Detall de Procediment

Sol·licitud per a realitzar concurs esportiu de pesca marítima.

Codi SIA: 210715
Codi GUC: 646
Organisme: Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

- La celebració de concursos o competicions esportives en les quals es pretenga superar els límits de captura establits, necessitaran una autorització del cap dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província respectiva. - Aquesta autorització serà necessària igualment quan la zona de celebració ha de reservar-se als participants.

Qui pot sol·licitar-ho?

Federacions de Pesca de la Comunitat Valenciana.

Termini

Les sol·licituds es presentaran abans del 15 de març de cada any.

Documentació

Sol·licitud no normalitzada. Quan la zona del concurs haja de reservar-se als participants, s'hauran de demanar informes de: - Demarcació de costes. - Federació de Confraries. - Capitania Marítima.

Presentació

Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de presentar les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat. Per a accedir de forma telemàtica, la persona sol·licitant ha de disposar de firma electrònica avançada, bé amb el certificat reconegut d’entitat (persones jurídiques) o bé amb el certificat reconegut per a ciutadans (persona física), els dos reconeguts per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana, i podran utilitzar qualsevol sistema de firma electrònica admés per la seu electrònica de la Generalitat; entre aquests, el certificat emés per l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados). Quan es vulga tramitar un procediment en representació d'altres persones físiques o jurídiques, es podrà atorgar aquesta representació a través del Registre de Representants de l’ACCV (https://www.accv.es/vl/servicios/ciudadanos-y-autonomos/registro-de-representantes/). L'accés a aquest registre per part dels representats pot realitzar-se utilitzant un certificat qualificat de ciutadà (si és persona física) o de representant d'entitat (si és persona jurídica). Els documents que s’annexen al tràmit telemàtic han d’anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, siga procedent. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat, però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l’àrea personal de la Generalitat des de l’apartat “Com va això meu”-> “Sol·licituds en creació” (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=va). - En la Direcció Territorial de València es pot sol·licitar informació a través del telèfon 963426380 o del correu electrònic pesca_maritima@gva.es.

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

1. La celebració de concursos de pesca marítima, sense perjuí de les altres autoritzacions, permisos o llicències que per raó de l'activitat o del lloc de la celebració puguen correspondre, requerirà una autorització, que la concedirà: a) El ministeri competent en matèria de pesca marítima, per a les espècies de protecció diferenciada, incloses en l'annex II del Reial Decret 347/2011, d'11 de març. b) Els directors territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què se celebren, per a la resta d'espècies. 2. Les sol·licituds de celebració de concursos que hagen de ser autoritzades per la Generalitat i en què es pretenga superar el volum de captures màxim autoritzat, seran tramitades a través de la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana, la qual les presentarà en la direcció territorial corresponent, abans del 15 de març de cada any, i haurà de constar-hi el volum de captures que es pretenen efectuar. 3. Els concursos en què no es pretenga superar el volum màxim de captures permés hauran de comunicar-se a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de pesca amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data de la celebració. Es consideraran autoritzats per silenci administratiu positiu una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre les sol·licituds sense que s'haja produït una resolució expressa. 4. Els concursos en què es pretenga superar el volum de captures autoritzat requeriran autorització expressa del director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que es resoldrà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud per l'interessat. En compliment del que preveu l'article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de llicència s'entendrà com a silenci administratiu negatiu, com a excepció de la regla del silenci positiu, atés que l'estimació de les dites sol·licituds implicaria l'atorgament de facultats sobre el domini públic marítim. 5. Quan la zona de celebració dels concursos indicats el punt 1 haja de reservar-se als participants, el director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima haurà d'emetre, en el termini d'un mes, una autorització expressa. Per a emetre la dita autorització, s'haurà d'oir la Demarcació de Costes, la Federació de Confraries i la Capitania Marítima. En compliment del que preveu l'article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de llicència s'entendrà com a silenci administratiu negatiu, com a excepció de la regla del silenci positiu, atés que l'estimació de les dites sol·licituds implicaria l'atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.

Observacions

Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

Esgota via administrativa

Sancions

L'incompliment del que s'establix en la Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre defensa dels recursos pesquers.