Detall de Procediment

Declaració responsable de TALLER de reparació de vehicles automòbils i inscripció en la divisió A del Registre Integrat Industrial (RII). Alta, modificació, canvi de titularitat i baixa. Indústria

Codi SIA:: 210749
Codi GVA:: 710
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

A través d'aquest tràmit es possibiliten les següents accions respecte als tallers de reparació de vehicles automòbils: A) ALTA La presentació de la declaració responsable prevista en l'article 4 del Reial decret 1457/1986, de 10 de gener, pel qual es regulen l'activitat industrial i la prestació de serveis en els tallers de reparació de vehicles automòbils dels seus equips i components (d'ara en avant RD 1457/1986) i en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i els articles 5 i 9 del Reial decret 559/2010, de 7 de maig, pel qual s'aprova el Reglament del Registre Integrat Industrial (en endavant RD 559/2010), que permet que l'òrgan competent en matèria d'Indústria de la Comunitat Valenciana assigne d'ofici: - Un número d'identificació del taller. - I un número de registre Integrat Industrial (conforme a l'article 8 i l'Annex del RD 559/2010) i el remeta, al costat de les altres dades del taller, al Ministeri competent en matèria d'Indústria per a la seua inscripció en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial (RII). B) MODIFICACIÓ, CANVI DE TITULARITAT I BAIXA La presentació de la declaració responsable prevista en l'article 5 del RD 1457/1986 i en el títol IV de la Llei 21/1992 i els articles 5 i 9 del RD 559/2010, comunicant a l'òrgan competent en matèria d'Indústria de la Comunitat Valenciana davant el qual va presentar la declaració responsable inicial, les modificacions de les dades recollides en aquesta declaració, així com el canvi de titularitat i el cessament (baixa) de la seua activitat. Així mateix, aquest òrgan remetrà al Ministeri competent en matèria d'Indústria eixa informació per a l'actualització de les dades del taller en la divisió A del Registre Integrat Industrial (RII). * IMPORTANT: 1. Una vegada realitzat aquest tràmit (i obtinguts tant el número d'identificació del taller, com el número de RII, en cas d'alta), els tallers de reparació de vehicles automòbils han de realitzar l'o els tràmit/s que corresponga per a la posada en funcionament, o modificació, o canvi de titularitat, o baixa, de les seues diferents instal·lacions i/o activitat a través del tràmit o tràmits específic/s per a això disponible/s en aquesta Guia PROP. 2. La no presentació de la declaració responsable, així com la inexactitud, falsedat o omissió, de dades o manifestacions que han de figurar en aquesta declaració, habilita a l'Administració Pública competent per a dictar resolució, que haurà de ser motivada i prèvia audiència de la persona interessada, per la qual es declare la impossibilitat de continuar exercint l'activitat i, si escau, s'inhabilite temporalment per a l'exercici de l'activitat.

Observacions

Observacions

TALLERS DE REPARACIÓ DE VEHICLES AUTOMÒBILS 1. CONCEPTE De conformitat amb l'article 2 del RD 1457/1986, s'entén per tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components, aquells establiments industrials en els quals s'efectuen operacions encaminades a la restitució de les condicions normals de l'estat i de funcionament de vehicles automòbils o d'equips i components d'aquests, en els quals s'hagen posat de manifest alteracions en aquestes condicions amb posterioritat al final de la seua fabricació. I, per extensió, també l'activitat industrial complementària d'instal·lació d'accessoris en vehicles automòbils, amb posterioritat al final de la seua fabricació, i que siguen compatibles amb les reglamentacions vigents en matèria de seguretat i sanitat. 2. CLASSIFICACIÓ A) De conformitat amb l'article 3 del RD 1457/1986, els tallers de reparació de vehicles automòbils i dels seus equips i components es classifiquen en: 2.1. Per la seua relació amb els fabricants de vehicles i d'equips i components: a) Tallers genèrics, o independents: els que no estan vinculats a cap marca que implique especial tractament o responsabilitat acreditada per aquella. b) Tallers oficials de marca: els que estan vinculats a Empreses fabricadores de vehicles automòbils o d'equips o components, nacionals o estrangers, en els termes que s'establisquen per conveni escrit. 2.2. Per la seua branca d'activitat, aplicable als tallers que efectuen treballs de reparació de vehicles, exceptuant els de motocicletes: a) De mecànica: treballs de reparació o substitució en el sistema mecànic del vehicle, incloses les seues estructures portants i equips i elements auxiliars excepte l'equip elèctric. b) D'electricitat-electrònica: treballs de reparació o substitució en l'equip elèctric-electrònic de l'automòbil. c) De carrosseries: treballs de reparació o substitució d'elements de carrosseria no portants, guarnicionería i condicionament interior i exterior d'aquests. d) De pintura: treballs de pintura, revestiment i acabat de carrosseries. 2.3. Motocicletes: treballs de reparació o substitució, en vehicles de dues o tres rodes a motor o similars. B) CENTRES DE DIAGNOSIS L'article 10 del RD 1457/1986 preveu, a més, els centres de diagnosis, a fi de realitzar controls de qualitat sobre les reparacions i instal·lacions realitzades en els vehicles automòbils. Tenen fins diferents als tallers de reparació i estan especialment dedicats a comprovar i certificar l'estat tècnic d'un vehicle tant en la seua estructura com en els seus equips, sistemes, parts i components. 3. PLACA-DISTINTIU Els tallers de reparació de vehicles automòbils han d'ostentar en un lloc fàcilment visible de la façana de l'edifici en el qual es situen la placa-distintiu que els corresponga, que ha d'ajustar-se en totes les seues parts i detalls a l'assenyalat en els articles 6 i 7 i l'Annex II del RD 1457/1986. Els tallers poden adquirir la placa-distintiu en el proveïdor que estimen convenient.

Requisits

Requisits

Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la respectiva informació dels quals està disponible en l'apartat "Enllaços" d'aquest tràmit.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona (física o jurídica) titular d'un taller de reparació de vehicles automòbils, o el/la seu/seua representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any, d'acord amb els següents terminis: a) En cas d'ALTA, els tallers de reparació de vehicles automòbils han de presentar la declaració responsable ABANS DE COMENÇAR LA SEUA ACTIVITAT. b) En cas de MODIFICACIÓ d'algun de les dades incloses en la declaració responsable originària, així com en cas de CANVI DE TITULARITAT o de BAIXA, els tallers de reparació de vehicles automòbils han de presentar la declaració responsable comunicant-ho en el termini d'UN MES des que es produïsquen.

Formularis documentació

Per a l'ALTA, la MODIFICACIÓ, el CANVI DE TITULARITAT o la BAIXA ha de presentar-se, telemàticament i marcant l'opció corresponent d'eixes quatre possibles, la declaració responsable segons el model normalitzat específic disponible com a FORMULARI WEB* en el tràmit telemàtic. * NOTA: aquesta declaració es configura amb la suma de les dades de diversos formularis web a emplenar en el tràmit telemàtic.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. 2. Per a eixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - El sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats). - I, en general, tots els acceptats per la Plataforma @firma Més informació: - En https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptats - I en https://sede.gva.es/es/faqs/acces-amb-certificat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat Valenciana actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament eixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. 4. Fent clic en l'enllaç Sol·licitud_Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i firmar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible (igual que la comunicació que se li remetrà posteriorment) en la seua Carpeta Ciutadana (veure "Enllaços"). 5. El sistema li anirà guiant en tot moment, indicant-li la documentació que s'ha d'emplenar en cada cas, i qui ha de firmar-la (per a més informació, veure seu electrònica, en l'apartat enllaços).

Procés de tramitació

Procés de tramitació

1. Presentació DE MANERA TELEMÀTICA de la declaració responsable davant el Servei Territorial competent en matèria d'Indústria de la província de la Comunitat Valenciana on s'establisca el taller de reparació de vehicles automòbils (en cas d'alta), o on estiga establit (en cas de modificació, o canvi de titularitat o baixa). 2. A continuació: - S'assigna, d'ofici, al taller un número d'identificació del taller i un número de registre Integrat Industrial (només en cas d'ALTA) i, a més, aquest últim es remet, juntament amb les altres dades del taller (d'alta, modificació, canvi de titularitat o baixa, segons siga procedent), al Ministeri competent en matèria d'Indústria per a la seua inscripció en la DIVISIÓ A del Registre Integrat Industrial (RII). - Tot això es comunica* telemàticament a la Carpeta Ciutadana del taller (vegeu enllaç a eixa Carpeta en l'apartat "Enllaços"). A més, tant el número de RII, com les dades inscrites en aquest registre, poden després consultar-se directament en l'apartat del RII de la pàgina web del citat Ministeri (vegeu enllaç directe en l'apartat "Enllaços" del present tràmit), on també pot obtindre's un certificat d'aquests. * IMPORTANT: a) En cap cas la comunicació telemàtica que s'envia suposa un pronunciament favorable de l'Administració Pública competent sobre el contingut de la declaració responsable presentada, ni, per tant, de la inscripció en el RII realitzada sobre la base d'ella. I, a més, ha d'entendre's sense perjudici de les facultats d'inspecció, comprovació, control i, en el seu cas, sanció, que corresponen a aquesta Administració i de les responsabilitats en què pot incórrer el taller declarant. Entre altres conseqüències i com ja s'ha indicat, la inexactitud, falsedat o omissió, de dades o manifestacions que han de figurar en la declaració responsable presentada, habilita a l'Administració Pública competent per a dictar resolució, motivada i prèvia audiència de la persona interessada, per la qual es declare la impossibilitat de continuar exercint l'activitat i, si escau, s'inhabilite temporalment per a l'exercici de l'activitat. b) Una vegada realitzat aquest tràmit (i obtinguts els números d'identificació de taller i de RII, en cas d'alta), els tallers han de realitzar l'o els tràmit/s necessaris per a la posada en funcionament, modificació, canvi de titularitat o baixa, de les seues diferents instal·lacions i/o activitat a través del tràmit o tràmits específic/s per a això disponible/s en aquesta Guia PROP.

Obligacions

Obligacions

Els tallers han de disposar de la documentació i dels mitjans tècnics tècnics previstos en l'article 4 del RD 1457/1986 i complir les altres obligacions i requisits previstos en aquest RD i altra normativa aplicable (inclosa l'específica de seguretat industrial i la mediambiental).

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No

Sancions

Sancions

Serà aplicable als tallers de reparació de vehicles automòbils el règim d'infraccions i sancions establit en el títol V de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i el títol V del RD 1457/1986, així com en el títol IV del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, i en el Reial decret 1945/1983, de 22 de juny, pel qual es regulen les infraccions i sancions en matèria de defensa del consumidor i de la producció agroalimentària. Tot això amb els efectes i sancions que procedisquen una vegada incoat el corresponent expedient sancionador.