Detall de Procediment

Instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics (APQ) AMB PROJECTE: Alta, modificació, baixa i canvi de titularitat. Indústria.

Codi SIA:: 210750
Codi GVA:: 715
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

  • Resolució

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Establir el procediment per a comunicar la posada en funcionament de noves instal·lacions d'emmagatzemament de productes químics, així com les seues modificacions , baixes i canvi de titularitat, que requerisquen la presentació de projecte. En el supòsit d'instal·lacions que NO requerisquen la presentació de projecte, es tramitaran a través de http://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=19572&version=amp

Observacions

Observacions

CONCEPTES GENERALS: A) ALTA: Es considera alta la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment. B) MODIFICACIÓ: Es considera modificació, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent. c) BAIXA: Es considera baixa l'eliminació completa de tots els emmagatzematges independents de l'establiment. D). CONCEPTE D'EMMAGATZEMATGE INDEPENDENT DE LA INSTAL·LACIÓ: Es considerarà que dins d'un mateix establiment dos magatzems són independents entre si, quan els riscos específics de cadascun d'ells no pot incidir sobre l'altre. E). UNITATS DE MESURA DE LES CAPACITATS MÀXIMES: - Per als productes químics sòlids, la massa en quilograms (kg). - Per als productes químics líquids, el volum en litres (l). - Per als gasos liquats, els gasos liquats refrigerats i els gasos dissolts, la massa en quilograms (kg) - Per als gasos comprimits, el volum en (Nm3) F). COMUNICACIÓ DE POSADA EN SERVEI: La comunicació de la posada en servei de la instal·lació d'un emmagatzematge de productes químics es realitzarà amb PROJECTE quan les quantitats de productes químics perillosos presents en l'establiment superen la quantitat establida en la columna 6 de la Taula I de l'article 2 del Reial decret 656/2017, o bé, quan la suma dels quocients entre les quantitats emmagatzemades i les indicades en la columna 6 agrupades per la mena de perill, segons les parts 2, 3 i 4 de l'annex I del CLP (columna 1 de la taula superen el valor de 1).

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La personal titular de la instal·lació o el seu representant legal.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any

Formularis documentació

La tramitació serà EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA A) NOVA INSTAL·LACIÓ (ALTA) AMB PROJECTE: - Es considera ALTA, la primera vegada que s'inscriu un emmagatzematge en un establiment. - Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incidix sobre l'altre - Formulari web general - Formulari web de dades específiques de la instal·lació - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si és el cas - Certificat final d'obra de la instal·lació signat per tècnic titulat competent (CERFIAPQ) - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant. B) MODIFICACIÓ AMB PROJECTE: Es considera MODIFICACIÓ, la introducció d'un nou emmagatzematge independent, la baixa d'un emmagatzematge independent o el canvi de quantitats i substàncies en algun emmagatzematge ja existent. - Es consideren EMMAGATZEMATGES INDEPENDENTS aquells en els quals el risc de cadascun no incidix sobre l'altre - Formulari web general - Formulari web de dades específiques de la instal·lació, en la qual apareixeran instal·lacions existents, havent de seleccionar sobre la/s que efectuarà la/s modificació/és. Posteriorment es mostraran els emmagatzematges d'eixa instal·lació en concret, i podrà efectuar les modificacions que corresponga. - Projecte de la instal·lació signat per tècnic titulat competent. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE), si és el cas. - Certificat final d'obra de la instal·lació signat per tècnic titulat competent.(CERFIAPQ) - Certificat de construcció dels recipients estés pel fabricant. C. CANVI DE TITULARITAT: - Formulari web general - Formulari web relatiu al canvi de titularitat D. BAIXA: Es considera BAIXA l'eliminació completa de TOTS els emmagatzematges independents de l'establiment - Formulari web general - Formulari web específic de baixa - Document acreditatiu de la situació en la qual queda la instal·lació

Presentació

Presentació

Telemàtica
QÜESTIONS ESPECÍFIQUES DE TRAMITACIÓ TELEMÀTICA RELACIONADES AMB ESTE TRÀMIT: a. Les accions d'ALTA, MODIFICACIÓ i CANVI DE TITULARITAT i BAIXA porten associats dos formularis web, un de dades generals i un altre de dades específiques de la instal·lació. b. Modificació de la instal·lació: En el formulari de dades específiques de la instal·lació, se li oferiran inicialment totes les instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics (APQ) de les quals siga titular, perquè se selecciones aquelles sobre la qual es comunicarà la modificació. Una vegada seleccionada la instal·lació, se li mostraran els emmagatzematges/depòsits que ho componen i llavors es procedirà a realitzar les modificacions que estime oportunes. c. Canvi de titularitat: El programa únicament li oferirà la direcció de les instal·lacions de APQ perquè seleccione aquelles la titularitat de les quals assumix. d. Baixa: Se li oferiran les instal·lacions de APQ de les quals és titular, perquè procedisca a seleccionar aquella que dona de baixa 1.- La presentació telemàtica de la sol·licitud i de la documentació requerida es realitzarà MITJANÇANT EL CORRESPONENT TRÀMIT TELEMÀTIC, l'enllaç directe del qual acaba d'indicar-se. Per a això hauran de disposar d'un sistema de firma electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de firma electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de servicis de certificació». Entre estos sistemes s'admeten: - El DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT (Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre) i els certificats de persona jurídica, empleat públic o persona física emesos per la ACCV (Autoritat de Certificació de la C.Valenciana). - I el sistema clau-firma de l'Estat únicament per a les persones físiques (per tant, queden excloses les persones jurídiques: empreses, ajuntaments, entitats ...). Més informació respecte als sistemes admesos en la Seu Electrònica de la Generalitat en: https://sede.gva.es/es/sede_certificados 2.- Per a realitzar tràmits per via telemàtica davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica), haurà d'inscriure's prèviament en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'Estat, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat "Enllaços"; d'este tràmit. Sense eixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la carpeta ciutadana de la persona presentadora. 3.- Clickando en l'enllaç directe Sol·licitud_Presentació autenticada (en color roig a l'inici d'este tràmit), accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar el formulari web, annexar la sol·licitud i altra documentació emplenada i firmada digitalment que haja d'aportar i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre. 4.- Respecte als DOCUMENTS A ANNEXAR, si és el cas: - És recomanable que, en primer lloc, els reunisca tots i els emplene, ferm i guarde electrònicament en el seu ordinador, de manera que posteriorment puga incorporar-los en el pas corresponent del tràmit telemàtic. - IMPORTANT: tots els documents certificats o firmats que es presenten telemàticament hauran de ser enviats en format PDF i hauran d'incorporar les FIRMES DIGITALS de la/s persona/s o entitat/és que ho/s subscriga/n. - En este tràmit de la Guia Prop: * En l'apartat denominat ";Quina documentació s'ha de presentar?"; apareix el llistat de documents a presentar. * I en l'apartat ";IMPRESOS ASSOCIATS";(a més d'en el propi tràmit telemàtic) existixen models normalitzats i emplenables de tots o alguns d'eixos documents, segons el cas. Si existix model normalitzat el document haurà de presentar-se en ell. No obstant això, aquells documents per als quals no existisca model normalitzat hauran de ser creats o recaptats per la persona sol·licitant per a poder-los adjuntar. - En el tràmit telemàtic s'indica la grandària màxima permesa dels documents a annexar i els seus possibles formats o extensions (pdf, doc, odt, xls, ods, zip, etc.). Comprove'ls abans d'annexar els documents. 5.- Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: http://www.gva.es/es/inicio/atencion_ciudadano/at_ciud_faq/at_ciud_faq_tramitacion

Procés de tramitació

Procés de tramitació

Amb caràcter general: 1. Presentació de la sol·licitud i la documentació corresponent de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA 2. S'efectuaran les comprovació oportunes. 3. Gravació de dades en el Registre d'Instal·lacions d'emmagatzematge de productes químics. 4. Inspecció de les instal·lacions, si és el cas. 5. Requeriment si és el cas 6. Expedient sancionador, si és el cas. Per a INFORMACIÓ SOBRE EXPEDIENTS EN TRÀMIT consulte l'apartat d'Informació i Registre de la pàgina web de la Conselleria competent en eixa matèria (veure enllaç directe en l'apartat "Enllaços" d'este tràmit).

Obligacions

Obligacions

El titular de les instal·lacions serà responsable del compliment de les normes establides en el Reglament i les seues instruccions tècniques complementàries, així com la seua correcta explotació. El titular de la instal·lació tindrà coberta, mitjançant la corresponent pòlissa d'assegurança, aval o una altra garantia financera equivalent, la responsabilitat civil que poguera derivar-se de l'emmagatzematge, amb quantia per sinistre de 400.000 euros, com a mínim. Cada cinc anys a partir de la data de posada en servei de la instal·lació per a l'emmagatzematge de productes químics, i de les seues modificacions o ampliacions, el seu titular haurà de presentar en l'òrgan competent de la Comunitat Autònoma un certificat emés per un organisme de control habilitat on s'acredite la conformitat de les instal·lacions amb els preceptes de la instrucció tècnica complementària o, en el seu cas, amb els termes de l'autorització prevista en la normativa vigent.

Observacions

Observacions

La resolució no posa fi a la via administrativa i contra ella podrà interposar-se un recurs d'alçada davant de la Direcció General competent en matèria d'indústria, en el termini d'un mes comptat des de l'endemà de la notificació, si l'acte és exprés, o en qualsevol moment a partir de l'endemà a aquell en què es produïsquen els efectes del silenci administratiu , de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Esgota via administrativa

Esgota via administrativa

No