• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

EL REIAL DECRET 463/2020, DE 14 DE MARÇ, PEL QUAL ES DECLARA L'ESTAT D'ALARMA PER A LA GESTIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA OCASIONADA PEL COVID-19, EN LA SEUA DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA DISPOSA QUE SE SUSPENEN I S'INTERROMPEN TERMINIS PER A LA TRAMITACIÓ DELS PROCEDIMENTS DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC.

EL CÒMPUT DELS TERMINIS ES REPRENDRÀ EN EL MOMENT EN QUÈ PERDA VIGÈNCIA EL PRESENT REIAL DECRET O, EN EL SEU CAS, LES PRÒRROGUES D'AQUEST.

NO SERÀ APLICABLE LA SUSPENSIÓ NI LA INTERRUPCIÓ DE TERMINIS D'AQUELLS PROCEDIMENTS EN ELS QUALS SE N'ESTABLISCA LA CONTINUÏTAT PER MOTIUS D'INTERÉS GENERAL (REIAL DECRET 465/2020, DE 17 DE MARÇ).

EN MATÈRIA TRIBUTÀRIA LA SUSPENSIÓ DE TERMINIS PROCEDIMENTALS ES REGEIX PEL REIAL DECRET LLEI 8/20 (BOE Núm. 73 DE 18/3/2020). EL TERMINI PER A PRESENTAR AUTOLIQUIDACIONS DE TRIBUTS GESTIONATS PER L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA VALENCIANA (ATV) ES REGEIX PEL DECRET LLEI 1/2020 (DOGV Núm. 8774 DE 30/3/2020) I EL SEU CORRECIÒ D'ERRORS (DOGV Núm. 8878 BIS DE 1/4/2020).

 

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina a la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Avaluació genètica dels reproductors per mitjà de la comprovació sistemàtica de la quantitat i qualitat de la llet produïda per les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Segons el Reial decret 419/2015, de 29 de maig, que modifica el Reial decret 368/2005, els beneficiaris de les ajudes seran els centres autonòmics de control lleter segons el Reial decret 368/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i caprina.

  Requeriments

  Els productors de llet hauran de complir amb la definició establida en l'article 2, apartat c), del Reial decret 368/2005.

  Inici
 • Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament

  QUANTIA
  - L'import de la subvenció concedida a cada beneficiari, ja siga per si sola o en concurrència amb una altra o altres de les ajudes o subvencions que puga concedir qualsevol altra sdministració o ens públic, no podrà superar el 70 % del cost total de l'activitat objecte de la subvenció.
  - Dins del crèdit disponible, la quantia individualitzada de la subvenció no podrà superar la quantitat de 10 euros per cada lactació finalitzada i vàlida de vaques, i de 5 euros per cada lactació finalitzada i vàlida d'ovelles i cabres.
  - Si el conjunt de les ajudes sol·licitades supera els fons disponibles, les sol·licituds es valoraran aplicant els criteris següents:
  . 1 punt per cada una de les explotacions pertanyents a l'associació.
  . 0,1 punt per cada 100 ovelles/cabres que se certifique que es troben en control oficial.
  . 0,3 punts per cada 100 vaques que se certifique que es troben en control oficial.
  . 1 punt per cada treballador discapacitat contractat per l'associació en el moment de presentar la sol·licitud.
  Una vegada ordenades les sol·licituds segons l'anterior priorització, s'aplicarà un règim de prorrateig per mitjà del repartiment proporcional del pressupost disponible als punts obtinguts per cada una d'aquestes.


  PAGAMENT
  - Efectuades les comprovacions oportunes, amb un informe previ del Servei de Producció i Sanitat Animal, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvoluplament Rural procedirà a tramitar el pagament de les ajudes que hagen sigut correctament justificades pel sol·licitant.
  - La justificació de les inversions o les despeses aprovades davant de l'Administració finalitzarà el 15 de novembre de 2017.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  El termini de presentació de sol·licituds per a l'exercici 2020 serà d'un mes comptat a partir de l'endemà de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 8805, de 06/05/2020).

  Aquest termini, no obstant això, queda suspés en virtut del que recull la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

  No obstant això, les sol·licituds i els documents que es remeten electrònicament durant el període de suspensió dels termes i els terminis que estableix la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, es tramitaran efectivament en el moment en el qual es reprenga el còmput dels terminis d'acord amb el que preveu aquesta disposició, excepte que s'haja alçat la suspensió en el procediment de què es tracte. Es considerarà amb caràcter general com a data de registre d'entrada el primer dia hàbil després de l'alçament de la suspensió.

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament a través de la seu electrònica juntament amb la documentació següent:

  Les sol·licituds han d'anar acompanyades de la documentació que s'estableix a continuació:

  a) NIF/CIF de l'associació, així com dels seus representants legals.

  b) En el cas de persones jurídiques, fotocòpia compulsada del document de constitució de l'entitat i els seus estatuts o, si sent beneficiàries anteriorment, s'han produït posteriorment modificacions de la documentació.

  c) Certificat de l'acord de l'òrgan gestor de l'entitat de sol·licitar l'ajuda així com la identificació de la persona autoritzada per a sol·licitar-la, excepte en cas que el sol·licitant siga una persona física.

  d) Certificat que acredite que les femelles per a les quals se sol·licita l'ajuda es troben inscrites en un llibre genealògic, portat per associacions o organitzacions de criadors de bestiar, oficialment reconegut.

  e) Relació d'explotacions incloses en el programa de control lleter i dels seus titulars, així com el nombre de lactacions estimades finalitzades i vàlides en la campanya.

  f) Imprés de manteniment de tercers degudament emplenat.

  g) Identificació del controlador autoritzat que realitzarà el control lleter de conformitat amb l'article 12 del Reial decret 368/2005.

  h) Determinació específica del laboratori responsable dels controls analítics, que haurà d'estar autoritzat per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent.

  j) Identificació, si cal, d'altres entitats que col·laboren en l'elaboració del programa.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AJUDES DE CONTROL LLETER

  ESMENA O MILLORA DE LA SOL·LICITUD / APORTACIÓ DOCUMENTAL ADDICIONAL

  MODEL DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

  JUSTIFICACIÓ D'AJUDES PER AL CONTROL OFICIAL AL RENDIMENT LLETER

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud i documentació requerida.

  - La instrucció del procediment de concessió de subvencions i l'emissió de la proposta de resolució corresponen al servei competent en matèria de ramaderia, que realitzarà d'ofici les actuacions que estime necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades en virtut de les quals ha de formular-se la proposta de resolució, i que remetrà a l'òrgan col·legiat un informe d'avaluació de les sol·licituds.

  - A la vista de l'informe d'avaluació, l'òrgan col·legiat realitzarà la proposta de concessió de les ajudes.

  - Es delega en el director general competent en matèria de ramaderia la concessió i denegació de les ajudes. Aquesta resolució ha de ser notificada al sol·licitant.

  - El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent de les ajudes serà de dos mesos a comptar des de l'endemà de la finalització del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorregut l'esmentat termini sense que s'haja dictat i notificat resolució expressa es considerarà desestimada la pretensió per silenci administratiu.

  - La falta de resolució expressa i la seua notificació en el termini de sis mesos a comptar des de la finalització del termini de
  presentació de sol·licituds tindrà efecte desestimatori. No obstant això, aquest termini no començarà a comptar fins que es publique l'import global màxim de les ajudes aprovat per a cada exercici pressupostari.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=636

  Tramitació

  Com que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estan obligats a relacionar-se amb aquestes a través de mitjans electrònics; per la qual cosa, la presentació de sol·licituds s'ha de fer electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=636.

  Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de signatura electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d'entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i es pot utilitzar qualsevol sistema de signatura electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  En cas que la sol·licitud es faça presencialment, es requerirà la persona interessada perquè l'esmene a través de la presentació electrònica. A aquests efectes, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual s'haja fet l'esmena.

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic han d'estar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "Com va això meu"-> "Sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les establides en el títol IV de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que regula les infraccions i sancions en matèria de subvencions.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda, sobre la manera d'acreditar els beneficiaris de subvencions l'exigència prevista en l'article 47.7 del text refós de la Llei d'Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2775, de 21/06/1996).
  - Resolució de 8 de juliol de 1998, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Administració Pública, per la qual es fa pública la llista de subvencions en matèria d'agricultura, que s'entenen equiparades a l'efecte de l'article 3.7 de l'Ordre de 30 de maig de 1996, de la Conselleria d'Economia i Hisenda (DOGV núm. 3297, de 30/07/1998).
  - Reial decret 479/2004, de 26 de març, pel qual s'estableix i regula el Registre general d'explotacions ramaderes (BOE núm. 89, de 13/04/04).
  - Reial decret 368/2005, de 8 d'abril, pel qual es regula el control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica en les espècies bovina, ovina i caprina (BOE núm. 97, de 23/4/2005).
  - Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina (DOGV núm. 5264, de 23/05/06).
  - Ordre de 10 de juliol de 2008, que modifica l'Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina, i es convoquen les ajudes per a 2008 (DOCV núm. 5815, de 28/07/2008).
  - Resolució de 20 de març de 2007, del conseller d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regula el control oficial del rendiment lleter a la Comunitat Valenciana i es constitueix el Centre Autonòmic de Control Lleter (DOCV 5526, 04.06.2007).
  - Ordre 17/2016, de 19 de juliol, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es modifica l'Ordre de 5 de maig de 2006, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases reguladores de les ajudes al control oficial del rendiment lleter per a l'avaluació genètica de les femelles de les espècies bovina, ovina i caprina (DOCV núm. 7839, de 28/07/2016).
  - RESOLUCIÓ de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes per al control oficial de rendiment lleter per a l'exercici 2020 a la Comunitat Valenciana.
  - Extracte de la Resolució de 27 d'abril de 2020, de la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, per la qual es convoquen les ajudes del control oficial de rendiment lleter per a l'exercici 2020 a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura)

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Vegeu l'RD 368/2005.

  Vegeu l'Ordre de 5 de maig de 2006.

  Vegeu l'Ordre de 10 de juliol de 2008.

  Vegeu la Resolució de 6 de juny de 2014.

  Vegeu la Resolució de 20 de març de 2007.

  Vegeu l'Ordre 17/2016, de 19 de juliol.

  Vegeu la Resolució de 27 d'abril de 2020.

  Vegeu l'extracte de la Resolució de 27 d'abril.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.