Detall de Procediment

Inscripció, modificació o baixa de maquinària agrícola en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA)

Codi SIA:: 210711
Codi GVA:: 626
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Conéixer el parc de maquinària agrícola existent a la Comunitat Valenciana i comprovar que les màquines registrades compleixen amb la normativa vigent, així com constatar el compliment dels requisits exigibles a les màquines oficialment subvencionades.

Observacions

Observacions

INSCRIPCIÓ I/O MODIFICACIÓ La inscripció d'una màquina en el Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) s'ha de fer de manera obligatòria, a instàncies del seu titular, quan es done una de les situacions següents: a) Incorporació de maquinària nova a l'activitat agrària. b) Incorporació de maquinària usada al sector agrari, procedent d'altres països. c) Incorporació de maquinària al sector agrari, procedent dels sectors d'obres i serveis. d) Canvi de titularitat, sense modificació del seu ús o destinació (transferència, herència, etc.). Les màquines que provenen d'herències s'inscriuran en el ROMA sempre que la persona que herete reunisca alguna de les característiques indicades en l'article 17.4 del Reial decret 448/2020, de 10 de març, sobre caracterització i registre de la maquinària agrícola; si no és així, aquesta màquina es donarà de baixa temporal fins que es produïsca la venda i la transferència de la titularitat anirà directament al nou comprador. e) Alta de màquines en ús. Només aplicable per a equips indicats en l'annex II, lletra i i els equips que preveu la disposició transitòria segona del Reial decret 448/2020, de 10 de març. f) Altres motius. La inscripció de les màquines que s'engloben en algun dels grups que s'indiquen seguidament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 448/2020, de 10 de març, s'ha de fer en el ROMA de la província on radique la part principal de l'explotació. En el cas d'empreses que presten serveis agraris, on radique el domicili social de l'empresa. Grups de màquines d'inscripció obligatòria en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA): a) Tractors agrícoles i forestals de qualsevol tipus i categoria. b) Motocultors. c) Camions agrícoles. d) Màquines automotrius i portadors de qualsevol tipus, potència i pes. e) Màquines remolcades. f) Remolcs agrícoles. g) Cisternes per al transport i la distribució de líquids. h) Equips de tractaments fitosanitaris remolcats o suspesos de qualsevol capacitat o pes, així com els polvoritzadors d'arrossegament manual (carretó) amb depòsit de més de 100 litres. i) Equips de distribució de fertilitzants remolcats o suspesos, de qualsevol capacitat o pes. j) Escampadors de purins i accessoris de distribució localitzada de purins. Quan l'escampador de purí vaja equipat amb elements o sensors que gestionen o milloren la distribució, el fabricant o representant legal ha d'omplir l'annex VI del Reial decret 448/2020, de 10 de març. k) Les màquines no incloses en alguns dels apartats anteriors, per a l'adquisició de les quals s'haja concedit un crèdit o una subvenció oficial, sempre que complisquen el que estableix l'article 2 del Reial decret 448/2020, de 10 de març. l) Les màquines agrícoles no previstes anteriorment i que determinen les comunitats autònomes, prèvia comunicació d'aquesta determinació al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. BAIXA D'INSCRIPCIÓ La baixa d'una màquina en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) s'ha de fer de manera obligatòria, a instàncies del seu titular, quan es done alguna de les situacions següents: a) Pas a altres sectors (obres o serveis) procedents del sector agrari. b) Desballestament o per a ferralla. c) Canvi de la titularitat (transferència, herència, etc.), sense modificació del seu ús o destinació. d) Pas a vehicle històric. Els titulars que donen de baixa la màquina per aquest motiu han d'omplir l'annex VII del Reial decret 448/2020, de 10 de març. e) Pas a vehicle de col·lecció. Entenent com a tal el vehicle d'una antiguitat mínima de 25 anys a partir de la seua data de fabricació o la seua data d'inscripció en el ROMA o matriculació. El sol·licitant es compromet a complir els compromisos reflectits en l'annex VII del Reial decret 448/2020, de 10 de març, i omplir aquest annex. f) Baixa temporal, inclosa l'entrega a empresa comercialitzadora de maquinària. En el cas que afecte un equip d'aplicació de productes fitosanitaris, el titular disposarà de dos mesos des que s'ha tornat a donar l'alta de la màquina per a acreditar davant del ROMA que disposa d'una inspecció periòdica favorable segons es determina en el Reial decret 1702/2011, de 18 de novembre, d'inspeccions periòdiques dels equips d'aplicació de productes fitosanitaris. Si no es fa aquesta acreditació, la màquina es donarà de baixa d'ofici i es comunicarà a l'interessat. g) Enviament a un altre país amb caràcter permanent. i) Altres motius. Queden excloses de l'obligació d'inscripció en el ROMA les màquines classificades o definides en la seua targeta d'inspecció tècnica de vehicles com a maquinària per a obres i serveis, els equips utilitzats en la indústria agroalimentària, les màquines estacionàries i les màquines portàtils portades a mà, segons la definició de la Guia per a l'aplicació de la Directiva 2006/42/CE relativa a les màquines.

Requisits

Requisits

a) Les persones físiques que desenvolupen una activitat agrària han de figurar inscrites en el Registre general de la producció agrícola (REGEPA) o en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA) o registres autonòmics. En el cas d'activitat forestal, es proporcionarà un document acreditatiu d'aquesta. b) Persones jurídiques que desenvolupen una activitat agrària, sempre que figuren inscrites en el Registre General de la Producció Agrícola (REGEPA) o en el Registre general d'explotacions ramaderes (REGA), o registres autonòmics. En el cas d'activitat forestal, es proporcionarà un document acreditatiu d'aquesta. c) Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen la prestació de serveis agraris, sempre que justifiquen aquesta activitat econòmica. En el cas de persones jurídiques, a més, ha de figurar en el seu objecte social. d) Cooperatives agràries, en les seues diferents modalitats, societats agràries de transformació, titularitats compartides i altres agrupacions agràries inscrites en els corresponents registres oficials. e) Organismes oficials i centres de formació agrària, quan utilitzen les màquines en tasques específiques de mecanització agrària. f) Persones físiques o jurídiques dedicades al lloguer de maquinària agrícola, sempre que es dediquen en exclusiva a realitzar labors agràries. Les màquines registrades per aquest epígraf no podran ser donades de baixa per la situació recollida en l'article 17.3.c del Reial decret 448/2020, de 10 de març, fins que passe un any des de la data d'inscripció en el ROMA, excepte causes degudament justificades. En els casos d'utilizadors o arrendataris de màquines agrícoles, pertanyents a algun dels titulars anteriors, que disposen d'aquestes mitjançant un contracte «lísing», «rènting» o altres, la inscripció serà a nom de l'arrendatari, amb una anotació en la qual s'indique aquesta situació i el nom o la raó social de l'entitat financera.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Els titulars de les màquines procediran a la inscripció, modificació o baixa en el registre corresponent, sempre que reunisquen alguna de les característiques següents:

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

PRIMERA INSCRIPCIÓ - Ompliment de l'imprés normalitzat establit a aquest efecte i presentació d'aquest. Cal posar l'accent principalment en les dades identificatives del titular o arrendatari de la màquina. - Fotocòpia del DNI/NIF del comprador, en cas de no autoritzar la consulta de les dades d'identitat. - En el cas de persona jurídica, s'ha d'aportar també el poder de representació i la fotocòpia del DNI del representant legal. - Persones físiques o jurídiques: acreditació de l'activitat agrària, mitjançant la inscripció en el REGEPA, REGA o registres autonòmics. En el cas d'activitat forestal, s'ha d'aportar un document acreditatiu d'aquesta. - Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen la prestació de serveis agraris han d'aportar un certificat d'inscripció en el cens corresponent (Agència Tributària, model 036/037. Apartat 911 "Serveis agrícoles i ramaders". - Cooperatives agràries: les societats agràries de transformació, les explotacions de titularitat compartida i altres agrupacions agràries han d'acreditar la inscripció en els corresponents registres oficials. - Les persones físiques o jurídiques dedicades al lloguer de maquinària agrícola (sempre que es dediquen en exclusiva a realitzar labors agràries) han d'acreditar estar donades d'alta en l'epígraf 851 de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i omplir l'annex X del Reial decret 448/2020, de 10 de març. - Targeta d'inspecció tècnica de vehicles (ITV). En el cas de tractors, motocultors, camions agrícoles, màquines automotrius, remolcs i màquines agrícoles remolcades que no entren en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 750/2010, de 4 de juny, pel qual es regulen els procediments d'homologació de vehicles de motor i els seus remolcs, màquines autopropulsades o remolcades, vehicles agrícoles, així com de sistemes, parts i peces d'aquests vehicles, la fitxa tècnica se substituirà pel certificat de característiques tècniques d'acord amb el model indicat en l'annex III del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o representant legal. En les màquines remolcades i suspeses, exemptes de disposar de la targeta ITV, se substituirà pel certificat de característiques tècniques d'acord amb el model indicat en els annexos IV o V del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o representant legal. Si es tracta d'una cisterna per a distribuir purí i va equipada amb elements o sensors que gestionen o milloren la distribució, s'ha d'omplir l'annex VI del Reial decret 448/2020, de 10 de març. Per als equips de distribució de fertilitzants remolcats o suspesos, ja en ús, de qualsevol capacitat o pes. Quan no es dispose del certificat de característiques o la declaració de conformitat CE d'acord amb el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, que preveu el que dicta la Directiva 2006/42/CE, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines, i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE, o de la factura de compra, podran substituir-se aquests per una declaració signada pel titular de la màquina en la qual es reflectisquen les dades identificatives d'aquesta, la marca, el model, el número de bastidor, el tipus de distribució de l'abonament i l'any d'adquisició de la màquina. - Per a totes les màquines, excepte tractors, s'ha d'aportar una declaració de conformitat CE d'acord amb el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, que preveu el que dicta la Directiva 2006/42/CE, de 17 de maig de 2006. - Còpia de la factura de compra o contracte de compravenda, lísing, rènting, etc. Hi ha de constar la marca, la denominació comercial (model) i el número de bastidor de la màquina, que haurà de coincidir amb les dades reflectides que recull la targeta ITV o el certificat de característiques tècniques. SOL·LICITUD DE BAIXA EN EL ROMA - Ompliment de l'imprés normalitzat establit a aquest efecte i presentació d'aquest. En aquest imprés han de figurar les dades identificatives del titular o arrendatari de la màquina, el número d'inscripció en el ROMA de la màquina en qüestió, així com la situació en què queda aquesta màquina en el registre, siga baixa definitiva o temporal (perquè s'ha entregat a una empresa comercialitzadora de maquinària). - Fotocòpia del DNI/NIF del venedor, en cas que no autoritze la consulta de les dades d'identitat. - En el cas de persona jurídica, s'ha d'aportar també el poder de representació i la fotocòpia del DNI del representant legal. - Cartilla d'inscripció prèvia de la màquina que es vol donar de baixa en el ROMA. REINSCRIPCIÓ (CANVI DE TITULAR/TRANSFERÈNCIA) - Ompliment de l'imprés normalitzat establit a aquest efecte i presentació d'aquest per a sol·licitar el canvi de titular de la màquina que cal considerar en el ROMA. - Fotocòpia del DNI/NIF del comprador, en cas de no autoritzar la consulta de les dades d'identitat. - Fotocòpia del DNI/NIF del venedor, en cas que no autoritze la consulta de les dades d'identitat. - En el cas de persona jurídica, s'ha d'aportar també el poder de representació i la fotocòpia del DNI del representant legal. - Persones físiques o jurídiques: acreditació de l'activitat agrària, mitjançant la inscripció en el REGEPA, REGA o registres autonòmics. En el cas d'activitat forestal, s'ha d'aportar un document acreditatiu d'aquesta. - Les persones físiques o jurídiques que desenvolupen la prestació de serveis agraris han d'aportar un certificat d'inscripció en el cens corresponent (Agència Tributària, model 036/037. Apartat 911 "Serveis agrícoles i ramaders". - Cooperatives agràries: les societats agràries de transformació, les explotacions de titularitat compartida i altres agrupacions agràries han d'acreditar la inscripció en els corresponents registres oficials. - Les persones físiques o jurídiques dedicades al lloguer de maquinària agrícola (sempre que es dediquen en exclusiva a realitzar labors agràries) han d'acreditar estar donades d'alta en l'epígraf 851 de l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) i omplir l'annex X del Reial decret 448/2020, de 10 de març. - Targeta d'inspecció tècnica de vehicles (ITV). En el cas de tractors, motocultors, camions agrícoles, màquines automotrius, remolcs i màquines agrícoles remolcades que no entren en l'àmbit d'aplicació del Reial decret 750/2010, de 4 de juny, la fitxa tècnica se substituirà pel certificat de característiques tècniques d'acord amb el model indicat en l'annex III del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o representant legal. En les màquines remolcades i suspeses, exemptes de disposar de la targeta ITV, se substituirà pel certificat de característiques tècniques d'acord amb el model indicat en els annexos IV o V del Reial decret 448/2020, de 10 de març, expedit pel fabricant o representant legal. Si es tracta d'una cisterna per a distribuir purí i va equipada amb elements o sensors que gestionen o milloren la distribució, s'ha d'omplir l'annex VI del Reial decret 448/2020, de 10 de març. - Per a totes les màquines, excepte tractors, s'ha d'aportar una declaració de conformitat CE d'acord amb el Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre, que preveu el que dicta la Directiva 2006/42/CE, de 17 de maig de 2006. - Còpia de la factura de compra o contracte de compravenda, lísing, rènting, etc. Hi ha de constar la marca, la denominació comercial (model) i el número de bastidor de la màquina, que haurà de coincidir amb les dades reflectides que recull la targeta ITV o el certificat de característiques tècniques. - Cartilla d'inscripció que es vol anul·lar. - Certificat de baixa en el ROMA a nom de l'anterior titular de la màquina. EXPEDICIÓ DE CERTIFICACIÓ DE DADES D'INSCRIPCIÓ Ompliment i presentació de l'imprés normalitzat establit a aquest efecte. La Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica és l'encarregada de registrar les dades d'inscripció o de baixa en el Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA) en l'aplicació informàtica REGMAQ, que el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha disposat a aquest efecte.

Presentació

Presentació

Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros) b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca. c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger. d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. I, preferentment, en:

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

Observacions

Observacions

Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

Termini màxim

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar els expedients serà de tres mesos. Transcorreguts tres mesos sense que es dicte cap resolució, els expedients s'entendran estimatoris.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

Sancions

Sancions

Les que especifica el codi de circulació en vigor.