Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana.

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210712
|
Codi GVA: 636
Descarregar informació
Temini tancat
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Al·legació/Aportació
 • Resolució
 • Justificació
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Avaluació genètica dels reproductors mitjançant la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet produïda per les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina.

Terminis
Sol·licitudTemini tancat
Al·legació/AportacióTermini obert
17-06-2023
JustificacióTemini tancat
Normativa

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Els beneficiaris de les ajudes seran els centres autonòmics de control lleter segons el Reial decret 419/2015, de 29 de maig, que modifica el Reial decret 368/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i...

Saber més
Requisits

Els productors de llet hauran de complir amb la definició establida en l'article 2, apartat c), del Reial decret 368/2005.

Com es tramita

Procés de tramitació
- Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida. - La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l'emissió de la proposta de resolució correspon al servei competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici totes les actuacions que estime necessàries per a la...
Saber més

Sol·licitud

Termini
Temini tancat

El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2023 serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la present resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. (DOGV núm. 9619, de 16/06/2023).

Documentació
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament a través de la seu electrònica amb la documentació següent: Les sol·licituds han d’anar acompanyades de la documentació que s'estableix a continuació: a) NIF de l'associació, així com dels seus representants legals. b) Fotocòpia compulsada per...
Saber més
Forma de presentació
Telemàtica
Dado que los solicitantes son personas jurídicas, en virtud del artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, están obligadas a relacionarse con ellas a través de medios electrónicos, por lo que la presentación de...
Saber més

  Al·legació/Aportació

  Termini
  Des de 17-06-2023
  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació...
  Saber més

  Resolució

  Termini màxim
  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent de les ajudes serà de dos mesos a comptar de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. - Transcorregut el termini esmentat, sense que s'haja dictat i notificat cap resolució expressa,...
  Saber més
  Quantia i cobrament
  QUANTIA - L'import de la subvenció concedida a cada beneficiari, per si sola o en concurrència amb una altra o altres de les ajudes o subvencions que puga concedir qualsevol altra administració o ens públic, no podrà superar el 70 % del cost total de l'activitat objecte de la subvenció. - Dins...
  Saber més
  Observacions

  Els que preveu la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Justificació

  Termini
  Temini tancat

  La justificació de les inversions o despeses aprovades davant de l'Administració finalitzarà el 15 de novembre de 2023.

  Forma de presentació
  Telemàtica
  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de...
  Saber més