Detall de Procediment

Instal·lació i posada en servei de grues-torre i torre monobloc, així com el canvi de titularitat ,les modificacions essencials i baixa de la instal·lació (per desmuntatge de la grua torre). Indústria

Codi SIA:: 210752
Codi GVA:: 721
Organisme: Conselleria d'Innovació, Indústria, Comerç i Turisme
Termini de sol·licitud: OBERT
  • Informació bàsica

  • Formularis

  • Sol·licitud

  • Tramitació

Mostrar tot

Ocultar tot

Informació bàsica

Què és i per a què serveix?

Possibilitar la posada en servei de les grues instal·lades incloses en l'àmbit d'aplicació de la ITC MIE AEM2. Així com realitzar el seu canvi de titularitat, comunicar les modificacions essencials realitzades en la mateixa o comunicar la baixa de les instal·lació (per desmuntatge de la grua torre). L'objecte de la ITC MIE AEM 2 és establir les condicions de seguretat exigibles per al muntatge i la utilització de les grues torre per a obres o altres aplicacions. Aquesta ITC és aplicable a totes les grues torre de més de 15 kN·m de moment nominal, mogudes mecànicament, destinades a l'elevació i distribució de materials, tant en obres com en altres aplicacions. NOTA: les grues torre d'igual o inferior moment nominal de 15 kN·m no estan subjectes a tramitació administrativa.

Observacions

Observacions

La ITC MIE AEM 2, és aplicable a totes les grues torre de més de 15 kN.m de moment nominal, mogudes mecànicament, destinades a l'elevació i distribució de materials, tant en obres com en altres aplicacions. - Grua torre. Grua ploma orientable en la qual el suport giratori de la ploma es munta sobre la part superior d'una torre vertical, la part inferior de la qual s'uneix a la base de la grua. - Grua torre desmuntable. Grua torre, concebuda per a la seua utilització en les obres de construcció o altres aplicacions, dissenyada per a suportar freqüents muntatges i desmuntatges, així com trasllats entre diferents emplaçaments. - Grua torre autodesplegable. Grua ploma orientable en la qual la ploma es munta sobre la part superior d'una torre vertical orientable, on la seua part inferior s'uneix a la base de la grua a través d'un suport giratori i que està proveïda dels accessoris necessaris per a permetre un ràpid plegat i desplegat de la torre i ploma. - Grua torre autodesplegable monobloc. Grua torre autodesplegable la torre del qual està constituïda per un sol bloc i que no requereix elements estructurals addicionals per a la seua instal·lació, que pot anar proveïda de rodes per a facilitar el seu desplaçament. - Grua torre desplaçable en servei. És aquella la base de la qual està dotada de mitjans propis de translació sobre carrils o altres mitjans i l'altura màxima dels quals de muntatge és tal que sense cap mitjà d'ancoratge addicional siga estable tant «en servei» com «fora de servei» per a les sol·licitacions a les quals vaja a estar sotmesa. - Grua torre fixa (estacionària). Grua torre la base de la qual no posseeix mitjans de translació o que posseint-los no són utilitzables en l'emplaçament, o aquelles en què la base és una fundació o qualsevol altre conjunt fix. - Grua torre trepadora. Grua torre instal·lada sobre l'estructura d'una obra en curs de construcció i que es desplaça de baix cap amunt pels seus propis mitjans al ritme i mesura que la construcció progressa. En relació amb la instal·lació i posada en servei de les grues torre es tindrà en compte: * MUNTATGE: a) El muntatge serà realitzat per empresa instal·ladora habilitada o pel propi fabricador de la grua. b) Els muntadors que realitzen aquestes operacions dependran del tècnic competent de l'empresa habilitada responsable del muntatge, el qual haurà de planificar i responsabilitzar-se del treball que s'execute, estenent a aquest efecte els corresponents certificats d'instal·lació. * REVISIONS: - Les grues instal·lades incloses en l'àmbit d'aplicació de la ITC MIE AEM2 i els seus accessoris seran revisades periòdicament almenys cada quatre mesos, d'acord amb els criteris establits en la norma UNE 58-101-92, part 2. - L'usuari haurà de subscriure un contracte de manteniment amb una empresa conservadora habilitada mentre la grua romanga instal·lada. - Les grues que hagen romàs en la condició de fora de servei durant un període de temps superior a tres mesos hauran de ser revisades abans de la seua nova posada en servei. MODIFICACIONS ESSENCIALS DE LA GRUA TORRE. Es consideren modificacions essencials les que afecten els següents extrems: a) Abast. b) Altura de muntatge. c) Diagrama de càrregues i abastos. d) Composicions del masteler, ploma o contrapluma. e) Cables (tipus o diàmetre). f) Masses de llast i de contrapés. g) Velocitats. h) Elements de seguretat. No es permetran modificacions essencials no previstes pel fabricant de la grua. INSPECCIONS PER A la POSADA EN SERVEI Es requereix Informe d'inspecció de la grua emés per un organisme de control en el qual s'acredite el seu correcte estat i la idoneïtat de la documentació. Per a això es realitzarà, abans del muntatge, una inspecció de tots els elements de la grua i una altra inspecció una vegada finalitzat el seu muntatge. En el cas de grues autodesplegables del tipus monobloc el moment nominal del qual es trobe comprés entre 15 kN·m i 170 kN·m, solament es realitzaran les inspeccions cada dos anys, independentment del nombre de muntatges realitzats en aquest període. INSPECCIONS EXTRAORDINÀRIES Les grues incloses en l'àmbit d'aplicació de la ITC MIE AEM 2, la instal·lació de la qual es mantinga en el mateix emplaçament durant un temps prolongat, hauran de sotmetre's a una inspecció extraordinària cada dos anys, comptats des de la posada en servei. Aquestes inspeccions seran realitzades per un organisme de control, i no serà necessari procedir al seu desmuntatge.

Qui pot sol·licitar-ho?

Qui pot sol·licitar-ho?

La persona titular de la instal·lació o el seu representant.

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes sobre la tramitació

Dubtes del tràmit

Problemes informàtics

Termini

Termini

Durant tot l'any.

Formularis documentació

Es presentarà la següent documentació, de manera TELEMÀTICA EXCLUSIVAMENT: A.1. ALTA: A.1.1) INSTAL·LACIÓ DE GRUA TORRE - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques o pròpies de la instal·lació - Contracte de conservació, que serà amb empresa habilitada per a tot el temps de duració de l'obra o fins a la pròxima inspecció periòdica. - Projecte d'instal·lació, segons contingut mínim de l'Annex II del Reial decret 836/2003. - Certificat d'instal·lació de grua torre desmuntable per a obra o altres aplicacions (CERGRUA1). - Informe d'inspecció de la grua en vigor, emés per un organisme de control (INFINOCA). - Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació, segons disposició addicional 1a o 2a del RD 836/2003. - Certificats de fabricació del tram d'encast o elements estructurals del fabricador i de l'OCA, en el seu cas. Quan el fabricant no siga l'inicial de la grua, se substituirà per un certificat d'idoneïtat i compatibilitat d'organisme de control. - Declaració responsable dels tècnics competents (DECRESTE). Obligatòria només si el projecte no té visat. - Document de lliurament de la grua i del manual d'instruccions d'utilització signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari. A.1.2) GRUES TORRE MONOBLOC DE MOMENT NOMINAL SUPERIOR A 15 kN·m I INFERIOR A 170 kN·m - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques o pròpies de la instal·lació - Contracte de conservació. El contracte serà amb empresa habilitada per a tot el temps de duració de l'obra o fins a la pròxima inspecció periòdica. - Informe d'inspecció de la grua en vigor, emés per un organisme de control (INFINOCA). - Certificat d'instal·lació de grua torre autodesplegable CERGRUA2. - Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació, segons disposició addicional 1a o 2a del Reial decret 836/2003. - Fitxa tècnica de la grua. - Plans de situació i d'emplaçament. - Document de lliurament de la grua i del manual d'instruccions d'utilització signat per l'empresa instal·ladora i l'usuari. A.1.3) GRUES TORRE MONOBLOC DE MOMENT NOMINAL IGUAL O SUPERIOR A 170 kN·m En el cas que el moment nominal siga igual o superior a 170 kNm, es presentarà la documentació general de grues torre, indicada en l'apartat A.1.1). B) MODIFICACIONS ESSENCIALS Es presentarà la mateixa documentació que per a la instal·lació i posada en servei . C) CANVI DE TITULARITAT : - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques o pròpies de la instal·lació - Contracte de conservació. El contracte serà amb empresa habilitada per a tot el temps de duració de l'obra o fins a la pròxima inspecció periòdica. - Informe d'inspecció de la grua en vigor, emés per un organisme de control (INFINOCA) - Declaració CE de conformitat o certificat de fabricació, segons disposició addicional 1a o 2a del Reial decret 836/2003 D) BAIXA: - Formulari web de dades generals - Formulari web de dades específiques o pròpies de la instal·lació - Certificat de desmuntatge de la grua torre signada electrònicament pel tècnic titulat competent de l'empresa instal·ladora.

Presentació

Presentació

Telemàtica
1. La declaració responsable ha de presentar-se per mitjans electrònics MITJANÇANT EL TRÀMIT TELEMÀTIC corresponent. 2. Per a aqueixa presentació telemàtica, la persona declarant (física o jurídica) haurà de disposar d'un sistema de signatura electrònica reconeguda o qualificada i avançada basat en certificats electrònics reconeguts o qualificats de signatura electrònica expedits per prestadors inclosos en la «Llista de confiança de prestadors de serveis de certificació». Entre aquests sistemes s'admeten el *DNIe (DNI electrònic), els certificats emesos per la FNMT i per la ACCV, el sistema Clau-signatura de l'Estat (únicament per a les persones físiques) i, en general, tots els acceptats per la Plataforma @signa. Més informació en: https://sede.gva.es/es/sistemes-d-identificacio-i-signatura-acceptat 3. Per a realitzar tràmits PER VIA TELEMÀTICA davant l'Administració de la Generalitat actuant en representació d'una altra persona (física o jurídica) sense utilitzar un certificat electrònic de representant, la persona representada ha d'inscriure prèviament aqueixa representació en el REGISTRE DE REPRESENTANTS de la ACCV, o bé en el REGISTRE ELECTRÒNIC D'APODERAMENTS de l'Administració General de l'ESTAT, la respectiva informació del qual està disponible en l'apartat Enllaços d'aquest tràmit. Sense aqueixa inscripció prèvia, a més de no quedar acreditada la seua representació, no es rebrà res en la Carpeta Ciutadana de la persona presentadora. Alternativament pot utilitzar-se la denominada Safata de Signatures. 4. Clickando en el botó roig SOL·LICITUD PRESENTACIÓ AUTENTICADA, accedirà al tràmit telemàtic, que li permetrà emplenar i signar els formularis web i realitzar la presentació telemàtica de tot això, obtenint el corresponent justificant de registre, que posteriorment estarà també disponible, al costat del número d'expedient obert, en la seua Carpeta Ciutadana (Enllaços). 5. Disposa de MÉS INFORMACIÓ sobre la tramitació telemàtica en: https://sede.gva.es/es/preguntesfrequents En cas que continue necessitant ajuda, per favor notifique-ho a: - Per a consultes sobre el contingut del tràmit: apartat Cita prèvia de la pàgina web de la Conselleria (veure apartats Informació complementària i Enllaços d'aquest tràmit) o prop@gva.es.

Procés de tramitació

Procés de tramitació

_ Amb caràcter previ a la realització d'aquest tràmit, s'haurà de realitzar , també telemàticament, els tràmits de baixa tensió, que en cada cas corresponguen (veure enllaç al portal d'indústria) - Presentació de la sol·licitud i documentació de forma EXCLUSIVAMENT TELEMÀTICA - Requeriment de la documentació, en el seu cas. - Visita d'inspecció , en el seu cas - Inici d'expedient sancionador, en el seu cas.