Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana.

  Objecte del tràmit

  Es crea el Registre de Nuclis Zoològics de la Comunitat Valenciana, dependent de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  - Establiments dedicats a la cria, per a la posterior venda o donació, d'animals de companyia.
  - Establiments de venda d'animals de companyia.
  - Residències, escoles d'ensinistrament i altres instal·lacions per al manteniment temporal d'animals de companyia.
  - Centres de recollida d'animals, de titularitat municipal o privada.
  - Establiments que alberguen èquids amb finalitats exclusivament recreatives, esportives o turístiques.
  - Parcs zoològics, entesos com a establiments, públics o privats, que, amb independència dels dies en què estiguen oberts al públic, tinguen caràcter permanent i mantinguen animals vius d'espècies silvestres per a exposar-los.
  - Centres d'ensinistrament de gossos d'assistència.
  - Col·leccions zoològiques no incloses en l'apartat de parc zoològics.

  Requeriments

  - Els nuclis zoològics autoritzats hauran de:
  · Portar un llibre registre de moviment en què figuraren les altes i les baixes dels animals que es produïsquen a l'establiment, així com el seu origen i la seua destinació. Si l'animal mor, s'haurà d'anotar el motiu i si és sacrificat es farà constar el mètode que s'hi ha utilitzat així com el veterinari que ha controlar el sacrifici.
  · Anotar en el llibre de registre les dades següents dels criadors, adquirents o propietaris de gossos potencialment perillosos:
  a) Nom i cognoms o raó social.
  b) NIF o CIF.
  c) Domicili:
  d) Número de registre del nucli zoològic origen de l'animal.
  e) Raça, edat i sexe de l'animal.
  f) Codi d'identificació.
  Així mateix, s'hi haurà d'indicar el tipus d'ensinistrament rebut per aquests gossos.
  · Mantindre els animals en bones condicions higienicosanitàries.
  · Subministrar als animals allotjats aigua i alimentació sana i suficient.
  · Es pot allotjar només el nombre d'animals per al qual es tinga capacitat i condicions d'acord amb la memòria descriptiva de l'activitat.
  · Complir, a més, les obligacions i els requisits sanitaris que es determinen oficialment i, en particular, els referits al transport dels animals i a la vigilància epidemiològica sobre les malalties objecte de control oficial.

  - Els establiments de venda al detall registraran els moviments col·lectivament; per referència a la jornada laboral, excepte en els casos de mamífers i aus les incidències dels quals es registraran singularment.

  - Els establiments de manteniment temporal i els de recollida d'animals de companyia registraran a més, en el llibre, les dades personals del propietari de cada un dels exemplars allotjats i dels particulars que els recuperen o adopten, respectivament.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Modelo 046-9792 - Taxa per servicis administratius relatius a ramaderia
  LEGISLACIÓ APLICABLE: Artícle 3.7-5 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Tases

  4.1 Per a l'inscripció en el Registre d'Explotacions Ramaderes i expedició del llibre d'explotació ramadera 25,00 euros.

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://atenea.ha.gva.es/sara/servlet/com.hacienda.pdf.pdf417.ServletRecogidaDatosSimulador?ID_SIMUL=SIMU046-9792

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - Als registres dels òrgans administratius a que es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú, així com a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En aquest cas, s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data a l'imprés de sol·licitud i a la còpia.

  - I, preferentment, a:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=639

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.
  - Acreditació de la personalitat i del reconeixement com a associació de protecció i defensa dels animals, si escau.
  - Còpia de llicència d'activitat o llicència de funcionament.
  - Memòria descriptiva de l'activitat, plànol de situació i croquis de les instal·lacions.
  - Programa higiènicosanitari i de prevenció de malalties subscrit per un veterinari col·legiat en exercici lliure professional.
  - Informe dels serveis veterinaris de la Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua, amb una inspecció prèvia de les instal·lacions, en el cas d'estar ja constituïdes.

  Els parcs zoològics presentaran les corresponents sol·licituds acompanyades de les acreditacions, documents i programes següents, que avaluaran mitjançant un informe preceptiu els organismes de la Generalitat competents en les diferents matèries:
  a) Programa de conservació 'ex situ' d'espècies de fauna silvestre, en les condicions assenyalades en l'article 4.a de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  b) Programa d'educació dirigit a la conscienciació del públic pel que fa a la conservació de la biodiversitat, en les condicions assenyalades en l'article 4.b de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  c) Programa avançat d'atenció veterinària, en les condicions assenyalades en l'article 4.c de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  d) Mesures orientades a evitar les escapades dels animals allotjats, conforme al que es disposa en l'article 3.d de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  e) Mesures de seguretat pública, conforme al que es preveu en la disposició addicional primera de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  f) Mesures de benestar animal i enriquiment ambiental, en les condicions assenyalades en l'article 3.a i 3.b de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  g) Acreditar la disposició de personal i mitjans materials, conforme al que es disposa en l'article 5 de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  h) Disposar d'un registre actualitzat de les espècies que hi ha al parc, conforme al que es disposa en l'article 6 de la Llei 31/2003, de 27 d'octubre.
  i) Relació d'espècies amenaçades, tant de la fauna autòctona, com de l'exòtica amb les autoritzacions pertinents.


  NOTA:
  En el cas que l'establiment no es requerisca llicencia municipal d'activitat, es podrà adjuntar a la sol·licitud l'informe corresponent de l'Ajuntament en relació amb el projecte d'instal·lació del nucli zoològic. En altre cas, l'informe se sol·licitarà en el procediment de declaració de nucli zoològic i inscripció en el registre.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A LA INSCRIPCIÓ/ACTUALITZACIÓ DE DADES EN EL REGISTRE DE NUCLIS ZOOLÒGICS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la sol·licitud.
  - Vista i comprovació.
  - Acta de posada en marxa.
  - La Conselleria d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua concedeix el número de registre.

  NOTA.- La direcció general competent en matèria de benestar i sanitat animal, amb anterioritat a la resolució de les sol·licituds referides a parcs zoològics, haurà de sol·licitar els informes preceptius següents:
  a) A la direcció general competent en gestió de medi natural, els que corresponen als apartats a, b, d, h i i de l'apartat "Documentació".
  b) A la direcció general competent en matèria de seguretat pública el que correspon a l'apartat i de l'apartat "Documentació".

  Aquests informes es remetran un termini màxim de dos mesos després de sol·licitar-los.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=639

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc639.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * CONDICIONS SANITÀRIES:
  - Emplaçament aïllat que evite el contagi i difusió de malalties, fins i tot entre els establiments les espècies i activitats dels quals siguen de caràcter similar.
  - Construccions, instal·lacions i equips que proporcionen un ambient higiènic i que faciliten l'aplicació de mesures higienicosanitàries.
  - Recintes i locals de fàcil llavat i desinfecció.
  - Dotació d'aigua potable.
  - Sistemes per a l'eliminació d'aigües residuals i fems, si escau, de manera que no comporten perill de contagi per a altres animals ni per a les persones.
  - Mitjans per a l'eliminació i destrucció higiènica de cadàvers.
  - Mitjans per a la neteja i desinfecció de locals, materials, utensilis i vehicles utilitzats en el maneig i el transport d'animals.

  * CONDICIONS D'ALLOTJAMENT DELS ANIMALS:
  - Espai: La superfície disponible per animal, siga el que siga l'allotjament previst, serà de 0,10 metres quadrats per quilogram de pes viu. En cànids i felins de pes inferior a deu quilograms, serà de 0.20 metres quadrats per quilogram de pes viu. En cas que es mantinga engabiat, l'altura del recinte haurà de ser, com a mínim, d'1,5 vegades l'alçada de l'animal. Aquestes dimensions han de ser superiors quan el comportament habitual de l'animal així ho exigisca.
  - Ambient dels locals d'allotjament:
  · Si els animals es troben en locals a l'aire lliure hauran de disposar d'una superfície coberta a la qual tindran lliure accés per a posar-se a recer de les inclemències del temps i de l'exposició directa al sol i al vent.
  · Si els animals s'allotgen a l'interior de construccions hauran d'haver-hi sistemes que en garantisquen una ventilació adequada. En els locals que manquen de finestres s'haurà d'instal·lar un sistema d'il·luminació que satisfaça les necessitats biològiques de cada espècie animal que s'hi allotge.
  - Els equips per a subministrament d'aigua i aliment han d'estar adaptats a les necessitats de cada espècie.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2307, d'11/07/94).
  - Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Govern Valencià, per la qual es desenvolupa la Llei de la Generalitat Valenciana 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, sobre protecció dels animals de companyia (DOGV núm. 2813, de 23/08/96).
  - Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d'animals potencialment perillosos (BOE núm. 307, de 24/12/99).
  - Decret 145/2000, de 26 de setembre, del Govern Valencià, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOGV núm. 3850, de 04/10/00).
  - Decret 83/2007, de 15 de juny, del Consell, de modificació del Decret 158/1996, de 13 d'agost, del Consell, pel qual es desenvolupa la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat, sobre protecció dels animals de companyia (DOCV núm. 5537, de 19/06/07).
  - Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a l'atenció dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i sacrifici (BOE núm. 268 de 08/11/07).
  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la tinença d'animals potencialment perillosos (DOCV núm. 7461, de 09/02/15).

  - Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a cuidar animals, en la seua explotació, transport, experimentació i sacrifici (BOE núm. 268, de 08/11/07).
  - Llei 12/2009, de 23 de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera, i d'Organització de la Generalitat (DOCV núm. 6175, de 30/12/09).
  - Decret 16/2015, de 6 de febrer, del Consell, de modificació del Decret 145/2000, de 26 de setembre, pel qual es regula, a la Comunitat Valenciana, la possessió d'animals potencialment perillosos (DOCV núm. 7461, de 09/02/15).

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu la Llei 4/1994, de 8 de juliol

  Vegeu el Decret 158/1996, de 13 d'agost

  Vegeu el Decret 145/2000, de 26 de setembre

  Vegeu el Decret 83/2007, de 15 de juny

  Vegeu la Llei 32/2007, de 7 de novembre

  Vegeu el Decret 16/2015, de 6 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.