Detall de Procediment

Reserva d'acampada d'una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu

Codi SIA: 210746
Codi GUC: 697
Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Què és i per a què serveix?

Elaborar la declaració responsable i reservar plaça per a poder acampar en espais de terreny forestal públic degudament delimitats i condicionats, que disposen de les autoritzacions oficials pertinents, destinats per a la seua ocupació temporal amb tendes de campanya, que puguen ser utilitzats pel públic en general.

Observacions

Observacions

La reserva queda condicionada a la disponibilitat de places que pot consultar-se en el següent enllaç: https://montes-acampadas.gva.es/montesacampadas/default.aspx NORMES D'ÚS - Com a mesura preventiva general, en les zones d'acampada, àrees recreatives i acampades itinerants autoritzades, queda prohibit encendre foc amb qualsevol mena de combustible. Per a això, podran utilitzar les instal·lacions degudament dissenyades a aquest efecte (quan es declare preemergència per risc d'incendis forestals nivell 3, no es pot fer foc en cap lloc). - La neteja diària serà responsabilitat dels usuaris o ocupants de les instal·lacions, que hauran de retirar i depositar els residus en els contenidors adequats més pròxims o portar-los fora de les instal·lacions si no hi ha contenidors en la instal·lació. - No està permés l’ús d’aparells de calefacció aliens a la instal·lació, així com de qualsevol altre aparell no autoritzat pel titular de la instal·lació. - No estan permeses les activitats i l’ús d’elements que produïsquen un nivell de soroll que sobrepasse el de l’ambient habitual en l’entorn o excedisca el límit que exigeix la correcta convivència ciutadana. - Finalitzat el període d’estada autoritzat, hauran d’abandonar-se les instal·lacions, i retirar, si és el cas, la tenda, la caravana o l’element utilitzat per a arrecerar-se. - Es respectarà la flora i la fauna de la zona, de conformitat amb la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat. - Els vehicles s'han d'estacionar en les zones d'aparcament. - Els vehicles estacionats no podran interrompre en cap cas el pas dels vehicles pesants d’emergències, aprofitaments forestals i serveis de forest. - L’acció d’estacionar un vehicle no podrà afectar per xafada o impacte cap exemplar de vegetació arbustiva o arbòria. - L'estacionament en llocs habilitats es realitzarà sense sobrepassar les marques viàries de delimitació de la zona d'estacionament, ni la limitació temporal d'aquest, si n'hi ha. L'activitat que puga desenvolupar-se en el seu interior no ha de transcendir a l'exterior mitjançant el desplegament d'elements que desborden el perímetre del vehicle, com ara esteses, tendals, dispositius d'anivellament, suports d'estabilització o altres similars. - No està permesa la pernocta en vehicles fora dels llocs habilitats per al seu estacionament. Aquesta prohibició inclou les caravanes, autocaravanes i altres vehicles similars. - La utilització de vehicles de motor es realitzarà d'acord amb el Decret 91/2023, de 22 de juny, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

Qualsevol persona física que vulga acampar en les zones gestionades directament per la conselleria competent en matèria de medi ambient per a una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu. El sol·licitant ha de complir les condicions generals que estableix la normativa.

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes sobre la tramitació telemàtica

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Es podrà fer en qualsevol moment, sempre amb anterioritat a la data en la qual es vulga fer l'acampada.

Formularis i documentació

Formulari de declaració responsable per a la reserva d'acampada d'una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu.

Presentació

Presentació

Presencial
a) En els registres dels òrgans administratius als quals es dirigisquen. b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l’Administració general de l’Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol administració de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, a la dels ajuntaments dels municipis a què es refereix l’article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l’Administració local si, en aquest últim cas, s’haguera subscrit el conveni oportú. c) En les oficines de Correus, en la forma que s’establisca reglamentàriament. d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya en l’estranger. e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents. * Per a presentació telemàtica, vegeu l'apartat "Com es tramita?"- " Informació de tramitació". - I, preferentment, en:
Telemàtica
Els sol·licitants que desitgen presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica ho podran fer través del Portal d'Acampades en la següent URL: https://montes-acampadas.gva.es/montesacampadas/default.aspx Per a la tramitació telemàtica s'hauran de seguir els següents passos: 1. Haurà d'accedir a l'enllaç de reserva de zona d'acampada 2. Seleccionar l'àrea que vulga i veure si hi ha disponibilitat. Reservar. 3. Emplenar el formulari de reserva amb les següents dades: - Nom i cognoms - DNI - Telèfon - Correu electrònic - Nombre de menors - Nombre de vehicles 4. Processar el tràmit telemàtic amb l'Assistent de tramitació.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

NOTA En el cas que haja sigut cedida, mitjançant conveni amb la Generalitat Valenciana, la gestió de les zones d'acampada o àrees recreatives als ajuntaments, correspondrà a aquests concedir els permisos als usuaris o restringir l'accés a les àrees recreatives.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa