Detall de Procediment

Sol·licitud d'autorització per al trasllat i solta de peces de caça vives.

Codi SIA: 210729
Codi GUC: 674
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
 • Informació bàsica

 • Formularis

 • Sol·licitud

 • Tramitació

 • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què li serveix?

Sol·licitud d'autorització per al trasllat i solta de peces de caça vives.

Observacions

Tot amollament d'espècies cinegètiques que es realitze en espais cinegètics requerirà autorització expressa de la conselleria competent en matèria de caça, a més de disposar de la corresponent guia d'origen i sanitat per al moviment d'animals.

Requisits

- Que l'amollament estiga previst en la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica o obeïsca a raons extraordinàries. - Que l'explotació d'origen dels animals acredite el compliment dels plans anuals zoosanitaris en vigor, i que compte amb autorització expressa per a la comercialització per a amollament en vedats de caça. - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar-ne el tràmit. - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris el tràmit es podrà iniciar pel representant legal.

Qui pot sol·licitar-ho?

Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris de vedats de caça que vullguen realitzar soltes.

Normativa del procediment

 • Orde de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula, amb caràcter general, l'activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 852, de 23/06/88).
 • Reial Decret 1118/1989, de 15 de setembre de 1989, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, pel qual es determinen les espècies objecte de caça i de pesca comercialitzables i es dicten normes respecte d'això (BOE núm. 224, de 19/09/89).
 • Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4913, de 29/12/04).
 • Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/07).
 • Reial Decret 1082/2009, de 3 de juliol, pel qual s'establixen els requisits de sanitat animal per al moviment d'animals d'explotacions cinegètiques, d'aqüicultura continental i de nuclis zoològics, així com d'animals de fauna silvestre (BOE núm. 177, de 23/7/09).
 • Orde d'11 de juny del 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6041, de 23/06/09).
 • RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2020, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, pel qual s'actualitza l'annex de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana, relatiu al llistat de termes municipals afectats per sobrepoblació de conill de muntanya.
 • RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

Termini

Durant tot l'any en els vedats de caça. L'antelació mínima de presentació serà d'almenys 20 dies a la data prevista de solta.

Documentació

Sol·licitud en imprés normalitzat.

Presentació

Presencial
- En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger. - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia. - I, preferentment, en:
Telemàtica
Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc674. Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica. Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques. Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

On consultar dubtes sobre el tràmit

Procés de tramitació

- Presentació de la documentació requerida. - Informes tècnics. - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça. En el cas que els animals provinguen de fora d'Espanya, la resolució la dictarà el director o la directora general competent en matèria de caça.

Observacions

Recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de caça en el termini d'un mes.

Termini màxim

El termini màxim per a tramitar i resoldre els expedients serà de tres mesos comptadors des de la data d'acabament del termini de presentació de les sol·licituds. Transcorreguts tres mesos sense que se'n dicte resolució, les sol·licituds s'entendran estimades.

Esgota via administrativa