Sol·licitud per a beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, la edat de jubilació efectiva de la qual no haja sigut als 65 anys

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210702
|
Codi GVA: 581
Descarregar informació
Termini obert

Des de 04-08-2017

 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Convocar els beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana a l'empara amb l'Orde de 16 de gener de 2008 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, majors de 65 anys la edat de jubilació efectiva dels quals no...

Saber més
Terminis
Sol·licitudTermini obert
04-08-2017
Normativa
 • Orde de 16 de gener del 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'establixen les bases reguladores de les ajudes...
 • Orde de 25 de febrer de 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Orde de 16 de gener de 2008, de la...
 • Correcció d'errades de l'Orde de 25 de febrer del 2008, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es modifica l'Orde de 16...
 • Resolució de 10 de febrer del 2011, de la directora de l'Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la qual s'establix la convocatòria...
 • ORDRE 19/2017, de 20 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la ...

A qui va dirigit

Empreses
Persones interessades

Beneficiaris de l'ajuda a l'empara Orde de 16 de gener de 2008 majors de 65 anys l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys i que van accedir a l'ajuda en alguna de les estes modalitats: a) Titulars d'explotacions que han cessat definitivament en l'activitat agrària, d'ara...

Saber més
Requisits

REQUISITS DELS CEDENTS: a) Haver complit 65 anys d'edat i l'edat de jubilació efectiva del qual no haja sigut als 65 anys b) Haver cotitzat a qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social un període previ tal que els permeta completar, en arribar a l'edat de jubilació efectiva, almenys els...

Saber més

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida. - Independent del lloc de presentació de les sol·licituds, la tramitació de cada expedient correspondrà al servici amb competències en matèria d'ajudes estructurals. - L'avaluació de les sol·licituds, d'acord amb els criteris establits,...
Saber més
Òrgans de tramitació
La tramitació de les sol·licituds li correspondre al Servici amb competències en matèria d'ajudes estructurals de la Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

Formularis

Sol·licitud

Termini
Des de 04-08-2017

El termini per a la sol·licitud d'estes ajudes serà de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació al DOGV.

Documentació
Junt amb la sol·licitud caldrà aportar la documentació següent: 1. DNI del sol·licitant o del representant legal, en el cas que no haja autoritzat a l'Administració a la seua consulta 2. Acreditació d'estar corrent de les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Sòcia, en el cas que no haja...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les...
Saber més
Presencial

- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este...

Saber més

On dirigir-se

Resolució

Termini màxim
El termini màxim per a notificar la resolució serà de sis mesos comptats a partir de la data de publicació de la present convocatòria. Transcorregut el termini màxim sense que s'haja notificat resolució expressa, els interessats podran entendre desestimada la sol·licitud per silenci administratiu.
Quantia i cobrament
L'import de l'ajuda correspon a les quantitats que haurien d'haver percebut en concepte de la dita ajuda els beneficiaris de l'ajuda a la jubilació anticipada dels agricultors i treballadors agrícoles de la Comunitat Valenciana majors de 65 anys, l'edat de jubilació efectiva dels quals no haja...
Saber més
Observacions

Davant de la dita resolució serà procedent el recurs de reposició davant del mateix òrgan que la va dictar, en el termini d’un mes comptat des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu...

Saber més
Òrgans resolució
La competència per a resoldre la concessió, els pagaments, el reintegrament i la revocació corresponent a l'ajuda de jubilació anticipada correspon al titular de la direcció genera competent, per delegació de l'Acord de 26 d'abril de 2012 pel qual es deleguen les funcions d'autorització del...
Saber més