Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'acampada d'una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'autorització administrativa per a poder acampar en espais de terreny forestal públic degudament delimitats i condicionats, que disposen de les autoritzacions oficials pertinents, destinats per a la seua ocupació temporal amb tendes de campanya, que puguen ser utilitzats pel públic en general.

  Sobre la base del que disposa la Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals excepcionals a la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, NO es concediran noves autoritzacions per a acampar i les atorgades seran cancel·lades, la qual cosa es comunicarà a les persones i entitats sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física que sol·licite una autorització d'acampada en les zones gestionades directament per la conselleria competent en matèria de medi ambient per a una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu, que no formen grups organitzats per associacions, entitats o organismes.

  El sol·licitant haurà de complir les condicions generals establides en la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Com a mínim, entre set i trenta dies abans de l'inici de l'activitat. Les sol·licituds que es presenten fora d'aquest termini s'entendran desestimades.

  - Per a la zona d'acampada del Planàs, i els campaments Lloma Vela I, Lloma Vela II i Lloma del Mig, tots a la província de Castelló, i per Resolució de 26 d'octubre de 2016, del director territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Emergència Climàtica i Desenvolupament Rural de Castelló, la data d'inici de funcionament serà el dia coincident amb la festivitat de dimecres sant de cada any, i la data de cessament del funcionament el 2 de novembre de cada any. En el període de cessament del funcionament (des del 2 de novembre fins al dimarts de setmana santa de l'any següent) les instal·lacions esmentades continuaran funcionant com a àrees recreatives per a ús de dia.

  - En la Direcció Territorial de València se sol·licitarà els dimarts, dimecres i dijous de la setmana anterior a la petició de la zona d'acampada, en cas de sol·licitud presencial.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  * Per a la presentació telemàtica, vegeu l'apartat Com es tramita?" - "Informació de Tramitació".

  - I, preferentment, en:

  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=697

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre:
  a) Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon de la persona sol·licitant, que sempre ha de ser major d'edat.
  b) Nombre de participants i edat.
  c) Llocs que se sol·liciten per ordre de preferència.
  d) Data d'inici i final de l'acampada.
  e) Compromís d'aplicar les condicions que s'establisquen per a la conservació i el manteniment de la zona d'acampada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES A CASTELLÓ

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Les sol·licituds d'acampada per a una o més persones, sense arribar-ne a un màxim de deu:
  - Presentació del formulari de sol·licitud normalitzat.
  - Correspon als directors territorials competents -per raó de la matèria i del territori- la concessió a una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu, del permís de gaudi d'aquestes zones d'acampada, en funció de la capacitat d'acollida que tinguen.

  NOTA
  En el cas que haja sigut cedida, per mitjà de conveni amb la Generalitat valenciana, la gestió de les zones d'acampada o àrees recreatives als ajuntaments, correspondrà a aquests concedir els permisos als usuaris o restringir l'accés a les àrees recreatives.

  En cas de silenci administratiu, la sol·licitud s'entendrà desestimada.

  Recursos que procedixen contra la resolució

  Els que preveu la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment administratiu comú de les administracions públiques (BOE núm. 236, de 02/10/2015).

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=697

  Tramitació

  Els sol·licitants que desitgen presentar la seua sol·licitud de forma telemàtica ho podran fer a través de la seu electrònica de la Generalitat en l'URL següent: http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=697&version=amp

  Per a accedir de forma telemàtica, el sol·licitant haurà de disposar de sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests, els certificats emesos per l'Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (https://sede.gva.es/va/sede_certificados), així com el sistema clave signatura.

  Inici
 • Informació complementària

  * LLISTA DE ZONES D'ACAMPADA AUTORITZADES
  - A la província d'Alacant
  Rincón Bello - Petrer
  Lomas de Jara - Biar
  Zamorano - Agres

  - A la província Castelló
  El Planàs de Penyagolosa
  Campament Lloma Vela I
  Campament Lloma Vela II
  Campament Lloma del Mig

  - A la província València:
  La Hunde - Ayora
  Fuente Muñoz - Benagéber
  Embalse del Buseo - Chera
  Fuente las Arenas (Enguera)
  El Regajo (Font de la Figuera)
  Fuente del Ladrón - Higueruelas
  Tollo Pillete - Jarafuel
  Ceja del Río Grande - Navarrés
  Fuente de Don Guillén - Puebla de San Miguel
  Portacoeli - Serra
  EL Molinillo - Titaguas
  El Remedio - Utiel


  * REQUISITS QUE HAURAN DE REUNIR LES ZONES FORESTALS D'ACAMPADA
  - Com a mesura preventiva general, en les zones d'acampada, àrees recreatives i acampades itinerants autoritzades, queda prohibit encendre foc amb qualsevol tipus de combustible. Per a això, podran utilitzar les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte (quan hi ha alerta 3, no es pot fer foc en cap de lloc).
  - Correspon al titular de la zona d'acampada o àrea recreativa, amb la col·laboració dels usuaris, la recollida dels residus sòlids que es generen.
  - Queda prohibit l'ús d'elements o activitats productors de soroll quan puguen alterar els hàbits de la fauna silvestre o perjudiquen la normal convivència dels usuaris.
  - Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.
  - La utilització de vehicles de motor es realitzarà d'acord amb el Decret 8/2008, de 25 de gener, del Consell, pel qual es regula la circulació de vehicles pels terrenys forestals de la Comunitat Valenciana.

  Sancions

  Les que preveu la Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana.

  Enllaços

  Simulació de tramitació telemàtica en la Generalitat Valenciana (cl@ve-signatura).

  Sistemes de signatura electrònica admesos i/o usats en la seu.

  Sistemes de verificació de signatura.

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2168, de 21/12/1993).
  - Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Govern Valencià, pel qual es regulen les acampades i l'ús d'instal·lacions recreatives en les muntanyes de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2391, de 21/11/1994).
  - Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2520, d'1/6/1995).
  - Resolució de 26 d'octubre de 2016, del director territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural de Castelló, sobre els períodes d'entrada en funcionament i parada de les instal·lacions recreatives habilitades per a la pernoctació de persones en terreny forestal gestionades per la Generalitat a la província de Castelló (DOGV núm. 7908, de 02/11/2016).
  - Resolució de 24 d'octubre de 2017, del director territorial de Castelló, sobre modificació del període de parada en el funcionament per a 2017 de les instal·lacions recreatives habilitades per a la pernoctació de persones en terreny forestal gestionades per la Generalitat a la província de Castelló a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural (DOGV núm. 8159, de 30/10/2017).
  - Resolució de 21 de març de 2018, del director territorial de Castelló, sobre instal·lacions recreatives habilitades per a l'acampada de grups organitzats, en terreny forestal, gestionades per la Generalitat a la província de Castelló, a través de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, per a 2018, i criteris per a la seua concessió en períodes de gran demanda (DOGV núm. 8286, de 03/05/2018).
  - Resolució de 14 de juny de 2013, de la Direcció Territorial de Castelló, sobre delegació de competències per a l'autorització d'acampades en terrenys forestals.

  Llista de normativa

  Vegeu el Decret 233/1994, de 8 de novembre.

  Vegeu el Decret 98/1995, de 16 de maig.

  Vegeu la Resolució de 26 d'octubre de 2016.

  Vegeu la Resolució de 24 d'octubre de 2017.

  Vegeu la Resolució de 21 de març de 2018.

  Vegeu la Resolució de 14 de juny de 2013.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.