Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes per a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA) (Administració central), (Lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius).

  Objecte del tràmit

  Posada a punt de les tècniques de lluita integrada, utilització racional dels productes i mitjans fitosanitaris; formació de personal tècnic especialitzat en la direcció i aplicació d´aquestes tècniques i foment de la lluita col·lectiva.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  ATRIA'S, que complisquen els següents requisits:

  Requeriments

  - Estar constituïdes lliurement per agricultors els predis del qual integren una superfície mínima que garantisca la màxima eficàcia de les tècniques de lluita a aplicar, i perquè resulte econòmica l'ocupació de la mà d'obra qualificada necessària. La dita superfície s'especificara en els corresponents programes i projectes d'actuació.
  - El número mínim d'agricultors agrupats serà de deu.
  - Els agricultors subscriuran els compromisos de constituir-se en una atria i d'acatar les condicions que figuren en un reglament de règim intern, en el que s'expressen l'acceptació dels requisits tècnics que s'establisquen per a cada cultiu o grup de cultius associats. Així mateix, s'indicaren les superfícies de cultiu aportades per cada un dels seus membres i la junta que regira dita atria, formada per un president, un secretari i un tresorer.
  - La forma jurídica adoptada per a la constitució de l'atria, ha de disposar de capacitat de contractació.
  - El compromís de subscriure un contracte laboral amb el tècnic que dirigirà la lluita contra les plagues en els cultius agrupats en l'atria.

  Tindran prioritat, les que contracten un tècnic que reunesca alguns d'estos requisits:
  · Major de 25 anys i més de 12 mesos en desocupació.
  · Menor de 25 anys.
  - Les comunitats autònomes recolzaran amb el seu personal tècnic, les activitats de formació i perfeccionament del personal tècnic de les ATRIA.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  - Esta subvenció es podrà concedir amb el límit de cinc anys consecutius.

  - En el cas que la contractació del tècnic es realitze a temps parcial o per períodes inferiors als indicats en l'anterior quadre disminuïrà proporcionalment l'import de l'ajuda.

  - La quantia màxima d'ajuda per adquisició de productes fitosanitaris que poden aportar una innovació i millora en l'aplicació de les tècniques de la lluita integrada és de 751,27 euros.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el 31 de desembre de l'any anterior a l'anualitat a subvencionar.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/departamentos?descripcion=ocapa&direccion=&municipio=&conselleria=&entepublico=¢ro=&buscar=buscar&event_buscar=Buscar

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=618

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.

  ATRIA que sol·liciten per primera vegada la subvenció:
  - Acta de constitució de l'ATRIA amb la composició de la Junta Rectora (president, tresorer i secretari) amb nomenament d'un representant o apoderat únic de l'agrupació, de poder suficient per a complir les obligacions que com a beneficiari corresponen a l'agrupació (Apt. 3, article 11 de la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions). El representant podrà ser qualsevol dels membres de la Junta Rectora.

  - Els estatuts de l'ATRIA on constaran els requisits de l'article 6 de l'Orde de 17 de novembre de 1989.

  -El compromís de presentar el contracte laboral amb un tècnic que dirigirà la lluita contra els agents nocius dels vegetals en els cultius agrupats en l'ATRIA.

  S'indicarà, la categoria laboral, hores de treball mensuals i període de contractació anual. Titulació del tècnic que haurà de complir els requisits establits en la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002 de 20 de novembre, article 2n apartat u)

  - En el cas que l'ATRIA es constituïx en l'àmbit d'una entitat Cooperativa, SAT, etcètera, serà esta la que formalitzarà el contracte laboral indicat en l'apartat anterior, i presentarà un certificat de l'entitat mateixa en què accepta la constitució en el seu si de l'ATRIA i el compromís de complir les obligacions que figuren en l'orde del MAPA de 17 de novembre de 1989.

  - Relació nominal dels socis que s'integraran en l'ATRIA, junt amb les superfícies per cultius de cada un d'ells, que seran ateses pel tècnic corresponent, amb identificació de l'espècie cultivada, i la identificació de la parcel·la.

  - Memòria sobre les actuacions a realitzar i cost.

  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  - Documentació que acredite les circumstàncies que es vulga que es tinguen en compte en la valoració de les sol·licituds.

  ATRIAs que ja hagen sigut auxiliades l'any anterior:
  - Compromís de mantindre contracte laboral amb tècnic que dirigirà lluita contra agents nocius.

  - Relació d'altes i baixes, respecte al que declara l'any anterior, dels socis i parcel·les que integren l'ATRIA, superfícies de cultiu que aporta cada un d'ells, amb identificació de la superfície cultivada i número de parcel·la.

  - Memòria sobre les actuacions a realitzar i costos.

  - Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari assenyalades en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre.

  - Documentació que acredite les circumstàncies que es vulga que es tinguen en compte en la valoració de les sol·licituds.

  La presentació de la sol·licitud per part del beneficiari comportarà l'autorització a l'òrgan gestor per a demanar els certificats de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries (AEAT i Generalitat Valenciana) i davant de la Seguretat Social.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AGRUPACIONS PER A TRACTAMENTS INTEGRATS EN AGRICULTURA (ATRIA)

  ACTA DE CONSTITUCIÓ D'AGRUPACIÓ PER A TRACTAMENTS INTEGRATS D'AGRICULTURA (ATRIA)

  DECLARACIÓ D'AJUDES MÍNIMIS EN PROCEDIMENTS DE LA CONSELLERIA COMPETENT EN MATÈRIA D'AGRICULTURA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - La instrucció dels expedients de subvenció correspondrà al director general d'Investigació i Innovació Agrària i Ramaderia, que examinarà el compliment per part dels sol·licitants de les condicions exigides per la present orde en relació amb l'esmentada Orde del MAPA de 17 de novembre de 1989, per la qual s'establix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través de les Agrupacions per a Tractaments Integrats en Agricultura (ATRIA), que remetrà a l'òrgan col·legiat les sol·licituds.

  - En cas d'insuficiència de crèdit les sol·licituds seran avaluades i ordenades segons els criteris següents:
  · ATRIA que han sigut subvencionades l'any anterior.

  · Altres ATRIA de nova creació.

  - Dins de cada un d'estos grups tindran prioritat les que contracten un tècnic que reunisca els requisits.

  - Finalment una vegada aplicats els criteris anteriors s'atendran per orde del número de registre d'entrada.

  - L'òrgan col·legiat compost pel subdirector general d'Agricultura i Ramaderia, el cap del Servei de Sanitat Vegetal i els caps de secció de Sanitat i Certificació Vegetal d'Alacant i Castelló; una vegada avaluades les sol·licituds, formularà la proposta de resolució al conseller d'Agricultura Pesca, Alimentació i Aigua, que concedirà o denegarà les ajudes.

  - El termini màxim de resolució i notificació de les resolucions serà de sis mesos des de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds

  - Transcorregut el dit termini sense que s'haja dictat una resolució expressa, les peticions s'entendran desestimades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=618

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc618.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), ambdós emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, podent utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat, entre ells el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados).

  En el cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà l'interessat perquè l'esmene a través de la seua presentació electrònica.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar firmats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "estat del tràmit"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA DEL PAGAMENT DE LES AJUDES:
  - Memòria, redactada pel tècnic, on figure la problemàtica succeïda pel que fa a les plagues i malalties del cultiu i a les actuacions realitzades per a previndre i combatre-les, incloent un estudi econòmic dels costos de les actuacions en els cultius.

  - Compte Justificatiu (art. 30 Llei de Subvencions), que incloga declaració de les activitats realitzades que han sigut finançades amb la subvenció i amb altres fons i el seu cost, amb el desglossament de cada un dels gastos incorreguts, junt amb els justificants del gasto (factures, contracte laboral del tècnic, TC-1 i TC-2 i nòmines) i el seu pagament.

  NOTA:
  Per a les ATRIAs que es concedisquen per a l'any 2005 no s'aplicarà el termini de justificació del gasto i realització de l'activitat, podent presentar la documentació fins al 30 de gener del 2006.


  * SUPERFÍCIE MÍNIMA
  La superfície mínima que constituïsca l'agrupació, segons el cultiu principal serà de:
  Cítrics 50 ha, fruiters de regadiu 50 ha (5 ha. de secà equivaldran a 1 de regadiu); raïm de vinificació 200 ha, raïm de taula 50 ha; hortalisses ornamentals a l'aire lliure 20 ha; hortalisses i ornamentals hivernacle 5 ha.; arròs 100 ha.; oliverar 200 ha.

  Sancions

  Els beneficiaris de les subvencions quedaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions administratives en matèria, establix la Llei d'hisenda Pública de la Generalitat Valenciana i la Llei 38 de 2003 de 17 de novembre, General de subvencions.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 17 de novembre de 1989, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s'establix un programa de promoció de la lluita integrada contra les plagues dels diferents cultius a través de les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA) (BOE núm. 280, de 22/11/89).
  - Resolució de 31 de maig de 1991, del director general de Producció i Indústries Agràries, sobre normes tècniques i de funcionament de les agrupacions de defensa vegetal (ADV) i agrupacions de tractaments integrats en agricultura (ATRIA) (DOGV núm. 1591, de 22/7/91).
  - Orde de 14 d'abril de 2003, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual es publiquen les línies pressupostàries i els imports globals màxims que financen, per al 2003 determinades subvencions gestionades per la Direcció General d'Innovació Agrària i Ramaderia, amb bases reguladores en vigor, i per la qual es suprimix la regulació de les agrupacions de defensa vegetal (ADV) (DOGV núm. 4490, de 05/05/03).
  - Orde de 7 de desembre de 2005 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i alimentació, per la qual s'establixen les bases que regulen la concessió de les ajudes per a les Agrupacions de Tractaments Integrats en Agricultura (ATRIA) i les quanties màximes per a l'any 2005 (DOGV núm. 5155, de 15/12/05).
  - RESOLUCIÓ de 3 d'octubre de 2018, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2018, de les ajudes a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA), basant-se en l'Ordre de 7 de desembre
  de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen les bases qu regulen la concessió de les ajudes per a les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA). (DOGV nº 8406, de 19/10/2018)
  - RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2020, de les ajudes a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA), d'acord amb l'Ordre de 7 de desembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen les bases que regulen la concessió de les ajudes per a les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA)
  - Extracte de la Resolució de 27 de maig de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es publica la línia pressupostària i l'import global màxim, per a l'exercici 2020, de les ajudes a agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA), segons l'Ordre de 7 de desembre de 2005, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'estableixen les bases que regulen la concessió de les ajudes per a les agrupacions per a tractaments integrats en agricultura (ATRIA).

  Llista de normativa

  Vegeu Resolució de 3 d'octubre de 2018

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu RESOLUCIÓ de 27 de maig de 2020

  Vegeu Extracte de la Resolució de 27 de maig de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.