Sol·licitud de llicència de pesca marítima de recreació en aigües interiors: - des de terra - des d'embarcació - submarina

Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

Codi SIA: 210716
|
Codi GVA: 647
Descarregar informació
Termini obert
 • Què necessites saber
 • Què és
 • A qui va dirigit
 • Com es tramita
 • Formularis
 • Tramitació
 • Sol·licitud
 • Resolució
 • Ajuda
 • Preguntes freqüents
 • Enllaços d'interés
 • Compartir en xarxes socials

Què és

Què és i per a què servix

Expedició de les llicències per a la pesca marítima de recreació en aigües interiors de la Comunitat Valenciana, que autoritzaran el seu titular per a poder dur a terme aquesta activitat.

 

S'entén com a pesca marítima de recreació aquella que es realitza per afició o esport, sense cap retribució i sense ànim de lucre.

 

Terminis
Sol·licitudTermini obert
Observacions

* MODALITATS

La pesca marítima de recreació en aigües interiors pot exercir-se:

1. Des de terra: és la que es practica a peu des de la costa.

2. Des d'embarcació: és la que es practica des d'una embarcació que ha d'estar inscrita en la llista corresponent del Registre de matrícula de vaixells.

3. Submarina: és la que es practica bussejant a pulmó lliure, sense utilitzar cap mena d'element que permeta la respiració en immersió ni de mitjans mecànics de propulsió.

 

 

* PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ DES DE TERRA

- Llicències

Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des de terra, serà necessari estar en possessió de la llicència d'activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

La llicència de pesca marítima de recreació des de terra tindrà una duració d'un, dos, tres, quatre o cinc anys, a elecció de la persona sol·licitant, excepte la concedida a persones majors de seixanta anys, que serà de duració indefinida.

Els menors d'edat que practiquen la pesca acompanyats del seu tutor legal estaran emparats per la llicència d'aquest.

 

- Aparells permesos

Per a la pràctica de la pesca marítima recreativa des de terra, es poden utilitzar únicament els instruments següents:

1. Canya de pescar, en nombre màxim de dos per llicència, en acció de pesca. La distància màxima entre les canyes ha de ser de tres metres quan siguen del mateix titular de la llicència, i la distància mínima de 10 metres quan siguen de titulars diferents, excepte els casos en què els interessats lliurement acorden reduir-la.

2. A mà, amb un aparell per pescador.

Els hams utilitzats no podran ser de mesura inferior a 12 mm de llarg i 5 mm d'amplària.

Únicament podran utilitzar-se línies o aparells amb un màxim de sis hams o dues poteres per pescador. A l’efecte d’aquesta disposició, els esquers artificials es consideraran com a hams.

No es podrà allunyar l'art de pesca esportiva a través de mitjans auxiliars.

 

 

* PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ DES D'EMBARCACIÓ

- Llicències

1. Per a poder practicar la pesca marítima de recreació des d'embarcació, s'haurà d'estar en possessió de la llicència d'activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima, i sol·licitada pel titular de l'embarcació, i empararà totes les persones que realitzen la pesca des de l’embarcació esmentada.

2. S'entén per embarcació aquella de qualsevol tipus, amb independència del seu mitjà de propulsió, inscrita en les llistes sisena o setena del Registre de matrícula de vaixells i utilitzada per a finalitats esportives o d'oci.

3. Les embarcacions estrangeres han de complir els requisits de registre exigits al seu país d'origen i sol·licitar la pertinent llicència de pesca marítima de recreació.

4. La llicència de pesca marítima de recreació des d'embarcació tindrà una duració de dos, tres, quatre o cinc anys a elecció de la persona sol·licitant. En el cas d'embarcacions comercials de pesca marítima de recreació, la duració serà d'un any.

 

- Aparells permesos

1. Els aparells permesos són la línia de mà, canya, curricà, volantí i potera, així com els aparells accessoris imprescindibles per a pujar les peces a bord.

2. Per a la pràctica de la pesca marítima de recreació des d'una embarcació, únicament es podran emprar dues línies o aparells amb un màxim de sis hams o dues poteres per persona. A l’efecte d’aquesta disposició, els esquers artificials es consideraran com a hams.

3. No obstant el que estableix l'apartat anterior, la conselleria competent en pesca marítima podrà autoritzar altres aparells i regular les seues característiques tècniques.

 

- Prohibicions

En l'exercici de la pesca marítima de recreació des d'embarcació, es prohibeix:

a) La utilització o tinença a bord d'arts, aparells, estris o instruments propis de la pesca o del marisqueig professional, diferents dels que s’han indicat en l'article anterior.

b) Interferir la pràctica de la pesca professional. A aquest efecte, les embarcacions hauran de mantindre una distància mínima de 0,162 milles nàutiques (equivalent a 300,024 metres) dels vaixells de pesca professional, excepte en pesca de túnids amb canya, en què la distància serà d'un mínim de 0,269 milles nàutiques (equivalent a 500 metres) i de 0,080 milles nàutiques (equivalent a 148,160 metres) de les arts o els aparells que aquests pogueren tindre calats; així com mantindre una distància mínima de 0,107 milles nàutiques (equivalent a 200 metres) de la línia perimetral delimitadora de polígons i instal·lacions aqüícoles.

c) L’ocupació de rodets de pesca de tracció elèctrica o hidràulica, o de qualsevol altre tipus que no siga l’estrictament manual. No obstant això, s’autoritza l’ús d’un màxim de dos rodets elèctrics sempre que, en la seua potència màxima conjunta, no se superen els 300 W.

d) L'ús de qualsevol mitjà d'atracció o concentració artificial de les espècies que es capturen i, de manera expressa, l'ús de llums a tal objecte, excepte el grumeig amb xicotets pelàgics.

e) L'ús o tinença de qualsevol classe de substància verinosa, narcòtica, explosiva o contaminant.

 

 

* PESCA MARÍTIMA DE RECREACIÓ SUBMARINA

- Llicències

1. La pràctica de la pesca marítima de recreació submarina podran realitzar-la les persones majors de 16 anys que estiguen en possessió de la corresponent llicència d'activitat, que serà expedida per la conselleria competent en matèria de pesca marítima.

2. D'acord amb la normativa estatal de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, el sol·licitant de la llicència haurà de justificar, mitjançant un certificat mèdic, que reuneix les condicions físiques necessàries i que no pateix cap malaltia que li impedisca la pràctica normal d'aquesta activitat. Aquest certificat haurà de ser expedit per un metge que tinga títol, especialitat, diploma o certificat relacionat amb activitats subaquàtiques, emés per un organisme oficial.

3. La llicència de pesca marítima de recreació submarina tindrà una duració de dos anys, sempre que el certificat mèdic mantinga la seua validesa.

 

- Aparells permesos

Únicament està permés l'arpó manual o impulsat per mitjans mecànics, i que podrà tindre una o diverses puntes.

 

- Abalisament

Cada bussejador haurà de marcar la seua posició mitjançant una boia de senyalització clarament visible, de la qual no haurà d'allunyar-se d'un radi superior a 0,013 milles nàutiques o 25 metres.

 

- Prohibicions

En l'exercici d'aquesta modalitat de pesca marítima de recreació queda expressament prohibit, a més de les prohibicions que estableixen les lletres b, d, i e de la pesca marítima de recreació des d'embarcació:

a) Tindre el fusell carregat fora de l'aigua.

b) L'ús d'instruments de captura amb punta explosiva elèctrica o electrònica, així com de focus lluminosos, excepte les llanternes de mà.

c) L'ús o la tinença d'artefactes hidroplans i vehicles similars.

d) La pràctica d'aquesta activitat en horari nocturn, des de l'ocàs a l'orto.

e) La pesca submarina en les zones d'esculls artificials i en una àrea circumdant de 300 metres de radi des del perímetre de l'escull.

f) La pràctica de la pesca submarina de recreació quan es porten a bord de l'embarcació, simultàniament, instruments de captura de pesca submarina i equips de respiració en immersió.

 

A qui va dirigit

Ciutadania
Empreses
Persones interessades

Les persones interessades que complisquen els requisits detallats en el present tràmit.

Com es tramita

Procés de tramitació

1. Les sol·licituds d'expedició de llicències es presentaran en un imprés normalitzat. Els menors d'edat civil acreditaran l'autorització expressa de la persona que tinga atribuïda la pàtria potestat.

 

2. Les llicències seran expedides per la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de pesca marítima de la província en la qual es tramiten, en el termini d’un mes des de la presentació de la sol·licitud per part de la persona interessada.

 

3. Tindran plens efectes a la Comunitat Valenciana, per a la modalitat o modalitats autoritzades, segons la normativa que els establisca, les llicències de pesca marítima recreativa emeses per altres comunitats autònomes, o per altres països de la Unió Europea, sense perjudici que els seus titulars hagen de complir, en l'exercici de la pesca recreativa en les aigües interiors de la Comunitat Valenciana, les disposicions autonòmiques que la regulen.

 

4. L'òrgan competent en pesca marítima podrà establir procediments simplificats per a l'obtenció de la llicència de pesca des de terra.

 

Per a efectuar consultes en relació amb la tramitació del procediment, s'haurà de contactar amb la direcció territorial corresponent a la província de les persones interessades mitjançant les següents adreces de correu electrònic:

Direcció Territorial d'Alacant: licenciasdepescamaritima@gva.es

Direcció Territorial de Castelló: licencias_cs@gva.es

Direcció Territorial de València: pesca_maritima@gva.es

Observacions

Per a efectuar consultes en relació amb la tramitació del procediment, s'haurà de contactar amb la Direcció Territorial corresponent a la província de les persones interessades mitjançant les següents adreces de correu electrònic: Direcció Territorial d'Alacant: licenciasdepescamaritima@gva.es...

Saber més

Sol·licitud

Termini
Termini obert

Durant tot l'any.

Documentació
- Imprés normalitzat de sol·licitud. Taxa normalitzada model 046, signada per la persona titular i prèviament pagada. (Només s'haurà de presentar en cas de tramitació presencial). - Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant i, si és el cas, del representant legal. Per a...
Saber més
Taxa o pagament

Taxes 2024:

 

Model 046-9794 - Taxa per l'expedició de les llicències de pesca marítima (recreativa, amb rall i marisqueig).

 

LEGISLACIÓ APLICABLE: Art. 3.3-4 de la Llei 20/2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de taxes.

 

- Llicència de pesca marítima recreativa des de terra.

· Validesa d'1 any: 12,26 euros.

· Validesa de 2 anys: 15,01 euros.

· Validesa de 3 anys: 17,47 euros.

· Validesa de 4 anys: 19,75 euros.

· Validesa de 5 anys: 21,88 euros.

 

En cas de majors de 60 anys, i per a la llicència de pesca marítima recreativa DES DE TERRA, paguen la taxa d'un any, però la llicència tindrà duració indefinida.

 

- Llicència per a embarcació de pesca marítima recreativa.

· Validesa 2 anys: 41,85 euros.

· Validesa de 3 anys: 58,22 euros.

· Validesa de 4 anys: 73,92 euros.

· Validesa 5 anys: 88,97 euros.

 

Llicència per a embarcació comercial de pesca marítima recreativa. 296,79 euros.

 

- Llicència de pesca marítima recreativa submarina (validesa 2 anys). 16,97 euros.

 

- Expedició de duplicats:

 

·Només en cas de tramitació presencial: 10,42 euros.

·Tramitació telemàtica: S'expedirà un duplicat de la llicència en vigor sol·licitada sense cap càrrec.

 

Pagament de les taxes:

 

- Presencial: Omplir el formulari i presentar en una entitat bancària per al seu pagament.

 

- Per internet: El pagament es realitza durant la tramitació telemàtica, mitjançant targeta bancària o càrrec en compte.

 

Forma de presentació
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú, així com les persones sol·licitants que, sense estar-hi obligades, opten per aquesta via, han de...
Saber més
Presencial

a) En les oficines d'assistència en matèria de registres (https://www.gva.es/va/inicio/atencion_ciudadano/buscadores/registros).

 

b) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

 

c) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger.

 

d) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

 

 

I preferentment en:

 

- Les Oficines Comarcals Agràries:

https://portalagrari.gva.es/es/web/oca

 

- Direccions Territorials de València, Castelló i Alacant:

 

DT - VALÈNCIA

===========================

En la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA es recomana CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon 963866000.

 

El servei que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:

 

- LLICÈNCIES DE PESCA MARITIMA: 1 cita per cada llicència.

 

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA

C/ Gregori Gea, 27

46009 - VALÈNCIA

 

 

DT - ALACANT

===========================

EN LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT es recomana CITA PRÈVIA (1 cita per llicència), telefonant al 965938131/965938153 o en l'enllaç https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=G19078

 

o personalment en:

DIRECCIÓ TERRITORIAL D’ALACANT

C/ PROFESSOR MANUEL SALA, núm. 2.

03003 - ALACANT

 

D.T. - CASTELLÓ

===========================

DIRECCIÓ TERRITORIAL DE CASTELLÓ

Av. Germans Bou, 47

12003 - Castelló

Teléfons 964715821/964715899/964715820

On dirigir-se

Resolució

Obligacions
En l'exercici de la pesca recreativa queda prohibit per a qualsevol modalitat: 1. La venda de les captures obtingudes, o la cessió a un tercer amb una finalitat comercial. 2. La pesca a menys de 100 metres de llocs freqüentats per banyistes. 3. La pesca en les aigües portuàries, que inclouen les...
Saber més
Observacions

No és procedent.

Sancions
Segons el que s'establix en la Llei 5/2017, de 10 de febrer, de la Generaliltat, de Pesca Marítima i Aqüicultura de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7978, de 13/02/2017)