Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Sol·licitud de llicència de pesca fluvial (continental).

  Objecte del tràmit

  Obtindre la llicència per a la pràctica de la pesca en aigües continentals de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  S'entenen per aigües continentals tots els brolladors, les tolles, les llacunes, els llacs, les séquies, els embassaments, els pantans, els canals, les albuferes, els rierols, els rius i els tolls, tant si són dolços, salobres o salats; s'estenen el límit de les aigües continentals fins a la seua desembocadura al mar, i s'entén per desembocadura del riu, séquia o canal la línia recta imaginària que uneix els punts d'intersecció de cada una de les vores del curs o massa d'aigua amb la línia natural de terra amb el mar en calma.
  S'entén per pesca ordinària la que es practica amb caràcter recreatiu o esportiu.

  S'entén per pesca professional la realitzada només per pescadors professionals segons la normativa vigent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física que vulga practicar la pesca en les aigües continentals de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, ho poden sol·licitar a través de persones jurídiques com gestories, associacions de pescadors i federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Pesca continental ordinària: es pot sol·licitar a qualsevol edat, però fins als 18 anys es necessita l'autorització del tutor legal. El DNI és obligatori.
  - Pesca continental professional: pescadors professionals acreditats segons la normativa vigent.
  - Haver pagat les taxes (si és procedent).
  - No estar inhabilitat/ada per sanció o resolució ferma per a obtindre la llicència.

  Inici
 • Taxes

  Taxes 2023:

  Model 046 (concepte 9832)- Taxa per llicències, permisos, autoritzacions i registres pels òrgans competents en matèria de medi ambient

  PESCA DE RECREACIÓ:
  - Llicències amb validesa per a 1 any: 9,35 euros.
  - Llicències amb validesa per a 3 anys: 26,19 euros.

  Persones exemptes de pagament de la taxa:
  - Els contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria especial o d'una família monoparental de categoria especial.
  - Els menors de 14 anys.
  - Les persones majors de 67 anys.
  - Els perceptors de pensions públiques derivades d'incapacitat permanent.

  Bonificació del 50%:

  En el cas de contribuents que siguen membres d'una família nombrosa de categoria general o d'una família monoparental de categoria general, la quota líquida serà el resultat d'aplicar sobre la quota íntegra una bonificació del 50% de la quota íntegra.

  PESCA PROFESSIONAL
  - Llicències amb validesa per a 1 any: 25,48 euros.
  - Llicències amb validesa per a 5 anys: 118,88 euros.


  EL PAGAMENT ES POT EFECTUAR PER MITJÀ DE DUES OPCIONS:

  OPCIÓ 1:
  Fent el pagament en línia i la tramitació en línia. Aquesta opció permet l'obtenció de la LLICÈNCIA DE MANERA INSTANTÀNIA.

  OPCIÓ 2:
  Fent el pagament en línia i la tramitació presencial en format paper. Aquesta opció només serà vàlida si, després d'efectuar el pagament, es presenta la sol·licitud (en format paper) en la direcció territorial.
  Nota: el pagament mitjançant l'OPCIÓ 2 és incompatible amb la tramitació en línia.

  Descripció de la forma de pagament de l'OPCIÓ 2:

  A.- Obtenció del formulari a través de Sara:
  Passos:
  1. Ompliu el formulari corresponent amb les dades de qui vol obtindre la llicència. I feu clic en el botó "Generar imprés".
  2. Comproveu que el primer model PDF és correcte i feu clic en el botó "Acceptar".
  3. Una pantalla us mostrarà les dades identificatives del model. Feu clic, de nou, en el botó "Acceptar".
  4. Feu clic en el botó "Imprimir" per a obtindre les còpies necessàries.
  5. Comproveu que els exemplars que el vostre ordinador us proporciona porten impresos en l'apartat "Número de liquidació" un codi de barres i una numeració.
  Només amb aquesta informació les entitats col·laboradores acceptaran els exemplars per a efectuar el pagament.

  B.- On pagar?
  1. A través d'oficines i caixers d'entitats col·laboradores. Aquesta forma de pagament és exclusiva per a la tramitació PRESENCIAL.
  2. A través del pagament telemàtic genèric.
  Les persones que disposen de DNI electrònic o certificat electrònic, i hagen generat prèviament la taxa per Internet, podran efectuar el pagament telemàticament.

  3. A través de la banca electrònica, banca telefònica, càrrec en línia de les entitats financeres col·laboradores.

  Els mitjans a través dels quals es poden efectuar els ingressos a favor de la Generalitat són diversos, però no totes les entitats financeres col·laboradores en la recaptació de tributs els tenen tots habilitats.

  Vegeu en enllaços: "Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores".
  https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Enllaç relacionat amb el pagament de les taxes

  https://tasasw.gva.es/Tasasw/tasasma.htm

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I en els negociats de taxes i llicències dels serveis territorials en matèria de caça i pesca de les tres províncies, per a la qual cosa cal tindre en compte que:

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.
  El servei que s'ha de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (particulars): 1 cita per cada llicència.
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (massives): federacions, associacions de caçadors, gestors i altres tramitadors de llicències massives.

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT, només s'atendrà amb CITA PREVIA (1 cita per llicència). La sol·licitud de cita prèvia es pot fer:
  A) Telemàticament en l'enllaç següent:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&idioma=es&login=c&idProcGuc=;
  B) Telefonant a 965938133 965938190
  C) Personalment en la direcció territorial

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  https://agroambient.gva.es/web/medio-natural/llicencies-de-caca-i-pesca

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Taxa normalitzada, model 046, concepte 9832, signada per la persona titular i pagada abans (si és procedent).
  - Les persones exemptes de pagament de la taxa: acreditació en vigor de ser pensionista per incapacitat permanent o títol de família nombrosa en vigor, si és procedent.
  - Menors de 18 anys: DNI i omplir l'apartat E, o aportar l'autorització del tutor legal.
  - Els pescadors professionals: acreditació segons la normativa vigent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA AUTONÒMICA

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - Pagament en el banc de la taxa corresponent, si és procedent.
  - Presentació de la sol·licitud i la documentació requerida.
  - Expedició de la llicència en l'acte, sempre que siga possible. Si no ho és, s'ha de remetre per correu electrònic tan ràpidament com siga possible.
  - Societats de caçadors i gestories, juntament amb la documentació requerida, la informació del registre d'aquestes en format digital.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant de la direcció general competent en la matèria en el termini d'un mes.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitació

  Hi ha un tràmit en línia sense certificat electrònic a través de l'adreça següent:
  https://agroambient.gva.es/web/medio-natural/llicencies-de-caca-i-pesca

  Per a això, hi ha dos procediments:
  - un procediment genèric, en què es poden expedir les llicències autonòmiques de caça, autonòmiques de pesca continental i interautonòmiques de caça i pesca per mitjà del pagament de la taxa corresponent utilitzant una targeta de crèdit/dèbit. En cas que durant la tramitació telemàtica sorgisca algun problema en el moment del pagament de la llicència, cal acudir a la direcció territorial corresponent perquè se us emeta la llicència de forma presencial.
  - un procediment per a les persones que estiguen exemptes de pagar taxes, sempre que complisquen amb els requisits establits.

  Per a poder realitzar l'expedició de llicències mitjançant aquest tràmit en línia, cal constar en el nostre Registre de Caçadors i Pescadors de la Comunitat Valenciana per alguna de les causes següents:

  a) Haver-se donat d'alta mitjançant el procediment de sol·licitud d'alta, modificació i baixa en el registre esmentat (https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19468).
  b) Haver tingut una llicència autonòmica de caça o pesca amb anterioritat.
  c) Haver superat el curs d'habilitació per a caçadors a la Comunitat Valenciana.

  Inici
 • Informació complementària

  Sancions

  Les previstes en:
  - La Llei de pesca: articles del 59 al 61 (BOE núm. 67, de 08/03/1942).
  - El Reglament de pesca fluvial: articles del 97 al 114 (BOE núm. 122, de 02/05/1943).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Formes de Pagament i Entitats Col·laboradores

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei de 20 de febrer de 1942, de la Direcció de l'Estat, nova llei de pesca que regula el foment i la conservació de la xarxa fluvial (BOE núm. 67, de 8/3/42).
  - Decret de 6 d'abril de 1943, del Ministeri d'Agricultura, pel qual s'aprova el Reglament sobre pesca fluvial (BOE núm. 122, de 2/5/43).
  - Decret 152/1990, de 17 de setembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual es regula el règim d'expedició i validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1389, de 26/9/90).
  - Decret 152/1992, de 28 d'agost, del Govern Valencià, pel qual es modifica l'annex del Decret 152/1990, de 17 de setembre, pel qual es regulava el règim d'expedició i validesa de les llicències de caça i pesca continental a la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 1857, de 8/09/92).
  - Decret legislatiu 1/2005, de 25 de febrer, del Consell de la Generalitat, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de taxes de la Generalitat (DOGV núm. 4971, de 22/03/05).
  - Ordre 30/2016, de 31 d'octubre, de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca recreativa en aigües continentals de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 7915, d'11/11/2016).
  - Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a l'impacte de la inflació. (DOGV núm 9327 de 28 d'abril de 2022)

  Llista de normativa

  Vegeu les preguntes freqüents.

  Vegeu les entitats homologades examen del caçador.

  Vegeu l'ompliment de l'imprés de taxes.

  Vegeu el Decret 152/1990, de 17 de setembre.

  Vegeu el Decret 152/1992, de 28 d'agost.

  Vegeu l'Ordre 30/2016, de 31 d'octubre.

  Vegeu el Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.