mitjançant l'aportació del compromís ferm de compravenda o arrendament acordat amb el titular, de la superfície agrària o instal·lacions ramaderes que suposen almenys 0,2 UTA, o compromís d'integració en una entitat associativa amb personalitat jurídica, preexistent o de nova creació, que arribe a ser titular d'una explotació agrària prioritària. - Última declaració d'IRPF o certificat de l'Administració tributària de no haver presentat la declaració de la renda. - Informe actualitzat de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social o qualsevol altre document fefaent. - Documentació acreditativa del nivell mínim de capacitació requerit, en cas que el titular tinga ja aquesta capacitació en el moment de presentar la sol·licitud d'ajuda.

Presentació

Presencial
Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en Les Oficines Comarcals Agràries: https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La instrucció del procediment correspon a les oficines comarcals de la conselleria competent en matèria agrària. En cas que es detecten deficiències o falta de documentació que haja d'esmenar l'interessat, se li requerirà per escrit i se li concedirà un termini de 10 dies per a l'aportació de la informació o documentació pertinent, i se l'informarà que si no ho fa, se l'entendrà desistit de la seua sol·licitud. 2. Finalitzada la fase d'instrucció, les oficines comarcals emetran per a cada expedient un informe en el qual s'especificarà si, amb la informació que tenen en poder, la sol·licitud compleix amb els requisits establits per a accedir a l'ajuda. 3. Les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a la seua aprovació seran estudiades per una comissió avaluadora integrada per la persona titular de la Subdirecció General competent en la matèria, el cap de servei responsable de la mesura, i dos tècnics designats pel titular de la Direcció General amb competència en aquestes ajudes. La comissió avaluadora puntuarà els expedients seguint els criteris de l'article 8 de l'Ordre 7/2015 i s'ordenaran d'acord amb la puntuació total obtinguda. 4. La comissió avaluadora proposarà l'aprovació dels expedients que complisquen els requisits de la convocatòria i que, segons l'ordre de prioritat, es puguen atendre d'acord amb la dotació pressupostària prevista. 5. Les propostes de concessió o denegació de les ajudes seran traslladades a l'òrgan competent per a la seua resolució. 6. El titular d'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària és el competent per a resoldre sobre la concessió, el pagament, el reintegrament i la revocació de les ajudes, sense perjudici de les possibles delegacions existents. Al mateix temps, les sol·licituds d'ajuda que no puguen ser ateses perquè excedeixen l'import global màxim de la convocatòria seran desestimades, d'acord amb el que estableix l'article 39 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions. 7. S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda, que es podran entendre desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha dictat la resolució corresponent. 8. Una vegada aconseguida la instal·lació efectiva, dins del termini màxim establit en el seu pla empresarial, l'interessat ha de presentar la sol·licitud del primer pagament de l'ajuda juntament amb la documentació justificativa corresponent. 9. Finalitzada la implementació del pla empresarial, l'interessat ha de presentar la sol·licitud del pagament final de l'ajuda, juntament amb l'acreditació, si no ho ha fet abans, de la resta de requisits indicats en l'article 3 l'Ordre 7/2015. 10. És un requisit per a la correcta execució del pla empresarial que l'explotació complisca els requisits per a poder ser qualificada d'explotació agrària prioritària. D'aquesta manera, si no s'ha fet amb anterioritat, ha de presentar-se juntament amb la sol·licitud de pagament final la corresponent sol·licitud de qualificació com a explotació agrària prioritària, segons es descriu en el procediment corresponent:

Criteris de valoració

Ordre de prioritats per a l'aprovació: a) Sol·licituds en les quals el pla empresarial preveja la utilització de més de 2 UTA en l'explotació després de la implementació del pla empresarial (10 punts). b) Sol·licituds corresponents a joves que s'instal·len mitjançant la seua incorporació a entitats associatives que aconseguisquen la qualificació d'explotació prioritària en les quals el control de l'explotació recaiga en el beneficiari de l'ajuda (10 punts). c) Sol·licituds relatives a explotacions situades en la major part en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques previstes en l'article 32 del R(UE) 1305/2013 o incloses en la Xarxa Natura 2000 (5 punts). d) Explotacions situades en la major part en municipis d'aplicació de la mesura LEADER no inclosos en l'apartat anterior (3 punts). e) Sol·licituds corresponents a dones que accedisquen a la titularitat com a persona física de l'explotació o mitjançant titularitat compartida segons es defineix en la Llei 35/2011 de titularitat compartida de les explotacions agràries (5 punts). f) Sol·licituds acollides a la modalitat de titularitat compartida (5 punts). g) Sol·licituds que incloguen actuacions que tinguen un objectiu mediambiental, d'estalvi energètic o lluita contra el canvi climàtic (5 punts). Per a poder acollir-se a aquest criteri de baremació, les sol·licituds han d'incloure almenys tres actuacions destinades a la utilització d'aigua i energia de manera eficient, la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i la retenció del CO? o la valorització de residus de l'explotació, entre les que s'indiquen a continuació: - Explotacions que preveuen la reutilització d'aigua després de la seua depuració. - Explotacions agrícoles de secà en un 90 % de la seua capacitat productiva (UTA). - Explotacions que utilitzen energies renovables obtingudes o que provinguen de la mateixa explotació. - Explotacions en les quals s'utilitza el no conreu i la coberta verda en superfícies dedicades a cultius permanents, en almenys un 50 % de la superfície cultivada. - Explotacions dedicades a la producció ecològica o producció integrada, almenys en un 50 % de la capacitat productiva de l'explotació, degudament certificada. - Explotacions que preveuen la trituració de restes de poda i la seua incorporació al sòl com a matèria orgànica en, almenys, el 25 % de la superfície cultivada, de manera que s'evita la crema de restes vegetals agrícoles. - Explotacions de ramaderia extensiva. - Aprofitament energètic del biogàs produït per digestió anaeròbia de residus biodegradables. - Explotacions que disposen de 0,5 UTA dedicades a l'apicultura (200 ruscos) després de l'execució del pla empresarial. h) Sol·licituds en les quals més del 50 % de les UTA de l'explotació estiguen dedicades a producció ecològica o altres produccions de qualitat diferenciada descrites en l'article 16.1.a del Reglament (UE) 1305/2013 (7 punts). i) Sol·licituds que preveuen la integració del titular de l'explotació en una entitat associativa per a la transformació i/o comercialització de, com a mínim, el 25 % de la producció de l'explotació (3 punts). j) Sol·licituds que complisquen amb les directrius d'orientació sectorial i productives que establisca la conselleria competent en cada convocatòria (10 punts). En aquesta convocatòria, les directrius d'orientació sectorial i productives que permeten accedir a aquest criteri de baremació són les següents: - Dedicar, com a mínim, 1 UTA a la producció de carn de boví, oví o caprí en règim extensiu o semiextensiu, és a dir, explotacions amb almenys 60 vaques nodrisses o 450 mares d'ovelles o cabres, atesa la contribució d'aquests aprofitaments per a pal·liar el problema del despoblament en zones rurals. - Preveure una superfície final en l'explotació de, com a mínim, 3 ha dedicades a aprofitaments de cultius fruiters en regadiu o d'1 ha de cultius hortícoles a l'aire lliure en regadiu, considerant la contribució destacada d'aquestes produccions a l'absorció de CO2 atmosfèric i, conseqüentment, a la lluita contra el canvi climàtic. - Sol·licituds corresponents a explotacions que incloguen en el seu pla empresarial la replantació amb espècies no hostes de parcel·les agrícoles, que suposen almenys 1 hectàrea de superfície de secà o 0,5 hectàrees de superfície de regadiu, el cultiu de les quals s'haja arrancat i destruït a fi d'erradicar i controlar el bacteri de quarantena Xylella fastidiosa, quan així haja sigut ordenat per resolució de la persona titular de la direcció general competent en matèria de sanitat vegetal. Les sol·licituds poden assignar-se 5 punts per cada una d'aquestes condicions que complisquen, amb un màxim de 10 punts per al conjunt d'aquest criteri de baremació. La concessió de les ajudes s'efectuarà mitjançant un règim de concurrència competitiva entre les sol·licituds presentades que reunisquen els requisits per a la seua aprovació, atenent les sol·licituds de manera ordenada de més a menys puntuació, fins a esgotar el pressupost disponible. D'acord amb el que disposa l'article 8.5 de l'Ordre 7/2015, s'estableix un llindar de 12 punts als quals han d'arribar les sol·licituds presentades per a poder tindre dret a la concessió de l'ajuda. En cas d'empat, es tindrà en compte l'edat del sol·licitant i es concedirà prioritat a les sol·licituds corresponents als sol·licitants de més edat. Les condicions inicialment valorades en el procés de baremació s'han de mantindre durant els 5 anys següents a la concessió de l'ajuda. Si es verifica l'incompliment d'alguna d'aquestes condicions, es procedirà a calcular la nova puntuació de l'expedient, de manera que es pot arribar a la denegació de l'ajuda i a sol·licitar el reintegrament dels imports ja pagats, incrementats amb l'interés de demora legalment establit, si després de la nova baremació l'expedient perd el dret a l'ajuda. Si l'incompliment d'un criteri de baremació correspon també a una condició relativa a l'import de l'ajuda, es procedirà a calcular el nou import definitiu de l'ajuda. En general, s'ha d'entendre que el projecte d'activitat que es desenvoluparà, establit en el pla empresarial, és inalterable quant al seu contingut, objectius i termini d'execució. No obstant això, considerant la possibilitat que circumstàncies no previstes inicialment facen necessària la introducció d'alguna variació en el pla inicialment aprovat, es permet sol·licitar canvis quant al contingut o termini d'execució del pla empresarial, per a la qual cosa s'ha de justificar degudament tal petició. En cas que se sol·liciten modificacions que afecten el contingut del pla empresarial aprovat, s'ha de tindre en compte que només poden ser conseqüència de circumstàncies no previstes inicialment, no han d'afectar les condicions essencials del projecte ni la concurrència de les sol·licituds i han de permetre garantir l'efectiu compliment de l'interés públic perseguit per la subvenció. A més, obligaran el beneficiari a presentar un nou pla, que haurà d'acreditar el manteniment de les condicions que en van permetre l'aprovació inicial i els marges i índexs que es van exigir en el moment de la concessió, sense que puguen comportar en cap cas un increment de l'ajuda.

òrgans de tramitació

La instrucció del procediment correspon a les OCAPA de la Conselleria competent en matèria agrària.
Termini alegació:
des de: 07-05-2021

Presentació

Presencial
Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en les Oficines Comarcals Agràries: https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones interessades que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les alegacions o qualsevol document addicional telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Observacions

Es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant del titular de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà del dia en què en tinga lloc la notificació, de conformitat amb el que disposa l'article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, o bé directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que estableixen els articles 10 i 46 de la Llei de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Quantia i cobrament

La persona beneficiària està obligada a sol·licitar el pagament de les ajudes concedides, acompanyat de la documentació pertinent que permeta acreditar el compliment dels requisits per al cobrament de les ajudes. La ajuda a la primera instal·lació d'agricultors joves consisteix en una prima la quantia bàsica de la qual s'estableix en 20.000 euros, que es pot incrementar en els imports següents: a) 5.000 euros quan el jove agricultor s'instal·la com a membre d'una entitat associativa, que no siga unipersonal, amb personalitat jurídica que siga titular d'una explotació agrària que aconseguisca la qualificació d'explotació prioritària després de l'execució del pla empresarial. Les sol·licituds que es puguen acollir a aquest increment de l'import base no es poden acollir als apartats b i c. b) 10.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es preveja la utilització de més de 2 UTA i fins a 3 UTA després de la implementació del pla empresarial. c) 15.000 euros quan en la sol·licitud d'ajuda es preveja la utilització de més de 3 UTA després de la implementació del pla empresarial. d) 10.000 euros per a les sol·licituds que prevegen la instal·lació en una explotació mixta amb almenys 0,5 UTA en el conjunt d'orientacions agrícoles i 0,5 en el conjunt d'orientacions ramaderes. Aquest tipus d'explotacions mixtes poden contribuir a millorar la viabilitat de l'explotació en diversificar la producció, però tenen uns costos d'instal·lació més elevats com a conseqüència de les diverses necessitats de cada orientació que escau compensar. e) 5.000 euros si l'explotació es troba ubicada majoritàriament en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 o en zones incloses en la Xarxa Natura 2000. f) 15.000 euros si l'explotació es troba ubicada majoritàriament a zones de muntanya, segons el Programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020. L'aplicació d'aquest apartat exclou l'aplicació de l'anterior. g) 5.000 euros si la sol·licitud preveu que l'explotació dispose d'instal·lacions per al condicionament i/o transformació d'almenys el 25% de la producció obtinguda en l'explotació. h) 5.000 euros si el pla empresarial contempla la recuperació de terres en estat d'abandonament, que suposen almenys l'equivalent a 0,3 UTA. El compliment d'aquesta condició s'ha de verificar per mitjà del SIGPAC o mitjançant un informe dels servicis tècnics de l'Administració. Aquest increment compensa el cost addicional que suposa la instal·lació en una explotació en què part de les superfícies que no es troben en producció i, per tant, requerixen inversions addicionals per a la recuperació agronòmica de les terres. En tot cas, l'import total de l'ajuda pot arribar com a màxim als 70.000 euros. El pagament de l'ajuda s'efectuarà en dos trams. El primer suposarà el 70% del total de l'ajuda, i s'abonarà quan el jove acredite la seua instal·lació efectiva. El segon pagament corresponent al 30% del total de l'ajuda està supeditat al fet que l'explotació assolisca la qualificació d'explotació prioritària després de l'execució del pla empresarial.

Termini màxim

S'estableix un termini de sis mesos per a resoldre les sol·licituds d'ajuda comptats a partir de la data de la publicació de la convocatòria, i es podran considerar desestimades si transcorregut aquest termini no s'ha dictat la resolució corresponent.

Esgota via administrativa

Sancions

D'acord amb el que estableix el Reglament delegat (UE) 640/2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 1306/2013 pel que fa a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables a les ajudes al desenvolupament rural, l'import de l'ajuda es retirarà totalment o parcialment en cas que no es complisquen els compromisos i requisits obligatoris. El percentatge de penalització de l'ajuda després de l'incompliment dels compromisos o altres obligacions tindrà en compte la gravetat, l'abast, la duració i la reiteració en l'incompliment. Per qualsevol incompliment, s'haurà de graduar la minoració de l'ajuda aplicable en funció del caràcter lleu, mitjà o greu d'aquest. La tipificació dels incompliments i les corresponents reduccions i penalitzacions aplicables sobre l'import de l'ajuda es recull en la Resolució de 3 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. D'acord amb el que estableix el Reglament delegat (UE) 640/2014, pel qual es complementa el Reglament (UE) 1306/2013, pel que fa a les condicions sobre la denegació o retirada dels pagaments i sobre les sancions administratives aplicables a les ajudes al desenvolupament rural, l'import de l'ajuda es retirarà totalment o parcialment en cas que no es complisquen els compromisos i requisits obligatoris. El percentatge de penalització de l'ajuda després de l'incompliment dels compromisos o altres obligacions tindrà en compte la gravetat, l'abast, la duració i la reiteració en l'incompliment. Per qualsevol incompliment, s'haurà de graduar la minoració de l'ajuda aplicable en funció del caràcter lleu, mitjà o greu d'aquest. La tipificació dels incompliments i les corresponents reduccions i penalitzacions aplicables sobre l'import de l'ajuda es recull en la Resolució de 3 de maig de 2018, del director general d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Termini justificació:
des de: 07-05-2021

Presentació

Presencial
Les sol·licituds d'ajudes acompanyades de la documentació requerida es presentaran: a) En el registre electrònic de l'Administració o Organisme al qual es dirigisquen, així com en els restants registres electrònics de qualsevol dels subjectes als quals es refereix l'article 2.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En les oficines d'assistència en matèria de registres. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en les Oficines Comarcals Agràries: https://agricultura.gva.es/es/web/oca/la-teua-oficina-comarcal-agraria
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, presentaran la documentació justificativa telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu" -> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

On consultar dubtes sobre el tràmit