Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud per a realitzar concurs esportiu de pesca marítima.

  Objecte del tràmit

  - La celebració de concursos o competicions esportives en les quals es pretenga superar els límits de captura establits, necessitaran una autorització del cap dels serveis territorials de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la província respectiva.
  - Aquesta autorització serà necessària igualment quan la zona de celebració ha de reservar-se als participants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Federacions de Pesca de la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Les sol·licituds es presentaran abans del 15 de març de cada any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'hi haguera subscrit el conveni oportú, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de Correus. En este cas s'haurà de presentar en un sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només caldrà ajustar-se amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.

  El servici que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:
  - LLICÈNCIES DE PESCA MARÍTIMA: 1 cita per cada tramitació.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=646

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud no normalitzada.
  Quan la zona del concurs haja de reservar-se als participants, s'hauran de demanar informes de:
  - Demarcació de costes.
  - Federació de Confraries.
  - Capitania Marítima.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD PER A REALITZAR CONCURS ESPORTIU DE PESCA MARÍTIMA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  1. La celebració de concursos de pesca marítima, sense perjuí de les altres autoritzacions, permisos o llicències que per raó de l'activitat o del lloc de la celebració puguen correspondre, requerirà una autorització, que la concedirà:
  a) El ministeri competent en matèria de pesca marítima, per a les espècies de protecció diferenciada, incloses en l'annex II del Reial Decret 347/2011, d'11 de març.
  b) Els directors territorials de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en què se celebren, per a la resta d'espècies.

  2. Les sol·licituds de celebració de concursos que hagen de ser autoritzades per la Generalitat i en què es pretenga superar el volum de captures màxim autoritzat, seran tramitades a través de la Federació de Pesca de la Comunitat Valenciana, la qual les presentarà en la direcció territorial corresponent, abans del 15 de març de cada any, i haurà de constar-hi el volum de captures que es pretenen efectuar.

  3. Els concursos en què no es pretenga superar el volum màxim de captures permés hauran de comunicar-se a la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de pesca amb una antelació mínima d'un mes respecte a la data de la celebració. Es consideraran autoritzats per silenci administratiu positiu una vegada transcorregut el termini màxim per a resoldre les sol·licituds sense que s'haja produït una resolució expressa.

  4. Els concursos en què es pretenga superar el volum de captures autoritzat requeriran autorització expressa del director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima, que es resoldrà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud per l'interessat. En compliment del que preveu l'article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de llicència s'entendrà com a silenci administratiu negatiu, com a excepció de la regla del silenci positiu, atés que l'estimació de les dites sol·licituds implicaria l'atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.

  5. Quan la zona de celebració dels concursos indicats el punt 1 haja de reservar-se als participants, el director territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima haurà d'emetre, en el termini d'un mes, una autorització expressa. Per a emetre la dita autorització, s'haurà d'oir la Demarcació de Costes, la Federació de Confraries i la Capitania Marítima. En compliment del que preveu l'article 43.1, paràgraf segon, de la Llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, el venciment del termini màxim per a resoldre les sol·licituds de llicència s'entendrà com a silenci administratiu negatiu, com a excepció de la regla del silenci positiu, atés que l'estimació de les dites sol·licituds implicaria l'atorgament de facultats sobre el domini públic marítim.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els previstos en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02/10/15).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_OCAPA&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=646

  Tramitació

  Atés que els sol·licitants són persones jurídiques, en virtut de l'article 14.2 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, estan obligades a relacionar-se amb elles a través de mitjans electrònics, per la qual cosa la presentació de sol·licituds ha de realitzar-se electrònicament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc646 .

  En cas que la sol·licitud es fera presencialment, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/web/sede_electronica/sede_certificados).

  Els documents que s'annexen al tràmit telemàtic hauran d'anar signats electrònicament per les persones que, segons el tipus de document, procedisca.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu" "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  L'incompliment del que s'establix en la Llei 2/1994, de 18 d'abril, de la Generalitat Valenciana, sobre defensa dels recursos pesquers.

  Enllaços

  Preguntes freqüents

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 26 de febrer de 1999, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i alimentació , per la qual s'establixen les normes que regulen la pesca marítima de recreació (BOE núm. 53, de 03/03/2000).
  - Orde de 24 de juliol de 2000 per la qual es modifica la de 26 de febrer de 1999 per la qual s'establixen les normes que regulen la pesca marítima de recreació (BOE núm. 180, de 28/07/2000).
  - Decret 41/2013 , de 22 de març, del Consell, pel qual s'establixen les normes sobre la pesca marítima de recreació de la Comunitat Valenciana. (DOCV núm. 6.991 de 26/03/2013).
  - Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de pesca marítima i aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978 de 13/02/2017).

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu el Decret 41/2013, de 22 de març

  Vegeu la Llei 5/2017, de 10 de febrer

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.