Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG - Sol·licitud d'autorització per al trasllat i solta de peces de caça vives.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Aquells titulars, arrendataris o adjudicataris de vedats de caça que vullguen realitzar soltes.

  Requeriments

  - Que l'amollament estiga previst en la resolució aprovatòria del Pla Tècnic d'Ordenació Cinegètica o obeïsca a raons extraordinàries.
  - Que l'explotació d'origen dels animals acredite el compliment dels plans anuals zoosanitaris en vigor, i que compte amb autorització expressa per a la comercialització per a amollament en vedats de caça.
  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris que siguen persones físiques podran iniciar-ne el tràmit.
  - En el cas de titulars, arrendataris o adjudicataris el tràmit es podrà iniciar pel representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any en els vedats de caça. L'antelació mínima de presentació serà d'almenys 20 dies a la data prevista de solta.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  - En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'Administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni, així com en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  - També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i en la còpia.

  - I, preferentment, en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=674

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Sol·licitud en imprés normalitzat.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ PER AL TRASLLAT I SOLTA DE PECES DE CAÇA VIVA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Presentació de la documentació requerida.
  - Informes tècnics.
  - Resolució de la direcció territorial de la conselleria competent en matèria de caça. En el cas que els animals provinguen de fora d'Espanya, la resolució la dictarà el director o la directora general competent en matèria de caça.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general competent en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=674

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc674.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  Tot amollament d'espècies cinegètiques que es realitze en espais cinegètics requerirà autorització expressa de la conselleria competent en matèria de caça, a més de disposar de la corresponent guia d'origen i sanitat per al moviment d'animals.

  Enllaços

  Informació per a la presentació telemàtica de sol·licituds.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Orde de 15 de juny de 1988, de la Conselleria d'Agricultura i Pesca, per la qual es regula, amb caràcter general, l'activitat cinegètica a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 852, de 23/06/88).
  - Reial Decret 1118/1989, de 15 de setembre de 1989, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, pel qual es determinen les espècies objecte de caça i de pesca comercialitzables i es dicten normes respecte d'això (BOE núm. 224, de 19/09/89).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 4913, de 29/12/04).
  - Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la Biodiversitat (BOE núm. 299, de 14/12/07).
  - Reial Decret 1082/2009, de 3 de juliol, pel qual s'establixen els requisits de sanitat animal per al moviment d'animals d'explotacions cinegètiques, d'aqüicultura continental i de nuclis zoològics, així com d'animals de fauna silvestre (BOE núm. 177, de 23/7/09).
  - Orde d'11 de juny del 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Vivenda, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya en la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 6041, de 23/06/09).
  - RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2020, del director general de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, pel qual s'actualitza l'annex de l'Ordre d'11 de juny de 2009, de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per la qual s'aproven directrius extraordinàries per a l'aprofitament, gestió i control del conill de muntanya a la Comunitat Valenciana, relatiu al llistat de termes municipals afectats per sobrepoblació de conill de muntanya.
  - RESOLUCIÓ de 30 d'octubre de 2020, de la Direcció General de Medi Natural i d'Avaluació Ambiental, de delegació de l'exercici de competències en matèria de caça, pesca fluvial i d'avaluació de repercussions sobre la Xarxa Natura 2000.

  Llista de normativa

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Vegeu Orde de 15 de juny de 1988

  Vegeu RESOLUCIÓ de 31 d'agost de 2020

  Vegeu Resolució de 30 d'octubre de 2020

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.