Detall de Procediments

TECE - Sol·licitud de llicència de caça autonòmica - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes) - Tipus B (sense armes) - Tipus C (dula o gossada)
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de llicència de caça autonòmica
  - Tipus A (amb armes) (inclou la del tipus "B" sense armes)
  - Tipus B (sense armes)
  - Tipus C (dula o gossada)

  Objecte del tràmit

  Obtindre la llicència per a la pràctica de la caça a la Comunitat Valenciana expedida per la conselleria competent en la matèria.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona que reunisca els requisits que preveu la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana, i vulga practicar la caça en qualsevol espai cinegètic ubicat a la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, la poden sol·licitar les gestories, les associacions de caçadors i les federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Ser major de 14 anys (els menors d'edat, a més del DNI, han de tindre una autorització del tutor legal).
  - En cas que siga caçador nou (no té llicència amb anterioritat al 3 de juny de 2015), cal haver superat les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça, d'acord amb l'Ordre 13/2015, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.
  - Tindre subscrita i vigent una assegurança de responsabilitat civil de danys a tercers en el cas de pràctica de caça amb armes o altres arts o mitjans, quan puguen produir danys a les persones o als seus béns.
  - No estar inhabilitat/ada per sentència o resolució ferma per a obtindre la llicència.
  - Haver pagat la taxa (si és procedent).

  NOTA.
  Als menors de 14 anys no està permés obtindre la llicència de caça.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2021:

  Model 046 (concepte 9832): Taxes per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient.

  Expedició de llicències de caça i altres actuacions administratives en matèria de caça:
  - Llicència autonòmica tipus A (per a caça amb arc, armes de foc i assimilades, i inclou la caça sense armes de foc) i tipus B (per a caça sense armes de foc):
  Per un any de validesa: 12,75 euros.
  Per tres anys de validesa: 36,41 euros
  - Llicencies tipus C (per a grup/dula de gossos per a caça major):
  Per 1 any de validesa: 22,66 euros.
  Per 3 anys de validesa: 63,45 euros.

  Exempcions:
  - En les llicències tipus A i B: estan exempts de pagament les persones majors de 67 anys, els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent i els contribuents que siguen membres de famílies nombroses de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.

  Bonificacions:
  - En les llicències tipus A i B: Per a contribuent membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 50% de la quota íntegra.

  EL PAGAMENT ES POT EFECTUAR PER MITJÀ DE DUES OPCIONS:

  OPCIÓ 1: fent el pagament en línia i la tramitació en línia. Aquesta opció permet l'obtenció de la LLICÈNCIA DE MANERA INSTANTÀNIA.

  OPCIÓ 2: fent el pagament en línia i la tramitació presencial en format paper. Aquesta opció només serà vàlida si, després d'efectuar el pagament, es presenta la sol·licitud (en format paper) en la direcció territorial.
  Nota: el pagament mitjançant l'OPCIÓ 2 és incompatible amb la tramitació en línia.

  Descripció de la forma de pagament de l'OPCIÓ 2:

  A.- Obtenció del formulari a través de Sara:
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades de qui vol obtindre la llicència. I feu clic en el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B.- On pagar?
  1. A través d'oficines i caixers d'entitats col·laboradores. Aquesta forma de pagament és exclusiva per a la tramitació PRESENCIAL.
  2. A través del pagament telemàtic genèric.
  Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.
  3. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la
  de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions
  provincials, cabildos i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la
  Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren
  l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I en els negociats de taxes i llicències dels serveis territorials en matèria de caça i pesca de les tres províncies, segons s'indica a continuació.

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar per mitjà del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.
  El servei que s'haurà de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (particulars): una cita per cada llicència.
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (massives): federacions, associacions de caçadors, gestors i altres
  tramitadors de llicències massives.

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA (una cita per llicència). La sol·licitud de cita prèvia es pot fer:
  A) Telemàticament en el següent enllaç:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&idioma=va&login=c&idProcGuc=19078&idCatGuc=PR.

  B) Trucant als telèfons 965938131, 965938190.
  C) Personalment a la Direcció Territorial.

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://agroambient.gva.es/web/medio-natural/llicencies-de-caca-i-pesca

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Taxa normalitzada, model 046, concepte 9832, signada per la persona titular i pagada abans (si és procedent).
  - Els menors d'edat, a més del DNI, han d'aportar o omplir l'apartat F de la sol·licitud: autorització del tutor legal.
  - Acreditació en vigor de ser pensionista per incapacitat permanent o títol de família nombrosa en vigor, si és procedent.

  Llicències de caça tipus A (amb armes):
  - S'ha de fer constar en la sol·licitud el número de pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, la companyia asseguradora i el període de validesa, o s'ha d'aportar una fotocòpia de l'assegurança.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE CAÇA AUTONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament en el banc de la taxa, si és procedent.
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Expedició de la llicència, sempre que siga possible. Si no ho és, s'ha de remetre per correu electrònic tan ràpidament com siga possible.

  - Societats de caçadors i gestories, juntament amb la documentació requerida, la informació del registre d'aquestes en format digital.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general amb competències en matèria de caça en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Hi ha un tràmit en línia sense certificat electrònic a través de l'adreça següent:
  https://agroambient.gva.es/web/medio-natural/llicencies-de-caca-i-pesca

  Per a això, hi ha dos procediments:
  - un procediment genèric, en què es poden expedir les llicències autonòmiques de caça, autonòmiques de pesca continental i interautonòmiques de caça i pesca per mitjà del pagament de la taxa corresponent utilitzant una targeta de crèdit/dèbit. En cas que durant la tramitació telemàtica sorgisca algun problema en el moment del pagament de la llicència, cal acudir a la direcció territorial corresponent perquè se us emeta la llicència de forma presencial.
  - un procediment per a les persones que estiguen exemptes de pagar taxes, sempre que complisquen amb els requisits establits.

  Per a poder realitzar l'expedició de llicències mitjançant aquest tràmit en línia, cal constar en el nostre Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana per alguna de les causes següents:

  a) Haver-se donat d'alta mitjançant el procediment de sol·licitud d'alta, modificació i baixa en el registre esmentat (http://www.gva.es/va/proc19468).

  b) Haver tingut una llicència autonòmica de caça o pesca amb anterioritat.
  c) Haver superat el curs d'habilitació per a caçadors a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  La prova d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana és obligatòria per a totes les persones que vulguen obtindre per primera vegada la llicència de caça de la Comunitat Valenciana.

  Es reconeixeran com a vàlids els certificats d'aptitud i les llicències de caça expedides amb proves semblants per qualsevol altra comunitat autònoma.

  Els caçadors estrangers o comunitaris no residents a Espanya quedaran exempts del certificat d'aptitud per a obtindre la llicència de caça de la Comunitat Valenciana, sempre que estiguen en possessió de la documentació admesa per l'administració competent en relació amb la matèria i reunisquen els requisits equivalents del seu país.

  Les proves d'aptitud les duran a terme entitats homologades per la conselleria competent en matèria de caça i consistiran en un curs d'aprofitament.

  Les proves d'aptitud i el mètode d'avaluació es desenvoluparan d'acord amb el que preveu l'Ordre 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  Els certificats d'aptitud seran emesos per la direcció general competent en matèria cinegètica.
  Hi ha la possibilitat d'obtindre una llicència interautonòmica que permet caçar en les comunitats signants del conveni de col·laboració (Aragó, Astúries, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid i Comunitat Valenciana).

  Sancions

  Les previstes en els capítols II i III del títol VI de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Preguntes freqüents

  Entitats homologades examen del caçador.

  Formes de pagament i entitats col·laboradores

  Ompliment impresos de taxes.

  Tríptic informatiu

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Vegeu l'Ordre 13/2015, de 27 de maig.
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat.
  - Decret 152/1990, de 17 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim d'expedició de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1389, de 26/09/1990).
  - Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de setembre, pel qual es regulava el règim d'expedició i validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1857, de 08/09/1992).
  - Reial decret 63/1994, de 21 de gener, pel qual s'aprova el Reglament de l'assegurança de responsabilitat civil del caçador, de subscripció obligatòria (BOE núm. 40, de 16/02/1994)
  - Ordre 13/2015, de 27 de maig, de la Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es regulen les proves d'aptitud per a l'obtenció de la llicència de caça a la Comunitat Valenciana.

  Llista de normativa

  Vegeu la Llei 13/2004, de 27 de desembre.

  Vegeu l'Ordre 13/2015, de 27 de maig.

  Vegeu el Reial decret 63/1994, de 21 de gener.

  Vegeu el Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.