Detall de Procediments

Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys

  Objecte del tràmit

  Convocar els beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana a l'empara amb l'Orde de 16 de gener de 2008 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, majors de 65 anys la edat de jubilació efectiva dels quals no haja sigut als 65 anys, a fi de sol·licitar el pagament de les quantitats que haurien d'haver percebut en concepte de la dita ajuda des que van complir els 65 anys fins a l'edat efectiva de jubilació.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Beneficiaris de l'ajuda a l'empara Orde de 16 de gener de 2008 majors de 65 anys l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys i que van accedir a l'ajuda en alguna de les estes modalitats:

  a) Titulars d'explotacions que han cessat definitivament en l'activitat agrària, d'ara en avant cedents.
  b) Treballadors de les explotacions els titulars del qual hagen cessat definitivament en l'activitat agrària.

  Requeriments

  REQUISITS DELS CEDENTS:

  a) Haver complit 65 anys d'edat i l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys
  b) Haver cotitzat a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social un període previ tal que els permeta completar, en arribar a l'edat de jubilació efectiva, almenys els anys necessaris per a tindre dret a percebre la pensió de la Seguretat Social.
  c) Estar al corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

  REQUISITS DELS TREBALLADORS:

  Els treballadors de les explotacions els titulars dels quals cessen en l'activitat agrària amb fins comercials per a poder ser beneficiaris de les ajudes, hauran de complir els requisits següents:

  a) Haver complit els cinquanta-cinc anys d'edat i l'edat de jubilació efectiva dels quals no haja sigut als 65 anys
  b) Haver cotitzat en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social durant un període previ que els permeta completar, en arribar a l'edat de jubilació efectiva, almenys els anys necessaris per a tindre dret a percebre la pensió de la Seguretat Social, i dels quals els dos anteriors al cessament, hagen sigut ininterromputs.
  c) Estar al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  L'import de l'ajuda correspon a les quantitats que haurien d'haver percebut en concepte de la dita ajuda els beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, l'edat de jubilació efectiva dels quals no haja sigut als 65 anys, des que van complir els 65 anys fins a l'edat efectiva de jubilació.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini per a la sol·licitud d'estes ajudes serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGV.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - En les oficines comarcals de la Conselleria de Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica (per a qualsevol informació sobre la ubicació d'estes, telefoneu al 012).

  - I preferentment en les oficines comarcals i en els registres següents:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE GENERAL DE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA
  C/ DE LA DEMOCRÀCIA, 77. CIUTAT ADVA. 9 D'OCTUBRE -EDIFICI AVer plano
  46018 València
  Tel: 012

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=581

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Junt amb la sol·licitud caldrà aportar la documentació següent:

  1. DNI del sol·licitant o del representant legal, en el cas que no haja autoritzat a l'Administració a la seua consulta

  2. Acreditació d'estar corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Sòcia, en el cas que no haja autoritzat a l'Administració a la seua consulta.

  3. Informe de vida laboral de la Seguretat Social

  4. L'acreditació de la titularitat de dades bancàries per al pagament de les ajudes, per mitjà del document normalitzat de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de domiciliació bancària.

  Impresos associats

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - Independent del lloc de presentació de les sol·licituds, la tramitació de cada expedient correspondrà al servici amb competències en matèria d'ajudes estructurals.

  - L'avaluació de les sol·licituds, d'acord amb els criteris establits, serà efectuada per l'òrgan col·legiat constituït pel titular del servici d'ajudes estructurals, un cap de secció i un tècnic.

  - Després de la valoració de l'expedient tramitat es donarà trasllat a l'òrgan competent per a resoldre sobre la concessió o denegació del pagament corresponent a l'ajuda de jubilació anticipada.

  - La competència per a resoldre la concessió, els pagaments, el reintegrament i la revocació corresponent a l'ajuda de jubilació anticipada correspon al titular de la direcció general competent, per delegació de l'Acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del pagament de fons FEADER entre l'organisme pagador i els distints òrgans administratius de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Davant de la dita resolució serà procedent el recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques o bé recurs contenciós administratiu davant dels jutjats Contenciosos Administratius de la Comunitat Valenciana, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la Llei reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, de 13 de juliol de 1998, sense perjuí de la interposició de qualsevol altre recurs que s'estimen procedent.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=581

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc581.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 16 de gener del 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i dels treballadors agrícoles a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5700, d'11/02/08).
  - Orde de 25 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Orde de 16 de gener de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5722, de 12/03/08).
  - Correcció d'errades de l'Orde de 25 de febrer del 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Orde de 16 de gener de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles a la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5788, de 19/06/08).
  - Resolució de 10 de febrer del 2011, de la directora de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'establix la convocatòria del procediment d'admissió de sol·licituds i concessió de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles en la Comunitat Valenciana durant l'any 2011 (DOCV núm. 6462, de 17/02/11).
  - ORDRE 19/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Orde de 16 de gener de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen les bases reguladores de les ajudes destinades a fomentar la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu Orde de 16 de gener de 2008

  Vegeu Resolució de 10 de febrer de 2011

  Vegeu Ordre 19/2017, de 20 de juliol

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.