Detall de Procediments

TECG- Sol·licitud d'acampada d'una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu.
 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  TECG- Sol·licitud d'acampada d'una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu.

  Objecte del tràmit

  Obtindre l'autorització administrativa per a poder acampar en espais de terreny forestal públic degudament delimitats i condicionats, que disposen de les autoritzacions oficials pertinents, destinats per a la seua ocupació temporal amb tendes de campanya, que puguen ser utilitzats pel públic en general.

  Sobre la base del que disposa la Resolució de 24 d'octubre de 2020, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s'acorden mesures addicionals excepcionals a la Comunitat Valenciana, a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, NO es concediran noves autoritzacions per a acampar i les atorgades seran cancel·lades, la qual cosa es comunicarà a les persones i entitats sol·licitants.

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  Qualsevol persona física que sol·licite una autorització d'acampada en les zones gestionades directament per la conselleria competent en matèria de medi ambient per a una o més persones, sense superar-ne un màxim de deu, que no formen grups organitzats per associacions, entitats o organismes.

  El sol·licitant haurà de complir les condicions generals establides en la sol·licitud.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Com a mínim, entre set i trenta dies abans de l'inici de l'activitat. Les sol·licituds que es presenten fora d'aquest termini s'entendran desestimades.

  - Per a la zona d'acampada del Planàs, i els campaments Lloma Vela I, Lloma Vela II i Lloma del Mig, tots a la província de Castelló, i per Resolució de 26 d'octubre de 2016, del director territorial d'Agricultura, Medi Ambient, Emergència Climàtica i Desenvolupament Rural de Castelló, la data d'inici de funcionament serà el dia coincident amb la festivitat de dimecres sant de cada any, i la data de cessament del funcionament el 2 de novembre de cada any. En el període de cessament del funcionament (des del 2 de novembre fins al dimarts de setmana santa de l'any següent) les instal·lacions esmentades continuaran funcionant com a àrees recreatives per a ús de dia.

  - En la Direcció Territorial de València se sol·licitarà els dimarts, dimecres i dijous de la setmana anterior a la petició de la zona d'acampada, en cas de sol·licitud presencial.

  Inici
 • On s'ha d'anar?

  Presencial

  a) En els registres dels òrgans administratius a què es dirigisquen.
  b) En els registres de qualsevol òrgan administratiu, que pertanga a l'Administració general de l'Estat, a la de qualsevol administració de les comunitats autònomes, a la de qualsevol Administració de les Diputacions provincials, capítols i consells insulars, als ajuntaments dels municipis a què es refereix l'article 121 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, o a la de la resta de les entitats que integren l'Administració local si, en aquest últim cas, s'haguera subscrit el conveni oportú.
  c) En les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s'establisca.
  d) En les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya en l'estranger.
  e) En qualsevol altre que establisquen les disposicions vigents.
  * Per a la presentació telemàtica, vegeu l'apartat Com es tramita?" - "Informació de Tramitació".

  - I, preferentment, en:

  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - VALÈNCIA
  C/ GREGORI GEA, 27Ver plano
  46009 València
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - CASTELLÓ
  AV. GERMANS BOU, 47Ver plano
  12003 Castelló de la Plana
  Tel: 012
  SERVEI TERRITORIAL DE MEDI AMBIENT - ALACANT
  C/ PROFESSOR MANUEL SALA, 2Ver plano
  03003 Alacant/Alicante
  Tel: 012

  Per internet

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=DGM_SSTT&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=697

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  Formulari de sol·licitud, que haurà de contindre:
  a) Nom, cognoms, DNI, adreça i telèfon de la persona sol·licitant, que sempre ha de ser major d'edat.
  b) Nombre de participants i edat.
  c) Llocs que se sol·liciten per ordre de preferència.
  d) Data d'inici i final de l'acampada.
  e) Compromís d'aplicar les condicions que s'establisquen per a la conservació i el manteniment de la zona d'acampada.

  Impresos associats

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES

  SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ D'ÚS D'INSTAL·LACIONS RECREATIVES A CASTELLÓ

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.

  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.