Detall de Procediments

 • Què es pot sol·licitar?

  Nom del tràmit

  Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics (APQ) AMB PROJECTE: Alta, modificació , baixa i canvi de titularitat. Indústria.

  Objecte del tràmit

  Establir el procediment per a comunicar la posada en funcionament de noves instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics, així com les seues modificacions , baixes i canvi de titularitat, que requerisquen la presentació de projecte.

  En el supòsit d'instal·lacions que NO requerisquen la presentació de projecte, es tramitaran a través de https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19572&version=amp

  Inici
 • Qui pot sol·licitar-ho?

  Interessats/Sol·licitants

  La personal titular de la instal·lació o el seu representant legal.

  Inici
 • Quan s'ha de sol·licitar?

  Termini de presentació

  Durant tot l'any

  Inici
 • Què s'ha de presentar?

  La tramitació serà EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA

  A) NOVA INSTAL·LACIÓ AMB PROJECTE
  - Es considera ALTA, la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment
  - Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre

  a.1 ) Tramitació telemàtica:
  - Formulari web general
  - Formulari web de dades específics de la instal·lació
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si és el cas
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent (CERFIAPQ)
  - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant.

  a.2.) Tramitació presencial (únicament en el supòsit de persones físiques):
  - Comunicació de dades d'instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (veure formulari COMUNAPQ, existent en el tràmit, i en el seu cas annex de la resta d'instal·lacions (ANEXALPQ).
  - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent.
  - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas
  - Certificat final d'obra de la instal·lació signat per tècnic titulat competent (CERFIAPQ)
  - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabriquen

  B) MODIFICACIÓ AMB PROJECTE
  - Es considera MODIFICACIÓ, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent.

  - Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incideix sobre l'altre

  b.1. Tramitació telemàtica:
  - Formulari web general
  - Formulari web de dades específics de la instal·lació, en la qual apareixeran les instal·lacions existents, havent de seleccionar sobre la/s que efectuarà les modificacions. Posteriorment es mostraran els emmagatzematges d'aqueixa/s instal·lació/és en concret, i podrà efectuar les modificacions que corresponga.
  - Projecte de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent.
  - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si és el cas.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació firmat per tècnic titulat competent. (CERFIAPQ)
  - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant.


  b.2. Tramitació presencial (únicament en el supòsit de persones físiques) :
  - Comunicació de dades d'instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (veure formulari COMUNAPQ, existent en el tràmit.
  - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent.
  - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), en el seu cas.
  - Certificat final d'obra de la instal·lació signat per tècnic titulat competent.(CERFIAPQ)
  - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant.

  C. CANVI DE TITULARITAT
  c.1. Tramitació telemàtica:
  - Formulari web general
  - Formulari web de dades específics de la instal·lació,

  c.2. Tramitació presencial (únicament en el supòsit de persones físiques) :
  - Comunicació de dades d'instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (veure formulari COMUNAPQ, existent en el tràmit).
  - Declaració responsable per a la comunicació de canvi de titular de la instal·lació (DECANTIT)

  D. BAIXA
  Se considera BAJA la eliminación completa de TODOS los almacenamientos independientes del establecimiento

  d.1. Tramitación telemática:
  - Formulario web general
  - Formulari web de dades específics de la instal·lació,
  - Document acreditatiu del desmuntatge total de la instal·lació.

  d.2. Tramitació presencial (únicament en el supòsit de persones físiques) :
  - Comunicació de dades d'instal·lació d'emmagatzematge de productes químics (veure formulari COMUNAPQ, existent en el tràmit).
  - Document acreditatiu del desmuntatge total de la instal·lació.

  Impresos associats

  [CERFIAPQ] CERTIFICAT FINAL D'OBRA D'INSTAL·LACIONS D'EMMAGATZEMATGE DE PRODUCTES QUÍMICS PERILLOSOS

  [DECRESTE] DECLARACIÓ RESPONSABLE DELS TÈCNICS COMPETENTS PROJECTISTA I DIRECTOR DE L'EXECUCIÓ D'OBRES

  Inici
 • Com sol·licitar-ho?

  Passos

  Amb caràcter general:
  1. Presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent de manera telemàtica o presencial, segons corresponga.
  2. S'efectuaran les comprovació oportunes.
  3. Enregistrament de dades en el Registre d'Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics.
  4. Inspecció de les instal·lacions, en el seu cas.
  5. Requeriment en el seu cas
  6. Expedient sancionador, en el seu cas.

  Per a qualsevol dubte relacionat amb la tramitació de l'expedient o amb el contingut del procediment li recomanem sol·licite CITA PRÈVIA amb el PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, a través del següent enllaç: http://www.indi.gva.es/es/cita-previa

  Recursos que procedixen contra la resolució

  La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

  Inici
 • Com es tramita telemàticament?

  A través de l'enllaç corresponent:

  Tramitar amb certificat electrònic:

  https://www.tramita.gva.es/ctt-att-atr/asistente/iniciarTramite.html?tramite=APQ_GEN&version=1&login=c&idioma=va&idCatGuc=PR&idProcGuc=715

  Tramitació

  1. La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual s'ha indicat abans.
  Per a accedir-hi telemàticament, cal disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la llista de confiança de prestadors de serveis de certificació. Entre aquests sistemes, s'admeten:
  - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per l'FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per l'ACCV (Autoritat de Certificació de la C. Valenciana).
  - I el sistema clau-signatura de l'Estat, únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats...).
  Hi ha més informació respecte als sistemes admesos en la seu electrònica de la Generalitat en:
  https://sede.gva.es/va/sede_certificados
  2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant de l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), cal inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de l'ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració general de l'Estat, la informació respectiva del qual està disponible en l'apartat 'Enllaços' d'aquest tràmit.
  Sense aquesta inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana
  de la persona que ho presenta.
  3. Fent clic en l'enllaç directe indicat en 'Com es tramita telemàticament?' o en l'enllaç 'TRAMITAR AMB CERTIFICAT' (en color roig a l'inici d'aquest tràmit), accedireu al tràmit telemàtic, que us permetrà omplir el formulari web, annexar la sol·licitud i qualsevol altra documentació omplida i signada digitalment que hàgeu d'aportar, realitzar la presentació telemàtica de tot això, i obtindreu el justificant de registre corresponent.
  4. Respecte als DOCUMENTS QUE S'HAN D'ANNEXAR, si escau:
  - És recomanable que, en primer lloc, els reuniu tots i els ompliu, els signeu i els guardeu electrònicament en el vostre ordinador, de manera que, posteriorment, pugueu incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic.
  - IMPORTANT: tots els documents certificats o signats que es presenten telemàticament s'han d'enviar en format PDF i
  s'han d'incorporar les SIGNATURES DIGITALS de les persones o entitats que els subscriguen.
  - En aquest tràmit de la Guia Prop:
  * En l'apartat denominat 'Quina documentació s'ha de presentar?' hi ha la llista de documents que s'han de presentar.
  * En l'apartat 'IMPRESOS ASSOCIATS' (i en el mateix tràmit telemàtic) hi ha models normalitzats que es poden omplir de tots o alguns d'aquests documents, segons el cas. Si hi ha un model normalitzat, el document ha de presentar-se en aquest. No obstant això, els documents per als quals no hi haja un model normalitzat, s'han de crear o recaptar per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar a la sol·licitud.
  - En el tràmit telemàtic, s'indica la grandària màxima permesa dels documents que cal annexar i els formats o les extensions que poden tindre (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comproveu-los abans d'annexar els documents.
  5.- Disposeu de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en:
  https://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion
  Reviseu aquesta informació i si, malgrat això, continueu necessitant ajuda, per favor, notifiqueu-ho a través de:
  - per a consultes sobre el contingut del tràmit: prop@gva.es
  - per a incidències informàtiques: generalitat_en_red@gva.es

  Informació adicional

  QÜESTIONS ESPECÍFIQUES DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA RELACIONADES AMB AQUEST TRÀMIT:
  a. Les accions d'ALTA, MODIFICACIÓ i CANVI DE TITULARITAT i BAIXA porten associats dos formularis web, un de dades generals i un altre de dades específiques de la instal·lació.
  b. Modificació de la instal·lació:
  En el formulari de dades específiques de la instal·lació, se li oferiran inicialment totes les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (APQ) de les quals siga titular, perquè se selecciones aquelles sobre la qual es comunicarà la modificació.
  Una vegada seleccionada la instal·lació, se li mostraran els emmagatzematges/depòsits que ho componen i llavors es procedirà a realitzar les modificacions que estime oportunes.
  c. Canvi de titularitat:
  El programa únicament li oferirà la direcció de les instal·lacions de APQ perquè seleccione aquelles la titularitat de les quals assumeix.
  d. Baixa:
  Se li oferiran les instal·lacions d'APQ de les quals és titular, perquè procedisca a seleccionar aquella que dona de baixa

  Inici
 • Informació complementària

  CONCEPTES GENERALS:
  A) ALTA:
  Es considera alta la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment.

  B) MODIFICACIÓ:
  Es considera modificació, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent.

  c) BAIXA:
  Es considera baixa l'eliminació completa de tots els emmagatzematges independents de l'establiment.

  D). CONCEPTE D'EMMAGATZEMATGE INDEPENDENT DE LA INSTAL·LACIÓ:
  Es considerarà que dins d'un mateix establiment dos magatzems són independents entre si, quan els riscos específics de cadascun d'ells no pot incidir sobre l'altre.

  E). UNITATS DE MESURA DE LES CAPACITATS MÀXIMES:
  - Per als productes químics sòlids, la massa en quilograms (kg).
  - Per als productes químics líquids, el volum en litres (l).
  - Per als gasos liquats, els gasos liquats refrigerats i els gasos dissolts, la massa en quilograms (kg)
  - Per als gasos comprimits, el volum en (Nm3)

  F). COMUNICACIÓ DE POSADA EN SERVEI:
  La comunicació de la posada en servei de la instal·lació d'un emmagatzematge de productes químics es realitzarà amb PROJECTE quan les quantitats de productes químics perillosos presents en l'establiment superen la quantitat establida en la columna 6 de la Taula I de l'article 2 del Reial decret 656/2017, o bé, quan la suma dels quocients entre les quantitats emmagatzemades i les indicades en la columna 6 agrupades per la mena de perill, segons les parts 2, 3 i 4 de l'annex I del CLP (columna 1 de la taula superen el valor de 1).

  Obligacions

  El titular de les instal·lacions serà responsable del compliment de les normes establides en el Reglament i les seues instruccions tècniques complementàries, així com la seua correcta explotació.

  El titular de la instal·lació tindrà coberta, mitjançant la corresponent pòlissa d'assegurança, aval o una altra garantia financera equivalent, la responsabilitat civil que poguera derivar-se de l'emmagatzematge, amb quantia per sinistre de 400.000 euros, com a mínim.

  Cada cinc anys a partir de la data de posada en servei de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics, i de les seues modificacions o ampliacions, el seu titular haurà de presentar en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma un certificat emés per un organisme de control habilitat on s'acredite la conformitat de les instal·lacions amb els preceptes de la instrucció tècnica complementària o, en el seu cas, amb els termes de l'autorització prevista en la normativa vigent.

  Enllaços

  Aportació de documentació a un expedient obert en la Direcció General competent en matèria d'INDÚSTRIA i/o ENERGIA i/o MINES de la Generalitat Valenciana (s'exclouen ajudes i expedients arxivats).

  Inscripció en el Registre de Representants de la de l'Agència de Tecnologia i Certificació Electrònica (ACCV).

  Registre Electrònic d'Apoderaments (REA)

  Consulta instal·lacions industrials. Indústria

  Inici
 • Fonts jurídiques i/o documentals

  Normativa

  - Reial Decret 656/2017, de 23 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'Emmagatzematge de Productes Químics i les seues Instruccions Tècniques Complementàries MIE APQ 0 a 10 (BOE núm. 176, 25/07/2017).
  - Reial Decret 888/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament sobre emmagatzemament de fertilitzants a base de nitrat amònic amb un contingut en nitrogen igual o inferior al 28 per cent de massa (BOE 208, de 31/08/2006).
  - Decret 141/2012, de 28 de setembre, del Consell, pel qual se simplifica el procediment per a la posada en funcionament d'indústries i instal·lacions industrials.(DOCV núm. 6873, de 01/10/2012).

  Llista de normativa

  Ver Reial Decret 656/2017, de 23 de juny

  Vegeu el Reial Decret 888/2006, de 21 de juliol.

  Vegeu Decret 141/2012, de 28 de setembre.

  Inici

 • La Generalitat desitja que aquesta informació us siga d'utilitat.
  La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà sempre a les instruccions específiques.