Detall de Procediments

Declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats per expedients d'expropiació forçosa de les corporacions locals.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats per expedients d'expropiació forçosa de les corporacions locals.

  Objecte del tràmit

  Declaració d'urgent ocupació dels béns i drets afectats per expedients d'expropiació forçosa de les corporacions locals.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Les entitats locals interessades

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  1.- Certificació (emesa per la secretària o secretari) de l'aprovació definitiva del projecte d'obra per l'òrgan competent (art. 52.1 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 1954 -LEF; art. 56 del Reglament d'expropiació forçosa-REF; 23.1 d del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, article 22.2 ñ i 21.1 o de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i disposició addicional segona de la Llei de contractes del sector públic.

  2.- Acta de Replantejament del projecte (art. 52.1 de la LEF), en què es certifica la viabilitat d'aquest mateix en els terrenys que s'han d'expropiar.

  3.- Certificació (emesa per la secretària o secretari) de l'acord plenari en què s'aprove inicialment la relació concreta i individualitzada dels béns i drets que es consideren d'expropiació necessària, en què es descriguen en tots els seus aspectes materials i jurídics (art. 17 de la LEF) i se sol·licite al Consell la declaració d'urgent ocupació, i en què s'exposen els motius o circumstàncies concrets que justifiquen aquest procediment excepcional de l'urgent ocupació (art. 56.1 del REF).

  4.- Certificació acreditativa de la secretària o secretari de la corporació local, relativa al compliment del tràmit de notificació als titulars de drets i béns afectats per l'expropiació forçosa de l'acord plenari en què se sol·licita a l'òrgan competent autonòmic la declaració d'urgent ocupació.

  5.- Certificació (emesa per la secretària o secretari) que explicite que la relació de béns i drets s'ha sotmés a informació pública per un termini de 15 dies per mitjà d'un anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, de la notificació individual a totes les persones interessades, i de si s'han presentat al·legacions com a conseqüència de tot això (art. 18 a 21 de la LEF, 17 i 18 REF, i art. 84 a 86 de la Llei 30/92, de procediment administratiu comú).

  6.- Còpia dels anuncis publicats.

  7.- Certificació (emesa per la secretària o secretari) que explicite el Ple de l'Ajuntament ha resolt TOTES les al·legacions presentades i ha aprovat definitivament la relació de béns i drets (art. 20 de la LEF).

  8.- Relació definitiva (certificada) dels béns i drets afectats per l'expropiació forçosa, en què hauran de constar les dades registrals i/o cadastrals de cada un d'aquests a l'efecte de concretar-los perfectament. A fi d'agilitzar la tramitació, la relació definitiva s'enviarà, a més de per escrit, en suport informàtic.

  9.- Certificació d'intervenció en què s'acredite la RETENCIÓ DE CRÈDIT oportuna, amb càrrec a l'exercici en què es preveja la conclusió de l'expedient d'expropiació i l'execució efectiva del pagament, per l'import a què ascendiria el preu just calculat en virtut de les regles previstes per a determinar-lo en la LEF (art. 52, paràgraf primer).

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Remissió de l'expedient expropiatori per l'entitat local.

  - Requeriment, si és el cas, d'informació complementària o esmena de les deficiències observades (art. 64 de la LBRL, art. 154.2 de la LRLCV i art. 71 de la LRJPAC).

  - Acord pel Consell (articles 29 i 50 de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, així com l'article 21 i la disposició final 2a de la Llei 5/1983, de 30 de desembre del Consell).

  - El termini màxim per a tramitar i resoldre serà de tres mesos a comptar de s de la recepció de la documentació completa. En transcórrer tres mesos sense que es dicte resolució, els expedients es consideraran desestimats.


  - Publicació en el DOGV.

  - Notificació a les persones interessades.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Contra l'acord del Consell, que posa fi a la via administrativa, les persones interessades podran interposar els recursos següents:

  a) Directament recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la data en què es notifique o es publique, si és el cas, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  b) Potestativament, recurs de reposició davant del mateix òrgan que ha dictat l'acte, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la notificació o publicació, si és el cas, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

  c) En el cas que la persona interessada siga una administració pública no es pot interposar recurs en via administrativa, sense perjudici del que es disposa en l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, i s'ha de requerir prèviament perquè s'anul·le o revoque aquest acte, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la notificació o publicació, si és el cas, en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, tenint en compte que això no incideix en l'executivitat de l'acord ni interromp els terminis amb vista a la seua fermesa, ja que no és substitutiu del règim de recursos en via administrativa.

  Tot això sense perjudici que les persones interessades puguen encetar qualsevol altra via que estimen oportuna.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=67

  Tramitació

  1. Abans d'iniciar la tramitació electrònica es recomana consultar l'apartat de "documentació a presentar".
  2. A continuació inicieu el tràmit telemàtic fent clic en la icona superior "Tramita amb certificat" d'aquesta mateixa pàgina, que us portarà al tràmit "Telemàtic general de Presidència (tràmit Z) , segueix els passosi annexeu la documntació preceptiva.
  3. Si necessiteu ajuda podeu tocar al telèfon d'informació de la Generalitat 012 o bé enviar un correu electrònic a .

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei d'expropiació forçosa, de 16 de desembre de 1954 (art. 10 i següents i art. 52) (BOE núm. 351 de 17 desembre 1954).

  - Decret de 26 d'abril de 1957 pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'expropiació fForçosa (art. 17, 18 i 56) (BOE núm. 160 de 20 de juny 1957)

  - Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic (BOE núm. 276 de 16 de novembre de 2011).

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei d'expropiació forçosa

  Vegeu el Decret de 26 d'abril de 1957

  Vegeu el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.