Detall de Procediments

TECG -Sol·licitud de tancaments cinegètics: - Tancaments de caça major. - Tancaments d'aclimatació. - Tancaments d'ensinistrament de gossos de caça menor.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG -Sol·licitud de tancaments cinegètics:
  - Tancaments de caça major.
  - Tancaments d'aclimatació.
  - Tancaments d'ensinistrament de gossos de caça menor.

  Objecte del tràmit

  El tancament cinegètic és la tanca d'un espai amb l'objectiu d'evitar, de forma permanent o temporal, l'entrada i eixida de les espècies cinegètiques amb la finalitat de gestionar-ne les seues poblacions a l'interior o a l'àrea circumdant.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Poden sol·licitar l'autorització de tancaments cinegètics o la modificació dels existents:

  a) Tancaments de caça major, el titular o els titulars dels vedats de caça o altres espais cinegètics declarats que es pretenguen tancar.

  b) Tancats temporals d'aclimatació, els titulars d'espais cinegètics, així com les administracions públiques o organitzacions que tinguen com a objecte el foment de les espècies cinegètiques o de la fauna en general.

  c) Tancats d'ensinistrament de gossos, el titular d'un tancat de caça, adjudicatari d'una zona de caça controlada, o qui com a arrendatari puga presentar el pla tècnic d'ordenació cinegètica corresponent. En el cas de zones comunes de caça, la sol·licitud correspon a l'ajuntament o ajuntaments dels termes municipals on s'ubique.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l´any.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.

  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració General de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració Local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit l'oportú conveni.

  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.

  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.

  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.


  I preferentment en:

  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL DE POLÍTICA TERRITORIAL, OBRES PÚBLIQUES I MOBILITAT - CASTELLÓ
  AV. DEL MAR, 16Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  REGISTRE DE LA DIRECCIÓ TERRITORIAL D'AGRICULTURA, DESENVOLUPAMENT RURAL, EMERGÈNCIA CLIMÀTICA I TRANSICIÓ ECOLÒGICA - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=683

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  - Imprés de sol·licitud.

  - En tots els casos, la sol·licitud, a dirigir als servicis territorials de la conselleria competent en matèria de caça, detallarà l'objecte del tancament, superfície a tancar, indicació de parcel·les cadastrals afectades i propietaris, perímetre de la tanca, qualificació cinegètica dels terrenys, tipus i altura de malla o tanca, solucions previstes per a previndre els danys en terrenys agrícoles enclavats, solucions complementàries que, si és el cas, hagen de preveure's per a garantir la circulació de la fauna no cinegètica, així com aquelles altres solucions necessàries per a garantir les servituds de pas o de qualsevol altra naturalesa, ja siguen estes públiques o privades. La sol·licitud anirà acompanyada dels plans necessaris: pla topogràfic en què s'indique el traçat del tanca i accessos, i plans del tanca a instal·lar amb els seus elements complementaris.

  NOTES:
  - La sol·licitud a efectuar per titulars de tancats de caça, bé de tanques d'aclimatació o bé d'una zona d'ensinistrament de gossos sense armes, s'inclourà en els plans tècnics d'aprofitament cinegètic o les seues revisions corresponents, formant junt amb tal pla o revisió un únic expedient que donarà lloc a una única resolució. Qualsevol altra tanca d'aclimatació per a la repoblació d'espais oberts o les tanques d'ensinistrament de gossos requerirà la sol·licitud del seu promotor, podent esta estar prevista en un projecte de repoblació.
  - Per al cas de tancaments de caça major, s'unirà a la sol·licitud un projecte tècnic d'obra de tancament cinegètic, i tanques interiors si és el cas, que contindrà una previsió de l'impacte que produïsca en el medi i les mesures correctores previstes.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD DE TANCAMENTS CINEGÈTICS: TANCAMENTS DE CAÇA MAJOR, VOLTATS D'ACLIMATACIÓ I TANCATS D'ENSINISTRAMENT DE GOSSOS DE CAÇA MENOR

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  - L'autorització, si és el cas, es concedirà pels servicis territorials de la conselleria competent en matèria de caça, deixant fora de perill drets de tercers, i contindrà el condicionat aplicable a l'execució i manteniment de la tanca.

  - El termini per a dictar i notificar la resolució és de 6 mesos, d'acord amb el que establix la disposició addicional quarta de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana.

  - La resolució d'autorització de tancament cinegètic contindrà les mesures necessàries per a garantir la compatibilitat de la seua existència amb la circulació de la fauna no cinegètica.

  - L'autorització d'instal·lació de tanques caducarà en el termini d'un any des de la data de la seua concessió, sense perjuí de la sol·licitud de pròrrogues sempre que s'hagen iniciat els treballs i no s'haja produït canvi en la titularitat del vedat o en la propietat dels terrenys sense que els nous titulars hagen assumit per escrit les condicions de l'autorització.

  - En el procediment d'autorització d'un tancament cinegètic de caça major se sol·licitarà informe de l'ajuntament en el terme municipal del qual es pretenga posar tanques, sobre l'afecció de tal tancament a camins públics i sobre les condicions de la tanca als efectes de facilitar els accessos i trànsit per tals camins. Este informe serà vinculant per a la conselleria competent en matèria de caça.

  - Les entitats locals hauran d'emetre l'informe corresponent en el termini de dos mesos i la seua no emissió s'entendrà com favorable a la sol·licitud de l'interessat.

  - Quant a la modificació de l'autorització, quan es comprovara, en expedient a este efecte, iniciat i resolt pels servicis territorials la possibilitat d'introduir millores en un tancament legalment instal·lat, a fi d'assegurar una major compatibilitat d'este amb les necessitats de protecció de les poblacions silvestres de fauna, o amb les labors de prevenció d'incendis forestals, la direcció general competent en matèria de caça, a proposta dels servicis territorials, podrà ordenar la modificació de la tanca i el pagament de les indemnitzacions a què hi haguera lloc.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Recurs d'alçada davant la Direcció General de Gestió del Medi Natural i Avaluació Ambiental

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_GEN&version=3&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=683

  Tramitació

  Les persones obligades a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics, en els termes de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú, així com els sol·licitants que, no estant obligats a això, opten per aquesta via, presentaran les sol·licituds telemàticament a través de la seu electrònica de la Generalitat en la següent URL http://www.gva.es/va/proc683.

  Quan els sol·licitants estiguen obligats a relacionar-se amb la Generalitat a través de mitjans electrònics però la sol·licitud es faça de forma presencial, es requerirà a l'interessat perquè la present de forma electrònica. A aquest efecte, es considerarà com a data de presentació de la sol·licitud aquella en la qual haja sigut realitzada la presentació telemàtica.

  Per a accedir de forma telemàtica el sol·licitant haurà de disposar de sistemes de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basats en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre ells els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clau signatura per a les persones físiques.

  Els tràmits que es realitzen a través de la seu electrònica de la Generalitat però que no arriben a registrar-se, es poden recuperar en un moment posterior per a acabar la presentació telemàtica accedint a l'àrea personal de la Generalitat des de l'apartat "com va el meu"-> "sol·licituds en creació" (https://www.tramita.gva.es/cdc/login.html?idioma=es).

  Inici
 • Informació complementària

  * CLASIFICACIÓN DELS TANCAMENTS CINEGÈTICS
  Els tancaments cinegètics es classifiquen en:
  a) Els tancaments de caça major podran ser d'introducció o de retenció.
  - Tenen la consideració de tancaments de caça major d'introducció els tancats permanents en què han sigut introduïdes espècies de caça major o tinguen com a objecte introduir-les quan no les hi haguera.
  - Els tancaments de caça major de retenció són aquells de caràcter permanent en què preexistien espècies d'eixes característiques i es construïxen amb la pretensió de retindre-les en el seu interior. Estos tancats mantenen l'esmentada condició encara que s'hi introduïsquen exemplars de les espècies retingudes.
  b) Els tancats d'aclimatació són els que tenen com a objecte l'aclimatació, a les característiques de l'entorn, d'exemplars d'espècies cinegètiques introduïdes en estos per al seu posterior alliberament i colonització de l'àrea circumdant; això bé quan l'espècie no estiguera present en esta, o bé quan estant-ho requeriren mesures puntuals de foment o d'aportació de sang nova.
  c) Tancats d'ensinistrament de gossos de caça menor són aquells que tanquen les zones d'ensinistrament cinegètic destinades a l'entrene físic i educació de gossos usats en la caça menor.
  La seua instal·lació tindrà com a objecte assegurar la retenció dels gossos dins de l'espai a fi d'evitar-ne l'eixida i el trànsit, bé per cultius susceptibles de patir danys, o bé per vies de comunicació. Així mateix, en el cas de vedats intensius, quan no es cace amb armes i a fi d'afavorir l'ensinistrament de gossos conillers, d'acord amb l'article 22.3 de la Llei 13/2004, de 27 de desembre, de la Generalitat, de Caça de la Comunitat Valenciana, estos tancats podran impedir el trànsit d'espècies cinegètiques de caça menor.

  Sancions

  Les multes establides en la Llei i el Reglament de Caça (art. 48).

  Enllaços

  Simulació de Tramitació Telemàtica a la Generalitat Valenciana (Cl@u-firma)

  Sistemes de Firma Electrònica admesos i / o utilitzats a la Seu

  Sistemes de verificació de Firmes

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 1/1970 de Caça, de 4 d'abril (BOE 6/4/70) i Reglament de Caça. Decret 506/1971, de 25 de març, del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (BOE de 30 i 31/3/71).
  - Llei 13/2004, de 27 de desembre, de Caça de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 29/12/04).
  - Decret 178/2005, de 18 de novembre, del Consell de la Generalitat, pel qual s'establixen les condicions de les tanques al medi natural i dlos tancaments cinegètics (DOGV núm. 5140, de 22/11/05).

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.