• Estàs en:
 • Inici /
 • Detall de Procediments

Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECE - Sol·licitud de llicència de pesca fluvial (continental)

  Objecte del tràmit

  Obtindre la llicència per a la pràctica de la pesca en aigües continentals de l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

  S'entenen per aigües continentals tots els brolladors, les tolles, les llacunes, els llacs, les séquies, els embassaments, els pantans, els canals, les albuferes, els rierols, els rius i els tolls, tant si són dolços, salobres o salats; s'estenen el límit de les aigües continentals fins a la seua desembocadura al mar, i s'entén per desembocadura del riu, séquia o canal la línia recta imaginària que uneix els punts d'intersecció de cada una de les vores del curs o massa d'aigua amb la línia natural de terra amb el mar en calma.
  S'entén per pesca ordinària la que es practica amb caràcter recreatiu o esportiu.

  S'entén per pesca professional la realitzada només per pescadors professionals segons la normativa vigent.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física que vulga practicar la pesca en les aigües continentals de la Comunitat Valenciana.

  Així mateix, ho poden sol·licitar a través de persones jurídiques com gestories, associacions de pescadors i federacions de caixes rurals per al cas de sol·licituds múltiples.

  Requeriments

  - Pesca continental ordinària: es pot sol·licitar a qualsevol edat, però fins als 18 anys es necessita l'autorització del tutor legal. El DNI és obligatori.
  - Pesca continental professional: pescadors professionals acreditats segons la normativa vigent.
  - Haver pagat les taxes (si és procedent).
  - No estar inhabilitat/ada per sanció o resolució ferma per a obtindre la llicència.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'ha subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que s'establisca reglamentàriament.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.

  I en els negociats de taxes i llicències dels serveis territorials en matèria de caça i pesca de les tres províncies, per a la qual cosa cal tindre en compte que:

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL DE VALÈNCIA, només s'atendrà amb CITA PRÈVIA, que es pot sol·licitar a través del telèfon d'informació de la Generalitat 012 (o 963866000) o a través d'Internet.
  El servei que s'ha de sol·licitar en CITA PRÈVIA és:
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (particulars): 1 cita per cada llicència.
  - LLICÈNCIES DE CAÇA I PESCA FLUVIAL (massives): federacions, associacions de caçadors, gestors i altres tramitadors de llicències massives.

  En el cas de la DIRECCIÓ TERRITORIAL D'ALACANT, només s'atendrà amb CITA PREVIA (1 cita per llicència). La sol·licitud de cita prèvia es pot fer:
  A) Telemàticament en l'enllaç següent:
  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=CITA_PREVIA&version=2&idioma=es&login=c&idProcGuc=;
  B) Telefonant a 965938133 965938190
  C) Personalment en la direcció territorial

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012

  Per internet

  A través del enllaç corresponent:

  http://www.agroambient.gva.es/web/medio-natural/llicencies-de-caca-i-pesca

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud normalitzat.
  - Taxa normalitzada, model 046, concepte 9832, signada per la persona titular i pagada abans (si és procedent).
  - Les persones exemptes de pagament de la taxa: acreditació en vigor de ser pensionista per incapacitat permanent o títol de família nombrosa en vigor, si és procedent.
  - Menors de 18 anys: DNI i omplir l'apartat E, o aportar l'autorització del tutor legal.
  - Els pescadors professionals: acreditació segons la normativa vigent.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PESCA AUTONÒMICA

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.